Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

画像生成で遊ぶ / osc2021niigata

画像生成で遊ぶ / osc2021niigata

Open Source Conference 2021 Online/Niigata で発表した資料

kasacchiful

October 02, 2021
Tweet

More Decks by kasacchiful

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ը૾ੜ੒Ͱ༡Ϳ
  Open Source Conference 2021 Online/Niigata
  2021-10-02 @kasacchiful

  View Slide

 2. Classmethod, Inc.


  Solutions Architect / Software Develper


  Favorite:


  Community:


  • JAWS-UG Niigata


  • Python ML in Niigata


  • JaSST Niigata


  • ASTER


  • SWANII


  • etc.


  Hiroshi Kasahara
  @kasacchiful
  @kasacchiful
  2

  View Slide

 3. Pythonػցֶशษڧձ in Niigata
  IUUQTQZNMOJJHBUBDPOOQBTTDPN

  View Slide

 4. աڈͷOSC NiigataͰͷൃද
  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNLBTBDDIJGVMPTDOJJHBUB IUUQTTQFBLFSEFDLDPNLBTBDDIJGVMPTDOJJHBUB

  View Slide

 5. ը૾ੜ੒ͷϞσϧ
  σʔλΛֶश
  ֶशͨ͠σʔλʹࣅͨ


  σʔλΛ৽ͨʹੜ੒

  View Slide

 6. ը૾ੜ੒ͷϞσϧ
  • ΦʔτΤϯίʔμ


  • σʔλͷಛ௃Λѹॖ͠ɺॏཁͳಛ௃͚ͩ࢒ͨ͠ޙɺ෮ݩ


  • ఢରతੜ੒ωοτϫʔΫ (GAN)


  • ِ෺Λੜ੒͢Δ Generator ͱɺِ෺Λݟൈ͘ Discriminator ͕ڝ
  ͍߹͏Α͏ʹֶश͢Δ͜ͱͰਫ਼౓Λ্͛Δ

  View Slide

 7. ΦʔτΤϯίʔμ
  • σʔλͷಛ௃Λѹॖ͠ɺॏཁͳಛ௃͚ͩ࢒ͨ͠ޙɺ෮ݩ


  • ग़ྗ͕ೖྗΛ࠶ݱ͢ΔΑ͏ʹֶश


  • தؒ૚͸ೖग़ྗ૚ΑΓখ͘͞

  View Slide

 8. ఢରతੜ੒ωοτϫʔΫ (GAN)
  • 2ͭͷϞσϧΛޓ͍ʹڝΘͤΔΑ͏ʹֶश͢Δ͜ͱͰ
  σʔλΛੜ੒


  • Generator


  • ϥϯμϜͳϊΠζΛೖྗͱͯ͠ɺDiscriminator͕
  ຊ෺ͱؒҧ͏Α͏ͳσʔλΛੜ੒͢Δ


  • Discriminator


  • ຊ෺ͷσʔλͱGeneratorͷੜ੒σʔλΛਖ਼͘͠
  ൑ผ͢ΔΑ͏ʹֶश͢Δ

  View Slide

 9. ओͳ༻్
  • ΦʔτΤϯίʔμ


  • ҟৗݕ஌


  • ϊΠζআڈ


  • GAN


  • ը૾ੜ੒


  • ը૾ΞϨϯδ (ը෩ͷมߋͳͲ)ɺը૾ԋࢉ ("Smailing Woman” - “Neutral Woman”
  + “Neutral Man” = “Smailing Man”)


  • ଞʹ΋Ԡ༻ଟ਺…

  View Slide

 10. StyleGAN2 Ͱ ਓ෺ը૾ੜ੒αΠτ
  https://thispersondoesnotexist.com/

  View Slide

 11. ࠓճͷσϞ

  View Slide

 12. σϞͷ಺༰
  • Google ColaboratoryͰ࣮ߦࡁͷ಺༰Λ͓ݟͤ͠·͢ɻ


  • https://github.com/kasacchiful/osc2021niigata


  • VAE (Variational Auto Encoder)


  • MNISTͷ਺ࣈը૾σʔλΛ࢖ͬͯɺજࡏม਺ΛมԽͤ͞Δ͜ͱͰը૾Λ࡞Γग़͢


  • CycleGAN


  • അ͔ΒγϚ΢Ϛ΁ม׵


  • Ґஔ΍ܗঢ়͕όϥόϥͰ΋ɺྔ͑͋͞Ε͹͍͍ײ͡ʹม׵Ͱ͖ͯ͠·͏

  View Slide

 13. Kerasͷαϯϓϧίʔυ
  • VAE:


  • https://keras.io/examples/generative/vae/


  • CycleGAN:


  • https://keras.io/examples/generative/cyclegan/

  View Slide

 14. ·ͱΊ
  • ը૾ੜ੒Ͱ༡ΜͰΈͨ


  • αϯϓϧ΋ͨ͘͞Μެ։͞Ε͍ͯΔͷͰɺ༡ͼ΍͍͢

  View Slide

 15. ͓͠·͍

  View Slide