Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

こわくないプルリク

 こわくないプルリク

Github の Pull Request にフォーカスした Overview.
kanazawa.rb meetup 10 発表資料。

Tomokazu Kiyohara

June 15, 2013
Tweet

More Decks by Tomokazu Kiyohara

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͜Θ͘ͳ͍ϓϧϦΫ
  Pull Request is not afraid
  LBOB[BXBSC

  View Slide

 2. Github
  http://github.com

  View Slide

 3. Pull Request

  View Slide

 4. Pull Request

  View Slide

 5. ͳʹ͢Δ΋ͷʁ
  ࣗ෼ͷίʔυΛ
  औΓࠐΜͰ΋Β͏खଓ͖

  View Slide

 6. ͜Θ͍ͷʁ
  ໎࿭Λ͔͚Δ
  Մೳੑ͕͋ΔͷͰ
  ͪΐͬͱͼͼΔ

  View Slide

 7. ͜Θ͍ͷʁ
  ͜Θ͘͸ͳ͍
  ʢ໎࿭ͷத਎Λ஌Ε͹ʣ

  View Slide

 8. Let's Start

  View Slide

 9. ϧʔϧ
  • ෼ذݩ͕ಉ͡ϒϥϯνͲ͏͠Ͱ࢖͑Δ
  • Ҏ্

  View Slide

 10. Fork ͸ʁ
  Fork ͸ඞਢͰ͸ͳ͍
  Ή͠ΖҰਓͰ΋Ͱ͖Δ

  View Slide

 11. master
  work
  A
  A
  B
  1. checkout -b work
  2. commit

  View Slide

 12. A
  A
  B
  Ϛʔδͯ͠
  master
  work
  1. checkout -b work
  2. commit

  View Slide

 13. A
  A
  B
  ͍͍Α
  B
  3. merge
  master
  work
  1. checkout -b work
  2. commit

  View Slide

 14. Shared Repository Model
  • ڞ༻ϦϙδτϦͰར༻
  • Collaborators
  • Organizations

  View Slide

 15. A
  B
  B
  A B
  4. push
  A
  1. clone
  5. merge
  master
  work
  2. checkout -b work
  3. commit

  View Slide

 16. Fork & Pull Model
  • User ؒͰར༻

  View Slide

 17. A B
  A
  1. fork
  B
  A B
  A
  6. pull
  master
  work
  master
  5. push
  2. clone
  3. checkout -b work
  4. commit

  View Slide

 18. Send Pull Request

  View Slide

 19. Send Pull Request

  View Slide

 20. Send Pull Request

  View Slide

 21. Send Pull Request

  View Slide

 22. Receive Pull Request

  View Slide

 23. Receive Pull Request

  View Slide

 24. Merge Pull Request

  View Slide

 25. Merge Pull Request

  View Slide

 26. ·ͬͨ͘؆୯ͩ

  View Slide

 27. ໎࿭ύλʔϯ

  View Slide

 28. ໎࿭ύλʔϯ
  • Pull Request ޙͷίϛοτ
  • ίϯϑϦΫτ
  • େྔͷίϛοτ

  View Slide

 29. Pull Request ޙͷίϛοτ
  • Pull Request ͷର৅͸ϒϥϯν
  • Ϋϩʔζલʹ௥Ճίϛοτ͢Δͱ
  • Pull Request ͷର৅ʹؚ·Εͯ͠·͏
  • Pull Request ઌʹ Notification ͕ඈͿ
  • ίʔυϨϏϡʔˍमਖ਼൓өͷ༻్ʹରԠ͢ΔͨΊ

  View Slide

 30. A
  B
  A B
  4. push
  A
  1. clone
  master
  work
  2. checkout -b work
  3. commit

  View Slide

 31. A
  B
  A B
  4. push
  A
  1. clone
  master
  work
  2. checkout -b work
  3. commit
  C
  C
  D
  D
  5. commit 7. commit
  6. push 8. push

  View Slide

 32. Pull Request ޙͷίϛοτ
  • ίʔυϨϏϡʔ໨త
  • ·ͬͨ͘໰୊ͳ͍ར༻๏
  • ผػೳͷ։ൃ໨త
  • ໰୊ͷ͋Δʢ໎࿭ͳʣར༻๏
  • ผϒϥϯνͰ࡞ۀΛ͢Δ͜ͱͰղܾ

  View Slide

 33. ίϯϑϦΫτ
  • ݩιʔεͷมߋʹ௥ै͍ͯ͠ͳ͍ͱൃੜ͢Δ
  • ͜·Ίͳ pull & rebase Ͱղܾ

  View Slide

 34. A
  B
  X
  A B
  4. push
  A
  1. clone
  5. merge
  master
  work
  2. checkout -b work
  3. commit
  commit

  View Slide

 35. B
  master
  A
  B'
  X
  A
  6. push
  1. clone
  7. merge
  master
  work
  2. checkout -b work
  3. commit
  B'
  B'
  X
  4. pull
  A
  commit
  X
  5. rebase

  View Slide

 36. A X
  A
  1. fork
  B
  A B
  A
  6. pull
  master
  work
  master
  5. push
  2. clone
  3. checkout -b work
  4. commit
  commit

  View Slide

 37. B
  5. rebase
  master
  A X
  A
  1. fork
  B'
  A X
  A
  8. pull
  master
  work
  master
  7. push
  2. clone
  3. checkout -b work
  4. commit
  commit
  B'
  X
  5. pull
  B'

  View Slide

 38. B
  5. rebase
  master
  A X
  A
  1. fork
  B'
  A X
  A
  8. pull
  master
  work
  master
  7. push
  2. clone
  3. checkout -b work
  4. commit
  commit
  B'
  X
  5. pull
  B'

  View Slide

 39. Tips : Fork ݩ͔Β pull
  1. git remote add upstream https://github.com//.git
  2. git checkout master
  3. git pull upstream master

  View Slide

 40. B
  5. rebase
  master
  A X
  A
  1. fork
  B'
  A X
  A
  8. pull
  master
  work
  master
  7. push
  2. clone
  3. checkout -b work
  4. commit
  commit
  B'
  X
  5. pull
  B'

  View Slide

 41. Tips : rebase ? merge ?
  • merge Ͱ͸ͳ͘ rebase
  • ޙड़ͷίϛοτͷू໿Λ࣮ݱ͢ΔͨΊ
  • rebase લʹϒϥϯνΛ push ͍ͯͨ͠৔߹
  • rebase ޙʹ push ͢Δࡍ͸ -f Φϓγϣϯ͕ඞཁ
  • rebase ͷޭࡑ΋͋Γ merge ೿΋͍Δ
  • ίϛοτͷू໿͸͠ͳ͍ӡ༻

  View Slide

 42. େྔͷίϛοτ
  • ίϛοτ਺͕େྔʹ͋Δ Pull Request
  • ίʔσΟϯά࡞ۀ࣌ʹࡉ͔ʹίϛοτ͍ͯ͠Ε͹
  Α͋͘Δঢ়گ

  View Slide

 43. A P
  A B
  4. push
  A
  1. clone
  5. merge
  master
  work
  2. checkout -b work
  3. commiiiiiiiiiiits
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  P
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  B
  P
  P
  P
  P
  P
  P
  P
  P
  P
  P
  P
  P
  P
  P
  P

  View Slide

 44. େྔͷίϛοτ
  • Pull Request ઌͰͷίϛοτϩάංେԽ
  • ࠩ෼Λ֬ೝ͢Δͷ͕ࠔ೉ʹͳΔ
  • rebase -i Ͱ1ίϛοτʹ·ͱΊΔ͜ͱͰղܾ
  1. git checkout work
  2. git rebase -i master
  3. pick, squash, squash, squash...

  View Slide

 45. A
  A
  5. push
  A
  1. clone
  6. merge
  master
  work
  3. commiiiiiiiiiiits
  B
  P'
  P'
  P
  P'
  2. checkout -b work
  4. rebase -i (squash)

  View Slide

 46. Tips : Pull Request Branch
  • ࡞ۀ༻ϒϥϯνͷཤྺΛ࢒͍ͨ͠৔߹
  • Pull Request ઐ༻ϒϥϯνΛ࡞੒͢Δ
  1. git checkout work
  2. git checkout -b pr-work
  3. git rebase -i master
  4. pick, squash, squash, squash...

  View Slide

 47. Conclusion
  • Pull Request ͸ා͘ͳ͍
  • ػೳຖͷϒϥϯνϯά
  • ͜·Ίͳ pull & rebase
  • ίϛοτͷू໿ʢrebase -iʣ

  View Slide

 48. Conclusion
  • Pull Request ͸ා͘ͳ͍
  • ػೳຖͷϒϥϯνϯά
  • ͜·Ίͳ pull & rebase
  • ίϛοτͷू໿ʢrebase -iʣ
  "ઈର" ͷϧʔϧ͸ͳ͍
  ʢͳʹ͕͓͜Δ͔೺Ѳͯ͠࢖͑͹Α͍ʣ

  View Slide

 49. ·ͣ͸ࣗ෼ͷϦϙδτϦͰ
  ϒϥϯν͑͞੾Ε͹͙͢ࢼͤΔʂ

  View Slide

 50. Thank you
  Tomokazu Kiyohara
  http://github.com/kiyohara
  http://facebook.com/tomokazu.kiyohara

  View Slide

 51. &YUSB
  • http://blog.qnyp.com/2013/05/28/pull-request-for-github-beginners/
  • http://kik.xii.jp/archives/179
  • http://d.hatena.ne.jp/hnw/20110528

  View Slide