Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

アカデミーキャンプ VR 2023.2-3 "POWER TO THE PEOPLE" DAY4 ─ 行くよ、ChatGPT モデル GPT-4! / Academy Camp VR 2023.3 DAY4 - Let's go, ChatGPT Model GPT-4!

アカデミーキャンプ VR 2023.2-3 "POWER TO THE PEOPLE" DAY4 ─ 行くよ、ChatGPT モデル GPT-4! / Academy Camp VR 2023.3 DAY4 - Let's go, ChatGPT Model GPT-4!

2023年3月18日に開催されたアカデミーキャンプ VR 2023.2-3 "POWER TO THE PEOPLE" DAY4 で用いたスライドです。

Kenji Saito

March 18, 2023
Tweet

More Decks by Kenji Saito

Other Decks in Education

Transcript

 1. — Stable Diffusion (Dream Studio) VR 2023.2-3 “POWER TO THE

  PEOPLE” DAY4 — ChatGPT GPT-4 VR VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.1/30
 2. ( )( )( ) AI AI vr VR RNA MUSEUM

  VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.7/30
 3. AI VR POWER TO THE PEOPLE! ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.8/30
 4. ChatGPT ( ) RPG ChatGPT ( ) ChatGPT VR 2023.2-3

  DAY4 — 2023-03-18 – p.9/30
 5. ChatGPT GPT-3.5 GPT-4 GPT ( ) ChatGPT ( ) (

  ^^;) VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.10/30
 6. ChatGPT GPT 3 1. (GPT ) (↓ ) 2. (

  ) 3. ( ) GPT ↑ VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.11/30
 7. ChatGPT RPG ChatGPT ⇒ RPG ChatGPT 10 miro ⇒ ↑

  GPT-4 GPT-3.5 VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.12/30
 8. (1/2) VRChat VRChat 6 ( ) 6F : 5F :

  4F : 3F : 2F : 1F : VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.16/30
 9. VRChat VRChat Oculus, VRChat, Oculus ( ) VRChat (1 )

  https://docs.google.com/presentation/d/18HosLAasQYZEoB4dJrvtGNvRMUCh_xdOCUR7M_PSdPg/ 2 VRChat https://docs.google.com/presentation/d/1XJl_Hlm-QFjlqeK6DJwTfBUHzwtgLlIZx6hl5sV69s0/ . . . LOCOMOTION ( ) HOLOPORT ( : ) COMFORT TURNING ( ) ( 2 SETTINGS ) Quest 2 (3,000 ) VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.18/30
 10. “Academy Camp VR Venue” “Venue” / 1 WORLDS “academy camp”

  ( “venue”) “search” VRChat 1 VRChat 2 SHOW COMMUNITY LABS 3 Academy Camp VR Venue GO (ks91) (ks91) Venue VRChat “SOCIAL” → → JOIN OK VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.19/30
 11. VR Venue ᶃ ᶄ ᶅ Y ( ) “WORLDS” (

  ) VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.20/30
 12. ( ) ( ) ( ) Other Instances (New Instance

  (JP )) VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.21/30
 13. VR Venue Quest 2 Zoom 1 ( ) POWER TO

  THE PEOPLE (2 ( ) ) ChatGPT VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.23/30
 14. 1,2 (BE : Bedrock Edition) 3 Java Minecraft 1,2 3

  30 ( VR ) 10 ( ) 3 3 (?) VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.26/30
 15. 1001, 103, 1300 ( ) . . . VRChat 64

  ×64 ×64 1 VRChat ( 1m) 3 ( ) ( Unity ) / . . . ( ) ( ) VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.27/30
 16. ( VR ) ্͔Βݟͨͱ͜Ζ ͔ͨ͢Δྫ ͢ΜͳΓΤΫεϙʔτʂ ͜·ͬͪΌ͏ྫ ΤΫεϙʔτʹͲΜͲΜख͕͔͔ؒΔʂ ͭͬͨ͘΋ͷ ͸ΈͰͯͳ͍

  υΞ։͍ͯΔɹจࣈ͔ͭͬͯͳ͍ υΞดͯ͡Δɹจࣈ͔ͭͬͯΔ ͸ΈͰͯΔ ผʑʹ ΤΫεϙʔτ ͯ͠ ͋ͱͰ͚ͬͭ͘Δʜ ΤΫεϙʔτ ͨ͋͠ͱফ͢ʜ ΤΫεϙʔτ ͨ͋͠ͱফ͢ʜ υΞ͚ͩ෦඼ͱͯ͠ ͖Γ͸ͳͯ͠ ͢Γൈ͚ΒΕΔΑ͏ʹ͢Δʜ ͭͬͨ͘΋ͷΛ ͔͜Ή࢛͕֯ ॏͳͬͯͳ͍ ͭͬͨ͘΋ͷΛ ͔͜Ή࢛͕֯ ॏͳͬͯΔ ͭͬͨ͘΋ͷ ͭͬͨ͘΋ͷ ͭͬͨ͘΋ͷ ࠷େ ϒϩοΫ ࠷େ ϒϩοΫ ࠷େ ϒϩοΫ ࠷େ ϒϩοΫ ͤͭΊ͍ॻ͖ ͤͭΊ͍ॻ͖ VR 2023.2-3 DAY4 — 2023-03-18 – p.28/30