Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Riak 2.0における全文検索 と整合性の問題

UENISHI Kota
November 19, 2014

Riak 2.0における全文検索 と整合性の問題

WebDB Forum 2014 のBashoジャパンの発表スライドです

UENISHI Kota

November 19, 2014
Tweet

More Decks by UENISHI Kota

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Riak 2.0ʹ͓͚Δશจݕࡧ
  ͱ੔߹ੑͷ໰୊
  WebDB Forum 2014
  Basho Japan ্੢ 2014/11/19

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ෼ࢄγεςϜྺ6೥
  • Bashoδϟύϯͷํ͔Βདྷ·ͨ͠
  • Riak CSͷ։ൃ
  • ͦͷଞ೔ຊͷ͜ͱ

  View Slide

 3. BashoͱRiak
  •෼ࢄσʔλϕʔεʁ
  •RiakΛ஌͍ͬͯΔʁ
  •BashoΛ஌͍ͬͯΔʁ

  View Slide

 4. We are hiring
  •࣮ੈքͷ෼ࢄγεςϜͷ
  ໰୊ʹڵຯ͋Δਓʂ
  •@BashoJapan
  [email protected]

  View Slide

 5. •APࢦ޲ͷσʔλϕʔεʢ݁Ռ੔߹ੑʣ
  •҆ఆੑɺ༧ଌՄೳੑ
  •ʮσʔλΛઈରʹͳ͘͞ͳ͍ʯ
  •৽͍͠ݕࡧΤϯδϯͱͯ͠SolrΛόϯυϧ

  View Slide

 6. ͜Μͳͱ͜ΖͰ
  ಈ͍͍ͯ·͢Riak
  •Rovio (Angry Birds)
  •Yahoo!JAPAN ͷΫϥ΢υετϨʔδ
  •NHS (ΠΪϦε ࠃຽอݥαʔϏε)
  •League of Legends (MMORPG)
  •ۜߦɺήʔϜɺখചɺηϯαʔɺetc…

  View Slide

 7. CAPఆཧͱཧ૝ͷDB
  •ͲΜͳނোʹରͯ͠΋ (partition
  tolerance)
  •σʔλ͸ৗʹ੔߹͓ͯ͠Γ (consistency)
  •γεςϜ͕ࢭ·Δ͜ͱ͸ͳ͍
  (availability)
  ͜ͷ3ͭΛಉ࣌ʹຬͨ͢γεςϜ͸ଘࡏ͠ͳ͍

  View Slide

 8. CAP Theorem
  • C: ෳ਺ͷAtomic Objectʹର͢Δ࿈
  ଓͨ͠ૢ࡞ (w1, w3, w4, ….) ͕શ
  ͯಉҰͰ͋Δ͜ͱ (linearizable)
  • A: Atomic Objectʹૢ࡞ w1, w2,
  …Λ࣮ߦͰ͖Δ͜ͱ
  • P: ωοτϫʔΫ͕੾ΕΔͱAtomic
  Object΁ͷϝοηʔδ͕౸ୡ͠ͳ͍

  View Slide

 9. Is the network reliable?

  View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. How Riak Works
  (mostly about search)

  View Slide

 13. run Riak with Search
  $ which java
  $ sudo apt-get install riak
  $ echo “search = on” >> /etc/riak/riak.conf
  $ riak start
  $ riak-admin bucket-type create tt
  $ riak-admin bucket-type activate tt
  $ curl -XPUT http://localhost:8098/search/index/t
  $ curl -XPUT -H ‘content-type: application/json’ \
  http://localhost:8098/types/tt/props \
  -d ‘{“props”:{“search_index”:”t”}}’

  View Slide

 14. Consistent Hashing
  • 160-bit Ωʔۭؒ
  • ۭؒΛ౳෼͢Δ
  • ύʔςΟγϣϯ͸ϊʔ
  υ͕ݸผ؅ཧ
  • ϨϓϦΧ͸Nݸͷύʔ
  ςΟγϣϯʹίϐʔ͞
  ΕΔ
  OPEF
  OPEF
  OPEF
  OPEF
  hash(“meetups/spamham”)
  N=3

  View Slide

 15. σʔλϕʔεͷݕࡧ
  • DB૊ࠐܕ
  • groongaͳͲ
  • “LIKE”
  • Pros
  • ੔߹ੑΛҡ࣋͠΍͍͢
  • Cons
  • ີ݁߹ʹͳΔ
  • ֎෦࿈ܞܕ
  • Solr
  • Elasticsearch
  • Pros
  • ૄ݁߹ʹͰ͖Δ
  • Cons
  • ੔߹ੑΛҡ࣋͠ʹ͍͘

  View Slide

 16. DBͱΠϯσοΫεͷ੔߹ੑ
  • DBͷσʔλຊମͱɺΠϯσοΫεΛ౰࣌ʹ҆શʹߋ
  ৽͢ΔͨΊʹ͸τϥϯβΫγϣϯ͕ඞཁ
  • ີ݁߹ͷγεςϜͰ͋Ε͹ϩοΫͳͲΛ࢖ͬͯ੔߹ੑ
  Λอো͠΍͍͢

  View Slide

 17. ૄ݁߹ʹ͢ΔϝϦοτ
  • ಉ͡ݕࡧΤϯδϯͰ͍ΖΜͳDBʹରԠͰ͖Δ
  • ӡ༻ϊ΢ϋ΢΍πʔϧɺ։ൃΛूதͰ͖Δ
  • όʔδϣϯ੔߹ͷ੍໿͕؇࿨͞ΕΔ
  • ยํ͕ނো͍ͯͯ͠΋΋͏ยํ͸ಈ࡞Ͱ͖Δ
  • ֦ு͠΍͘͢ͳΔ

  View Slide

 18. ྆ํͱ΋
  ͍͍ͱ͜ͲΓ͍ͨ͠

  View Slide

 19. Yokozuna

  View Slide

 20. as Riak Search 2.0
  = +
  σʔλͷӬଓԽ
  Ϋϥελͷ؅ཧ
  γϯϓϧͳૢ࡞
  RVFSZ
  JOEFYJOH

  View Slide

 21. Riak Search 2.0
  • RiakʹSolrΛόϯυϧ
  • RiakͷKVΛߋ৽͢Δͱσʔλ͕ࣗಈతʹΠϯσο
  ΫεԽ͞ΕΔ
  • SolrͷϓϥάΠϯ΍εΩʔϚɺΫΤϦΛͦͷ··࢖
  ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  • ৑௕Խɺϊʔυ௥Ճ࡟আ͸Riakͷ୲౰

  View Slide

 22. ૄ݁߹ʁີ݁߹ʁ
  • ύοέʔδ͸ಉࠝ
  • ϓϩηεͱͯ͠͸ૄ݁߹
  • ΠϯσοΫεͱσʔλؒ͸݁Ռ੔߹ੑΛอো
  • ΠϯσοΫεͷ৑௕Խ͸݁Ռ੔߹ੑΛอো

  View Slide

 23. Solrͱ͸ૄ݁߹
  • Riak ϓϩηε͕ Solr ͷϓϩηεΛ fork ͢Δ
  • ؅ཧɺ؂ࢹ͸શͯRiak͕ߦ͏
  • ผϓϩηεɺϝϞϦۭؒ΋ผ

  View Slide

 24. ΠϯσοΫεԽͷྲྀΕ
  • Riak΁ͷߋ৽ͱҰ৺ಉମʢdocument-based
  indexingʣ
  • ΠϯσοΫεԽʹࣦഊ͢ΔͱPUT͕ࣦഊ

  View Slide

 25. ݕࡧΫΤϦͷॲཧ
  • Riakͷ2i΍MapReduceͱಉछͷΫΤϦ͕૸Δ
  • 3͓͖ͭͷ vnode ʹΞΫηε͢ΔͷͰɺॏෳ͸ͳ͍
  ू໿

  View Slide

 26. ੔߹ੑͷ໰୊
  ͱҟৗܥ
  ੔߹ੑҡ࣋ͷͨΊʹߋ৽ϩάΛอ࣋ͯ͠
  ϦΧόϦ͢Δͱ͍͏ํ๏Ͱ͸ɺՄ༻ੑͱ
  ෼அ଱ੑΛ୲อͰ͖ͳ͍ɻRiakͰ͸ଞͷ
  ํ๏Ͱσʔλͷ੔߹ੑΛҡ࣋͢Δɻ

  View Slide

 27. Α͋͘Δҟৗܥ #1
  •ϊʔυނোͰෳ੡Λ3ͭ࡞Εͳ͍
  •෮چͯ͠΋ɺ2ͭͷ··ʹͳͬͯ͠·͏

  View Slide

 28. Α͋͘Δҟৗܥ #1
  • ෮چͨ͋͠ͱʹRead Repair͢Δ
  • GETͨ͠ͱ͖ʹɺσʔλʹ͕ܽؕ͋ͬͨΒ
  RiakଆͰPUT͠௚͢
  v2 v2 not
  found
  v2

  View Slide

 29. Read Repair͕
  ݺ͹Εͳ͍ͱ
  σʔλ͕௚Βͳ͍ʁ
  YES

  View Slide

 30. ΫϥΠΞϯτ͔Β
  GET͕ݺ͹Εͳ͍ͱ
  σʔλ͕௚Βͳ͍ʁ
  NO

  View Slide

 31. AAE
  (Active Anti Entropy)
  https://www.flickr.com/photos/51pct/7507525118/

  View Slide

 32. Active Anti Entropy
  • APࢦ޲ͷDBͷσʔλྼԽΛ๷͙
  ͨΊͷόοΫάϥ΢ϯυॲཧ
  • Merkle-TreeΛ࢖ͬͯύʔςΟγϣ
  ϯຖͷʮνΣοΫαϜʯΛܭࢉ
  • ࠩ෼Λݟ͚ͭͨΒͦ͜ΛRead
  Repair͢Δ
  hash(vnode=0,
  pid=0)
  hash(vnode=1,
  pid=0)
  hash(vnode=2,
  pid=0)

  View Slide

 33. Α͋͘Δҟৗܥ #2
  • Solr͕ΠϯσοΫεԽ͢Δલʹམͪͨ
  • Key, Value͸อଘ͞Ε͕ͨΠϯσοΫε͸ͳ͍

  View Slide

 34. Read Repair͕
  ݺ͹ΕΕ͹Πϯσο
  Ϋε͕म෮͞ΕΔʁ
  NO

  View Slide

 35. AAE
  (Active Anti Entropy)
  https://www.flickr.com/photos/51pct/7507525118/

  View Slide

 36. YZ Active Anti Entropy
  • ݕࡧΠϯσοΫεʹ͍ͭͯ΋
  Merkle TreeΛ࡞੒
  • ύʔςΟγϣϯຖʹKey-Valueͷ
  Treeͱൺֱ͠ɺ͕ࠩ͋Ε͹Πϯ
  σοΫεΛमਖ਼
  hash(vnode=0,
  pid=0, kv)
  hash(vnode=0,
  pid=0, yz)

  View Slide

 37. Α͋͘Δҟৗܥ #2
  •Searchઐ༻AAE͕ಈ࡞͍ͯ͠Δ
  •ΠϯσοΫεͱσʔλͷෆ੔߹Λݟ͚ͭͯ
  म෮͢Δ
  AAE

  View Slide

 38. Α͋͘Δҟৗܥ #3
  • ωοτϫʔΫ͕੾Ε͍ͯͨͱ͖ʹ྆ଆͰߋ৽͕ى
  ͖ͨʢSplit Brainʣ
  • Hinted HandoffʹΑΓͲͪΒ΋ॻ͖ࠐΈ੒ޭ

  View Slide

 39. Α͋͘Δҟৗܥ #3
  • ෮چ࣌ʹHandoffͰฦ͞Εɺ྆ํͷ஋Λอ࣋
  • GET·ͨ͸AAEʹΑͬͯRead Repair͞ΕΔ

  View Slide

 40. ҟৗܥ #1, #2, #3
  •Ͳͷҟৗ΋ɺಛʹۓٸͷରॲ͸ඞཁͳ͍
  •੔߹ੑݕࠪͱम෮͕ࣗಈͰߦΘΕΔ
  •ϧʔνϯϫʔΫͷӡ༻࡞ۀ͕΄ͱΜͲͳ͍

  View Slide

 41. ·ͱΊ
  • σʔλϕʔεͱશจݕࡧͷ໰୊
  • ੔߹ੑΛͱΔ͔ɺૄ݁߹ΛͱΔ͔ͷ໰୊
  • ৽͍͠Riak Search 2.0
  • ਫฏ෼ࢄͯ͠εέʔϧΞ΢τͰ͖Δݕࡧ
  • ݁Ռ੔߹ੑΛબͿ͜ͱʹΑΓૄ݁߹Խͱ෼ࢄԽ
  ʹ੒ޭʢ͔͠΋APܕʹʂʣ
  • ݁Ռ੔߹ੑΛબ୒ͨ͠ઃܭʹΑΓӡ༻͕؆୯ʹ

  View Slide

 42. Questions?

  View Slide

 43. FAQ
  •ΦϯϥΠϯͷεΩʔϚมߋʁ
  •μΠφϛοΫεΩʔϚʁ

  View Slide

 44. outline
  • σʔλϕʔεʹೖ͍ͬͯΔσʔλΛશจݕࡧ͍ͨ͠→୔ࢁͷΠϯσοΫε͕Ͱ͖ΔɺFKeyͰ
  ΠϯσοΫε…ͱ͍͏͚ͩͰ͸
  • શจݕࡧΤϯδϯͷछྨ
  • ֎෦ܕʢ੔߹ੑΛҡ࣋͠ʹ͍͕͘Ԡ༻͕ޮ͘ɺރΕͨιϑτ΢ΣΞ΍ϓϥάΠϯ͕ଟ͍ʣ
  • ૊ΈࠐΈܕʢ੔߹ੑΛҡ࣋͠΍͍͕͢ɺϝϯςφϯε͕೉͍͠ʣ
  • Riak͸ͦͷதؒɹόϯυϧͯ͠ΔͷͰָɺ͚ͩͲ࣮ମ͸Solrɺ੔߹ੑΛࣗಈతʹҡ࣋͢Δ
  • όϯυϧͷํ๏ɺ੔߹ੑɺ෼ࢄͷํ๏
  • ݕࡧΠϯσοΫε͚ͩΛ෼ࢄͤ͞Δͷ͸೉͍͠
  • DBͱΠϯσοΫεͷ੔߹ɺϨϓϦΧͱϨϓϦΧͷ੔߹ɺJepsenͷ͸ͳ͠

  View Slide