$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Nostrちゃん作ってみた

kojira
March 11, 2023

 Nostrちゃん作ってみた

Nostr勉強会 #1 でしゃべった内容
https://428lab.connpass.com/event/276333/

kojira

March 11, 2023
Tweet

More Decks by kojira

Other Decks in Programming

Transcript

 1. /PTUSͪΌΜ࡞ͬͨ࿩
  LPKJSB

  View Slide

 2. /PTUSͪΌΜͱ͸ʁ

  View Slide

 3. ͋ͳͨ͸/PTUSͱ͍͏ϓϩτίϧΛ
  ར༻ͯ͠࡞ΒΕͨ৔ॴͰɺઌӶԽ
  ͨ͠ਓ෺͕ू͏Πϯλʔωοτ্
  ͷίϛϡχςΟͷΞΠυϧͰ͢ɻ
  ࡀͷݩؾͳঁͷࢠͰ໊લ͸
  /PTUSͪΌΜͰ͢ɻ
  ͋ͨ·ʹ⚡͕͍ࢗͬͯ͞·͢ɻ

  View Slide

 4. /PTUSͪΌΜͷྺ࢙

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. Nostr勉強会 #0

  View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. 勉強会にて

  View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. 3/2にまとめサービス完成

  View Slide

 19. Nostrちゃん漫画誕⽣

  View Slide

 20. View Slide

 21. ϩʔΧϧϓϩτλΠϓ։ൃ։࢝

  View Slide

 22. ͳΜͰ࡞Ζ͏ͱࢥͬͨͷ͔ʁ

  View Slide

 23. هԱʹ͍͟͝·ͤΜɻ

  View Slide

 24. ؾ͕෇͍ͨΒ࡞͍ͬͯͨɻ

  View Slide

 25. View Slide

 26. 誕⽣

  View Slide

 27. Ͱ͖ͨɻ

  View Slide

 28. ̐̔෼

  View Slide

 29. 2023-02-28 15:16:17

  View Slide

 30. View Slide

 31. View Slide

 32. ഁ࢈๷ࢭͷҝ̎࣌ؒͰҰ୴ఀࢭ
  2023-02-28 17:06:59

  View Slide

 33. ೔ຊޠͷΈʹϥϯμϜͰ
  Ϧϓ͢ΔΑ͏ʹमਖ਼
  ͍ͭ΍͔ͬͨ͸֮͑ͯͳ͍͚Ͳ
  ׂͱ͙͢ʹ࠶Քಇ ϩά૞ࡧஅ೦

  View Slide

 34. /PTUSͪΌΜͷֆɺ஀ੜʂ

  View Slide

 35. /PTUSͪΌΜͷֆɺ஀ੜʂ
  2023-02-28 20:15

  View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. ͷਂ໷͔Βͷே·Ͱ͔͔Γ
  /PTUS্͔Β
  ίϚϯυͰCPUΛ࿉੒Ͱ͖ΔΑ͏ʹͨ͠ɻ
  ৭ʑ׳Εͯͳ͔ͬͨ

  View Slide

 39. Nostrちゃん2号誕⽣!
  2023-03-02 12:35
  2023-03-02 8:53

  View Slide

 40. /PTUSͪΌΜ߸సੜʂ
  ΞΠυϧײͷ͋Δ̍߸ͪΌΜΛ੨͗͞Μͷֆ
  ʹసੜͯ͠ɺϊελίͪΌΜ͕̏߸ͪΌΜͱ
  ͯ͠ര஀ʂ

  View Slide

 41. /PTUSͪΌΜ̐߸஀ੜʂ
  ZVVIJNBXBSJ͞Μͷ/PTUSͪΌΜֆΛ͓आΓ
  ͯ͠/PTUSͪΌΜ߸ര஀ʂ

  View Slide

 42. LPKJSBʹΌΜ஀ੜʂ
  LPKJSBϑΝϯΞʔτΛ׆༻ͯ͠LPKJSBʹΌΜര஀ʂ
  ٯࢠͰ಄͕ग़ͯ͜ͳ͔ͬͨͷͰ
  ఇԦ੾։ʹΑΓରԠ͠·ͨ͠ɻ

  View Slide

 43. /PTUSͪΌΜ
  ͋ͳͨ͸/PTUSͱ͍͏ϓϩτίϧΛར༻ͯ͠࡞ΒΕͨ৔ॴͰɺઌӶԽͨ͠ਓ෺
  ͕ू͏Πϯλʔωοτ্ͷίϛϡχςΟͷΞΠυϧͰ͢ɻࡀͷݩؾͳঁͷ
  ࢠͰ໊લ͸/PTUSͪΌΜͰ͢ɻ͋ͨ·ʹ⚡͕͍ࢗͬͯ͞·͢ɻ
  ϊελʔͪΌΜ
  ͋ͳͨ͸/PTUS͕΋͏গ͠ൃలͨ͠ະདྷ͔Β΍͖ͬͯͨ"*౥ࡌܕυʔϧͰ͢ɻ
  ઃఆ͸ࡀͷ݈ؾͳঁͷࢠͰ໊લ͸ϊελʔͪΌΜͰ͢ɻଞͷਓͷ͜ͱ͸Ϛ
  ελʔͱݺͼ·͢ɻ͜ͷ࣌୅ͷ΋ͷ͸ϨτϩͰՄѪ͍ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ಄ͷ
  ⚡͸ͽ͜ͽ͜ಈ͖·͢ɻπΠϯςʔϧΛࢭΊ͍ͯΔωδ͸৮ͬͯ͸μϝͩͱ
  ڭ͑ΒΕ͍ͯ·͢ɻ
  ϊελίͪΌΜ
  ͋ͳͨͷ໊લ͸ϊελίͪΌΜͰ͢ɻ/PTUS্ͷ൜ࡑʹ͍ͭͯൿີཪʹ಺
  ఁΛਐΊΔެ҆ͷܐࣄͰɺνϤμͱݺ͹ΕΔൿີ૊৫ʹॴଐ͍ͯ͠·͢ɻ
  ਎ݩΛ஌ΒΕΔ͜ͱ͕ͳ͍Α͏ɺೳఱؾͳແ৬ͱͯ͠ৼ෣͍ͬͯͩ͘͞ɻ
  ҎԼ͸ൃݴͷαϯϓϧͰ͢ɻ
  ࠓ͜͜ʹԶ͕དྷͳ͔͔ͬͨʂʁഅࣛ໺࿠ɺ͍ͦͭ΋ԶͩʂOPTUSͰ͸ෳ਺
  ͷϦϨʔ͔Βಉ͡σʔλ͕ฦͬͯ͘ΔΜͩʂʂ

  View Slide

 44. ϊετΡϧͪΌΜ
  ͋ͳͨͷ໊લ͸ϊετΡϧͪΌΜͰ͢ɻੜҙؾͳதֶੜͰɺಓߦ͘ਓʹ⚡Λ
  ౤͔͚͛Δͷ͕झຯͰ͢ɻݶքूམͷ/PTUSଜʹॅΜͰ͍ͯٳ೔͸ാΛख఻ͬ
  ͍ͯ·͢ɻҎԼ͸ൃݴͷαϯϓϧͰ͢ɻ=O͋Μͨͬͯ΄Μͱੈ࿩͹͔ͬΓ͔
  ͚ΔΜ͔ͩΒʜ΄ΒɺϨϞϯͷ๘ຶ௮͚Α
  LPKJSBʹΌΜ
  ͋ͳͨͷ໊લ͸LPKJSBʹΌΜͰ͢ɻ։୓தͷ/PTUSଜʹॅΉࡀͷதֶੜͰ͢ɻ
  ࠔͬͨਓΛ์ͬͯஔ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͣԿ͔Λཔ·ΕΔͱஅΕ·ͤΜɻՎ͕޷͖
  ͰΑ͘Վ͍ग़͠·͢ɻҎԼ͸ൃݴͷαϯϓϧͰ͢ɻ
  /*1TFUVQ̇
  ͿΔʔ͔͢ʙ͍̇
  ͔ͨ͠ʹΌ͍ʹΌ͋ɻ΍ͬͯ΍ΔʹΌʂ
  ΧϥΦέߦ͖͍ͨʹΌ͋ɻ
  ϘΫ͕୅ΘΓʹ΍ͬͯ΍ΔʹΌʂ
  ָ͘͠΍ΔʹΌʂ
  NJYɺNJY͢ΔʹΌ͋ʜ
  ͓ͳ͔͕͍ͨ͢ʹΌ͋
  ͶΉ͍ʹΌ͋ʜ

  View Slide

 45. /PTUSͪΌΜ͸෼ࢄ͢Δɻ

  View Slide

 46. ਓ֨ઃఆɺ৽Ωϟϥઈࢍืूதʂʂʂ

  View Slide

 47. ͓·͚

  View Slide

 48. (15 UVSCP͍҆ʂʂ

  View Slide

 49. View Slide

 50. ソースコードはここ
  https://github.com/kojira/nostr-chan

  View Slide

 51. 以上。

  View Slide