Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

個人開発のススメ

993e327bc2e3a33b8fbecd94dd1c05b0?s=47 Lang-8
April 19, 2019

 個人開発のススメ

993e327bc2e3a33b8fbecd94dd1c05b0?s=128

Lang-8

April 19, 2019
Tweet

More Decks by Lang-8

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ݸਓ։ൃͷεεϝ Daisuke Tsuji 2019/04 Training Camp

 2. ݸਓ։ൃͱ͸ • ࢓ࣄͰ΋ͳ͘څྉͷͨΊͰ΋ͳࣗ͘෼ͷϞνϕʔγϣϯۦ ಈͰ։ൃΛ͢Δ͜ͱʢͩͱࢥͬͯΔʣ

 3. ࿩͢͜ͱ • ݸਓ։ൃͰಘΒΕΔ΋ͷ • ݸਓ։ൃΛ࢝ΊΔʹ͋ͨͬͯ • ๻͕ීஈ࢖͏ٕज़ελοΫ

 4. ݸਓ։ൃͰ ಘΒΕΔ΋ͷ

 5. ͋ΒΏΔπʔϧ΍ ٕज़ͷ஌ݟ • ࣮຿Ͱ΋ʮ͋͋͋ͷπʔϧͶɺ࢖ͬͨ͜ͱ͋ΔΑʯͱݴ͑ ΔΑ͏ʹͳΔ • ࠷ۙͩͱrecaptchaͱ͔͸ݸਓ։ൃͰܦݧ͋ͬͨͷͰ͢ ͙ೖΕΒΕͨ

 6. ࣦഊ͔Β͔͠ ಘΒΕͳ͍஌ݟ • ͜ͷઃܭ͸ࣦഊͩͬͨɺ΋ͬͱ͜͏͢Ε͹Α͔ͬͨɺͱ͍ ͏ܦݧ • ྑ͍ઃܭ΍ίʔυΛॻ͘ʹ͸ࣗ෼͕ۤ͠Ήͷ͕Ұ൪ޮ཰ త • ࣗ෼Ͱॻ͍ͨίʔυͰࣗ෼͕ۤ͠Ήͷ͕Ұ൪͍͍

  • ಛʹϑϩϯτΤϯυ͸ܦݧ͕΋ͷΛݴ͏৔໘͕ଟ͍
 7. ϋΠϦεΫͳ͜ͱʹ ௅ઓͰ͖Δ؀ڥ • ແ஡ͳઃܭͷτϥΠ • ৴༻Ͱ͖Δ͔Θ͔Βͳ͍ϥΠϒϥϦͷಋೖ • RC൛ͷಋೖɺ࠷৽όʔδϣϯͷ௥ैʹΑΔٕज़త௅ઓ • ڵຯ͸͋Δ͚Ͳ஌ݟ͕ͳ͍ٕज़ͷಋೖ

  • ݸਓతʹ͸࣍͸ElmɺTypeScript͋ͨΓΛͪΌΜͱ΍Γ͍ͨ • ͋ͱCDN Edge WorkerपΓ
 8. αʔϏεӡ༻ʹؔ͢Δ ໢ཏతͳܦݧ • Πϯϑϥ • όάϞχλϦϯά • σϓϩΠ/ϦϦʔε • ґଘੑ؅ཧɺ࠷৽ͷ௥ै

  • SEOɺू٬ɺ޿ࠂ • ύϑΥʔϚϯε؂ࢹ
 9. ݸਓ։ൃΛ࢝ΊΔʹ͋ ͨͬͯ

 10. Ͱ͖Ε͹νʔϜͰ • νʔϜ։ൃͷ΄͏͕Ϟνϕʔγϣϯ͕ҡ࣋͠΍͍͢ • ଞਓͷ஌ݟΛٵऩͰ͖Δ෼ҰਓΑΓ΋ಘΔ΋ͷ͕ଟ͍

 11. Ϟνϕʔγϣϯ͕Ұ൪େࣄ • ແཧ͠ͳ͍ • ΍Γͨ͘ͳ͍ͱ͖͸΍Βͳ͍ • ์ஔͯ͠΋ࠔΔਓ͸͍ͳ͍

 12. ͓ۚ͸ένΓ͗͢ͳ͍ • Πϯϑϥ͸ແྉͰ΍Γ͖Δͷ͸͚ͬ͜͏͖͍ͭ • Herokuͱ͔͸ແྉͩͱαʔό͕εϦʔϓͨ͠Γ͢Δ͠DB ΋Ϩίʔυ਺ͷ্ݶ͕͋Δ • ࠷ॳ͔Β͋Δఔ౓ۚ෷ͬͪΌ͏΄͏͕ޙͰ͔͔Δίετ ͕ݮΔ͜ͱ͕ଟ͍

 13. ๻͕ීஈ࢖͏ ٕज़ελοΫ

 14. Heroku • DynoͷҰ൪͍҆ϓϥϯʹ՝ۚͯ͠εϦʔϓͤ͞ͳ͍Α͏ ʹ͍ͯ͠Δ • ͓·͚ͰHTTPSԽ΋ͯ͘͠ΕΔ • faastruby.io ΋ؾʹͳΔ

 15. Rails • ΋͏͜Ε͕Ұ൪ϥΫ

 16. Cloudinary • ը૾ϗεςΟϯάαʔϏε • nginxͷimage filterΈ͍ͨͳͷΛ׬ᘳʹ΍ͬͯ͘ΕΔ • ͓ۚ͸෷ͬͯͳ͍͚Ͳ෷ͬͯ΋͍͍ϨϕϧͰΫΦϦςΟ͕ ߴ͍ •

  ී௨ʹProduction ReadyͳαʔϏε
 17. S3 • αΠτϚοϓ༻

 18. CloudFront • Static AssetsͷΩϟογϡ

 19. CloudFlare • naked domainͷCNAMEΛ࢖͑ΔDNS͕͋Μ·Γͳ͍ͷ Ͱ͍͍͍ͩͨͭ͜ʹ΍ΒͤͯΔ • AWS׬݁ͳΒΤΠϦΞε͕࢖͑ΔͷͰ໰୊ͳ͍͚ͲͦΜ ͳʹ༧ࢉ͸ͳ͍

 20. ࡞Γ͍ͨ΋ͷ͕ͳ͍Α໰୊ • ͜͏͍͏ͷͰΨναʔϏεΛૂͬͯ΋͍͍͠ • https://twitter.com/Haruki_Sonehara/status/ 1113916181780393984?s=19 • ΤϯδχΞͳΒࣗ෼༻ͷϒϩάϓϥοτϑΥʔϜΛࣗ࡞͢ Δͱ͔Ͱ΋͍͍ͷͰ͸

 21. ׬