Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

MIDDLEMAN MEETS SUSY

kumano ayumi
November 23, 2013

MIDDLEMAN MEETS SUSY

2013年11月22日 Tokyo Middleman Meetup #1で発表させていただいた資料です。

kumano ayumi

November 23, 2013
Tweet

Other Decks in Design

Transcript

 1. !BZVNJLP JO5PLZP.JEEMFNBO.FFUVQ

  View Slide

 2. Hello!
  ۽໺ѥ༝ඒɹʛɹ,VNBOP"ZVNJ
  ϑϦʔϥϯε
  !BZVNJLP
  DBNVSPPSH


  8Λத৺ʹΠϥετͱσβΠϯͱίʔσΟϯάͷ͓࢓ࣄΛ͍ͯ͠·͢ɻ
  3VCZͱ3BJMTͱIBNMͱTBTT͕޷͖Ͱ͢ɻ
   HJUIVCDPNLVNBOPBZVNJ

  View Slide

 3. ͳͥ.*EEMFNBOΛબΜͩͷ͔

  View Slide

 4. ͖͔͚ͬ͸ϑΟϤϧυ͞Μͷ
  ϦϞʔτΠϯλʔϯ
  ֶशϝχϡʔʹɺ
  l.JEEMFNBOz͕͔͋ͬͨΒɻ

  View Slide

 5. ࢖ͬͯΈͨ

  View Slide

 6. RUby Hiroba 2013

  View Slide

 7. IUUQSVCZIJSPCBPSH

  View Slide

 8. Middleman
  +
  Amicus
  (HTML5 Boilerplate,
  Haml, Sass, Compass,
  Susy grid system)

  View Slide

 9. .JEEMFNBOͰαΠτΛ࡞ͬͨΒ

  View Slide

 10. 3BJMTͷ࢓ࣄ͕དྷͨʂʂ
  WJB!NBDIJEB

  View Slide

 11. IUUQCMBCP

  View Slide

 12. .JEEMFNBOͰIBNMͱTBTTʹ׳Εͯ
  ͍͔ͨΒɺ3BJMTͰϚʔΫΞοϓ͢Δ
  ϋʔυϧ͸ɺ͍͔ͪΒελʔτ͢ΔΑ
  ΓڪΒ͔͘ͳΓ௿͍΋ͷͩͬͨʢͱࢥ
  ͍·͢ʣɻ

  View Slide

 13. ͔͜͜Βຊ୊

  View Slide

 14. WHAT’S
  SUSY?

  View Slide

 15. IUUQTVTZPEECJSEOFU

  View Slide

 16. 3FTQPOTJWFHSJETGPS$PNQBTT
  .JEEMFNBOʹݶΒͣ࢖͑·͢ɻ
  $PNQBTTΛ࢖͑Δ؀ڥͳΒɺେৎ෉ɻ

  View Slide

 17. SITE using susy
  4BTT
  4RVBSF.BSLFU
  #BSDFMPOB3VCZ$POGFSFODF
  BOENPSF

  View Slide

 18. IUUQTBTTMBOHDPN

  View Slide

 19. IUUQTTRVBSFVQDPNNBSLFU

  View Slide

 20. IUUQXXXCBSVDPPSH

  View Slide

 21. ͳΜͰ
  middleman &
  SUSY?

  View Slide

 22. ಋೖָ͕ɻ
  .JEEMFNBOʹ$PNQBTT͕CVOEMF͞Ε
  ͍ͯΔͷͰɺ4VTZͷHFNΛJOTUBMM͢Δ
  ͚ͩɻ

  View Slide

 23. ศརͳNJYJO܈ɻ
  ͑ʁ
  ϒϨΠΫϙΠϯτ͕BUCSFBLQPJOUͩ
  ͚Ͱॻ͚Δͷʁ

  View Slide

 24. Getting
  started

  View Slide

 25. STEP 0
  Create project

  View Slide

 26. $ middleman init hoge
  DPNNBOEMJOF

  View Slide

 27. STEP 1
  installation

  View Slide

 28. $ gem install susy
  DPNNBOEMJOF

  View Slide

 29. or

  View Slide

 30. gem "susy"
  (FNpMF
  $ bundle install
  DPNNBOEMJOF

  View Slide

 31. STEP 2
  config

  View Slide

 32. require ‘susy’
  DPOpHSC

  View Slide

 33. STEP 3
  usage

  View Slide

 34. @import “compass”
  @import “susy”
  IPHFTBTT

  View Slide

 35. $total-columns : 12
  $column-width : 4em
  $gutter-width : 1em
  $grid-padding : $gutter-width
  TBTTʹTFUUJOH

  View Slide

 36. $total-columns : 12
  $column-width : 4em
  $gutter-width : 1em
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  View Slide

 37. .page
  // page acts as a container for our grid.
  +container
  // header and footer are full-width by default.
  header, footer
  clear: both
  // nav spans 3 columns of total 12.
  nav
  +span-columns(3,12)
  .content
  // content spans the final (omega) 9 columns of 12.
  +span-columns(9 omega,12)
  // main content spans 6 of those 9 columns.
  .main
  +span-columns(6,9)
  // secondary content spans the final 3 (omega) of 9 columns.
  .secondary
  +span-columns(3 omega,9)
  ● ● ● ● ● ● ●

  View Slide

 38. View Slide

 39. +at-breakpoint(8)
  // Establish our new 8-column container.
  +container
  nav
  +span-columns(8, 8)
  height : auto
  .content
  +span-columns(8, 8)
  ● ● ● ● ● ● ●

  View Slide

 40. View Slide

 41. OTHER

  View Slide

 42. IUUQOFBUCPVSCPOJP

  View Slide

 43. POINT

  View Slide

 44. 4VTZͱ#VSCPO/FBU͸HJSE༻ͷ
  DMBTTΛ༻ҙ͍ͯ͠ͳ͍ɻ
  ଞͷ$44'SBNFXPSLʢ#PPUTUSBQ΍
  (SVNCZɺ'PVOEBUJPOͳͲʣͷΑ͏ʹHSJE༻ͷ
  DMBTTΛ༻ҙ͍ͯ͠ͳ͍ɻ

  View Slide

 45. HSJE༻ͷDMBTT͕༻ҙ͞Εͳ͍͜ͱͷ
  ϝϦοτ
  )5.-ଆͰDMBTT͕GBUʹͳΒͳ͍
  TBTTଆ͚ͩͰΧϥϜ਺ΛίϯτϩʔϧͰ͖ΔͷͰɺ)5.-ଆͷDMBTTͷ؅ཧָ͕ɻ
  ೚ҙͷΧϥϜ਺ͷઃఆ͕༰қͰ͋Δ

  View Slide

 46. HSJE༻ͷDMBTT͕༻ҙ͞Εͳ͍͜ͱͷ
  σϝϦοτ
  TBTTଆͰDMBTTΛ؅ཧ͢Δͷ͕໘౗
  ݁ہಠࣗͷHSJE༻DMBTTΛઃఆ͢Δ৔߹΋

  View Slide

 47. 4VTZ͸$PNQBTTʹґଘ͢ΔͷͰɺ
  !JODMVEFΛͰলུͰ͖Δͷ͕ͪΐ
  ͬͱྑ͍ʢॻ͘ͷָ͕ʣɻ

  View Slide

 48. ͱʹָ͔͍ͨ͘͠ɻ

  View Slide

 49. HAVE A NICE
  COrDING 
  THANK YOU!

  View Slide