Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

非線形熱方程式の大域解の集合の連結性

 非線形熱方程式の大域解の集合の連結性

東京工業大大学院 理工学研究科 数学専攻
修士前期課程 修論発表(2016.02.16)

木村すらいむ

March 19, 2016
Tweet

More Decks by 木村すらいむ

Other Decks in Science

Transcript

 1. ඇઢܗ೤ํఔࣜͷେҬղͷ࿈݁ੑ
  ౦ژ޻ۀେֶେֶӃ ཧ޻ֶݚڀՊ
  ਺ֶઐ߈ म࢜՝ఔ
  ໦ଜҰً
  1

  View Slide

 2. ໨࣍
  1. ಋೖ
  2. ໰୊ઃఆ
  3. ઌߦݚڀ
  4. ఆཧ
  5. ূ໌
  6. ·ͱΊ
  2

  View Slide

 3. ಋೖ
  ೤ํఔࣜʢ֦ࢄํఔࣜʣ
  ඇઢܗ೤ํఔࣜʢ൓Ԡ֦ࢄํఔࣜʣ
  ut = u
  ut = u + f(u)
  u
  =
  u
  (
  x, t
  )
  ut = u + |u|p 1u p > 1
  3

  View Slide

 4. ಋೖ
  ut = u + |u|p 1u
  p > 1 pF := (N + 2)/N
  Fujita(1966) ઌۦతݚڀʢྟքࢦ਺ͷൃݟʣ
  ౻ాܕํఔࣜ
  ͳΒɺਖ਼஋େҬղ͕ଘࡏ͢Δɻ
  ͳΒɺ͢΂ͯͷਖ਼஋ղ͕༗ݶ࣌ؒͷ͏ͪʹ
  p < pF
  p > pF
  in RN
  ൃࢄ͢Δʢղͷരൃʣ
  4

  View Slide

 5. ಋೖ
  ⌦ ⇢ RN ༗քͰͳΊΒ͔ͳྖҬ
  ۭؒ࣍ݩ
  u
  =
  u
  (
  x, t
  )
  x
  2 ⌦
  , t
  0
  N 1
  8
  >
  <
  >
  :
  ut u = f(u) in ⌦

  (0, T)
  u = 0 on @⌦

  (0, T)
  u(x, 0) = u0(x) in ⌦
  ͜ͷܗͷ൒ઢܗ೤ํఔࣜʹ͍ͭͯߟ͑Δɻ
  5

  View Slide

 6. ಋೖ
  ղۭؒ ʢsup ϊϧϜʣ
  8
  >
  <
  >
  :
  ut u = f(u) in ⌦

  (0, T)
  u = 0 on @⌦

  (0, T)
  u(x, 0) = u0(x) in ⌦
  ॳظ৚݅
  u0
  2 C0(⌦)
  ඇઢܗ߲
  f 2 C1(R)
  C0(⌦)
  6

  View Slide

 7. ಋೖ
  ͷͱ͖ɺ࣌ؒେҬղͱ͍͏ɻ
  ͷͱ͖ɺʢ༗ݶ࣌ؒʣരൃղͱ͍͍ɺ
  Tu0
  = 1
  Tu0
  < 1
  Tu0
  Λരൃ࣌ࠁͱ͍͏ɻ
  ͜ͷͱ͖ɺॳظ৚݅ʹରͯ͠Ұҙʹ
  ࣌ؒہॴతͳղ͕ଘࡏ͢Δɻ
  ղͷ࠷େଘࡏ࣌ؒ
  Tu0
  7

  View Slide

 8. ໰୊ઃఆ
  G := {u0
  2 X | Tu0
  = 1}
  B := {u0
  2 X | Tu0
  < 1}
  ࣌ؒେҬղ
  രൃղ
  Λɺೋͭͷू߹ʹΘ͚Δɻ
  G \ B = ;
  ղۭؒ
  ͱͳ͍ͬͯΔɻ
  C0(⌦)
  C0(⌦) = G [ B
  8

  View Slide

 9. ໰୊ઃఆ
  G ͸ ʹ͓͍ͯހঢ়࿈͔݁ʁ
  ࣌ؒେҬղͷू߹
  G ͸ ʹ͓͍ͯ࿈͔݁ʁ
  ࣌ؒେҬղͷू߹
  େҬղͱരൃղ͕ࠞࡏ͢Δํఔࣜʹ͓͍ͯɺେҬղ
  ͷू߹͕࿈݁Ͱ͋Δ͔Ͳ͏͔͸ɺํఔࣜͷղͷߏ଄
  Λཧղ͢ΔͨΊͷॏཁͳಛ௃Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
  C0(⌦)
  C0(⌦)
  9

  View Slide

 10. ઌߦ݁Ռ
  P. L. Lions (1982)
  ͕ತؔ਺ͳΒ͹ɺ
  f G ͸ತू߹ɻ
  → G ͸࿈݁ɺހঢ়࿈݁Ͱ͋Δɻ
  10

  View Slide

 11. ઌߦ݁Ռ
  T. Cazenave, F. Dickstein, F. B. Weissler (2010)
  |f| ͕1ΑΓେ͖͘1ʹे෼͍ۙႈؔ਺Ͱ
  ্͔Β͓͑͞ΒΕɺ͞Βʹ͍͔ͭ͘ͷ৚݅
  Λຬͨ͢ͳΒɺG ͸ತͰ͸ͳ͍ɻ
  11

  View Slide

 12. ઌߦ݁Ռ
  ̎ɽ͋Δ ɹɹɹɹ
  ⌘, " > 0
  f(s) ⌘s1+✏
  s 2 R
  f(0) = 0 ͱ͍͏৚݅ΛՃ͑Ε͹ɺ

  ࣗ໌ղͱ͍͏େҬղ͕ଘࡏ͢Δɻ
  രൃղ͕ଘࡏ͢Δɻ
  ͕ଘࡏͯ͠ɺे෼େ͖ͳ
  ʹରͯ͠ɺ ͱ͍͏৚݅ΛՃ͑Δͱɺ
  G 6= ;, B 6= ; ͱͳΔඇઢܗ߲ͷ৚݅ʹ͍ͭͯ
  12

  View Slide

 13. ઌߦ݁Ռ
  ͱ͢Δͱɺ
  f(s) = |s|p 1s, p > 1
  G 6= ;, B 6= ; ͱͳΔɻ
  ઌ΄Ͳͷ̍ɽ̎ɽͷ৚݅Λຬͨ͠ɺ
  13

  View Slide

 14. ઌߦ݁Ռ
  T. Cazenave, F. Dickstein, F. B. Weissler (2010)
  ɹɹɹ͕ɺ1ʹे෼͍ۙͳΒ͹ɺ
  ٿରশͳେҬղͷू߹͸࿈݁Ͱ͋Δɻ
  p > 1
  14

  View Slide

 15. ઌߦ݁Ռ
  T. Cazenave, F. Dickstein, F. B. Weissler (2010)
  →ހঢ়࿈݁ੑ͸ෆ໌
  ɹɹɹ͕ɺ1ʹे෼͍ۙͳΒ͹ɺ
  ٿରশͳେҬղͷू߹͸࿈݁Ͱ͋Δɻ
  p > 1
  15

  View Slide

 16. ओఆཧ
  ओఆཧ͸ɺۭؒ̍࣍ݩʹ੍ݶͨ͠ͱ͖ʹɺେҬղͷू
  ߹͕ހঢ়࿈݁ੑΛ໌Β͔ʹͨ͠ɻ
  16

  View Slide

 17. ओఆཧ
  ͸ހঢ়࿈݁Ͱ͋Δɻ
  G
  ͜ͷͱ͖ɺ
  ͱ͢Δɻ
  8
  >
  <
  >
  :
  ut = uxx +
  |
  u
  |p
  1
  u in ( 1, 1)

  (0, T)
  u = 0 on @
  {
  ( 1, 1)
  } ⇥
  (0, T)
  u(x, 0) = u0(x) in [ 1, 1]
  N = 1, ⌦ = ( 1, 1)
  17

  View Slide

 18. ূ໌
  • ൃදʹ͓͚Δূ໌ͷྲྀΕ
  • ໋୊Λ༻ҙ
  • ໋୊Λ࢖ͬͯఆཧΛূ໌
  • ໋୊Λূ໌
  18

  View Slide

 19. ূ໌
  C0(⌦)
  2 S
  v
  0
  19

  View Slide

 20. ূ໌
  ఆཧΛূ໌͢ΔͨΊʹɺ࣍ͷ໋୊Λࣔ͢ɻ
  ໋୊
  Λͭͳ͙ϔςϩΫϦχοΫيಓ͕ଘࡏ͢Δɻ
  S
  v 0
  v 2 S
  Λఆৗղͷू߹ͱ͠ɺ
  ೚ҙʹඇࣗ໌ͳఆৗղ ΛͱΔɻ
  ͱ
  u ! v (t ! 1), u ! 0 (t ! 1)
  u 2 G
  ͱͳΔΑ͏ͳ ͷ͜ͱʣ
  20

  View Slide

 21. ূ໌
  C0(⌦)
  2 S
  v
  0
  u
  21

  View Slide

 22. ূ໌
  ͕੒ཱ͢Δ͜ͱ͕஌ΒΕ͍ͯΔɻ
  ఆཧͷূ໌
  !(u0) ⇢ S
  !(u0) ͷਖ਼ͷۃݶू߹ʢω-ۃݶू߹ʣ
  ͜ͷํఔࣜͰ͸ɺ೚ҙͷ ʹର͠ɺ
  u0
  u0
  2 G
  ରԠ͢Δղ ͕ t ! 1 ͰҰ༷ʹ༗քͰ͋Γɺ
  ʢํఔࣜʹରԠ͢ΔΤωϧΪʔ൚ؔ਺Λௐ΂Δʣ
  22

  View Slide

 23. ূ໌
  C0(⌦)
  2 S
  v
  0
  2 G
  u0
  u
  23

  View Slide

 24. ূ໌
  ͕੒ཱ͢Δɻ
  !(u0) ⇢ S
  ໋୊ʹΑΓɺ೚ҙͷඇࣗ໌ͳఆৗղ v 2 S
  ͸ɺࣗ໌ղ0΁ͱͭͳ͛ΒΕΔɻ
  ΑͬͯɺେҬղͷू߹ ͸ހঢ়࿈݁Ͱ͋Δɻ
  G
  ఆཧͷূ໌ऴΘΓ
  24

  View Slide

 25. ূ໌
  ิ୊
  ໋୊ͷূ໌
  (
  '
  xx +
  p|v|p
  1'
  =
  '
  in ( 1
  ,
  1)
  '
  = 0 on
  @
  ( 1
  ,
  1)
  ͷ·ΘΓͰͷઢܗԽݻ༗஋໰୊Λߟ͑Δɻ
  v 2 S
  ࠷େͷݻ༗஋Λ
  ͕ෆ҆ఆͰ͋Δ͜ͱΛҙຯ͢Δɻ
  ɺରԠ͢Δݻ༗ؔ਺Λ
  1 '1 ͱ͢Δɻ
  ͜ͷͱ͖ɺ 1 > 0 Ͱ͋Δɻ
  ͜Ε͸ v
  25

  View Slide

 26. ূ໌
  1 = sup
  U2H1
  0
  (⌦),U6⌘0
  R

  { |r
  U
  |2 +
  p'
  p 1
  1 U
  2}
  dx
  R
  ⌦ U
  2
  dx
  ม෼ݪཧʹΑΓ࠷େݻ༗஋͸ϨΠϦʔ঎ͱͯ͠දͤΔɻ
  U = '1 ͱͯ͠෼ࢠΛܭࢉ͢Δɻ
  '1 ͕ఆৗղͰ͋Δ͜ͱɺάϦʔϯͷఆཧ
  Λ࢖͍ܭࢉ͢Δͱ 1 > 0
  26

  View Slide

 27. ূ໌
  Λͭͳ͙ϔςϩΫϦχοΫيಓ͕ଘࡏ͢Δɻ
  S
  v 0
  v 2 S
  Λఆৗղͷू߹ͱ͠ɺ
  ೚ҙʹඇࣗ໌ͳఆৗղ ΛͱΔɻ
  ͱ
  ͜ͷ໋୊Λࣔͨ͢Ίʹ͸ɺ
  u ! v (t ! 1), u ! 0 (t ! 1)
  u 2 G
  ͱͳΔΑ͏ͳ ͕ଘࡏ͢Δ͜ͱΛࣔͤ͹ྑ͍ɻ
  27

  View Slide

 28. ূ໌
  ༏ղɾྼղͷํ๏Ͱ u ! v (t ! 1), u ! 0 (t ! 1)
  u 2 G
  ͱͳΔΑ͏ͳ Λߏ੒͢Δɻ
  Ͱද͠ɺ৔߹෼͚͍ͯࣔͯ͘͠͠ɻ
  u := v "e (t)'1(t < 0)
  u := v "e 1t'1(t < 0)
  ৔߹̍ɽ ͷͱ͖
  Λద౰ʹܾΊɺ
  ͱ͓͘ɻ
  z[v]
  v
  z[v] = 0
  ͷྵ఺਺Λ
  ",
  28

  View Slide

 29. ূ໌
  u, u ! v (t ! 1)
  u := v "e (t)'1(t < 0)
  u := v "e 1t'1(t < 0)
  Λద౰ʹܾΊΔ͜ͱͰ
  ͜ΕΒ͕༏ղɾྼղͱͳΔɻ
  ΋੒ཱɻ
  (
  t
  ) = 1t 1
  p
  1
  log(1 +
  1
  1
  e 1(p 1)t
  )
  ",
  29

  View Slide

 30. ূ໌
  Y. Fukao, Y. Morita, H. Ninomiya(2004) Λࢀߟʹ
  ͕ͨͬͯ͠ɺ༏ղɾྼղͷํ๏ʹΑΓɺ
  ui(
  x, i
  ) :=
  u
  (|
  x
  |
  , i
  )
  {ui
  }i2N
  ͱ͓͖ɺ
  ui
  ! u (i ! 1) ͕ࣔͤΔɻ
  ΞείϦɾΞϧπΣϥͷఆཧΛ༻͍ͯ
  Λߏ੒͢Δɻ
  ղͷྻ
  t < 0
  Ͱఆٛ͞Εͨղ u ͕ଘࡏ͢Δɻ
  ͜͜Ͱ
  30

  View Slide

 31. ূ໌
  v u
  u ! 0 (t ! 1)
  ۭؒ1࣍ݩͷ໰୊Ͱྵ఺਺͕ඇ૿ՃͰ͋Δ͜ͱɺ
  ͕ࣔͤͨɻ
  ৔߹2. z[v] = k(k 2 N)
  ͜ͷ৔߹͸ɺ z[v] = 0
  v Λ ͱͳΔղͷͭͳ͗߹Θͤ
  ͱͯ͠ߟ͑Δ͜ͱͰɺz[v] = 0 ͷ৔߹ʹؼண͢Δɻ
  ূ໌ऴΘΓ
  ͕ෆ҆ఆͰ͋Δ͜ͱʢิ୊1ʣΑΓɺ
  v
  31
  ܭࢉʹΑΓ

  View Slide

 32. ূ໌
  C0(⌦)
  2 S
  v
  0
  2 G
  u0
  u
  32

  View Slide

 33. ·ͱΊ
  ͸ހঢ়࿈݁Ͱ͋Δɻ
  G
  ͜ͷͱ͖ɺ
  ͱ͢Δɻ
  8
  >
  <
  >
  :
  ut = uxx +
  |
  u
  |p
  1
  u in ( 1, 1)

  (0, T)
  u = 0 on @
  {
  ( 1, 1)
  } ⇥
  (0, T)
  u(x, 0) = u0(x) in [ 1, 1]
  G ͸ ʹ͓͍ͯހঢ়࿈͔݁ʁ
  X
  ࣌ؒେҬղͷू߹
  N = 1, ⌦ = ( 1, 1)
  33

  View Slide