$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

色弱の私が色が大事だと思う理由JAC

Kiga
July 20, 2019

 色弱の私が色が大事だと思う理由JAC

Kiga

July 20, 2019
Tweet

Other Decks in Design

Transcript

 1. 403"57

  ࢼݧి೾ൃࣹத

  View Slide

 2. 色弱の私が色は大事だという理由
  伊賀 公一
  ͖͠͡Ό͘ɹΘͨ͠ɹ͍Ζɹɹ͍ͩ͡ɹɹɹɹɹɹɹɹΓΏ͏
  ͍͕ɹ͜͏͍ͪ

  View Slide

 3. ೥ੜ·Ε

  View Slide

 4. ̍ܕ̎৭֮
  ͍ΘΏΔʮ৭ऑʯɾ৭֮ҟৗ

  View Slide

 5. ৭֮ʢ৭ͷݟ͑ํʣ͸
  ৭Λײ͡Δࢹࡉ๔ͷछྨͰܾ·Δ

  View Slide

 6. ৭ʹؔ͢ΔΞΫηγϏϦςΟͷϧʔϧ
  ৭ʹͨΑΒͳ͍ɾ৭Ҏ֎ͷ৘ใͰิঈ

  View Slide

 7. ˓˓˓ʢ"
  ˘˘˘ʢ"
  ˚˚˚ʢ#
  ˒˒˒ʢ$
  ˗˗˗ʢ$

  ˓˓˓ʢ"
  ˘˘˘ʢ"
  ˚˚˚ʢ#
  ˒˒˒ʢ$
  ˗˗˗ʢ$

  ˓˓˓ʢ"
  ˘˘˘ʢ"
  ˚˚˚ʢ#
  ˒˒˒ʢ$
  ˗˗˗ʢ$

  View Slide

 8. View Slide

 9. ピンク 灰⾊ ⽔⾊
  ⻩緑
  薄いオレンジ 暗い⻩⾊
  ⻘紫 紺⾊
  ⻘緑
  ⾚ 緑

  View Slide

 10. ৭֮γϛϡϨʔγϣϯ

  View Slide

 11. View Slide

 12. ৭֮γϛϡϨʔγϣϯ

  View Slide

 13. /10๏ਓ$6%0࡞੒

  View Slide

 14. /10๏ਓ$6%0࡞੒

  View Slide

 15. /10๏ਓ$6%0࡞੒

  View Slide

 16. /10๏ਓ$6%0࡞੒

  View Slide

 17. /10๏ਓ$6%0࡞੒

  View Slide

 18. ੴݪࣜԾੑಉ৭ݕࠪදɹגࣜձࣾ൒ా԰঎ళ

  View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. ৭ऑ͕ੈքΛม͑Δɹϋʔτग़൛ɹҏլެҰஶΑΓ

  View Slide

 22. /10๏ਓ$6%0࡞੒

  View Slide

 23. /10๏ਓ$6%0࡞੒

  View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. View Slide

 29. View Slide

 30. View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. ৭ऑ͕ੈքΛม͑Δɹϋʔτग़൛ɹҏլެҰஶΑΓ

  View Slide

 41. ৭ͷ໊લ͕Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 42. ฼ͷ໨
  ࢲͷ໨
  ੵΈ໦"
  ੵΈ໦"
  ੵΈ໦#
  ੵΈ໦#

  View Slide

 43. ͜Μͳπʔϧ͕͋ͬͨΒ

  View Slide


 44. ԫ  ԫ

  ԫ
  ԫ  View Slide

 45. /10$6%0Ͱ͸
  ΈΜͳ͕࢖͏෺ͷ৭͸ΈΜͳͰܾΊΔ
  ͱ͍͏ࣾձΛ͢Ͱʹ࣮ݱ͍ͯ͠Δ
  ೥ؒ਺ඦ݅ͷݕূɾվળఏҊ
  XXXDVEPKQ

  View Slide

 46. ୭΋͕ࣗ෼ͷ৭ͷݟ͑ํʹތΓΛ΋ͯΔࣾձʹ
  GBDFCPPLLPJDIJJHB
  ҏլެҰ

  View Slide