$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

最近のNostr動向とかいろいろ詰め合わせ

kojira
August 05, 2023

 最近のNostr動向とかいろいろ詰め合わせ

Nostr勉強会 #3の発表資料
https://428lab.connpass.com/event/290514/

kojira

August 05, 2023
Tweet

More Decks by kojira

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࠷ۙͷ/PTUS
  ಈ޲ͱ͔
  ͍Ζ͍Ζ
  ٧Ί߹Θͤ
  LPKJSB

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. /PTUSͰCPUΛମՔಇͤͯ͞·͢

  View Slide

 4. /PTUSͰର࿩CPUΛମՔಇͤͯ͞·͢

  View Slide

 5. ೔ຊ޲͚ϦϨʔ΋ެ։͍ͯ͠·͢
  XTTSLPKJSBJP
  ˞೔ຊͷ(&0*1͔ΒͷΈ઀ଓड෇

  View Slide

 6. ٕज़ॻయʹ
  ग़లͨ͠
  /PTUSຊ
  ઈࢍൢച
  தʂ

  View Slide

 7. ຊ୊΁

  View Slide

 8. ௕Β͘ษڧձͳ͔ͬͨͷͰ
  ࠷ۙͷಈ޲Λ͓͞Β͍Ͱ͢

  View Slide

 9. ͳΜͱલճͷͷ/PTUSษڧձ
  ͔Β̐ϲ݄ۙ͘ܦ͍ͬͯ·ͨ͠

  View Slide

 10. ͳͥͦ͏ͳͬͯ͠·ͬͨͷ͔

  View Slide

 11. ͦͷಾΛ୳ΔͨΊզʑ͸
  ݄͔̎Β͓͞Β͍ͯ͠ΈΔ͜ͱʹͨ͠

  View Slide

 12. ݄̎

  View Slide

 13. ݄̎
  ڻ͖ͷૣ͞
  21
  ڻ͖ͷີ౓ʂʂ

  View Slide

 14. ݄

  View Slide

 15. ݄
  25
  ڻ͖ͷີ౓ʂʂ

  View Slide

 16. ݄̐

  View Slide

 17. ݄̐
  ڻ͖ͷബ͞ʂʂ

  View Slide

 18. ݄̑ʙ

  View Slide

 19. ݄̑ʙ
  ͜ͷ४උʹ௥ΘΕ
  ݄͕̐ബ͔ͬͨ
  ͍͢͝ʂʂʂ
  ΊͰ͍ͨʂʂʂ

  View Slide

 20. Μʁ

  View Slide

 21. ݄̑ʙ

  View Slide

 22. ஥ྑ͘ͳΓ͗ͯ͢Φϑձࡾດ͡ΌΜʂ

  View Slide

 23. ߇͑Ίʹݴͬͯҟৗ

  View Slide

 24. ͜Ε͕ษڧձ͕݄̒Ҏ߱
  ։࠵͞Εͳ͔ͬͨ
  େ͖ͳཧ༝ͷ͔̍ͭ΋ʜ

  View Slide

 25. ͝ΊΜͳ͍͞ʂʂ

  View Slide

 26. Ͱ΋Φϑձ͸΍Ί·ͤΜʂʂ

  View Slide

 27. ͦΕͰ͸
  ਺ࣈͰৼΓฦͬͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 28. ·ͣ͸Ҏલ͔Βଓ͚͍ͯΔ
  ͓ͳ͡Έͷ%"6ूܭ
  ˞LJOEͷΈ

  View Slide

 29. ̐ʙ݄̒
  203
  181
  188
  225
  247
  251
  276
  275
  268
  226
  297
  282
  229
  246
  220
  221
  206
  194
  200
  192
  208
  194
  196
  184
  199
  179
  133
  135
  114
  92
  110
  213
  219
  201
  192
  205
  201
  218
  226
  205
  200
  222
  192
  195
  216
  200
  187
  204
  209
  207
  200
  196
  208
  202
  195
  223
  220
  215
  195
  203
  205
  205
  214
  194
  197
  205
  197
  219
  202
  191
  183
  186
  187
  217
  210
  193
  196
  200
  182
  192
  197
  201
  192
  193
  189
  188
  191
  202
  211
  205
  189
  0
  50
  100
  150
  200
  250
  300
  350
  400
  2023/4/1
  2023/4/3
  2023/4/5
  2023/4/7
  2023/4/9
  2023/4/11
  2023/4/13
  2023/4/15
  2023/4/17
  2023/4/19
  2023/4/21
  2023/4/23
  2023/4/25
  2023/4/27
  2023/4/29
  2023/5/1
  2023/5/3
  2023/5/5
  2023/5/7
  2023/5/9
  2023/5/11
  2023/5/13
  2023/5/15
  2023/5/17
  2023/5/19
  2023/5/21
  2023/5/23
  2023/5/25
  2023/5/27
  2023/5/29
  2023/5/31
  2023/6/2
  2023/6/4
  2023/6/6
  2023/6/8
  2023/6/10
  2023/6/12
  2023/6/14
  2023/6/16
  2023/6/18
  2023/6/20
  2023/6/22
  2023/6/24
  2023/6/26
  2023/6/28
  2023/6/30
  Daily Active Japanese Authors

  View Slide

 30. ̐ʙ݄
  203
  181
  188
  225
  247
  251
  276
  275
  268
  226
  297
  282
  229
  246
  220
  221
  206
  194
  200
  192
  208
  194
  196
  184
  199
  179
  133
  135
  114
  92
  110
  213
  219
  201
  192
  205
  201
  218
  226
  205
  200
  222
  192
  195
  216
  200
  187
  204
  209
  207200
  196
  208
  202
  195
  223
  220
  215
  195
  203
  205
  205
  214
  194
  197
  205
  197
  219
  202
  191
  183
  186
  187
  217
  210
  193
  196
  200
  182
  192
  197
  201
  192
  193
  189
  188
  191
  202
  211
  205
  189
  239
  1717
  989
  705
  587
  589
  526
  441
  388
  373
  355
  358
  376
  331
  340
  328
  321
  318
  304
  320
  299
  292
  294
  335
  311
  297
  296
  271
  295
  272
  300
  0
  200
  400
  600
  800
  1000
  1200
  1400
  1600
  1800
  2000
  2023/4/1
  2023/4/3
  2023/4/5
  2023/4/7
  2023/4/9
  2023/4/11
  2023/4/13
  2023/4/15
  2023/4/17
  2023/4/19
  2023/4/21
  2023/4/23
  2023/4/25
  2023/4/27
  2023/4/29
  2023/5/1
  2023/5/3
  2023/5/5
  2023/5/7
  2023/5/9
  2023/5/11
  2023/5/13
  2023/5/15
  2023/5/17
  2023/5/19
  2023/5/21
  2023/5/23
  2023/5/25
  2023/5/27
  2023/5/29
  2023/5/31
  2023/6/2
  2023/6/4
  2023/6/6
  2023/6/8
  2023/6/10
  2023/6/12
  2023/6/14
  2023/6/16
  2023/6/18
  2023/6/20
  2023/6/22
  2023/6/24
  2023/6/26
  2023/6/28
  2023/6/30
  2023/7/2
  2023/7/4
  2023/7/6
  2023/7/8
  2023/7/10
  2023/7/12
  2023/7/14
  2023/7/16
  2023/7/18
  2023/7/20
  2023/7/22
  2023/7/24
  2023/7/26
  2023/7/28
  2023/7/30
  Daily Active Japanese Authors
  旧Twitterの
  アクセス障害

  View Slide

 31. ݱࡏ%"6͸ਓલޙͰਪҠ

  View Slide

 32. ͦ͏ࢥ͍ͬͯͨ࣌ظ͕๻ʹ΋͋Γ·ͨ͠

  View Slide

 33. OPTEVNQ

  View Slide

 34. ਆπʔϧ
  IUUQTHJUIVCDPNKJGUFDIOJGZOPTEVNQ

  View Slide

 35. ϦϨʔ͔Β&WFOUΛٵ͍ਚ͘͢
  ௒ศརπʔϧ

  View Slide

 36. ͜ΕΛ׆༻ͯ͠ϦϨʔ͔ΒσʔλΛ
  ৽ͨʹऔΓ௚͠·ͨ͠ɻ

  View Slide

 37. ର৅ͷϦϨʔ͸
  XTTSFMBZKQOPTUSXJSFEOFUKQ
  XTTSFMBZOPTUSXJSFEOFUKQ
  XTTOPTUSSFMBZOPLPUBSPDPN
  XTTOPTUSIPMZCFBDPN
  XTTOPTUSXJOF
  XTTZBCVNF
  XTTSFMBZEBNVTJP
  XTTOPTMPM
  OPTUSCBOE͸ࣗ୐ͷ*1͔Βܨ͕Βͣஅ೦
  ʜ

  View Slide

 38. ߏ੒
  ϦϨʔ
  nosdump
  KTPOM
  DB
  python
  script
  python
  script
  使⽤⾔語解析
  python
  script
  DAU解析
  DAU
  解析結果
  ϦϨʔ
  ϦϨʔ

  View Slide

 39. औಘͰ͖ͨKTPOMͷαΠζ
  ϦϨʔ KTPOMαΠζ
  XTTSFMBZKQOPTUSXJSFEOFUKQ (#
  XTTSFMBZOPTUSXJSFEOFUKQ (#
  XTTOPTUSSFMBZOPLPUBSPDPN (#
  XTTOPTUSIPMZCFBDPN .#
  XTTOPTUSXJOF (#
  XTTZBCVNF (#
  XTTSFMBZEBNVTJP (#ʁʁ
  XTTOPTMPM (#

  View Slide

 40. EBNVTϦϨʔ͔Βͷ৘ใऔಘ͕͓͔͍͠
  ˞ޙड़

  View Slide

 41. άϥϑԽͯ͠Έ·͠ΐ͏

  View Slide

 42. ૿͑ͯΔʂʂʂ
  0
  200
  400
  600
  800
  1000
  1200
  1400
  1600
  1800
  2000
  2023/2/1
  2023/2/8
  2023/2/15
  2023/2/22
  2023/3/1
  2023/3/8
  2023/3/15
  2023/3/22
  2023/3/29
  2023/4/5
  2023/4/12
  2023/4/19
  2023/4/26
  2023/5/3
  2023/5/10
  2023/5/17
  2023/5/24
  2023/5/31
  2023/6/7
  2023/6/14
  2023/6/21
  2023/6/28
  2023/7/5
  2023/7/12
  2023/7/19
  2023/7/26
  Japanese Daily Active Author

  View Slide

 43. 増えてる!!!  View Slide

 44. چ5XJUUFSγϣοΫͷ
  ௚ޙͷूܭ͔ΒԼ
  ͿΕ͍ͯ͠Δ͕
  ࠓ·ͰͷूܭΑΓ΋
  ਓۙ͘૿͍͑ͯ
  Δʂ
  ˞৽ूܭͰ͸·ͩCPUͱTQBNͷআڈ͸͠
  ͍ͯ·ͤΜɻͦΕʹͯ͠΋ଟ͍ɻ
  ࠓ·Ͱͷूܭ ৽͍͠ूܭ ࠩ෼  View Slide

 45. EBNVTϦϨʔ͔Βͷ৘ใऔಘ͕͓͔͍͠
  EBNVTϦϨʔͷOPTEVNQ࣮ߦ࣌ʹΤϥʔ͕ग़్ͯதͰࢭ·ͬͯ͠·͏
  [wss://relay.damus.io/] WebSocket error
  [wss://relay.damus.io/] FetchTillEoseFailedSignal: WebSocket error
  [wss://relay.damus.io/] failed to close subscription (id:
  1691134135805un): Error: not connected to the relay

  View Slide

 46. TJODFͱVOUJMΛࢦఆ͢ΔͱϚγʹ
  ݄୯ҐͰ΋్தͰΤϥʔʹͳͬͯ͠·͏
  ظؒΛ୹͘͢ΔͱϚγʹͳΔ͕ɺσʔλ͕ଟ͍ͱΤϥʔʹͳ͍ͬͯͦ͏
  nosdump --since 2023-06-30T15:00:00Z --until 2023-07-01T15:00:00Z wss://relay.damus.io > damus7_1.jsonl
  nosdump --since 2023-07-01T15:00:00Z --until 2023-07-02T15:00:00Z wss://relay.damus.io > damus7_2.jsonl
  nosdump --since 2023-07-02T15:00:00Z --until 2023-07-03T15:00:00Z wss://relay.damus.io > damus7_3.jsonl
  [wss://relay.damus.io/] WebSocket error
  [wss://relay.damus.io/] FetchTillEoseFailedSignal: WebSocket error
  [wss://relay.damus.io/] failed to close subscription (id: 1691134135805un): Error: not connected to the relay

  View Slide

 47. EBNVTϦϨʔ͔Βͷ৘ใऔಘΛ͔ͬ͠Γ
  ΍Ε͹͞Βʹ%"6͕৳ͼΔՄೳੑ͕ߴ͍

  View Slide

 48. ͭ·Γւ֎ϦϨʔͷ··ͷਓ͕ଟ͍

  View Slide

 49. ӅΕͨ೔ຊਓଜ͕ଘࡏ͢Δ͔΋ʁ

  View Slide

 50. ࠓޙ΋ղੳΛଓ͚·͢ʂ

  View Slide

 51. ιʔγϟϧ
  ϝσΟΞ͸
  յΕ͍ͯΔ

  View Slide

 52. ιʔγϟϧϝσΟΞ͸յΕ͍ͯΔɻ
  ௚ͤΔͩΖ͏͔ʁ
  ʹ.BY%F.BSDP
  ࢯʹΑͬͯ౤ߘ͞Εͨඇ
  ৗʹࣔࠦʹ෋Μͩڵຯਂ
  ͍ಈը

  View Slide

 53. ·ͩສ̑ઍճ͔͠࠶ੜ͞Ε͍ͯͳ͍ʂ

  View Slide

 54. Ի੠͸ӳޠͰ͕͢ಡΈ΍͍͢೔ຊޠࣈນ͕ઃఆ͞Ε͍ͯ·͢

  View Slide

 55. ͜ͷಈըΛݟΕ͹ࠓ·Ͱອવͱ࢖͖ͬͯͨ
  4/4ʹେ͖ͳ໰୊͕͋Δ͜ͱ͕ཧղͰ͖Δ͸ͣ

  View Slide

 56. ·ͩݟͯͳ͍ਓ͸

  View Slide

 57. ͥͬͯ͑ݟͯ͘ΕΑͳʂ

  View Slide

 58. ͣΜͩ΋Μͷ%BNVTղઆಈը࡞ͬͨ࿩

  View Slide

 59. ͣΜͩ΋Μͷ%BNVTղઆಈը࡞ͬͨΓ͍ͨ࿩

  View Slide


 60. ͷͳʹ͛ͳ
  ͍ͻͱ͜ͱ

  View Slide

 61. ͳͥඞཁͳͷ͔

  View Slide

 62. Ϧςϯγϣϯͷղੳ݁Ռ

  View Slide

 63. Ϧςϯγϣϯͷղੳ݁Ռ
  ̍೔໨ʹண໨ʂ
  ΄΅̍೔໨ɺ
  ͋Δ͍͸ग़ͩ͠Ͱ΍Ί
  ͯ͠·͏ʂʂ

  View Slide

 64. Ϧςϯγϣϯͷղੳ݁Ռ
  ٯʹ̍೔໨Ͱίέͳ͚Ε͹̐ϲ݄ܦͬͯ
  ΋Ҏ্΋ܧଓ͍ͯ͠Δʂ
  ݄̓͸چ5XJUUFS͔Βͷྲྀೖ͕େྔͩͬͨ
  ͨΊ୤མऀ͕ଟ̍͘ϲ݄໨Ͱ͔͠࢒
  Βͳ͍݁Ռʹɻ

  View Slide

 65. ͦͷܺؒΛຒΊΔͨΊͷ
  ͣΜͩ΋Μʂʂ
  ボクにまかせ
  るのだ!

  View Slide

 66. ͝ΊΜͳ͍͞ʂʂ

  View Slide

 67. ਐΜͰ·ͤΜʂʂ

  View Slide

 68. Ͱ͖ͯΔ͜ͱ

  View Slide

 69. ୆ຊͷ͖ͨͨ୆࡞੒

  View Slide

 70. %BNVTͷεΫγϣࡱӨ

  View Slide

 71. ͚ͨͯ͢ʂʂʂ

  View Slide

 72. ͚ͨͯ͢ʂʂʂ

  View Slide

 73. ͚ͨͯ͢ʂʂʂ

  View Slide

 74. ॿ͚ͯ௖͚Δํ͸͝࿈བྷΛʂ
  TBUPTIJใु͋Γ·͢ʂʂ

  View Slide

 75. Ҏ্Ͱ͢ɻ

  View Slide

 76. /PTUSBTJB͕ʙʹ͋ΔΑʂ
  IUUQTOPTUSXPSME

  View Slide

 77. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

  View Slide