$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Talk on Database (ja)

Talk on Database (ja)

筑波大学の2013年度の情報システム特別講義Dのスライド

UENISHI Kota

January 31, 2014
Tweet

More Decks by UENISHI Kota

Other Decks in Technology

Transcript

 1. σʔλϕʔεͷ͸ͳ͠
  Basho Japan KK
  Kota UENISHI
  2014/1/31

  View Slide

 2. ͲͪΒ༷Ͱ͔͢ʁ
  •  @kuenishi

  •  NTTݚڀॴ ˠ Basho

  •  Erlang/OTPΛॻ͍ͯ࢓ࣄΛ͍ͯ͠·͢

  •  ෼ࢄσʔλϕʔεɾ෼ࢄγεςϜͷ঎༻։ൃྺ 6೥

  •  ϛυϧ΢ΣΞతͳ΋ͷ͕ൺֱతಘҙͰ͢

  View Slide

 3. •  Riakͱ͍͏OSSͷ෼ࢄσʔλϕʔε
  Λ࡞ͬͯച͍ͬͯ·͢

  •  Riak CSͱ͍͏OSSͷΫϥ΢υετ
  ϨʔδΛ࡞ͬͯଧ͍ͬͯ·͢

  •  ʮ෼ࢄਥʯΧϯϑΝϨϯεRicon.io

  •  Basho.com

  3

  View Slide

 4. ͖͔͚ͬ
  4

  தུ

  ʮ಺༰ͱͯ͠͸riakͱ

  ɹNoSQLΛؚΊͯ

  ɹ௖͚ͨΒʯ

  View Slide

 5. ࠓ೔͓΅͑ͯ΋Β͏͜ͱ
  •  NoSQL͸όζϫʔυͰ͋Γɺఆٛ͸ͳ͍

  •  ͍Ζ͍ΖͳσʔλετΞͱͦͷ෼ྨɺ࢖͍෼͚ͷίπ

  •  ෼ࢄγεςϜ΍σʔλϕʔεपลͷ໰୊ɺ၆ᛌਤ

  •  Riak͸ૉ੖Β͍͠σʔλϕʔεͰ͋Δ

  View Slide

 6. ͦ΋ͦ΋
  σʔλϕʔεͱ͸Կʁ
  •  ΞϓϦέʔγϣϯͷσʔλΛίϯϐϡʔλʹอଘ͢Δ
  ͨΊͷιϑτ΢ΣΞʢϥΠϒϥϦ or αʔόʔʣ

  6

  01010110100001001011
  11001010101010100101
  01001010101001010100
  10101010010111111110
  00000101111100101010
  00000010010101001001
  01001010010010100

  View Slide

 7. อଘ͢Δͱ͖ͷཁٻ
  •  σʔλΛਖ਼͘͠ॻ͖ࠐΉ͜ͱɺσʔλͷߋ৽͕த్൒
  ୺ͳঢ়ଶͰࣦഊ͠ͳ͍͜ͱ

  •  ॻ͖ࠐΜͩσʔλΛਖ਼͘͠ಡΈग़͢͜ͱ

  •  ॻ͖ࠐΜͩσʔλΛผܗࣜʹม׵ͯ͠ಡΈͩ͢͜ͱ

  •  ϋʔυ΢ΣΞੑೳͷݶք·Ͱߴ଎ʹอଘ͢Δ͜ͱ

  •  ϋʔυ΢ΣΞੑೳͷݶք·Ͱߴ଎ʹಡΈग़͢͜ͱ

  •  σʔλ͕ফ͑Δ৚͕݅ਖ਼֬ʹ൑໌͍ͯ͠Δ͜ͱ

  7

  View Slide

 8. ྺ্࢙ͷσʔλϕʔε
  •  IDS (GE, 1963)

  •  ֊૚ܕDB

  •  IMS (IBM, 1966 -),

  •  ωοτϫʔΫܕDB

  •  CODASYL (1969, COBOL),

  •  ࠓ΋ಈ͍͍ͯΔ੡඼΋͋Δ

  8

  View Slide

 9. 1977೥ System R (IBM)
  •  ؔ܎୅਺ͷཧ࿦ʹج͍ͮͨσʔλૢ࡞ݴޠ
  SQLΛ࣮૷ͨ͠ੈքॳͷσʔλϕʔε

  •  Ұ؏ͨ͠σʔλʹର͢Δෳ਺ͷૢ࡞Λશͯ
  ੒ޭɾશࣦͯഊʹ·ͱΊɺෳ਺ͷߋ৽ཁٻ
  Λฒߦ੍ޚ͠ɺσʔλΛӬଓԽ͢Δτϥϯ
  βΫγϣϯॲཧΛ࣮૷ͨ͠ੈքॳͷσʔλ
  ϕʔε

  •  ۀ຿ॲཧͷϞσϧʹඇৗʹΑ͘Ϛονͨ͠
  ͨΊɺരൃతʹීٴɹˠISOͰඪ४Խ

  •  1983೥ Oracle v3

  •  1987೥ Sybase SQL Server (ݱMicrosoft SQL
  Server)
  9

  View Slide

 10. ͸͡Ί͔ΒSQLͩͬͨΘ͚Ͱ΋ϦϨʔγϣφϧ
  ͩͬͨΘ͚Ͱ΋ͳ͍
  ͭ·Γ…

  10

  View Slide

 11. RDBMSͷ࣌୅
  •  ACIDಛੑʹج͍ͮͨτϥϯβΫγϣϯ؅ཧ
  •  SQLͱ͍͏౷Ұ͞ΕͨΠϯλʔϑΣʔε

  •  ੈքதͷΤϯλʔϓϥΠζͷσʔλ؅ཧ͸ΦϑΟεͷOA
  ԽɾγεςϜͷΦʔϓϯԽʹ൐͍RDBMS͕ओྲྀʹ

  •  εέʔϧΞοϓͷ࣌୅Ͱ΋͋Δ

  •  1995೥ͷHDDͷGB୯Ձ: ~7.5ສԁ/ GB

  11

  View Slide

 12. •  2003೥ʙɹITόϒϧ่յޙ

  •  Ոఉ༻ίϯϐϡʔλɺϒϩʔυόϯυͷීٴ

  •  Web 2.0ɺϒϩάɺWikipediaɺEϝʔϧɺWebݕࡧɺEC

  •  1998೥ Google૑ۀ

  •  1995೥ Amazon૑ۀ

  •  “Web Scale” ͷσʔλྔ

  12

  Webͷ࣌୅

  View Slide

 13. •  ٻΊΒΕΔ͜ͱ͕มԽ: ߏ଄͸؆୯Ͱ΋ɺྔ΍τϥ
  ϑΟοΫɺϨεϙϯεɺՄ༻ੑͳͲͷཁٻ͕ଟ༷
  Խɾߴ౓Խ

  •  σʔλͷ୯Ձ͕͍҆etc

  •  RDBMSͰ͸ղܾͰ͖ͳ͍Φʔμʔ·Ͱσʔλྔ͕
  ૿Ճ͢ΔʹैͬͯɺͦΕΛղܾ͢Δٕज़͕ొ৔

  •  ؔ܎ϞσϧɺSQLͰ͸ѻ͍ʹ͍͘σʔλϞσϧʢ୯
  ७͕ͩΑ͘มԽ͢Δσʔλߏ଄ʣ

  •  2003೥ͷHDDͷGB୯Ձ: 100ԁ / GBɹ(120GB)

  13

  “Web Scale”

  View Slide

 14. Web Scale΁ͷΞϓϩʔν
  •  Ոఉ༻ίϯϐϡʔλͱಉ͡HW

  •  LAMP + Memcached(2003)

  •  Redis (2009)

  •  Google: GFS(2003), BigTable(2006)

  •  Hadoop (2006), HBase (2006)

  •  Amazon: Dynamo(2006)

  •  Cassandra (2008), Riak (2009)

  14

  View Slide

 15. ຊ౰ʹղ͖͍ͨ໰୊
  15

  View Slide

 16. εέʔϦϯάͷ໰୊
  16

  View Slide

 17. εέʔϦϯάͷํ๏
  •  ෳ਺୆ͷϊʔυʹσʔλΛ෼ࢄอ࣋ͯ͠ྔΛՔ͙

  •  ʮͲͷσʔλ͕Ͳͷαʔόʔʹೖ͍ͬͯΔ͔ʁʯ

  17

  View Slide

 18. 18

  View Slide

 19. ϋογϡతϧʔςΟϯά
  •  Riak, Cassie,
  DynamoͳͲ

  •  Կ͕Ͳ͜ʹ͋Δ͔
  Θ͔Γʹ͍͘

  •  εέʔϧΞ΢τɺ
  ෛՙ෼ࢄ͕؆୯

  19

  node1
  node2
  node3
  node4

  View Slide

 20. “ϋογϡత”
  •  ΩʔͱϊʔυIDΛϋογϡԽͯ͠ಉ໊͡લۭؒʹஔ͘

  •  ϋογϡͷ୯ҐͰσʔλΛ෼ׂͯ͠഑ஔ

  •  ϊʔυ௥Ճɾ࡟আͷͱ͖ͷσʔλ࠶഑ஔΛ࠷খݶʹͰ
  ͖Δ

  20

  {foo, SomeData}!
  Hash(foo)%N!
  Hash(node1)%N!

  View Slide

 21. 21

  Locality vs Load
  Balancing - Use Cases
  • ઌಡΈΛޮ͔ͤͯόϧΫͰγʔέϯγϟϧΞ
  Ϋηε
  • - HBase, BigTable, etc
  • ϋογϡͰ෼ࢄͤͯ͞ෛՙ෼ࢄͯ͠ϥϯμϜ
  ΞΫηε
  • - Riak, Cassie, etc

  View Slide

 22. ੔߹ੑͷ໰୊
  22

  View Slide

 23. Q. ੔߹ੑͬͯͳΜͩͱ
  ͓΋͍·͔͢ʁ
  23

  View Slide

 24. ੔߹ੑʹ͸2ͭͷจ຺͕͋Δ
  •  ڞ௨͢Δͷ͸ʮ୭͕ݟͯ΋ಉ͡Α͏ʹݟ͑Δ͜ͱʯ

  •  ෳ਺छྨͷσʔλؒͷInvariant͕कΒΕ͍ͯΔ͜ͱ

  •  “ACID” తͳAnomaly͕ൃੜ͠ͳ͍͜ͱ

  •  Phantom Read, Write Skew, etc etc…

  •  ෳ਺ͷσʔλͷίϐʔ͕ಉ͡Ͱ͋Δ͜ͱ

  •  ෳ਺ͷίϐʔΛ҆શʹߋ৽Ͱ͖Δ͜ͱ

  •  ผʑͷਓͰ΋ಉ͡σʔλΛݟΕ͍ͯΔ͜ͱ

  View Slide

 25. 25

  Consistent Replication
  is Difficult
  • ϨϓϦέʔγϣϯ͸ॱ൪͕ೖΕସΘΔ
  • CPUͷΞ΢τΦϒΦʔμʔ࣮ߦͱಉ͡
  w1
  w1
  w1
  w2
  w2
  w2
  Actor 0
  Actor 1
  Actor 2
  w2
  w2
  w1

  View Slide

 26. ෼ࢄ߹ҙ໰୊
  •  ʮෳ੡͕͢΂ͯಉ͡Ͱ͋Δʯ

  •  ʹʮશһ͕ͻͱͭͷ஋ʹ߹ҙͰ͖͍ͯΔঢ়ଶʯ

  •  ΞϠγ͍ಈ࡞Λ͢ΔՄೳੑ͕͋Δ΋ͷ

  •  ωοτϫʔΫ

  •  ߹ҙ͢Δ૬ख

  •  ੍ݶ࣌ؒɿແݶ

  26

  View Slide

 27. ·͡Ίʹॻ͘ͱ…
  •  ͍ͭͰ΋յΕΔՄೳੑͷ͋Δෳ਺ͷϊʔυ͕ɺ

  •  յΕͯ·ͨ෮ؼ͢ΔՄೳੑ΋͋Δ

  •  ฦࣄ͕஗͍͚ͩͷ৔߹΋

  •  ৴པੑͷ௿͍ϊʔυؒ௨৴Λ࢖ͬͯ

  •  ΋ͷ͘͢͝஗Ԇ͍ͯ͠Δ͚Ͳ࣮͸ಧ͘

  •  ͻͱͭͷ஋Λ߹ҙ͢ΔʢͷʹͲͷΑ͏ͳ৚݅ͱϓϩτ
  ίϧ͕͋Ε͹Α͍͔ʁʣ

  27

  View Slide

 28. ͳͥ೉͍͠ͷ͔
  •  ࢮ׆؂ࢹ͕೉͍͠

  •  ϦʔμʔΛఘΊΔɺϚελʔΛఘΊΔɺetc

  •  ࢳి࿩Ͱࢮ׆؂ࢹ͢Δ࿅श

  •  ނোϞσϧͷ͸ͳ͕͍͠Ζ͍Ζ͋Δ

  28

  View Slide

 29. ࢮ׆؂ࢹ͸೉͍͠
  •  ʮࢮΜͩ͜ͱʯΛਖ਼͘͠ݟ͚ͭΔͷ͸೉͍͠

  •  ࣮ݧʢ͕࣌ؒ͋Ε͹ʣ

  29

  View Slide

 30. ʮࢮΜͰ͍Δʯ is Կ
  30

  © ʮ๺ేͷݓʯݪ఩෉ɺ෢࿦ଚ  View Slide

 31. ނোతࠔΔ͜ͱͷ෼ྨ
  Crash Failure

  ɹ (fail-stop, fail-safe)

  ނোͨ͠Βࢭ·Δɺࢭ·ͬͨ͜ͱ͕͢
  ͙ʹ෼͔Δ

  Crash Failure (fail-silent)
  ໧ͬͯࢮ͵

  Crash Recovery
  ނোͨ͠ϑϦͯ͠஌ΒΜ΀Γͯ͠ؼͬͯ
  ͘Δ

  Omission Failure
  (receive / send)

  ϝοηʔδܽམ

  Timing Failure
  ·ͱ΋ͳ଎౓Ͱಈ͔ͳ͘ͳΔ

  Response Failure
  Ϩεϙϯε͕͓͔͍͠ʢσʔλ͕յΕͯ
  ͍Δetcʣ

  Arbitrary Failure
  Ϗβϯνϯނোɺѱҙͷ͋ΔϠπ͕͍Δ

  31

  View Slide

 32. ෼ࢄ߹ҙͷछྨ
  •  ʮΞτϛοΫϒϩʔυΩϟετϓϩτίϧʯ

  •  ͓͓·͔ʹ͍ͬͯ෼ࢄ߹ҙ͢ΔͨΊͷϓϩτίϧΛ
  ૯শͯ͠

  •  ΞτϛοΫ͡Όͳ͍ϒϩʔυΩϟετ΋୔ࢁ͋ͬͯͦ
  ΕͳΓʹಈ͍͍ͯΔ

  •  ୅දతͳ΋ͷPaxos, Rafter, ZAB

  32

  View Slide

 33. 33

  Consensus Based
  Replication
  • ϨϓϦέʔγϣϯͷϦʔμʔΛଟ਺ܾͰબग़
  • or ϨϓϦέʔγϣϯຖʹଟ਺ܾ
  w1
  w1
  w1 w2
  w2
  w2
  Actor 0
  Actor 1
  Actor 2
  w2
  w2
  w1

  View Slide

 34. 34

  What is PAXOS? – Example
    Two phase election – phase 1
   Larger n is prior
  21:32
  8ß: ¼
  ÛËÙêîĝ
  21:36
  O2Ě
  21:35
  [_ÕðJK
  21:36
  O2ÙÐÄorz
  21:38
  O2ÙÐÞorz
  n=3
  n=1
  n=2
  8

  View Slide

 35. 35

  What is PAXOS? – Example
    Two phase election – phase 2
   confirmation
  21:42
  Ãğ
  21:41
  O2ÙÀÀ
  ëÞĝĚ
  21:43
  a~Å…
  21:44
  Ãğ 21:43
  GJ
  proposer
  21:43
  ÀêO2ÚyÁËÚ
  Ù|N`çÜßÙ
  n=4
  9

  View Slide

 36. Մ༻ੑͷ໰୊
  •  σʔλΛ͍͟ॻ͖ࠐ΋͏ͱࢥͬͨॠؒʹσʔλ͕σʔλϕʔε
  ͕མ͍ͪͯͨΓݻ·͍ͬͯͯ͸ϏδωενϟϯεΛಀ͢

  36

  View Slide

 37. CAPఆཧ
  ͲΜͳނোʹରͯ͠΋ QBSUJUJPOUPMFSBODF

  σʔλ͸ৗʹ੔߹͓ͯ͠Γ DPOTJTUFODZ

  γεςϜ͕ࢭ·Δ͜ͱ͸ͳ͍ BWBJMBCJMJUZ

  • ͜ͷ3ͭΛಉ࣌ʹຬͨ͢γεςϜ͸ଘࡏ͠ͳ͍

  • ͜Ε·ͰͷRDBMS͸CAॏࢹ

  37

  View Slide

 38. CAPఆཧʢCॏࢹͷ৔߹ʣ
  •  n1ͱn2ͷϨϓϦΧΛৗʹ੔߹͓ͤͯ͘͞

  •  ωοτϫʔΫ͕੾ΕͨΓނোͨ͠ΒࢭΊΔˠՄ༻ੑˣ

  38

  w1
  w2

  n1
  n2

  View Slide

 39. CAPఆཧʢAॏࢹͷ৔߹ʣ
  •  n1ͱn2ͷϨϓϦΧΛৗʹ࢖͑ΔΑ͏ʹ͢Δ

  •  ωοτϫʔΫ͕੾ΕͨΓނোͯ͠΋ॻ͚Δˠ੔߹ੑˣ

  39

  w1
  w2

  n1
  n2

  View Slide

 40. CAPఆཧʢPॏࢹͷ৔߹ʣ
  •  n1ͱn2ͷϨϓϦΧΛΤεύʔʹ͢Δ

  •  ωοτϫʔΫ͕੾ΕͨΒਖ਼͍͠ํ͕Θ͔ΔˠՄ༻ੑͪ
  ΐͬͱˣ

  40

  w1
  w2

  n1
  n2

  View Slide

 41. Amazon’s Dynamo
  •  ʮσʔλϕʔε͸ϦϨʔγϣφϧ͚ͩ͡Όͳ͍ɺ੔߹
  ੑ͚ͩ͡Όͳ͍ɺՄ༻ੑ͕େࣄͳ৔߹΋͋ΔΜͩʯ

  •  ΞϚκϯͷγϣοϐϯάΧʔτʹ࢖ΘΕ͍ͯͨ

  •  Vector Clocks

  •  Handoff

  •  (CRDT in Riak)

  41

  View Slide

 42. ʮͱΓ͋͑ͣॻ͘ʯͱ͍͏ߟ͑
  •  “Hinted Handoff” Ϧϯάͷ࣍ͷਓ
  ʹͱΓ͋͑ͣ౉͓ͯ͘͠

  •  ނো͔Β໭͖ͬͯͨΒฦ͢

  •  ॻ͖ࠐΈ͕ॏෳͨ͠Βʁ

  42

  w1

  View Slide

 43. ͱΓ͋͑ͣॻ͍͓͍ͯͯ
  ॻ͖ࠐΈ͕িಥͨ͠Βʁ
  •  ྆ํ͓͍࣋ͬͯͯɺিಥͨ͠σʔ
  λͷʮҼՌؔ܎ʯΛ໌Β͔ʹ͢Δ

  •  “Vector Clock”

  •  {a: 1, b:2, c:1} ͱ {a: 2, b:2, c:1}

  •  {a: 1, b:2, c:1} ͱ {a: 1, c:1, d:1}

  •  িಥͨ͠΋ͷ͸ΞϓϦͰղܾ

  43

  w1

  w2

  r

  View Slide

 44. 44

  CRDT
  • CRDT (Conflict-Free Replicated Data Types
  • “AP” Λαϙʔτ
  • Counter, Register, Sets, Maps
  • →ผεϥΠυʁ

  View Slide

 45. 45

  CRDTͰͷRead
  • ॱ൪͕ೖΕସΘͬͯ΋݁Ռ͕มΘΒͳ͍ܕ
  • update(w1, update(w2, Data0) =
  update(w2, update(w1, Data0) = Data
  w1
  w1
  w1
  w2
  w2
  w2
  Actor 0
  Actor 1
  Actor 2
  w1(w2(Data0)) => Data
  w1(w2(Data0)) => Data
  w2(w1(Data0)) => Data

  View Slide

 46. ACID vs BASE
  ACID
  BASE

  ੔߹͍ͯ͠ͳͯ͘΋
  ৗʹσʔλʹΞΫη
  εͰ͖Δ

  Basically Avaiable

  Atomicity
  ෳ਺ͷૢ࡞ͷ੒ޭɾ
  ࣦഊΛ·ͱΊΔ

  Consistency
  ৑௕Խ͞Εͨσʔλ
  ΍ෳ਺ͷϦϨʔγϣ
  ϯ͕ৗʹ੔߹͍ͯ͠
  Δ

  ࠷ऴతʹ੔߹ͨ͠ঢ়
  ଶʹͳΔ͜ͱ͕อূ
  ͞Ε͍ͯΕ͹Α͍

  Eventually Consistent

  Isolation
  ฒߦ؅ཧͯ͠ߋ৽్
  தͷঢ়ଶΛݟͤͳ͍

  Durability
  σʔλΛӬଓԽͯ͠
  ࣦΘͳ͍

  ϨϓϦΧ͸ܾఆ࿦త
  Ͱ͸ͳ͘ɺ֬཰తͰ
  ͋ͬͨΓɺάϩʔό
  ϧʹҰ؏͍ͯ͠ͳ͘
  ͯ΋Α͍

  Soft-state

  46

  View Slide

 47. σʔλετΞͷ෼ྨ࣠
  47

  View Slide

 48. ΫΠζɿͲ͜·Ͱ͕DB?
  Ͳ͔͜Β͕NoSQL?
  ACIDͳτϥϯβΫγϣϯ
  τϥϯβΫγϣϯͳ͠

  SQLΠϯλʔϑ
  Σʔε

  Oracle

  MySQL

  PostgreSQL

  SQL Server, DB2

  Cassandra (CQL)

  Hive,

  Presto

  Impala

  ಠࣗAPI
  InnoDB

  BerkeleyDB

  FoundationDB

  Riak

  MongoDB

  Redis

  48

  View Slide

 49. ςετʹग़ͳ͍ຊ౰ͷ͜ͱ
  49

  View Slide

 50. CAPఆཧ͔ΒΈͨ੡඼ͷ෼ྨ
  •  CAॏࢹ

  •  RDBMS, MongoDB, HBase, etc…

  •  ੔߹ੑҡ࣋ͷͨΊͷ෼ࢄ߹ҙʢਖ਼͘͠ϑΣΠϧΦʔ
  όʔ͢ΔͨΊʣͷ࢓૊Έ͕ඞཁ

  •  APॏࢹ

  •  Cassandra, Riak, CouchDB

  •  ෼ࢄ߹ҙͷ࢓૊Έ͕ෆཁʹ࣮૷΋ӡ༻΋؆୯

  50

  View Slide

 51. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ:
  ͱͯ΋ᐆດͳද
  CAॏࢹ
  APॏࢹ

  RDBMS

  HBase
  MongoDB

  Cassandra

  CouchDB

  Riak

  51

  View Slide

 52. ϦϨʔγϣφϧϞσϧΛఘΊΔ
  52

  •  ςʔϒϧߏ଄ => KVS (Mapߏ଄)

  •  Pkey͸ΧϥϜͷͻͱ͔ͭΒબͿ΋ͷ=> ඞਢͷ΋ͷ

  •  JOINΛͤ͞ͳ͍

  •  ͜ΕʹΑΓεέʔϧΞ΢τܕͷ෼ࢄ͕Մೳʹ

  •  εΩʔϚΛࣄલఆٛ͠ͳ͍

  View Slide

 53. εΩʔϚ:
  σʔλϕʔεͷσʔλߏ଄ΛܾΊΔ΋ͷ
  •  εΩʔϚΛࣄલʹఆٛ: ϦϨʔγϣφϧϞσϧʹԊͬͨ࢖͍ํ

  •  Pros: σʔλߏ଄ʹڧྗͳ੍໿Λ՝ͨ͢Ί࠷దԽ͠΍͍͢ˍΞϓϦ
  Λ։ൃ͠΍͍͢

  •  Cons: ΞϓϦͷมߋίετ͕ߴ͍ˍ࠷ॳʹద੾ʹઃܭ͠ͳ͍ͱ͔ͳ
  Γมߋʹऑ͍

  •  εΩʔϚΛࣄલʹܾΊΔඞཁ͕ͳ͍৔߹

  •  Pro: σʔλߏ଄Λޙ͔ΒͰ΋͔ͳΓॊೈʹมߋͰ͖Δ

  •  Con: ςετ͕ͳ͍ͱόά͕ग़΍͍͢ɺσʔλߏ଄͕ෳࡶͩͱ࠷ద
  Խ͠ʹ͍͘

  53

  View Slide

 54. ৽͍͠σʔλϞσϧ
  ΧϥϜࢦ޲

  •  ΧϥϜΛ͍͘ΒͰ΋૿΍
  ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  •  Query LanguageΛ࡞Δ

  •  ʮΧϥϜϑΝϛϦʔʯ

  •  HBase, Cassandra

  υΩϡϝϯτࢦ޲

  •  ݸʑͷϨίʔυ͕ࣗ༝ͳ
  ܗࣜΛ࣋ͭ

  •  MapReduceͰΫΤϦ

  •  XML, JSON, etc …

  •  CouchDB, MongoDB

  54

  View Slide

 55. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ:
  ͱͯ΋ᐆດͳද2
  CAॏࢹ
  APॏࢹ

  SQL
  RDBMS
  -

  ΧϥϜࢦ޲
  HBase
  Cassandra

  υΩϡϝϯτࢦ޲
  MongoDB
  CouchDB

  (blob)
  Riak

  55

  View Slide

 56. ΋͏ͻͱͭσʔλϞσϧ
  Graph
  •  Semantic Webతͳσʔλߏ଄Λѻ͏ͨΊͷDB

  •  ;ͨͭͷํ޲ੑ

  •  ϊʔυͱΤοδΛਂ͘୳ࡧ͍ͨ͠

  •  ϊʔυͱΤοδ͕ଟ͗͢Δ

  56

  View Slide

 57. σʔλϕʔε͕ಈ͘ॲཧܥ
  •  ωΠςΟϒ

  •  ଎͍ɺϝϞϦ؅ཧɺGC͕ͳ͍

  •  JVM

  •  ଎͍ɺϝϞϦ؅ཧ͠ͳ͍͍ͯ͘ɺGC͕ى͖Δ

  •  Erlang VM

  •  ͦͦ͜͜଎͍ɺϝϞϦ؅ཧ͠ͳ͍͍ͯ͘ɺGCͰࢭ
  ·Βͳ͍

  57

  View Slide

 58. 58

  View Slide

 59. ͍··Ͱઆ໌͖ͯͨ͠ͷͰ؆୯
  ໰୊
  Riak͸Ͳ͏͍ͯ͠Δ͔

  εέʔϦϯά
  ϋογϡతϧʔςΟϯάͰGossipͳਫฏ෼ࢄ

  ੔߹ੑͷ؅ཧ
  Vector Clocks, CRDTͳͲRead࣌ʹղܾ

  2.0Ͱ͸Paxos΋ೖΔ

  Մ༻ੑͷอূ
  Hinted HandoffΛ࢖ͬͯৗʹॻ͖ࠐΈ͕Ͱ͖ΔΑ͏
  ʹ͍ͯ͠Δ

  σʔλϞσϧ
  Blob + Document Based

  ΠϯσοΫεΛ͸ΕΔ

  MapReduce͕Ͱ͖Δ

  ॲཧܥ
  Erlang VM

  59

  View Slide

 60. ࣮૷໘ͰͷRiakͷಛ௃
  •  ʮ໷தʹΞϥʔτͰى͜͞Εͳ͍ʯ͜ͱΛ໨ࢦͨ͠

  •  Erlang VMΛ࢖༻

  •  GCʹΑΔఀࢭ͕࣌ؒͳ͍

  •  ແఀࢭͰͷύονద༻ɺղੳɺૢ࡞͕Մೳ

  •  ίϚϯυମܥɾϑΝΠϧߏ଄ɾσʔλߏ଄ΛͳΔ΂͘γϯϓϧʹઃ
  ܭ͠ӡ༻ෛ୲Λ௿ݮ

  •  ҆ఆੑΛॏࢹͨ͠ઃܭ

  •  ίϯύΫγϣϯɺ༧ଌՄೳੑ

  60

  View Slide

 61. ݁ہɺͲ͏͍͏ͱ͖ʹͲΕΛ࢖͑͹Α͍ͷ͔ʁ
  61

  View Slide

 62. ࣮૷໘΋ߟྀͨ͠
  ੡඼બ୒ͷϙΠϯτ
  •  JOINͳͲσʔλͷਖ਼نԽ͕ඞཁͳͱ͖: RDBMS

  •  ΦϯϝϞϦͰ࠷৽ͷ࣌ܥྻσʔλΛݟ͍ͨͱ͖: MongoDB

  •  ΧϥϜΛ͍͘ΒͰ΋૿΍͍ͨ͠ͱ͖

  •  SQL෩ͷΫΤϦΛ͍ͨ͠ͱ͖ or Մ༻ੑ: Cassandra

  •  େྔσʔλʹޮ཰తʹόονॲཧΛ͍ͨ͠ͱ͖: Hbase

  •  σʔλΛͳ͘͞ͳ͍&μ΢ϯλΠϜΛͳ͍ͨ͘͠ͱ͖: Riak

  62

  View Slide

 63. ·ͱΊ
  •  σʔλϕʔεͷྺ࢙తʹNoSQL͸৽͘͠͸ͳ͍

  •  SQLͱACID͸ผͷ͸ͳ͠ɺNoSQLͱ͍͏ΑΓNoACID

  •  εέʔϦϯά͸ʢཧ۶͸ʣ೉͘͠ͳ͍

  •  ੔߹ੑ͸ཧ۶͔Βͯͦ͠΋ͦ΋೉͍͠

  •  Մ༻ੑ͸ͦΜͳʹ೉͘͠ͳ͍

  •  Riak͸Մ༻ੑͱεέʔϥϏϦςΟ͕ಘҙ

  63

  View Slide

 64. Questions?
  64

  ࢀߟจݙϦετ: https://gist.github.com/kuenishi/8296883#refs

  View Slide