$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

20230412_timeline_summarize_bot.pdf

kojira
April 13, 2023

 20230412_timeline_summarize_bot.pdf

kojira

April 13, 2023
Tweet

More Decks by kojira

Other Decks in Programming

Transcript

 1. /PTUSͷ
  λΠϜϥΠϯཁ໿Λ
  ࡞ͬͨ࿩
  LPKJSB

  View Slide

 2. ίϚϯυʹΑΔCPU࿉੒

  View Slide

 3. ஀ੜɻ

  View Slide

 4. CPUίϚϯυܦ༝Ͱͷॳͷཁ໿ ͨͿΜ

  View Slide

 5. (15UVSCP
  ศརͩͶɻ

  View Slide

 6. ׬ɻ

  View Slide

 7. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

  View Slide

 8. ৑ஊ͸ஔ͍ͱ͍ͯ

  View Slide

 9. 2ͪΌΜʹ͍ͭͯ

  View Slide

 10. 2ͪΌΜ
  ্݄̏०ʹ4LFCґཔͰ੨͗
  ͞Μʹඳ͍ͯ΋Β͍ͬͯͨͷ
  Ͱɺٸᬎཁ໿܎ʹ೚໋ɻ

  View Slide

 11. վળ఺

  View Slide

 12. ࠷ॳ͸/PTUSDIBO CPUͷػೳͷதʹೖΕͯ࡞ͬͯ͋Γ
  खಈͰཁ໿ίϚϯυΛଧ͍ͬͯͨ
  ˞؅ཧऀͷΈ࢖͑ΔͷͰࣗ෼Ͱ

  View Slide

 13. View Slide

 14. ͕͓͔͍࣌ؒ͠ʜ

  View Slide

 15. View Slide

 16. ΍ͬͺΓ͕͓͔͍࣌ؒ͠ʜ

  View Slide

 17. ࣗಈͰ౤ߘ͠Α͏

  View Slide

 18. ͔͠͠ɺී௨ʹCPUͱͯ͠ͷฦ৴΋
  ࠞͬͯ͡͠·͏ͷͰ

  View Slide

 19. ཁ໿͚ͩΈ͍ͨਓʹ͸
  ී௨ͷฦ৴͕अຐʂ

  View Slide

 20. ͔ͱ͍ͬͯฦ৴͠ͳ͍Α͏ʹ
  ͢Δͷ͸ݏʂ

  View Slide

 21. ͱ͍͏Θ͚Ͱ̐छྨͷཁ໿CPUΛ
  ผʑͰ࡞Δ͜ͱʹɻ

  View Slide

 22. ೔ຊޠͷλΠϜϥΠϯཁ໿
  ͷ೔ຊޠ൛ɺӳ༁൛
  ӳޠͷλΠϜϥΠϯཁ໿
  ͷӳޠ൛ɺ೔ຊޠ༁൛

  View Slide

 23. ຖਖ਼࣌ʹ̍ճɺաڈ̍࣌ؒͷཁ໿Λੜ੒

  View Slide

 24. 英語タイムライン要約
  ⽇本語タイムライン要約

  View Slide

 25. ۤ࿑ͨ͠఺ɻ

  View Slide

 26. ೔ຊޠ͸ͦͷ··Ͱྑ͔ͬͨ

  View Slide

 27. ͔͠͠ɺӳޠͷλΠϜϥΠϯ͸

  View Slide

 28. ͱʹ͔͘

  View Slide

 29. εύϜͩΒ͚ʂʂ

  View Slide

 30. εύϜͩΒ͚ʂʂ

  View Slide

 31. ͜ΜͳྔΛཁ໿ʹ࢖ͬͨΒ͙͢ഁ࢈ʂ

  View Slide

 32. ࣮ࡍඵؒ౤ߘ͢ΔεύϜ͕ग़ݱͨ࣌͠ʹ
  ཁ໿͕શવऴΘΒͣɺ
  ؾ్͕͍ͭͯதͰࢭΊ͕ͨɺɺɺ

  View Slide

 33. ͙͢ʹʹ౸ୡɻ

  View Slide

 34. ̍೔΄ͬͱ͍ͨΒ
  ̍೔̍ສԁ͘Β͍༨༟Ͱӽ͔͑ͯͨ΋ʜ

  View Slide

 35. खಈͰεύϜΛݟ͚ͭΔͷ͸πϥΠ

  View Slide

 36. ̍࣌ؒʹ̎̌̌౤ߘӽ͍͑ͯΔ
  QVCLFZͷ౤ߘ͸ͻͱ·ͣআ֎
  ˞ͩͱਓྗͰӽ͑Δਓ͕͍ͦ͏ͳͷͰ

  View Slide

 37. ߏ੒ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 38. /PTUJGZͱ͍͏ผͷࣗ࡞
  πʔϧͰ౤ߘΛऩू͠
  ͍ͯͨͷͰɺ
  ͦͷ%#Λར༻

  View Slide

 39. DB
  要約プログラム
  該当⽇時の投稿を取得
  ⾔語判定 量が多かったら
  pysumで事前に要約
  GPT 3.5で要約
  GPT 3.5で翻訳
  投稿

  View Slide

 40. QSPNQU

  View Slide

 41. ͋ͳͨ͸༏लͳ৽ฉهऀͷ͓৖༷Ͱ͢ɻ
  ࣍ͷจষΛಡΜͰཁ໿͠ɺ͓৖༷ͷΑ͏ͳޱ
  ௐͰ೔ຊޠͰߦʹ·ͱΊ͍ͯͩ͘͞ɻ
  ߦ಄ʹ͸ඞͣɾΛೖΕͯߦ຤ʹ͸ඞͣվߦ
  ΛೖΕ͍ͯͩ͘͞ɻ

  View Slide

 42. ӳޠͰࢦࣔΛग़ͨ͠΄͏͕ਫ਼౓͕Α͍Β
  ͍͠ͷͰ࠷ॳ͸ӳޠͰࢦ͍͕ࣔͯͨ͠ʜ

  View Slide

 43. 1MFBTF SFBE UIF GPMMPXJOH BSUJDMF
  TVNNBSJ[F JU JO+BQBOFTF JOMJOFT JOB
  UPOFCFGJUUJOH BZPVOH MBEZ#FHJO FBDI
  MJOF XJUI ɾBOE FOE FBDI MJOF XJUI B
  OFXMJOF DIBSBDUFS

  View Slide

 44. ݁ՌΛԿނ͔ͨ·ʹӳޠͰग़ͯ͠͠·͏
  ͷͰ೔ຊޠࢦࣔʹ໭ͨ͠ɻ

  View Slide

 45. ࠓޙͷల๬

  View Slide

 46. ɾ·ͩϩʔΧϧ1$Ͱಈ͔ͯ͠ΔͷͰΫϥ΢υ্Ͱ
  ಈ͔͍ͨ͠ɻ
  ɾ೔ຊޠͷཁ໿͕୺ંΓ͗ͯ͢Δؾ͕͢ΔͷͰͳ
  Μͱ͔͍ͨ͠ɻվߦ΋͓͔͍͠
  ɾ[BQͯ͘͠ΕͨϢʔβʔ͕ίϚϯυͰࣗ෼ͷ
  ϑΥϩʔλΠϜϥΠϯΛཁ໿Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠

  View Slide

 47. ιʔείʔυ͸ະެ։ʂ
  େͨ͜͠ͱͯ͠ͳ͍͚Ͳɺ
  ͦͷ͏ͪެ։͢Δ͔΋ʁ

  View Slide

 48. Ҏ্ɻ

  View Slide

 49. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

  View Slide