Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアのためのスライドデザイン実践講座 / How to design presentations for engineers

エンジニアのためのスライドデザイン実践講座 / How to design presentations for engineers

Rails Developers Meetup 2018 Day 3 Extreme で発表させていただきました
- https://techplay.jp/event/679666
- 質問: https://railsdm.herokuapp.com/issues/76

協力:
FlyTeam: https://flyteam.jp/
レイルラボ: https://raillab.jp/

More Decks by ken_c_lo / TAEKO AKATSUKA

Other Decks in Design

Transcript

 1. ΤϯδχΞͷͨΊͷ
  εϥΠυσβΠϯ
  ࣮ફߨ࠲
  Rails Developers Meetup 2018 Day3 Extreme
  2018.07.14
  esa LLC TAEKO AKATSUKA @ken_c_lo
  ؆୯ɾ఻ΘΔɾಡ·ΕΔ
  ͋
  co-sponsored by

  View full-size slide

 2. w ੺௩ົࢠ
  w !LFO@D@MP
  w FTB--$
  w ϓϩάϥϚʔਓσβΠφʔਓਓͷձࣾ
  w ૑ۀऀɾσβΠφʔ
  w 3BJMT͸ओʹWJFXͷ෦෼ΛΑ͘৮Δ

  View full-size slide

 3. https://esa.io

  View full-size slide

 4. ΤϯδχΞͷͨΊͷ
  εϥΠυσβΠϯ
  ࣮ફߨ࠲
  Rails Developers Meetup 2018 Day3 Extreme
  2018.07.14
  esa LLC TAEKO AKATSUKA @ken_c_lo
  ؆୯ɾ఻ΘΔɾಡ·ΕΔ
  ͋
  co-sponsored by

  View full-size slide

 5. ࠓճͷൃදͷܦҢ
  ಙ༻ΧϧύεࢯͷొஃΛἤͬͨΒɺ15෼ޙ͘Β͍ʹΦϑΝʔͷDM͕དྷͨ

  View full-size slide

 6. ࠓճͷൃදͷܦҢ
  ಙ༻ΧϧύεࢯͷొஃΛἤͬͨΒɺ15෼ޙ͘Β͍ʹΦϑΝʔͷDM͕དྷͨ

  View full-size slide

 7. • Bootstrap Night
  • ࣗࣾαʔϏεΛࣗݾࢿۚͰ
  ӡӦͯ͠ΔਓͷͨΊͷΠϕ
  ϯτ
  • ͋·Γදʹग़ͳ͍͚Ͳɺ

  ͍͢͝αʔϏεΛ࡞͍ͬͯ
  Δ஌ਓʹొஃͯ͠΋Β͏
  • εϥΠυͷσβΠϯ͕…
  ୊ࡐ: ஌ਓͷεϥΠυͷσβΠϯ

  View full-size slide

 8. ୊ࡐͷεϥΠυͷ࡞ऀ
  • ͏͚͕Θ͞Μ @ukegawa
  • ΫϩΰגࣜձࣾɾΤϯδχΞࣾ௕
  • 2ͭͷαʔϏεΛ࡞ΓӡӦ
  • Flyteam: ඈߦػϚχΞͷαʔϏε flyteam.jp
  • ϨΠϧϥϘ: మಓϚχΞͷαʔϏε raillab.jp
  ࠓճ͸ɺ͏͚͕Θ͞ΜͷεϥΠυΛϦσβΠϯ͠ͳ͕Βɺ
  ఻ΘΔεϥΠυσβΠϯͷώϯτΛݟ͚͍ͭͯ͜͏ͱࢥ͍·͢ɻ
  ݩεϥΠυ: https://speakerdeck.com/kurogo/03-bootstrap-night-vol-dot-3-zi-she-saitoyun-ying-jin-
  tiyotutokodawarifalsesabisuhui-she-yatutemasu


  ※ ࠓճͷ಺༰ͷؔ܎্ɺҰ෦ެ։͞ΕͨεϥΠυ͔Βมߋ͍ͯ͠Δ෦෼͕͋Γ·͢


  View full-size slide

 9. After
  ͲͷΑ͏ʹม͑ͨͷ͔Λɺ͜Ε͔Βݸผʹղઆ͍͖ͯ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 10. ࠓճͷझࢫ
  • ఻ΘΔɾಡ·ΕΔεϥΠυϨΠΞ΢τͷ࡞Γํ
  • ྫ͑͹ɺτʔΫͷͦͷ৔ʹ͍ͳͯ͘΋WebͰγΣΞ͞Εͨ࣌ʹɺಡ·Ε
  ͯΘ͔Γ΍͍͢σβΠϯΛ໨ࢦ͠·͢

  • ͔ΜͨΜʹͰ͖Δ
  • Keynoteͷػೳͷൣғ಺ͰͰ͖Δ͜ͱʹݶఆɻڽͬͨ͜ͱ΍Γ·ͤΜɻ

  • ࿩ͷߏ੒΍͠Ό΂Γ΍͢͞ʹ͸౿Έࠐ·ͳ͍
  • ΤϯδχΞ͞Μͨͪɺ࿩ͷߏ੒΍͠Ό΂Γ͸جຊతʹΈΜͳ্ख
  • ݟͤํͷ޻෉Ͱ΋ͬͱΘ͔Γ΍͘͢ͳΔ͔΋ʁͱ͍͏ײ͡ͷ࿩ʹͳΓ·͢

  View full-size slide

 11. ΤϯδχΞͷͨΊͷ
  εϥΠυσβΠϯ
  ࣮ફߨ࠲
  Rails Developers Meetup 2018 Day3 Extreme
  2018.07.14
  esa LLC TAEKO AKATSUKA @ken_c_lo
  ؆୯ɾ఻ΘΔɾಡ·ΕΔ
  ͋
  co-sponsored by

  View full-size slide

 12. Keynote ςϯϓϨʔτ
  • Azusa͕ϕʔε
  • େମ͍͍ײ͡ʹͳΔKeynoteςϯϓϨʔτ
  • http://sanographix.github.io/azusa-
  keynote/
  • ࢖ͬͯΔਓଟ͍ɻࢲ΋Ѫ༻ɻ
  • ຊ౰ʹେମ͍͍ײ͡ʹͳΔ
  • ૉ੖Β͍͠΋ͷΛ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢

  View full-size slide

 13. ·ͣ͸ɺදࢴ
  λΠτϧϩΰɾΧϥʔϦϯά

  View full-size slide

 14. Before
  • දࢴ͕ΠϕϯτλΠτϧ
  ʹͳͬͯͨ
  • 3ϖʔδ໨Ͱ΍ͬͱɺ
  τʔΫͷλΠτϧ͕ग़ͯ
  ͘Δ
  • ͠Ό΂Δॱ൪తʹ͸͍͍
  ͷ͔΋͠Εͳ͍͚Ͳ…

  View full-size slide

 15. දࢴॏཁ
  • Tweet͞Εͨ࣌ͷOGPΛ
  ҙࣝ
  • ੾ΕͪΌ͚ͬͨͲmm
  • ಡΈͨ͘ͳΔදࢴʹ
  • ࣗࣾ΍αʔϏε͕Ξϐʔ
  ϧͰ͖Δදࢴʹ

  View full-size slide

 16. λΠτϧΛϩΰͬΆ͘
  ἧ͑Δ
  ἧ͑Δ
  Θ͟ͱἧ͑ͳ͍
  গ͠খ͘͞
  ਧ͖ग़͠ศར
  1ʙ2ߦ໨ͷ྆୺Λἧ͑Δ

  ҆ఆײɾΧλϚϦײ͕ग़Δ
  3ߦ໨͸ἧ͑ͣখ͘͞

  ը໘ʹϦζϜ͕ग़Δ
  ;͖ͩ͠

  ΞΫηϯτʹศརʂ
  ҆ఆײ + ϦζϜײͰ໨ΛҾ͘λΠτϧʹ

  View full-size slide

 17. ͞Βʹࡉ͔͍޻෉
  λΠτϧ͚ͩͰ΋ͻͱख͔͚ؒΔͱ݁ߏҧ͏
  ʮ!ʯΛී௨ʹϕλଧͪ͢Δͱ…
  ʮ!ʯ͚ͩ໌ேମɾগ͠φφϝʹ
  ϝοηʔδʹ੎͍͕ग़Δ
  Α͘࢖ΘΕΔςΫͰ͢
  શ෦ಉ͡ଠͩ͞ͱ…
  େࣄ͡Όͳ͍จࣈΛࡉ͘͢Δ
  ڧऑ͕͖ͭϦζϜ͕ੜ·ΕΔ

  View full-size slide

 18. ΧϥʔϦϯά: ৭਺গͳ͘
  ओʹ2৭ɾ࢖ͬͯ4৭ + ͨ·ʹനࠇ
  ϝΠϯΧϥʔ
  എܠ৭
  ςΩετΧϥʔ
  จࣈ৭
  αϒΧϥʔ
  ͨ·ʹαϒతʹ࢖͏
  ΞΫηϯτΧϥʔ
  ڧௐ͍ͨ࣌͠ʹ࢖͏

  View full-size slide

 19. ϒϥϯυΧϥʔΛ࢖͏
  ϒϧʔΑΓ΋ɺΤϯδͷํ͕ݸੑతͰҹ৅ʹ࢒Γ΍͍͢ʁ
  ͔ͭɺࠓചग़͠தαʔϏε͕ϨΠϧϥϘͳͷͰɺͪ͜ΒͷΧϥʔϦϯάΛத৺ʹ
  ͏͚͕Θ͞Μ͸ɺ2ͭαʔϏεΛ͍࣋ͬͯΔͷͰ໎͏…

  View full-size slide

 20. ͜ͷεϥΠυͷΧϥʔϦϯά
  εϥΠυͷσβΠϯͷ࿩Λ͢ΔͷͰɺअຐʹͳΒͳ͍Α͏ͳ৭Λ࠾༻ɻ
  ϝΠϯΧϥʔ
  എܠ৭
  ςΩετΧϥʔ
  จࣈ৭
  αϒΧϥʔ
  ͨ·ʹαϒతʹ࢖͏
  ΞΫηϯτΧϥʔ
  ڧௐ͍ͨ࣌͠ʹ࢖͏

  View full-size slide

 21. ΞδΣϯμ ͷϖʔδ
  ฒྻɾରൺͷؔ܎ͷදݱ

  View full-size slide

 22. େݟग़͠
  খݟग़͠
  খݟग़͠
  େݟग़͠
  খݟग़͠
  খݟग़͠
  Before: ৘ใΛ੔ཧ
  ରʹͳΔ
  2ͭͷ
  ʮίμϫϦʯ
  ๏ଇΛಡΈղ͖ɺ෼ྨ͢Δɻ

  View full-size slide

 23. ࠨӈʹฒ΂ͯฒྻؔ܎Λදݱ
  ରͱͳΔ2ͭͷ৘ใΛ
  ࠨӈฒྻʹฒ΂Δ
  ਧ͖ग़͠ + ʮίμϫϦʯ
  ηϯλʔἧ͑
  খݟग़͠ͷܗଶΛἧ͑Δ
  ฒྻɾରൺؔ܎ʹ͋Δ΋ͷ

  ࠨӈʹฒ΂Δͱ

  ؔ܎͕Θ͔Γ΍͍͢
  ;͖ͩ͠ +ʮίμϫϦʯ

  ݟग़͠ͷσβΠϯ౷Ұ
  ϖʔδͷ݁࿦Ληϯλʔἧ͑

  ҆ఆײɾڧௐ
  ৘ใͷ෼ྨʹ߹Θͤͯɺݟͨ໨Λ౷Ұ͢Δɻ

  View full-size slide

 24. ܦྺ ͷϖʔδ
  ࣌ܥྻͷදݱ

  View full-size slide

 25. Before: ৘ใΛ੔ཧ
  ೥ද͡Όͳ͍

  φχΧ
  ೥දͷ෦෼ͱɺ೥දͰ͸ͳ͍෦෼ɺ2छྨͷ৘ใɻ
  ͬͪ͜͸

  ೥ද
  ೥߸
  ೥߸
  ೥߸
  ೥߸
  ೥߸
  ↑ Before
  ↓After

  View full-size slide

 26. ࣌ܥྻΛදݱ͢ΔσβΠϯ
  ఺ͱઢͰ࣌ܥྻʹ
  ਺ࣈΛڧௐ
  • ೥ද͡Όͳ͍෦෼͸ݟͨ໨

  Λ෼͚Δ
  • Before / Afterͷؔ܎ੑΛ

  ;͖ͩ͠Ͱ҉ࣔ
  ఺ͱઢͰ߲໨Λ݁Ϳ

  ࣌ܥྻͷදݱ
  ਺ࣈΛڧௐ͢Δ

  ΞΫηϯτɾ೥දදݱ
  ೥ද͡Όͳ͍
  ෦෼

  View full-size slide

 27. தදࢴʢେݟग़͠ʣ ͷϖʔδ
  ࿩୊ͷ۠੾Γͷදݱ

  View full-size slide

 28. ࿩୊ͷ۠੾ΓΛදݱ
  ਧ͖ग़͠ + ʮίμϫϦʯ
  ηϯλʔἧ͑
  ଞͷϖʔδͱҧ͏ϨΠΞ΢τʹͯ͠ɺ࿩୊ͷస׵ʹؾ͔ͮͤΔɻ
  ΞδΣϯμͷ;͖ͩ͠Λ࠶ར༻
  ;͖ͩ͠ΛޮՌతʹར༻͠ɺ
  εϥΠυશମʹ౷ҰײΛग़͢

  View full-size slide

 29. ձࣾ঺հ ͷϖʔδ
  ࣸਅɾΠϥετΛ࢖ͬͯɺ͍͖͍͖ͱΘ͔Γ΍͘͢

  View full-size slide

 30. After
  3ϖʔδʹ෼ׂ

  View full-size slide

 31. Before: ৘ใΛ੔ཧ
  3ͭͷ৘ใ͕ೖͬͯͨ → ͦΕͧΕϖʔδΛ෼ׂ͢Δ
  ձࣾ঺հ
  ωʔϛϯά
  ݟग़͠
  ϙϦγʔ

  View full-size slide

 32. ࣸਅΛେ͖͘࢖͏
  Before: ձࣾ঺հͷ෦෼
  ࣸਅͷ༨നʹςΩετ
  ݩࣸਅΛτϦϛϯά
  ·ͱ·ͬͨ༨നΛ

  ӈ্ʹ
  ਓ෺ΪϦΪϦͰ੾Δ͜ͱͰɺ
  ը໘ʹ޿͕Γͱഭྗ
  Ԟ͔Βखલ΁ͷ޿͕Γ
  ·ͱ·ͬͨ༨ന͕ͱΕΔࣸਅ͸จࣈΛ৐ͤ
  ΍͍͢ɻ

  View full-size slide

 33. ΠϥετͰΠϝʔδ͠΍͘͢
  Before: ωʔϛϯά༝དྷ
  ΠϥετͰิ଍
  ͭ·Γ…Ͳ͏͍͏͜ͱʁ
  ݁࿦Λ௥Ճͯ͠ิ଍
  ໼ҹͰ݁࿦΁༠ಋ
  ͍Β͢ͱ΍
  • ͍Β͢ͱ΍: https://www.irasutoya.com/
  • Adobe Stock: https://stock.adobe.com/jp/
  େମͳΜͰ΋͋Δ
  ໼ҹ + ݁࿦ʢͭ·Γ…ʣ
  • ໼ҹͷԼʹɺͦͷϖʔδͷ݁࿦Λॻ͘
  • ໼ҹ্͕ԼΛ۠੾ͬͯ͘ΕΔ
  • ʮͭ·Γʯͷ໾ׂΛՌͨ͢

  View full-size slide

 34. ࢓ࣄͷ৔ॴɾ࣌ؒ ͷϖʔδ
  άϧʔϓԽɾϥϕϦϯά

  View full-size slide

 35. After
  2ϖʔδʹ෼ׂ

  View full-size slide

 36. ि5೔ۈ຿ͷਓ
  ि4೔ۈ຿ͷਓ
  ि3೔ۈ຿ͷਓ
  ฏ೔൒೔ۈ຿ͷਓ
  ΞϧόΠτɾ

  ύʔτφʔ
  ۈ຿ස౓͝ͱͷ
  ελοϑͷάϧʔϓ
  ਓ਺
  ۈ຿ස౓  ۈ຿࣌ؒ
  ۈ຿৔ॴ
  ৬छ
  άϧʔϐϯά
  ϥϕϦϯά
  ಉ͡छྨͷ৘ใΛ

  άϧʔϓԽ͢Δ
  ৘ใʹϥϕϧΛ͚ͭΔ

  View full-size slide

 37. ਓɾάϧʔϓΛΘ͔Γ΍͘͢
  ਓ਺ ۈ຿ස౓
  ۈ຿ස౓

  ͝ͱͷ

  άϧʔϓ
  ৬छ
  ਓΞΠίϯ
  ৘ใͷछྨ͕ҟͳΔͷͰɺ

  σβΠϯΛม͑Δ
  ਓΛද͢৘ใ
  • 1ਓ෼ͷ৘ใͱ͍͏͜ͱΛ҉ࣔ͢
  ΔͨΊɺ ΞΠίϯΛ࢖͏
  • ΞΠίϯͷۙ͘ʹ৬छΛ഑ஔɻͦ
  ͷਓͷଐੑΛදݱ
  • ۈ຿࣌ؒͷ਺ࣈΛڧௐ͢Δ͜ͱͰɺ
  ը໘ʹ౷Ұײɾਓಉ࢜ͷൺֱ͕͠
  ΍͘͢ͳΔ
  ۈ຿࣌ؒ͝ͱͷਓͷάϧʔϓ
  • ਓ਺ɾۈ຿ස౓ͰूஂΛϥϕϦϯά
  • 4ϚεʹΘ͚ͯάϧʔϓԽ
  • ਺ࣈΛڧௐͯ͠ϝϦϋϦ

  View full-size slide

 38. ΞΠίϯʹFont Awesome
  • https://fontawesome.com/
  v4.7.0/ ʢݹ͍ํʣ
  • MacʹϑΥϯτΛΠϯετʔϧ
  • alfred-font-awesome-workflow
  • https://github.com/ruedap/
  alfred-font-awesome-
  workflow  • AlfredͰctrl ԡ͠ͳ͕Βબ୒
  • ͕ग़Δ
  • ϑΥϯτબ୒ →

  View full-size slide

 39. αʔϏε঺հ ͷϖʔδ
  ΞϐʔϧϙΠϯτΛత֬ʹΞϐʔϧ͢Δʹ͸

  View full-size slide

 40. After
  ͍ͩͿ૿΍ͨ͠

  View full-size slide

 41. ৘ใΛ੔ཧ
  Α͘ΈΔͱ8೥໨ͷ
  αʔϏεͰ͋Δ͜ͱ͕
  Θ͔Δ
  τϥϑΟοΫ
  Ϣʔβʔ౤ߘ

  ίϯςϯπ
  ۩ମతͳϖʔδ
  ͷ঺հ
  ͦͷ৔ͰαΠτΈͳ͕Β
  ͠Ό΂Δ༧ఆͩͬͨͷͰɺ
  εϥΠυͰ͸ϦϯΫͷΈ
  ʹͳ͍ͬͯΔɻ
  Α͘ΈΔͱ਺ࣈ͕͍͢͝
  Α͘ΈΔͱ਺ࣈ͕͍͢͝
  Α͘ݟΔͱ৭ʑ͍͢͝Μ͚ͩͲɺΑ͘ݟͳ͍ͱ͕͢͝͞Θ͔Βͳ͍
  ಠࣗฤू

  ίϯςϯπ

  View full-size slide

 42. ·ͣ͸εΫγϣΛόʔϯͱ
  ʮ͜Ε͔ΒɺαʔϏε঺հ͢ΔΑʂʯͱ͍͏͜ͱΛ఻͑Δ

  View full-size slide

 43. վΊͯαʔϏε঺հ
  ΧϥʔϦϯά

  FlyTeamͷςʔϚΧϥʔʹ

  ݟग़͠Λ௥Ճ

  ৘ใͷछผຖʹϒϩοΫ෼͚
  ਺ࣈΛڧௐ


  ϖʔδϏϡʔ → PV
  ϢχʔΫϢʔβʔ → UU

  ࣈ਺Λগͳͯ͘͠໨ʹೖ
  Γ΍͘͢
  ਺ࣈΛڧௐ
  ݟग़͠Λ௥Ճ
  ਺ࣈΛڧௐ

  ࢹ֮తͳΞΫηϯτʹ΋
  8೥໨Λ௥Ճ
  αΠτ໊͸େ͖ͳࣈͰ
  ϝϦϋϦ
  ↓ݩͷදࣔ
  ࣈ਺ΛͳΔ΂͘ݮΒ͢

  ໨ʹೖΓ΍͍͢

  View full-size slide

 44. ΞϐʔϧϙΠϯτΛৄࡉʹղઆ
  ↑͜ͷ෦෼
  εΫγϣΛࡌͤΔ

  Πϝʔδ͠΍͘͢

  ;͖ͩ͠ + ίμϫϦ

  ౷ҰײɾΞΫηϯτ
 ;͖ͩ͠ + ίμϫϦ
  ิ଍આ໌

  View full-size slide

 45. ΞϐʔϧϙΠϯτΛৄࡉʹղઆ
  ͍͢͝ϙΠϯτ

  View full-size slide

 46. ΞϐʔϧϙΠϯτΛৄࡉʹղઆ

  View full-size slide

 47. Before
  ಉ༷ʹɺ΋͏ҰͭͷαʔϏεͷʮϨΠϧϥϘʯͷ঺հ΋…

  View full-size slide

 48. ΞϐʔϧϙΠϯτΛ;͖ͩ͠Ͱղઆ

  View full-size slide

 49. ΞϐʔϧϙΠϯτΛ;͖ͩ͠Ͱղઆ

  View full-size slide

 50. ·ͱΊ: ৘ใ੔ཧ͕؊৺
  • ఻͍͑ͨ৘ใΛ੔ཧ͢Δ
  • άϧʔϐϯάɾϥϕϦϯά
  • ಉ͡άϧʔϓͷ৘ใΛݻΊΔ
  • ಉ͡छྨͷ৘ใͷσβΠϯΛἧ͑Δ
  ͜Ε͚ͩͰ΋ɺ݁ߏݟ΍͘͢ͳΔ

  View full-size slide

 51. ࠓճؾ͍ͮͨ͜ͱ
  ଟ෼ɺଞਓࣄͩͱ٬؍ࢹ͠΍͍͔͢Βʁ
  ਓͷεϥΠυͷ

  σβΠϯΛ௚͢ͷ͸ָ

  View full-size slide

 52. ۩ମతͳखॱ
  • ·ͣ͸ɺςΩετ͚ͩͰߏ੒ཁૉΛॻ͘
  • Markdownͱ͔ (esaͱ͔ʣ
  • ͦͷ৘ใΛ٬؍ࢹͯ͠ɺ੔ཧɾ෼ྨ͢Δ
  • KeynoteͳͲͰεϥΠυࢴ໘ΛσβΠϯ
  ࣗ෼͕ॻ͍ͨ͜ͱΛ٬؍ࢹ͢ΔͱσβΠϯ͠΍͍͢

  View full-size slide

 53. Enjoy Design :)

  View full-size slide