$30 off During Our Annual Pro Sale. View details »

母の飲み過ぎ防止大作戦/tqrk13

 母の飲み過ぎ防止大作戦/tqrk13

korurinoko

June 30, 2019
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ฼ͷ ҿΈա͗๷ࢭ େ࡞ઓ ͨͩͻΖ

 2. ࣗݾ঺հ ͨͩͻΖ !TIJSPSPCVODIP ߴߍ೥ੜ మಓ͕޷͖

 3. 3VCZ͸ॳ৺ऀͰ͢

 4. ࠓ೔ͷ࿩ ฼ͷҿΈա͗Λ Կͱ͔͍ͨ͠

 5. None
 6. ࣄྫ

 7. ࣄྫઙ૲ͷՖݟͰ௵ΕΔ

 8. ࣄྫϏʔϧࡇΓͰ௵ΕΔ

 9. ղܾࡦʁ

 10. ฼ͷ੍ࣗ৺ʹ೚ͤΔ

 11. ฼ͷ੍ࣗ৺ʹ೚ͤΔ

 12. ࢥ͍੾ͬͯېञ͢Δ

 13. ࢥ͍੾ͬͯېञ͢Δ

 14. ٕज़Ͱղܾ

 15. ҿΜͰ͍Δͱ͖ʹ 4MBDLͰ࿈བྷΛ͢Δ

 16. (PPHMFΧϨϯμʔ͔Β ༧ఆΛऔಘ

 17. ࣗಈԽ

 18. None
 19. (PPHMF$BMFOEBS"1* IUUQTEFWFMPQFSTHPPHMFDPNDBMFOEBSRVJDLTUBSUSVCZ

 20. (PPHMF"1*$MJFOU IUUQTHJUIVCDPNHPPHMFBQJTHPPHMFBQJSVCZDMJFOU

 21. None
 22. None
 23. None
 24. 4MBDL"1* IUUQTBQJTMBDLDPNJODPNJOHXFCIPPLT

 25. None
 26. "84 IUUQTBXTBNB[PODPNKQ

 27. None
 28. ˞ϝϞ
 ͜͜·ͰͰഋʹ ཈͍͑ͯΔ໿ଋ

 29. ҿΈա͗๷ࢭʹ͍ͭͯ Α͍Ҋ͕͋ͬͨΒ ڭ͍͑ͯͩ͘͞

 30. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠