Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

たのしいesa #esa_io #devKan

たのしいesa #esa_io #devKan

DevLove関西 - esaとDocBaseのサービス開発のDiffの話
https://devlove-kansai.doorkeeper.jp/events/33527

でお話させていただきました(\( ⁰⊖⁰)/)

ken_c_lo / TAEKO AKATSUKA

November 28, 2015
Tweet

More Decks by ken_c_lo / TAEKO AKATSUKA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. (\esa/)
  2015-11-28 DevLOVEؔ੢
  ͨͷ͍͠

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  2

  View Slide

 3. 3
  શࣾһ(2໊)Ͱདྷ·ͨ͠ (\( ⁰⊖⁰)/)
  ϓϩάϥϚͷํˠ
  σβΠφʔͷํˠ

  View Slide

 4. https://esa.io

  View Slide

 5. esa.ioͱ͸
  5

  View Slide

 6. • νʔϜͷͨΊͷ৘ใڞ༗αʔϏε
  • ϚʔΫμ΢ϯͰॻ͚Δ
  • WikiͬΆ͍ઃܭࢥ૝
  • ॻ͘ෑډΛԼ͛ɺָ͘͠࢖͑Δ
  • ๛෋ͳΠϯςάϨʔγϣϯ
  • (\( ⁰⊖⁰)/)
  ͬ͘͟Γ

  View Slide

 7. 7
  શࣾһ(2໊)Ͱདྷ·ͨ͠ (\( ⁰⊖⁰)/)
  ϓϩάϥϚͷํˠ
  σβΠφʔͷํˠ

  View Slide

 8. ಛ௃తͳػೳ͸͜ͷ΁Μ

  View Slide

 9. ৘ใΛҭ͍ͯͨ
  9

  View Slide

 10. 10
  ৘ใΛҭ͍ͯͨ

  View Slide

 11. 11
  ৘ใΛҭ͍ͯͨ
  • ࠷ॳ͔Β׬ᘳΛ໨ࢦͣ͞
  • ͱΓ͋͑ͣ࠷ॳ͸ग़͚ͩͩͯ͢͠
  • ޙ͔ΒΑ͍͚ͯ͘͠͹͍͍͡ΌΜ
  • Done is better than perfect

  View Slide

 12. WIP
  12

  View Slide

 13. WIP
  ʹ Work in Progress
  ਐߦதɾ࡞ۀதɾॲཧதɾະ׬੒
  ෆ׬શͰ͋Δ͜ͱΛप஌͢Δه߸ͱͯ͠࢖ΘΕΔ
  řŎŕŲƅ

  View Slide

 14. ͱΓ͋͑ͣɺڞ༗
  ࡶʹڞ༗
  ·ͩͰ͖ͯͳ͍͚Ͳڞ༗

  View Slide

 15. อଘϘλϯ͕
  2ͭʁʁ

  View Slide

 16. ࡞ۀதͷͱ͖͸ɺWIPͰอଘ
  Լॻ͖ஈ֊͔Βଞਓʹݟ͑ΔΑ͏ʹͳͬͯΔ

  View Slide

 17. 8*1Ͱอଘ͢Δͱɺ
  λΠτϧ͕άϨʔΞ΢τ
  w 8*1Ͱߋ৽ͯ͠΋8FCIPPLͰ4MBDLͱ͔ʹ௨஌͕ඈ͹ͳ͍
  w Կ౓΋ߋ৽͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʢ㵰4ʣ
  w ϩʔΧϧͷΤσΟλʹॻ࣌͘Έ͍ͨͳײ͡Ͱॻ͚Δ
  w ΈΜͳʹੵۃతʹ஌Βͤ͸͠ͳ͍͚Ͳɺڵຯ͋Δਓ͸Θ͟Θ
  ͟ݟʹདྷΕ͹ݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δঢ়ଶ

  View Slide

 18. ͍͍ͩͨͰ͖ͨΒɺShip It!

  View Slide

 19. Ship It! ͢Δͱ
  Webhook ͷ௨஌͕ඈͿ ƻ
  ΈΜͳ͕ݟʹདྷΔ

  View Slide

 20. ͜Μͳײ͡ͷ͜ͱΛߟ͑ͯ͸͍Δ͚Ͳɺ
  ·ͩ'*9͡Όͳ͍ΜͰɻ
  ͜Ε͔Β΋ͬͱྑ͘ͳΔΜͰɻ
  8*1Λ͚ͭΔͱ͖ͷ͖΋ͪ
  • ͳͷͰࡉ͔͗͢Δποίϛ͸·ͩצหͯ͠Ͷ
  • ͚ͲɺؒҧͬͯͨΒڭ͑ͯͶ
  • ࠔͬͯͨΒॿ͚ͯͶ
  • ΍Δؾ͸͋ͬͯ͜Ε͔Β΍Δͭ΋ΓͰ͸͋ΔΜͩΑ
  • ͬ͘͟Γ͜͏͍͏͜ͱߟ͑ͯΔ͔ΒͳΜͱͳ͘஌ͬͯͯͶ
  • େମ߹ͬͯͨΒ͞Γؾͳ͘΄Ίͯ͘ΕͨΒ΍Δؾग़Δ͔΋
  • ·ͣ͸ࣗ෼ͷϝϞతʹॻ͍ͯΔ͚ͩͳΜͩ

  View Slide

 21. ͭ·Γɺ8*1ͱ͸
  ΤΫεΩϡʔζͷҰछ
  ʢݴ͍༁ɾหղʣ
  Excuse me

  View Slide

 22. ΤΫεΩϡʔζ΍ҙਤతͳ੍ݶΛ෇Ճ͠ɺ
  ࢓૊Έʹ͋ΔछͷʮϢϧ͞ʯΛ༩͑Δ͜ͱͰɺ
  ݁Ռɺ࢖͏ਓָ͕͍͖͍͖͘͠ͱ͢Δ
  w ࠓ·Ͱݴ͑ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕ݴ͑Δ
  w ॻ͚ͳ͔ͬͨਓ͕ॻ͚Δ
  w Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 23. • ϩʔΧϧͷςΩετΤσΟλ
  • ݸਓ༻ͷEvernote
  • ࣗ෼Ѽͯͷϝʔϧ
  ࣗ෼ͷͨΊʹॻ͘ʮυΩϡϝϯτʯ
  උ๨࿥ɾϝϞɾTODOϦετɾاըΞΠσΞɾઃܭΞΠσΞ
  ༩݅ͷ੔ཧɾվળҊɾ೔ࠒࢥ͍ͬͯΔ͜ͱɾ
  ॻ్͖தͷ΋Ζ΋Ζ…
  ྫ͑͹͜Μͳͱ͜Ζʹ

  View Slide

 24. ࣗ෼ͷ೴಺Λ
  ੔ཧͯ͠Πϯλʔωοτʹ
  UP͠΍͘͢͢ΔΤϯδϯ

  View Slide

 25. Ϣʔβʔʹ͍ͭͯ
  25

  View Slide

 26. Ϣʔβʔଐੑ
  • νʔϜن໛: 1~126 Ϣʔβʔ
  • ༗ྉར༻ͷׂ߹
  • νʔϜ: 200 / 1200
  • Ϣʔβʔ: 1700 / 7500
  • શ༗ྉνʔϜͷ໿30%͕ ݸਓར༻
  26

  View Slide

 27. ։ൃνʔϜҎ֎ͷ৭ʑͳ࢖ΘΕํ
  • 1ਓϢʔβʔ͕ଟ͍
  • ϝϞ੔ཧɾΞΠσΞ·ͱΊɾݪߘࣥච ౳
  • alt Evernote?
  • ʮՈఉ಺esaʯ෉්΍ΧοϓϧͰͷར༻
  • ҭࣇ΍༦৯ͷ࿈བྷ
  • ήʔϜɾझຯͷू·Γɾֶੜஂମɾ੓࣏ஂମɾNPOɹ౳
  27

  View Slide

 28. ϓϩάϥϚ޲͚ʁ
  28

  View Slide

 29. ϓϩάϥϚ޷Έͷػೳɾઃܭ
  ඇϓϩάϥϚ΋਌͠Έ΍͍͢ϧοΫε
  29
  Ұݟ૬൓͢Δ͜ͱΛ
  ଥڠ͠ͳ͍Ͱ྆ํେࣄʹ͍ͨ͠

  View Slide

 30. ϓϩάϥϚ޷Έͷػೳɾઃܭ
  • ߴ͍ΧελϚΠζੑ
  • (but Α͍σϑΥϧτΛ༻ҙ)
  • API
  • γϯϓϧͰϑϥοτͳઃܭ
  • UI͸جຊӳޠ
  30

  View Slide

 31. ϓϩάϥϚ޷Έʹ͍ͨ͠ཧ༝
  ϓϩάϥϚ͕Πέͯͳ͍ͱࢥ͏΋ͷΛɺϓ
  ϩάϥϚҎ֎ͷਓͷͨΊʹզຫͯ͠࢖͏
  ϓϩάϥϚ͕߹ཧతͩͱࢥ͑Δಓ۩Λϓϩ
  άϥϚҎ֎΋࢖͑ΔΑ͏ʹͳΔ
  31

  • ϓϩάϥϚ͕޷͖ͳ΋ͷ͸ׂͱࣗ෼͕ͨͪ࢖ָ͍ͬͯͯ͠
  • ৘ใπʔϧʹର͢ΔϓϩάϥϚͷηϯε΍ͩ͜ΘΓʹର͢Δ৴པ
  • ϓϩάϥϚʹ޷͔ΕΔΑ͏ͳಓ۩Λ࡞Γ͍ͨ (e.g. GitHub)

  View Slide

 32. ඇϓϩάϥϚͰ΋਌͠Έ΍͍͢
  • ͔Θ͍͞
  • (\( ⁰⊖⁰)/)
  • ࢓ࣄΆ͘ͳ͍
  • ϊϯόʔόϧͰ௚ײతͳUI
  • ӳޠͰ΋ͳΜͱͳ͘࢖͑Δ
  32

  View Slide

 33. ։ൃͷ༷ࢠ
  33

  View Slide

 34. 34
  ָ͍͔͠Βɺຖ೔࡞Γ͚ͭͮͯΔ
  5713 commits
  3995 issues
  1932 Pull Requests
  1728 Deployed
  982 feedbacks from users
  10.2 commits/day
  7.1 issues/day
  3.4 PR/day
  3.1 Deploys/day

  View Slide

 35. 35
  2015೥ͷ2݄·Ͱfukayatsu͸ϑϧλΠϜͰesaͱ͸ผͷ࢓ࣄ
  Λ͍͕ͯͨ͠ɺ࣠଍ΛesaʹҠͯ͠Ҏ߱ͷํ͕commit਺Ͱݟ
  Δͱগͳ͍ɻ

  View Slide

 36. 36
  ౔೔͕׆ൃɾ࣍఺Ͱ໦༵೔ʢཧ༝͕Ṗʁʣ

  View Slide

 37. 37
  100 Release notes / year (1~2 notes / week)

  View Slide

 38. ϦϦʔεαΠΫϧ
  • ৽ػೳ΍ϢʔβʔϑΟʔυόοΫ → GitHub Issues
  • GitHub Flowʹ͕ͨͬͯ͠ϒϥϯνΛ࡞Γɺదٓpush͠ͳ͕Β࣮૷
  • pushຖʹCIΛߦ͍ɺςετͷΧόϨοδ͕90%ΛԼճ͍ͬͯͨ৔߹ʹ͸
  ςετ͕ࣦഊ
  • ςετ͕͢΂ͯ੒ޭ͍ͯ͠Δ৔߹ͷΈ master branchʹϚʔδՄೳ
  • ػೳ͕ग़དྷ্͕ͬͨΒɺmaster branchʹϚʔδ → ຊ൪σϓϩΠ
  • ϦϦʔεϊʔτެ։ → @esa_io ͰπΠʔτ
  38

  View Slide

 39. ຖ೔͕υοΫϑʔσΟϯά
  • पғͷ஥ؒͨͪͱesaͰ೔ใΛڞ༗
  • ۀ຿ҕୗઌͷձࣾͰ΋esa
  • esaࣾͷesa
  • ࣮Ո΁ͷ࿈བྷ΋esa
  39

  View Slide

 40. εέδϡʔϧɾϊϧϚ͸ͳ͠
  • కΊ੾ΓʹΑΔ৺ཧతෛ୲ΛݮΒͯ͠ɺΑΓΑ͍બ୒Λ͍ͨ͠ɻ
  • ͦͷ࣌ʹ࡞Γ͍ͨ΋ͷΛ࡞Δͷ͕ޮ཰తΑ͘ɺ࠷ऴతʹօ͕޾ͤ
  ʹͳΕΔͱ৴͍ͯ͡Δɻ
  • ൑அΛ஗ΒͤΔͱΑ͍ղܾࡦΛࢥ͍ͭ͘͜ͱ΋͋Δ
  • ͬ͘͟Γͨ͜͠Ε͔Β΍Γ͍ͨ͜ͱϦετ͸͋Δ
  • →Ϣʔβʔʹڞ༗͍ͨ͠
  40

  View Slide

 41. bundle updateͷࣗಈԽ
  41

  View Slide

 42. Staging؀ڥ
  • ·ͩͳ͍
  • ຊ෺ͷσʔλͰ֬ೝ
  • ։ൃऀݶఆϦϦʔεΛ͢Δ͜ͱ΋͋Δ
  42

  View Slide

 43. ӡ༻ͷ༷ࢠ
  43

  View Slide

 44. 44
  stackshare.io/esa/esa

  View Slide

 45. Heroku
  • Πϯϑϥۀͷෛ୲Λେ෯
  ʹݮΒ͢
  • USϦʔδϣϯ
  • ΩϟύγςΟΛεέδϡʔ
  Ϧϯά
  45

  View Slide

 46. ো֐؂ࢹ
  • Pingdom +
  PagerDuty
  • αʔϏεμ΢ϯͨ͠
  ৔߹͸ ి࿩ֻ͕͔ͬ
  ͯ͘Δ
  • status.esa.io
  46

  View Slide

 47. ϦϦʔεϊʔτ
  • esa্ͰӡӦͯ͠υο
  ΫϑʔσΟϯά
  • webhookͰड͚औΔ
  ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • ϝʔϧͰ͸ϦϦʔε
  ϊʔτΛૹΒͳ͍
  47

  View Slide

 48. ΧελϚʔαΫηε
  48

  View Slide

 49. Ϣʔβʔͱզʑ͕
  ޾ͤʹͳΔ͜ͱΛͳΜͰ΋
  • ยํ͚ͩ޾ͤͰ΋௕ଓ͖͠ͳ͍
  • खஈʹनΘΕͳ͍
  49

  View Slide

 50. ϑΟʔυόοΫʹ5෼Ͱฦ৴͢Δ
  • 5෼͸ͨͩͷ໨҆
  • Ͱ͖Δ͚ͩ͢͹΍͘
  • ஸೡͳݴ༿ݣ͍͸͋Δఔ౓٘ਜ਼ʹ͢Δ
  50

  View Slide

 51. ࣭໰ʹରͯ͠ɺ
  ʮ͸͍/͍͍͑ʯΑΓ΋ྑ͍ฦࣄ͕͋Δ
  • ʮ̋̋ػೳ͸͋Γ·͔͢ʁʯ
  • Ϣʔβʔͷ໰୊͸ͳΜͩΖ͏͔
  • ͦΕΛݱঢ়ͷػೳͰղܾͰ͖ΔͩΖ͏͔
  • ଞʹԠٸॲஔతͳࡦ͸͋Δ͔
  51

  View Slide

 52. όάमਖ਼΍؆୯ͰޮՌతͳػೳ௥Ճ͸
  ͦͷ৔Ͱ࣮૷͙ͯ͢͠ʹϦϦʔε͢Δ
  • αϙʔτத͸͋ΔҙຯҰ൪Ϟνϕʔγϣϯ͕
  ߴ͍
  • Ϣʔβʔʹ΋զʑʹ΋Α͍Өڹ
  • ҉ࠇ໘ʹͱΒΘΕΔͱແବػೳΛ࡞Γ͕ͪ
  52

  View Slide

 53. ͍Ζ͍ΖͳνϟϯωϧΛ࢖͏
  • Web/e-mail/Twitter/௚઀
  • ࠷ऴతʹ͸GitHub Issuesʹू໿
  • Τΰαʔν
  53

  View Slide

 54. એ఻ɾ޿ใ
  54

  View Slide

 55. ΠϕϯτͰϓϨθϯΛ͢Δ
  • ಛʹٕज़ܥͷΠϕϯτͰͷొஃ
  • ࢀՃऀ૚͕Ϣʔβʔ૚ͱ͍ۙ
  • ͦ͏͍͏ΠϕϯτʹࢀՃ͢Δͷָ͕͍͠
  55

  View Slide

 56. ٕज़ܥͷΠϕϯτɾίϛϡχςΟ
  ʹπʔϧఏڙͷεϙϯαʔΛ͢Δ
  • ӡӦνʔϜ޲͚ʹ esa ͷ1νʔϜΛແঈఏڙ͢Δ
  • ౦ژNodeֶԂࡇ2015
  • RubyKaigi 2015
  • WikiΨν੎͔ΒͷϑΟʔυόοΫ
  56

  View Slide

 57. Web޿ࠂΛग़͞ͳ͍
  • ͋·Γ޷͖Ͱ͸ͳ͍ͷͰ...
  • Կ͔ผͷܗͰ໘ന͍޿ࠂΛग़͍ͨ͠
  • (\( ⁰⊖⁰)/) ͕ग़ͯͨΒָ͍͠৔ॴ
  57

  View Slide

 58. TwitterͰ༡Ϳ
  • (\( ⁰⊖⁰)/)͕ద౰ͳ͜ͱΛ൒֯Χφ
  Ͱtweet
  • ϦϦʔεϊʔτͷ͓஌Βͤ
  • Τΰαʔν͔ΒͷϢʔβʔαϙʔτ
  • ࡞ۀ࣌ͷؾ෼స׵
  58

  View Slide

 59. Ϟνϕʔγϣϯ
  59

  View Slide

 60. motivated teams
  =Α͍νʔϜ

  View Slide

 61. 61
  ࠷ॳ͸ “for small teams” ͩͬͨͷ͚ͩͲɺ
  ਺ेਓن໛ͷνʔϜͰ΋શવ࢖͍͑ͯͨͷͰɺ
  ͜͜ʹೖΔ΂͖୯ޠΛվΊͯߟ͑ͳ͓ͨ͠ɻ
  ϫϨϫϨ͸ͲΜͳνʔϜʹ࢖ͬͯཉ͍͠ͷ͔ʁ
  ʢesaΛ࢖͏ͱͲΜͳνʔϜʹͳΔͷ͔ʁʣ

  View Slide

 62. Ϟνϕʔγϣϯ͕େ੾
  62
  ࢖͏ਓ
  ࡞Δਓ

  View Slide

 63. ϑΟʔυόοΫΛ
  ΋Β͏
  • ΫϨʔϜ͸ๅ
  • ͲΜͳʹݫ͍͠ҙݟͰ΋ɺࣗ
  ෼ͷαʔϏεʹ͍ͭͯݴٴ͠
  ͍͚ͯͨͩΔͷ͸͋Γ͕͍ͨ
  • ޷ҙతͳײ૝͸ຊ౰ʹخ͍͠
  63

  View Slide

 64. ϦϦʔεϊʔτ
  ॻ͖͍ͨ
  • ॻ͘ͷָ͕ɺָ͍͠
  • ϦϦʔεϊʔτۦಈ։ൃ
  • ݄ؒ࠷ଟ: 15ຊ
  (2015/01)
  64

  View Slide

 65. (\( ⁰⊖⁰)/)άοζΛ
  ୔ࢁͭ͘Δ
  • shop.esa.io
  • εςοΧʔ/؈όοδ/Tγϟπ
  /ύʔΧʔ/τʔτόοά/ম͖
  ҹ(new)
  • ʮԿ͔ͷؒҧ͍Ͱάοζͷച
  ্͚ͩͰੜ׆Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ
  Βͳ͍͔ͳʯ
  65

  View Slide

 66. ΍Γ͍ͨ࣌ʹ΍Γ͍ͨࣄΛ΍Δ
  • ແཧͳָ͘͘͠
  • Ұ൪ޮ཰త
  66

  View Slide

 67. esaΒ͠͞
  67

  View Slide

 68. ʮesaΒ͍͠ʯ͜ͱ
  • ্͔ΒԿ͔Λڧ੍͠ͳ͍ɺϑϥοτͳઃܭ
  • ͲΜͳཱ৔Ͱ΋ָ͠ΜͰؾ࣋Α͘࢖͑Δ
  • ࢓ࣄͰ࢖ͬͯΔπʔϧͳͷʹ࢓ࣄײ͕ͳ͍
  • ŰƃŜŞ (\( ⁰⊖⁰)/) ͰͭͿ΍͘
  68

  View Slide

 69. ʮesaΒ͠͞ʯ͸
  ࠷ॳʹ͖ͪΜͱϧʔϧΛઃఆͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ͘
  ؾ͍ͮͨΒͦ͜ʹ͋ͬͨ
  • ࣗ෼͕ͨͪ໰୊ղܾ͢Δͱ͖ͷύλʔϯ΍ߟ͑ํɺʮͳͥʁʯΛ໰͍ଓ͚Δ
  ͏ͪʹɺঃʑʹͦͷྠֲ͕͸͖ͬΓ͖ͯͨ͠ײ͡
  • ݟ͖͑ͯͨྠֲΛ͔ͬ͠Γั·͑ͯʮ໋Λ༩͑Δʯ
  • ͳΜͱͳ͘طʹͦ͜ʹ͋Δࢥ૝ΛͰ͖Δ͚ͩݴޠԽ͢Δ
  • → ϙΤϜۦಈ։ൃ
  • Ωϟϥ (\( ⁰⊖⁰)/) ΍ϏδϡΞϥΠζ΋ॏཁͳͷ͔΋
  69

  View Slide

 70. 70

  View Slide

 71. 71

  View Slide

 72. esaΒ͠͞ = ʮແ໊ͷ࣭ʯʁ
  72

  View Slide

 73. esa LLC ʹ͍ͭͯ
  73

  View Slide

 74. 74
  ϓϩάϥϚͱσβΠφͷ2໊
  ϓϩάϥϚͷํˠ
  σβΠφʔͷํˠ

  View Slide

 75. 2ਓͰ৭ʑ΍Δ
  • ։ൃऀͰ͋Γ
  • اըऀͰ͋Γ
  • ΧελϚʔαϙʔτͰ͋Γ
  • ӦۀͰ͋Γ
  • ܦӦऀͰ͋Γ
  • ϢʔβʔͰ΋͋Δ
  75
  2ਓͱ΋

  View Slide

 76. 2ਓͩͱ։ൃεϐʔυ͸஗͍ʁ
  • ҙࢥܾఆεϐʔυͷ଎͞
  • ఻ฉͰ͸ͳ͘ਖ਼֬ͳҰ࣍৘ใʹ৮ΕΒΕΔ
  • ৭ʑͳαʔϏεΛར༻ͯ͠ޮ཰Խ (e.g. Heroku, MFΫϥ΢υ)
  • ٕज़ސ໰ɾ֎෦ͷΞυόΠβʔ
  • ଟগۤखͩͬͨ͜ͱ΋΍ΕΔˠࢹ໺޿͕Δ
  • Ք͙΂͖͓͕ۚগͳͯ͘ࡁΉ
  • ܾఆݖ͸50ɾ50
  76
  ݱஈ֊Ͱ͸ͦ͏Ͱ΋ͳ͍ײ͡

  View Slide

 77. ΋ͱ΋ͱझຯ͔Β͸͡Ίͨ
  • 2014೥5݄ ։ൃ߹॓
  • पғͷ༑ୡͱ೔ใڞ༗ʹ࢖͏
  • 2014೥ Ն͔Β஌Γ߹͍ͷձࣾʹ࢖ͬͯ΋Β͏
  • 2014೥ 11݄ ๏ਓԽ & Φʔϓϯβ
  • 2015೥1݄ ਖ਼ࣜ༗ྉ൛ϦϦʔε
  77

  View Slide

 78. ձࣾΑΓ΋ϓϩμΫτ͕ઌ
  78
  esaͷαʔϏείϯηϓτ͸ͦͷ··esaࣾͷߟ͑ํ
  • ָ͠͞
  • Ϟνϕʔγϣϯ
  • Done is better than perfect
  • ͔Θ͍Έ

  View Slide

 79. ΦϑΟεʢ෦ࣨʣ
  • ෦԰൪߸͕404
  • ਺ਓ(਺ࣾ)ͰआΓͯΔ෦԰
  • ͨ·Γ৔Ά͍ײ͡
  • ॎʹ΍ͨΒ௕͍
  79

  View Slide

 80. We are not startup.
  • ग़ࢿΛड͚͓ͯΒͣɺٸܹͳ੒௕Λ໨ࢦͯ͠
  ͍ͳ͍
  • ͲͪΒ͔ͱݴ͏ͱɺதখاۀʁ
  • esaͱɺesaΛ࡞ΔզʑͱɺesaΛ࢖͏ਓʑ͕ݎ
  ࣮ʹ੒௕͍ͯ͘͜͠ͱΛ໨ࢦ͍ͨ͠
  80

  View Slide

 81. ܦࡁঢ়گ
  • डୗ ͱ esa ͷऩӹൺ཰ → डୗͷํ͕·ͩଟ͍
  • िʹ਺೔ελʔτΞοϓͷ͓ख఻͍
  • ϑϧίϛοτͷडୗ͸ड͚ΒΕͳ͍
  • esaͷऩӹ͚ͩͰ৯΂͍ͯ͘͜ͱ͕౰໘ͷ໨ඪ
  81

  View Slide

 82. ͜Ε͔Β
  82

  View Slide

 83. ͜Ε͔Β
  • ωΠςΟϒΞϓϦ( Mac, iPhone, Android
  • ܾࡁ࿈݁ػೳ
  • ݕࡧվળ
  • εϐʔυΞοϓ
  • alt Wiki తͳՄೳੑ
  83

  View Slide

 84. ʮָ͍͠esaʯͰ͋Γ͍ͨ
  84

  View Slide

 85. ָ͘͠
  85
  ࢖͏
  ࡞Δ
  ָ͘͠ esa

  View Slide

 86. झຯ͔Β͸͡Ίͨʮָ͠͞ʯ
  ΛͲ͜·Ͱ΋ҡ͍࣋ͨ͠ɻ
  86

  View Slide

 87. 87
  (\esa/)
  ͨͷ͍͠

  View Slide