Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

AWSで作る、サーバーレスデータ分析基盤構築 / jawsug-niigata-11

AWSで作る、サーバーレスデータ分析基盤構築 / jawsug-niigata-11

JAWS-UG新潟#11で発表した資料です。

kasacchiful

January 15, 2022
Tweet

More Decks by kasacchiful

Other Decks in Programming

Transcript

 1. AWSͰ࡞ΔɺαʔόʔϨε
  σʔλ෼ੳج൫ߏங
  JAWS-UG৽ׁ#11
  2022-01-15 @kasacchiful

  View Slide

 2. Classmethod, Inc.


  Solutions Architect / Software Develper


  Favorite:


  Community:


  • JAWS-UG Niigata


  • Python ML in Niigata


  • JaSST Niigata


  • ASTER


  • SWANII


  • etc.


  Hiroshi Kasahara
  @kasacchiful
  @kasacchiful
  2

  View Slide

 3. αʔόʔϨεͷ෼ੳج൫

  View Slide

 4. σʔλ෼ੳʹ͓͚Δ֤छAWSαʔϏε

  View Slide

 5. σʔλͷՃ޻ʗ෼ੳʹ AWS Lambda ΋Մೳ

  View Slide

 6. ෳࡶɾେن໛ͳΒ AWS Step Functions Λ׆༻

  View Slide

 7. αʔόʔϨεύλʔϯ
  IUUQTBXTBNB[PODPNKQTFSWFSMFTTQBUUFSOTTFSWFSMFTTQBUUFSO

  View Slide

 8. Ϣʔεέʔεผʹύλʔϯ͕͋Δ
  IUUQTBXTBNB[PODPNKQTFSWFSMFTTQBUUFSOTTFSWFSMFTTQBUUFSO

  View Slide

 9. ύλʔϯͷৄࡉ͸Black BeltͷࢿྉΛࢀߟʹ
  [email protected]"[email protected]#MBDL#[email protected]@[email protected]
  :PV5VCFͰͷղઆಈըIUUQTZPVUVCF)*[email protected]

  View Slide

 10. S3ʹೖΕͯ͠·͑͹ɺͳΜͱ͔ͳΔ

  View Slide

 11. αʔόʔϨεͰσʔλ࿈ܞ͢Δࡍʹ


  ϋϚͬͨͱ͜Ζ

  View Slide

 12. Step FunctionsͷεςʔτϚγϯͰLambdaͷ
  ϫʔΫϑϩʔΛ੍ޚͯ͠ɺσʔλΛՃ޻

  View Slide

 13. Step FunctionsͷεςʔτϚγϯͰLambdaͷ
  ϫʔΫϑϩʔΛ੍ޚͯ͠ɺσʔλΛՃ޻
  σʔλൃੜݩ͔ΒɺσʔλΛऔ
  ಘͯ͠4ʹอଘ
  ֤ϑΝΠϧຖʹɺ࠷௿ݶͷσʔ
  λՃ޻Λͯ͠ɺ4ʹอଘ
  2VJDL4JHIU #*
  ༻ʹ
  ෳ਺ϑΝΠϧͷσʔλΛ·ͱΊ
  ͯద੾ʹ੔ܗ͢Δ

  View Slide

 14. ͍Ζ͍ΖϋϚͬͨͱ͜Ζ


  4ͭ঺հ

  View Slide

 15. 1. ಛఆͷσʔλϑΝΠϧଟ͗͢

  View Slide

 16. ೰Έ: ͋ΔಛఆͷσʔλϑΝΠϧ͚ͩҟৗʹଟ͍
  • 5෼ؒͷσʔλ͕1ϑΝΠϧʹ͋Δ


  • த਎͸ϛϦඵ୯ҐͷϨίʔυ


  • ಛఆͷॲཧ͚͕͔͔ͩ࣌ؒΔ

  View Slide

 17. • ݅਺ଟ͍σʔλ͸ɺBIʹग़ྗ͠ͳ͍߲໨ͩͬͨ


  • ೔࣍ॲཧ͔Β੾Γ཭ͯ͠ɺຖ࣌ॲཧʹมߋ


  • ೔࣍ॲཧͷϘτϧωοΫΛআ͍ͨ
  ରॲ๏: ͋ΔಛఆͷσʔλϑΝΠϧ͚ͩɺຖ࣌ॲ
  ཧʹมߋ

  View Slide

 18. 2. AthenaͷΫΥʔλ

  View Slide

 19. • σʔλҠߦ࣌ʹɺ೔࣍ॲཧͷ࠷ޙͷLambdaͰΤϥʔʹͳΔ


  • લஈͰॲཧͨ͠ෳ਺σʔλΛAthena࢖ͬͯSQLΫΤϦͰऔಘ͢Δͱ͜ΖͰ
  ্ݶʹҾ͔͔ͬΔ


  • Lambdaؔ਺1ͭʹ͖ͭɺɹstart-query-executionɹAPIΛ5ճίʔϧ


  • Ұ࣌తʹόʔετͰ্ݶ80·Ͱ૿͑Δ͚ͲɺσʔλҠߦ࣌ʹ͸20Ͱ಄ଧͪ


  • ্ݶ؇࿨ਃ੥͢Ε͹্ݶ͋͛ΒΕΔ
  ೰Έ: AthenaͷΫΤϦಉ࣮࣌ߦ਺ͷΫΥʔλʹ
  Ҿ͔͔ͬΔ

  View Slide

 20. IUUQTEPDTBXTBNB[[email protected]

  View Slide

 21. ରॲ๏: Step Functions ͷMapεςʔτͷ࠷େಉ
  ࣮࣌ߦ਺Λઃఆ
  • Mapεςʔτ (഑ྻ౉͢ͱɺಉ࣮࣌ߦͰ഑ྻཁૉΛॲཧ͢ΔΠϝʔδ)
  ͷ࠷େಉ࣮࣌ߦ਺Λઃఆ͠ɺAthenaͷ start-query-execution APIίʔ
  ϧΛ࠷େ20·Ͱʹ͓͑͞Δ

  View Slide

 22. Mapεςʔτʹ͍ͭͯ͸ɺҎԼͷهࣄΛࢀߟʹ
  IUUQTEFWDMBTTNFUIPEKQBSUJDMFTTUFQGVODUJPOTVQEBUFNBQTUBUF IUUQTEPDTBXTBNB[[email protected][POTUBUFTMBOHVBHFNBQTUBUFIUNM

  View Slide

 23. 3. Step FunctionsͷΫΥʔλ

  View Slide

 24. ೰Έ: Step FunctionsͷΠϕϯτཤྺ਺͕ΫΥʔ
  λʹҾ͔͔ͬΔ
  • ͋Δಛఆͷ೔͚ͩɺຖ࣌ॲཧͷϑΝΠϧ਺͕ҟৗʹଟ͍


  • 1࣌ؒܦͬͯҟৗऴྃɻStep FunctionsͷΠϕϯτཤྺ਺ͷ্ݶ౸ୡ
  (25,000Πϕϯτ)


  • ্ݶ؇࿨ෆՄͷ߲໨
  {


  "error": "States.Runtime",


  "cause": "The execution reached the maximum number of history events (25000)."


  }

  View Slide

 25. IUUQTEPDTBXTBNB[[email protected]

  View Slide

 26. ରॲ๏: Step Functions ͷεςʔτϚγϯΛೖΕ
  ࢠʹ
  • εςʔτϚγϯΛೖΕࢠʹ͢Δ͜ͱͰɺΠϕϯτཤྺ্ݶʹҾ͔͔ͬ
  Βͳ͍Α͏ʹͨ͠


  • Lambdaͷಉ࣮࣌ߦ਺͕͔ͳΓ૿͑ΔͷͰɺҎԼͷରԠΛ௥Ճ


  ✓ Lambdaͷಉ࣮࣌ߦ਺ͷ্ݶ؇࿨ਃ੥


  ✓ Step FunctionsͷMapεςʔτͷ࠷େಉ࣮࣌ߦ਺Λઃఆ

  View Slide

 27. มߋલ มߋޙ

  View Slide

 28. มߋલ มߋޙ

  View Slide

 29. 4. Lambdaͷεέʔϧ͕௥͍͔ͭͳ͍

  View Slide

 30. ೰Έ: 1ճ͚ͩLambdaͷRateLimitΤϥʔʹૺ۰
  • ಉ࣮࣌ߦ਺ͷΤϥʔͷΑ͏͚ͩͲ…


  • ͢Ͱʹಉ࣮࣌ߦ਺ͷ্ݶΛҾ্͖͍͛ͯΔ΋ͷͷɺ֤ؔ਺ͷϞχλϦ
  ϯάݟΔݶΓɺಉ࣮࣌ߦ਺ʹ౸ୡ͍ͯ͠ͳ͍
  {


  "error": "Lambda.TooManyRequestsException",


  "cause": "Rate Exceeded. (Service: Lambda, Status Code: 429, Request ID:
  xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx, Extended Request ID: null)"


  }

  View Slide

 31. IUUQTEPDTBXTBNB[[email protected]

  View Slide

 32. ରॲ๏: Lambdaؔ਺ͷRetryઃఆΛݟ௚͠
  • Step Functions ͷ Mapεςʔτͷ࠷େಉ࣮࣌ߦ਺Λݟ௚͠


  • Step Functions Ͱఆٛ͢Δ Lambda ͷ Retry ઃఆΛݟ௚͠

  View Slide

 33. Retry ͷִؒʹ͍ͭͯ͸ҎԼͷهࣄ͕ৄ͍͠
  $ node -e '((i,m,b)=>{for(let w=i,c=0;c

  2


  3.85


  7.272500000000001


  13.604125000000002


  25.317631250000005


  46.987617812500005


  87.07709295312502


  [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]

  View Slide

 34. Lambda ͷ Provisioned Concurrency ઃఆ͸ࠓճ
  ࣮ࢪͯ͠ͳ͍
  IUUQTEFWDMBTTNFUIPEKQBSUJDMFTMBNCEBQSPWJTJPOFEDPODVSSFODZDPMETUBSU

  View Slide

 35. σʔλͷՃ޻ʹ͸


  AWS Glueͱ͍͏αʔϏε͋ΔΑʁ

  View Slide

 36. σʔλͷՃ޻ͳΒGlue͕͋Δ
  Glue࢖ΘͣʹɺΘ͟Θ͟Step Functions + LambdaͰ૊Ήඞཁ͋Δͷ͔ʁ


  • Step Functions + Lambdaͷ৔߹ɺΑ͘࢖ΘΕΔ։ൃϑϨʔϜϫʔΫ͕࢖͑ΔͷͰɺෳ਺ਓ
  Ͱͷ։ൃ͕͠΍͍͢ɻ


  ✓ ࠓճ͸ Serverless Framework ࢖ͬͨɻ


  • σʔλϑΝΠϧ਺͕ଟͯ͘΋ɺσʔλ1݅͋ͨΓͷ༰ྔ͕ͦ͜·Ͱେ͖͘ͳ͚Ε͹ɺ޻෉࣍
  ୈͰLambdaͰॲཧ͕Ͱ͖Δɻ


  • LambdaͰ͸৐Γ੾Εͳ͍σʔλ༰ྔ΍࣮ߦ࣌ؒΛѻ͏৔߹͸ɺGlue࢖ͬͨํ͕͍͍ɻ


  ✓ ࠷େϝϞϦׂ౰: 10240MBɺ࠷େ࣮ߦ࣌ؒ: 15෼ɺ /tmp σΟϨΫτϦαΠζ: 512MB

  View Slide

 37. ͓·͚

  View Slide

 38. ͓·͚: AWS Data Wrangler͕ศར
  IUUQTHJUIVCDPNBXTMBCTBXTEBUBXSBOHMFS

  View Slide

 39. ͓·͚: AWS Data Wrangler͕ศར
  PandasͷػೳΛAWSʹ֦ு͢ΔɺΦʔϓϯιʔεͷPythonϥΠϒϥϦ


  • PandasσʔλϑϨʔϜͱAWSͷσʔλؔ࿈ͷαʔϏεͱΛ͏·͘઀ଓͯ͘͠Ε
  Δ


  ✓ Redshift / Glue / Athena / EMR ͳͲ


  • ௨ৗͷETLλεΫʹඞཁͳؔ਺͕ἧ͍ͬͯΔ

  View Slide

 40. ஫ҙ఺: ϑΝΠϧαΠζ͕େ͖ͯ͘ɺͦͷ··ͩ
  ͱLambdaʹ৐Βͳ͍
  • LambdaͷσϓϩΠύοέʔδ͸ඇѹॖ࣌ʹ250MBҎԼʹ͢Δඞཁ͕͋Δ


  ✓ AWS Data WranglerΛී௨ʹpipΠϯετʔϧ͢Δͱɺ250MB௒͑Δ


  • GitHubͷReleaseϖʔδʹ͋ΔɺLambda Layer༻ͷzipϑΝΠϧΛར༻͠Α͏

  View Slide

 41. ·ͱΊ
  • αʔόʔϨεαʔϏεΛۦ࢖ͯ͠ɺσʔλ෼ੳج൫ΛߏஙՄೳ


  • αʔόʔϨεͷΑ͋͘ΔΞʔΩςΫνϟύλʔϯΛ͏·͘࢖͍͜ͳ͠
  ·͠ΐ͏

  View Slide

 42. ͓͠·͍

  View Slide