$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Blueskyを定量解析した話

kojira
September 02, 2023

 Blueskyを定量解析した話

Bluesky/ATProtocol 勉強会 #2 の発表資料
https://428lab.connpass.com/event/293255/

kojira

September 02, 2023
Tweet

More Decks by kojira

Other Decks in Technology

Transcript

 1. #MVFTLZΛ
  ఆྔղੳ
  ͨ͠࿩
  LPKJSB

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. #MVFTLZͰ#MVFTLZ
  ͪΌΜCPUΛ
  Քಇ͍ͤͯ͞·͢

  View Slide

 4. ͦͯ͠

  View Slide

 5. /PTUSͰର࿩CPUΛମՔಇͤͯ͞·͢

  View Slide

 6. /PTUSͷ೔ຊ޲͚ϦϨʔ΋ެ։͍ͯ͠·͢
  XTTSLPKJSBJP
  ˞೔ຊͷ(&0*1͔ΒͷΈ઀ଓड෇

  View Slide

 7. ٕज़ॻయʹ
  ग़లͨ͠
  /PTUSຊ
  ઈࢍൢച
  தʂ

  View Slide

 8. ຊ୊΁

  View Slide

 9. લճ͕։࠵

  View Slide

 10. ͪΐ͏Ͳ̏ϲ݄ͿΓͷษڧձʂ
  ͱ͍͏͜ͱͰ

  View Slide

 11. τϦͷൃදͰ͕͢
  աڈΛগ͠ৼΓฦͬͯΈ·͢

  View Slide

 12. 2023/3/3 ⽇本⼈ユーザーが⼤量に流⼊
  2023/3/17 Bluesky/ATProtocol 勉強会#0
  2023/4/7 Bluesky meetup - first take -
  2023/4/28 Bluesky/ATProtocol 勉強会#1
  2023/6/2 Bluesky/ATProtocol 勉強会#1.5
  2023/6/2 Blueskyちゃん誕⽣
  2023/6/25 Bluesky meetup Osaka ‒ first take -
  2023/7/2 Twitterのapi制限祭りで⼤量流⼊
  2023/7/6 MetaのThreadsサービス開始
  2023/7/7 BlueskyちゃんにSVGお絵描き機能追加
  2023/7/15 Nワード事件

  View Slide

 13. ΋͸΍ջ͔͍͠

  View Slide

 14. View Slide

 15. ͳΜͱ͜͜ϲ݄Ͱ
  ΞΧ΢ϯτ
  ૿͍͑ͯΔʂ

  View Slide

 16. ຊ୊Ͱ͢ɻ

  View Slide

 17. #MVFTLZͷσʔλશ෦ൈ͍ͯΈͨ

  View Slide

 18. #MVFTLZͷ΄΅σʔλશ෦ൈ͍ͯΈͨ

  View Slide

 19. શ෦Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 20. औಘͨ͠΋ͷ
  • ʙ·ͰͷશϢʔβʔΞΧ΢ϯτͷ%*%ɺϋϯυϧ໊
  • Ϣʔβʔͷ౤ߘ਺ɺϑΥϩʔ਺ɺϑΥϩϫ਺
  • શϢʔβʔͷར༻ݴޠղੳ
  • ೔ຊޠ࿩ऀͷ౤ߘ͢΂ͯ
  • ໿ສݸͷΞΧ΢ϯτͷσʔλͷऔಘͱղੳʹ·Δࡾ೔ؒ

  View Slide

 21. ϋϚͬͨͱ͜Ζ
  • DSFBUFE@BU͕ϑϦʔμϜ͗͢Δ
  • ϑΥʔϚοτ͕όϥόϥͰύʔεෆೳͳ΍ͭ΋গʑ ແࢹ

  View Slide

 22. ݅਺
  • ΞΧ΢ϯτ਺ɿ
  • ΞΫςΟϒΞΧ΢ϯτ਺ɿ
  • ೔ຊޠ࿩ऀΞΧ΢ϯτ਺ɿ
  • ౤ߘແ͠ແޮΞΧ΢ϯτ਺ɿ
  ղੳࡁΈ


  ΞΫςΟϒ


  ౤ߘແ͠ແޮ


  ΞΧ΢ϯτঢ়ଶൺ཰
  ղੳࡁΈ ΞΫςΟϒ ౤ߘແ͠ແޮ
  ΞΫςΟϒதͷ೔ຊޠ࿩ऀൺ཰
  ΞΫςΟϒ ೔ຊޠ࿩ऀ

  View Slide

 23. ݴޠผൺ཰
  ⾔語 count
  en 343,587
  pt 37,241
  ja 29,036
  ko 16,206
  fa 11,732
  de 9,846
  uk 8,819
  fr 5,526
  tr 5,387
  es 5,065
  nl 3,251
  it 1,429
  no 1,392
  zh 1,273
  ru 1,233
  不明 182
  その他 8,439
  FO


  QU


  KB


  LP


  GB


  EF


  VL


  GS


  US

  FT


  OM


  JU


  OP

  [I


  SV


  ෆ໌


  ͦͷଞ


  ౤ߘͷݴޠൺ཰
  FO QU KB LP GB EF VL GS US FT OM JU OP [I SV ෆ໌ ͦͷଞ

  View Slide

 24. ౤ߘ਺෼ੳ

  View Slide

 25. ౤ߘ਺ Y࣠
  ͱΞΧ΢ϯτ਺ Z࣠

  Μʔ
  ͪͬͯ͘͜
  Α͘Θ͔ΒΜ
  0
  50000
  100000
  150000
  200000
  250000
  10
  60
  110
  160
  210
  260
  310
  360
  410
  460
  510
  560
  610
  660
  710
  760
  810
  860
  910
  960
  1010
  1060
  1110
  1160
  1210
  1260
  1310
  1360
  1410
  1460
  1510
  1560
  1610
  1660
  1710
  1760
  1810
  1860
  1910
  1960
  ౤ߘ਺
  ⽇本語 ⾮⽇本語

  View Slide

 26. ౤ߘ਺ Y࣠
  ͱΞΧ΢ϯτ਺ Z࣠

  Μʔ
  ·ͩΑ͘Θ͔ΒΜ
  0
  20
  40
  60
  80
  100
  120
  140
  0
  500
  1000
  1500
  2000
  2500
  3000
  3500
  4000
  4500
  5000
  5500
  6000
  6500
  7000
  7500
  8000
  8500
  9000
  9500
  10000
  10500
  11000
  11500
  12000
  12500
  13000
  13500
  14000
  14500
  15000
  15500
  16000
  16500
  17000
  17500
  18000
  18500
  19000
  19500
  20000
  ౤ߘ਺ͱ౤ߘऀ਺
  શମ ඇ೔ຊޠ ೔ຊޠ

  View Slide

 27. ౤ߘ਺ Y࣠
  ͱ೔ຊޠ࿩ऀ਺ൺ཰ Z࣠

  0.00%
  2.00%
  4.00%
  6.00%
  8.00%
  10.00%
  12.00%
  14.00%
  16.00%
  18.00%
  20.00%
  0
  400
  800
  1200
  1600
  2000
  2400
  2800
  3200
  3600
  4000
  4400
  4800
  5200
  5600
  6000
  6400
  6800
  7200
  7600
  8000
  8400
  8800
  9200
  9600
  10000
  10400
  10800
  11200
  11600
  12000
  12400
  12800
  13200
  13600
  14000
  14400
  14800
  15200
  15600
  16000
  16400
  16800
  17200
  17600
  18000
  18400
  18800
  19200
  19600
  20000
  ౤ߘ਺ͱ೔ຊޠ࿩ऀൺ཰
  ೔ຊޠ࿩ऀൺ཰

  • ʙ ౤
  ߘ͋ͨΓͷൺ཰͕ߴ
  ͍
  • Ҏ߱΋
  લޙ
  • ͳ͓ɺ౤ߘ਺̍ສҎ
  ্͸ਓͱ͔ͷϨϕ
  ϧ
  • Ҏ্͸ਓ
  • Ҏ্͸ਓ

  View Slide

 28. ೔ຊޠͱͦΕ
  Ҏ֎ͷ౤ߘ਺
  ൺֱ
  ࠷େ஋͸ଞͷ΄͏͕ߴ͍
  ͷʹ
  ฏۉ஋͸೔ຊޠͷํ͕
  ϙΠϯτఔ౓ߴ͍
  ೔ຊޠ ඇ೔ຊޠ
  ࠷େ஋
  ฏۉ஋
  தԝ஋
  ࠷ස஋

  View Slide

 29. ΞΫςΟϒϢʔβʔ෼ੳ

  View Slide

 30. ೔ຊޠ࿩ऀ
  %BJMZ"DUJWF6TFS %"6
  ͷਪҠ
  0
  1000
  2000
  3000
  4000
  5000
  6000
  7000
  2023/3/1
  2023/3/8
  2023/3/15
  2023/3/22
  2023/3/29
  2023/4/5
  2023/4/12
  2023/4/19
  2023/4/26
  2023/5/3
  2023/5/10
  2023/5/17
  2023/5/24
  2023/5/31
  2023/6/7
  2023/6/14
  2023/6/21
  2023/6/28
  2023/7/5
  2023/7/12
  2023/7/19
  2023/7/26
  2023/8/2
  2023/8/9
  2023/8/16
  2023/8/23
  2023/8/30
  ೔ຊޠ࿩ऀ%"6
  View Slide

 31. 193 197 192 165 164
  962
  1413
  1823
  2187 2404 2704 2671 2908 2939
  3646 3677
  4104
  1007910316
  8820
  9882
  10952
  11611
  10803
  1218312420
  0
  2000
  4000
  6000
  8000
  10000
  12000
  14000
  2023-03-01
  - 2023-03-08
  2023-03-08
  - 2023-03-15
  2023-03-15
  - 2023-03-22
  2023-03-22
  - 2023-03-29
  2023-03-29
  - 2023-04-05
  2023-04-05
  - 2023-04-12
  2023-04-12
  - 2023-04-19
  2023-04-19
  - 2023-04-26
  2023-04-26
  - 2023-05-03
  2023-05-03
  - 2023-05-10
  2023-05-10
  - 2023-05-17
  2023-05-17
  - 2023-05-24
  2023-05-24
  - 2023-05-31
  2023-05-31
  - 2023-06-07
  2023-06-07
  - 2023-06-14
  2023-06-14
  - 2023-06-21
  2023-06-21
  - 2023-06-28
  2023-06-28
  - 2023-07-05
  2023-07-05
  - 2023-07-12
  2023-07-12
  - 2023-07-19
  2023-07-19
  - 2023-07-26
  2023-07-26
  - 2023-08-02
  2023-08-02
  - 2023-08-09
  2023-08-09
  - 2023-08-16
  2023-08-16
  - 2023-08-23
  2023-08-23
  - 2023-08-30
  ೔ຊޠ࿩ऀ 8"6
  ೔ຊޠ࿩ऀ
  8FFLMZ"DUJWF6TFS 8"6
  ͷਪҠ
  5XJUUFS"1*
  ੍ݶࡇΓ
  5ISFBET
  αʔϏε։࢝

  View Slide

 32. 306
  2758
  4527
  6715
  18375
  20677
  0
  5000
  10000
  15000
  20000
  25000
  2023/3 2023/4 2023/5 2023/6 2023/7 2023/8
  ೔ຊޠ࿩ऀ ."6
  ೔ຊޠ࿩ऀ
  .POUIMZ"DUJWF6TFS ."6
  ͷਪҠ

  View Slide

 33. Ϧςϯγϣϯ෼ੳ

  View Slide

 34. ೔ຊޠ࿩ऀͷ
  σΠϦʔ
  Ϧςϯγϣϯ

  View Slide

 35. খ͗ͯ͢͞Կ΋Θ͔ΒΜ

  View Slide

 36. ೔ຊޠ࿩ऀͷ
  σΠϦʔ
  Ϧςϯγϣϯ
  ݟ͑·͔͢ʁʁ
  ͜ΕͰ΋൒෼

  View Slide

 37. ೔ຊޠ࿩ऀͷ
  σΠϦʔ
  Ϧςϯγϣϯ
  ࢒Γ൒෼
  ӈଆ੾ΕͯΔ͚Ͳ

  View Slide

 38. ೔ຊޠ࿩ऀͷ
  σΠϦʔ
  Ϧςϯγϣϯ
  ݟ͑·͔͢ʁʁ
  ޙͰը૾ΛԿॲ͔ʹΞοϓ
  ͓͖ͯ͠·͢ɻ

  View Slide

 39. ೔ຊޠ࿩ऀͷ
  ΢ΟʔΫϦʔ
  Ϧςϯγϣϯ
  िؒͳΒݟ΍͍͢ʂ

  View Slide

 40. ೔ຊޠ࿩ऀͷ
  ϚϯεϦʔ
  Ϧςϯγϣϯ
  ݄ͷྲྀೖͷ൓ಈͰԼ͕͍ͬͯΔ

  View Slide

 41. ͓·͚

  View Slide

 42. /PTUSͱൺֱ

  View Slide

 43. #MVFTLZͱ
  /PTUSͷ%"6
  ൺֱ
  0
  1000
  2000
  3000
  4000
  5000
  6000
  7000
  2023/3/1 2023/4/1 2023/5/1 2023/6/1 2023/7/1 2023/8/1 2023/9/1
  ೔ຊޠ࿩ऀ%"6

  View Slide

 44. ϦςϯγϣϯͷҰ෦ΛϐοΫΞοϓൺֱ
  Ͳ͕ͬͪͲ͔ͬͪ
  Θ͔Δ͔ͳʁ

  View Slide

 45. ウイークリーリテンション⽐較

  View Slide

 46. ϚϯεϦʔϦςϯγϣϯൺֱ

  View Slide

 47. ͓·͚
  Ͳ͏ͯ͠΋աڈʹ౤ߘ͍ͨ͠ਓͨͪ

  View Slide

 48. ͓·͚
  ͜Ε͸ɾɾɾ

  View Slide

 49. Ҏ্Ͱ͢ɻ

  View Slide

 50. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

  View Slide