Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

アカデミーキャンプ VR 2023.2-3 "POWER TO THE PEOPLE" DAY4 ─ 行くよ、ChatGPT モデル GPT-4! / Academy Camp VR 2023.3 DAY4 - Let's go, ChatGPT Model GPT-4!

アカデミーキャンプ VR 2023.2-3 "POWER TO THE PEOPLE" DAY4 ─ 行くよ、ChatGPT モデル GPT-4! / Academy Camp VR 2023.3 DAY4 - Let's go, ChatGPT Model GPT-4!

2023年3月18日に開催されたアカデミーキャンプ VR 2023.2-3 "POWER TO THE PEOPLE" DAY4 で用いたスライドです。

Kenji Saito
PRO

March 18, 2023
Tweet

More Decks by Kenji Saito

Other Decks in Education

Transcript

 1. — Stable Diffusion (Dream Studio)
  VR 2023.2-3 “POWER TO THE PEOPLE”
  DAY4 — ChatGPT GPT-4
  VR
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.1/30

  View Slide

 2. GPT “Unknown Future”
  ChatGPT GPT-4
  GPT
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.2/30

  View Slide

 3. https://speakerdeck.com/ks91
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.3/30

  View Slide

 4. Oculus/Meta Quest 2 ( )
  OK
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.4/30

  View Slide

 5. (Zoom )
  ChatGPT ( GPT-4)
  GPT
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.5/30

  View Slide

 6. VR
  ( )
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.6/30

  View Slide

 7. ( )( )( )
  AI AI
  vr
  VR
  RNA
  MUSEUM
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.7/30

  View Slide

 8. AI VR
  POWER TO THE PEOPLE! ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.8/30

  View Slide

 9. ChatGPT ( )
  RPG
  ChatGPT ( )
  ChatGPT
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.9/30

  View Slide

 10. ChatGPT
  GPT-3.5 GPT-4
  GPT
  ( )
  ChatGPT
  ( ) ( ^^;)
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.10/30

  View Slide

 11. ChatGPT
  GPT 3
  1. (GPT )
  (↓ )
  2. ( )
  3. ( )
  GPT

  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.11/30

  View Slide

 12. ChatGPT RPG
  ChatGPT
  ⇒ RPG
  ChatGPT 10
  miro


  GPT-4 GPT-3.5
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.12/30

  View Slide

 13. Quest 2
  Quest 2 Workrooms
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.13/30

  View Slide


 14. ( )
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.14/30

  View Slide

 15. ( )
  ChatGPT
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.15/30

  View Slide

 16. (1/2)
  VRChat
  VRChat
  6
  ( )
  6F :
  5F :
  4F :
  3F :
  2F :
  1F :
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.16/30

  View Slide

 17. (2/2)
  5 10
  ( )
  2F
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.17/30

  View Slide

 18. VRChat
  VRChat
  Oculus, VRChat, Oculus ( )
  VRChat (1 )
  https://docs.google.com/presentation/d/18HosLAasQYZEoB4dJrvtGNvRMUCh_xdOCUR7M_PSdPg/
  2 VRChat
  https://docs.google.com/presentation/d/1XJl_Hlm-QFjlqeK6DJwTfBUHzwtgLlIZx6hl5sV69s0/
  . . .
  LOCOMOTION ( ) HOLOPORT ( : )
  COMFORT TURNING ( ) ( 2 SETTINGS )
  Quest 2 (3,000 )
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.18/30

  View Slide

 19. “Academy Camp VR Venue”
  “Venue” /
  1 WORLDS “academy camp” ( “venue”)
  “search” VRChat 1 VRChat
  2 SHOW COMMUNITY LABS
  3 Academy Camp VR Venue GO
  (ks91)
  (ks91) Venue VRChat
  “SOCIAL” → → JOIN OK
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.19/30

  View Slide

 20. VR Venue  Y ( ) “WORLDS”
  ( )
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.20/30

  View Slide

 21. ( )
  ( ) ( )
  Other Instances (New Instance (JP ))
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.21/30

  View Slide

 22. You Are In
  Go
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.22/30

  View Slide

 23. VR Venue
  Quest 2
  Zoom
  1 ( )
  POWER TO THE PEOPLE
  (2 ( ) )
  ChatGPT
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.23/30

  View Slide

 24. ChatGPT ( )
  ChatGPT
  ChatGPT
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.24/30

  View Slide

 25. ××
  ××
  ××
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.25/30

  View Slide

 26. 1,2 (BE : Bedrock Edition) 3 Java
  Minecraft
  1,2
  3 30
  ( VR )
  10 ( )
  3 3
  (?)
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.26/30

  View Slide

 27. 1001, 103, 1300 ( )
  . . .
  VRChat
  64 ×64 ×64
  1 VRChat ( 1m)
  3 ( )
  ( Unity ) /
  . . .
  ( ) ( )
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.27/30

  View Slide

 28. ( VR )
  ্͔Βݟͨͱ͜Ζ
  ͔ͨ͢Δྫ
  ͢ΜͳΓΤΫεϙʔτʂ
  ͜·ͬͪΌ͏ྫ
  ΤΫεϙʔτʹͲΜͲΜख͕͔͔ؒΔʂ
  ͭͬͨ͘΋ͷ
  ͸ΈͰͯͳ͍
  υΞ։͍ͯΔɹจࣈ͔ͭͬͯͳ͍ υΞดͯ͡Δɹจࣈ͔ͭͬͯΔ
  ͸ΈͰͯΔ
  ผʑʹ
  ΤΫεϙʔτ
  ͯ͠
  ͋ͱͰ͚ͬͭ͘Δʜ
  ΤΫεϙʔτ
  ͨ͋͠ͱফ͢ʜ
  ΤΫεϙʔτ
  ͨ͋͠ͱফ͢ʜ
  υΞ͚ͩ෦඼ͱͯ͠
  ͖Γ͸ͳͯ͠
  ͢Γൈ͚ΒΕΔΑ͏ʹ͢Δʜ
  ͭͬͨ͘΋ͷΛ
  ͔͜Ή࢛͕֯
  ॏͳͬͯͳ͍
  ͭͬͨ͘΋ͷΛ
  ͔͜Ή࢛͕֯
  ॏͳͬͯΔ
  ͭͬͨ͘΋ͷ
  ͭͬͨ͘΋ͷ
  ͭͬͨ͘΋ͷ
  ࠷େ ϒϩοΫ ࠷େ ϒϩοΫ
  ࠷େ ϒϩοΫ
  ࠷େ ϒϩοΫ
  ͤͭΊ͍ॻ͖
  ͤͭΊ͍ॻ͖
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.28/30

  View Slide

 29. ( )
  VRChat
  ChatGPT Stable Diffusion (Dream Studio)
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.29/30

  View Slide

 30. GPT-4 GPT-3.5
  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.30/30

  View Slide