Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

未踏 / mito

神武
March 08, 2019

未踏 / mito

未踏会議2019 6 minutes

未踏Pitch
未踏修了生が自身の今と思い描く未来について話します。

HP: https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/mitoukaigi/2019/

神武

March 08, 2019
Tweet

More Decks by 神武

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ະ౿

 2. ਆ෢

 3. ਆ෢ͷະ౿

 4. None
 5. None
 6. :6.&," पΓͷਓʹେ޷ධ ΊͬͪΌྑ͍ͱࢥͬͯͨ

 7. ͔͠͠

 8. ๞͖ͨ

 9. ࣌ؒͰ΋ͷͮ͘ΓΛ͢Δ ϋοΧιϯ͕޷͖ʹͳͬͨ

 10. #"5".6

 11. Ϗʔτ͚ͨ͠ͷ ஌Βͳ͍χϡʔε Ί͟·͠ςϨϏ FUD

 12. None
 13. None
 14. None
 15. :")00

 16. :")00

 17. ্ࡔ͢ΈΕ ੠༏͞Μ ૉࡐ͕ͳ͍ʂ 8JLJ ૉࡐ ૉࡐ ૉࡐ ٕज़

 18. ར༻ऀ਺ສਓಥഁ 5XJUUFSͷτϨϯυҐ

 19. ੈͷதͷ՝୊Λ ͪΐָ͍͘͠ղܾ͢Δͷ͕޷͖

 20. ਆ෢

 21. None
 22. None
 23. ೥ ϚϯΨαΠτ ϚϯΨΞϓϦ

 24. ೥ िץࢽ aaେ੒ޭ िץࢽΞϓϦ

 25. ͔͠͠

 26. ະ౿ͳ΋ͷ͕੒ޭ͢Δͱ ౰ͨΓલʹͳΔ ະ౿ ౰ͨΓલ

 27. ৽͍͠΋ͷ͸ࠓ͋Δ΋ͷΑΓ΋ ΑΓྑ͍΋ͷΛੜΈग़͢ ࠓ͋Δ΋ͷ ৽͍͠ ΑΓྑ͍΋ͷ

 28. ྫ͑͹

 29. ੲ िץࢽ ϫϯϐʔε ࿩ ୭ʁ

 30. ࠓ ೔࿩ ͋ͳͨͷಡΈ͍ͨ࿩͕ಡΊΔ✨ ϫϯϐʔε ࿩

 31. ϚϯΨϘοΫε ࣍ͷະདྷͷ౰ͨΓલΛ࡞Ζ͏

 32. ͭ·Γ

 33. ະ౿͸ ະདྷͷ౰ͨΓલʹͳΔͷͰ ৗʹ௥ٻ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

 34. Ұํ

 35. มԽ͸ා͍ ม͑ͳ͍Ͱ" લͷʹ໭ͯ͠#

 36. มԽ͸ා͍ ม͑ͳ͍Ͱ" લͷʹ໭ͯ͠# ໓๢

 37. มԽ΁ͷڪාͱ޲͖߹͍ͳ͕Β ະ౿Λ௥ٻ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

 38. None
 39. ਆ෢