Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

(\( ⁰⊖⁰)/) のこと

(\( ⁰⊖⁰)/) のこと

Tokyu Ruby会議 #tqrk09 http://regional.rubykaigi.org/tokyu09/ のスポンサーLT

ken_c_lo / TAEKO AKATSUKA

August 29, 2015
Tweet

More Decks by ken_c_lo / TAEKO AKATSUKA

Other Decks in Programming

Transcript

 1. (\( ⁰⊖⁰)/) ͷ͜ͱ
  ken_c_lo @ esa LLC

  View Slide

 2. 2
  ΤϯδχΞͱσβΠφʔ
  2ਓͰձࣾͷ
  σβΠφʔͷํ

  View Slide

 3. https://esa.io

  View Slide

 4. esa.io
  • MarkdownʹΑΔνʔϜ಺υΩϡϝϯτڞ༗
  αʔϏε
  • ݱࡏ໿800νʔϜ
  • 2ϲ݄+ͷແྉτϥΠΞϧ => ¥500 / (ਓ਺ɾ݄)
  4

  View Slide

 5. 5
  ࠓճɺTokyuRubyKaigi ʹ͸
  πʔϧఏڙͱ͍͏ܗͰ
  εϙϯαʔࢀՃ͍ͤͯͨͩ͞
  ͖·ͨ͠ɻ

  View Slide

 6. 6
  esa͸ٕज़ΧϯϑΝϨϯεʹੵۃతʹ͝ڠྗ͍͖͍ͤͯͨͩͨ͞ͱ
  ࢥ͓ͬͯΓ·͢ɻ
  ΋͠esaΛ࢖͍͍ͨͱ͍͏ͱ͜Ζ͕͋Γ·ͨ͠Β͓੠͕͚͍ͩ͘͞
  (\( ⁰⊖⁰)/)

  View Slide

 7. 7
  ࠓ೔͸(\( ⁰⊖⁰)/) ͷ࿩Λ
  ͠ʹ͖ͨ

  View Slide

 8. FAQ
  8
  esa͸Ͳ͏ಡΉͷͰ͔͢ʁ

  View Slide

 9. ̋
  9
  Ταʢʮ㕒ʯͱಉ͡ൃԻʣ

  View Slide

 10. 10
  ↑Τ↓α
  ձࣾѼͯʹ͔͔ͬͯ͘Δి࿩ͱ͔ʹଟ͍

  View Slide

 11. 11
  Πʔα
  φϯΧ͔͍͍͚ͬ͜Ͳ

  View Slide

 12. 12
  ΠʔΤεΤʔ
  Ӊ஦ͷํͷΤαʢԤभӉ஦ػߏʣ

  View Slide

 13. FAQ
  13
  ͳͥɺesaͳΜͰ͔͢ʁ

  View Slide

 14. ̋
  14
  @fukayatsu ͷchrome

  View Slide

 15. ̋
  15
  ʊਓਓਓਓʊ
  ʼɹΤαɹʻ
  ʉ̮̮̮̮ʉ

  View Slide

 16. 16
  Τΰαʔν
  w w
  Τα
  TwitterͷΤΰαʔν༻ͷϒοΫϚʔΫ #ŪůŠŪ

  View Slide

 17. ʹ͍ͭͯ
  17

  View Slide

 18. إจࣈͷํ͕ઌʹ͋ͬͨ
  18
  (\( ⁰⊖⁰)/)
  ͭ·ΓύΫϦΠϯεύΠϠ

  View Slide

 19. 19
  ( ⁰⊖⁰)
  ŪžͷਐԽ
  (\( ⁰⊖⁰)/)
  \( ⁰⊖⁰)/

  View Slide

 20. 20
  ( ⁰⊖⁰)
  ͸΋ͱ΋ͱ͋ͬͨإจࣈ

  View Slide

 21. 21
  2೥લ͘Β͍ʹ @ysakaki͞Μ͕࢖ͬͯͨͷΛ
  ݟͨͷ͕࠷ॳͱ͍͏ؾ͕͢Δ

  View Slide

 22. 22
  ࢲͷiPhoneʹ͸
  ʮͿΜͪΐ͏ʯͰ
  ొ࿥͞Εͯͨ

  View Slide

 23. 23
  esaͷIssueͰձ࿩͔ΒϋωΆ͍΋ͷ͕͍ͭͨ
  \( ⁰⊖⁰)/

  View Slide

 24. 24
  ͓ͦΒ͘࠷ॳͷ(\( ⁰⊖⁰)/)

  View Slide

 25. FAQ
  25
  ͷ໊લ͸ʁ

  View Slide

 26. ॾઆ͋Δ
  • Ūžʢ൒֯ʣ
  • ŗžŪƄž
  • Śš
  • ŚšŪƄž
  • (\( ⁰⊖⁰)/) ʢແݴͰϙʔζʣ
  26

  View Slide

 27. ֤ࣗͷ޷͖ͳΑ͏ʹݺ͹ΕΔ
  27

  View Slide

 28. 28
  esa Tγϟπ & ύʔΧʔ
  • https://shop.esa.io

  View Slide

 29. 1ຕ͔Βૹྉແྉͷʂ

  View Slide

 30. ༊ணؔ܎

  View Slide

 31. Tγϟπൢചͷํ͕
  αʔϏεެ։ΑΓ
  ΋ઌͩͬͨ

  View Slide

 32. ௗΫϥελ͔ΒͷධՁ
  32

  View Slide

 33. 2015 ŢƃšŞ T
  33

  View Slide

 34. 34
  ʮͱΓʯTγϟπ

  View Slide

 35. 35
  ΈΜͳେ޷͖ΞϨͷύΫϦΦϚʔδϡ

  View Slide

 36. 36
  Ҋͷ਺ʑ

  View Slide

 37. 37
  VS
  Ͱҙݟׂ͕ΕͯέϯΧͬΆ͘ͳͬͨ

  View Slide

 38. 38
  ྆ํͭ͘Ζ͏

  View Slide

 39. 39
  ં஭Ҋͭ͘Ζ͏

  View Slide

 40. 40
  શ෦ങ͓͏
  tmix࠷ߴศར(\( ⁰⊖⁰)/)

  View Slide

 41. 41
  esa εςοΧʔ
  • https://shop.esa.io

  View Slide

 42. 42
  esa ؈όοξ
  • ࠓͷͱ͜Ζඇച඼m(__)m

  View Slide

 43. 43
  esa τʔτ
  • https://tmix.jp/designs/2115430

  View Slide

 44. 44
  Pebble༻ Watchface by @suzuki
  • http://apps.getpebble.com/en_US/application/55ca80701352430d8300000f

  View Slide

 45. 45
  (\( ⁰⊖⁰)/) ŗžŜƄŪ!

  View Slide