Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

個人開発のススメ

Lang-8
April 19, 2019

 個人開発のススメ

Lang-8

April 19, 2019
Tweet

More Decks by Lang-8

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ݸਓ։ൃͷεεϝ
  Daisuke Tsuji 2019/04 Training Camp

  View Slide

 2. ݸਓ։ൃͱ͸
  • ࢓ࣄͰ΋ͳ͘څྉͷͨΊͰ΋ͳࣗ͘෼ͷϞνϕʔγϣϯۦ
  ಈͰ։ൃΛ͢Δ͜ͱʢͩͱࢥͬͯΔʣ

  View Slide

 3. ࿩͢͜ͱ
  • ݸਓ։ൃͰಘΒΕΔ΋ͷ
  • ݸਓ։ൃΛ࢝ΊΔʹ͋ͨͬͯ
  • ๻͕ීஈ࢖͏ٕज़ελοΫ

  View Slide

 4. ݸਓ։ൃͰ
  ಘΒΕΔ΋ͷ

  View Slide

 5. ͋ΒΏΔπʔϧ΍
  ٕज़ͷ஌ݟ
  • ࣮຿Ͱ΋ʮ͋͋͋ͷπʔϧͶɺ࢖ͬͨ͜ͱ͋ΔΑʯͱݴ͑
  ΔΑ͏ʹͳΔ
  • ࠷ۙͩͱrecaptchaͱ͔͸ݸਓ։ൃͰܦݧ͋ͬͨͷͰ͢
  ͙ೖΕΒΕͨ

  View Slide

 6. ࣦഊ͔Β͔͠
  ಘΒΕͳ͍஌ݟ
  • ͜ͷઃܭ͸ࣦഊͩͬͨɺ΋ͬͱ͜͏͢Ε͹Α͔ͬͨɺͱ͍
  ͏ܦݧ
  • ྑ͍ઃܭ΍ίʔυΛॻ͘ʹ͸ࣗ෼͕ۤ͠Ήͷ͕Ұ൪ޮ཰

  • ࣗ෼Ͱॻ͍ͨίʔυͰࣗ෼͕ۤ͠Ήͷ͕Ұ൪͍͍
  • ಛʹϑϩϯτΤϯυ͸ܦݧ͕΋ͷΛݴ͏৔໘͕ଟ͍

  View Slide

 7. ϋΠϦεΫͳ͜ͱʹ
  ௅ઓͰ͖Δ؀ڥ
  • ແ஡ͳઃܭͷτϥΠ
  • ৴༻Ͱ͖Δ͔Θ͔Βͳ͍ϥΠϒϥϦͷಋೖ
  • RC൛ͷಋೖɺ࠷৽όʔδϣϯͷ௥ैʹΑΔٕज़త௅ઓ
  • ڵຯ͸͋Δ͚Ͳ஌ݟ͕ͳ͍ٕज़ͷಋೖ
  • ݸਓతʹ͸࣍͸ElmɺTypeScript͋ͨΓΛͪΌΜͱ΍Γ͍ͨ
  • ͋ͱCDN Edge WorkerपΓ

  View Slide

 8. αʔϏεӡ༻ʹؔ͢Δ
  ໢ཏతͳܦݧ
  • Πϯϑϥ
  • όάϞχλϦϯά
  • σϓϩΠ/ϦϦʔε
  • ґଘੑ؅ཧɺ࠷৽ͷ௥ै
  • SEOɺू٬ɺ޿ࠂ
  • ύϑΥʔϚϯε؂ࢹ

  View Slide

 9. ݸਓ։ൃΛ࢝ΊΔʹ͋
  ͨͬͯ

  View Slide

 10. Ͱ͖Ε͹νʔϜͰ
  • νʔϜ։ൃͷ΄͏͕Ϟνϕʔγϣϯ͕ҡ࣋͠΍͍͢
  • ଞਓͷ஌ݟΛٵऩͰ͖Δ෼ҰਓΑΓ΋ಘΔ΋ͷ͕ଟ͍

  View Slide

 11. Ϟνϕʔγϣϯ͕Ұ൪େࣄ
  • ແཧ͠ͳ͍
  • ΍Γͨ͘ͳ͍ͱ͖͸΍Βͳ͍
  • ์ஔͯ͠΋ࠔΔਓ͸͍ͳ͍

  View Slide

 12. ͓ۚ͸ένΓ͗͢ͳ͍
  • Πϯϑϥ͸ແྉͰ΍Γ͖Δͷ͸͚ͬ͜͏͖͍ͭ
  • Herokuͱ͔͸ແྉͩͱαʔό͕εϦʔϓͨ͠Γ͢Δ͠DB
  ΋Ϩίʔυ਺ͷ্ݶ͕͋Δ
  • ࠷ॳ͔Β͋Δఔ౓ۚ෷ͬͪΌ͏΄͏͕ޙͰ͔͔Δίετ
  ͕ݮΔ͜ͱ͕ଟ͍

  View Slide

 13. ๻͕ීஈ࢖͏
  ٕज़ελοΫ

  View Slide

 14. Heroku
  • DynoͷҰ൪͍҆ϓϥϯʹ՝ۚͯ͠εϦʔϓͤ͞ͳ͍Α͏
  ʹ͍ͯ͠Δ
  • ͓·͚ͰHTTPSԽ΋ͯ͘͠ΕΔ
  • faastruby.io ΋ؾʹͳΔ

  View Slide

 15. Rails
  • ΋͏͜Ε͕Ұ൪ϥΫ

  View Slide

 16. Cloudinary
  • ը૾ϗεςΟϯάαʔϏε
  • nginxͷimage filterΈ͍ͨͳͷΛ׬ᘳʹ΍ͬͯ͘ΕΔ
  • ͓ۚ͸෷ͬͯͳ͍͚Ͳ෷ͬͯ΋͍͍ϨϕϧͰΫΦϦςΟ͕
  ߴ͍
  • ී௨ʹProduction ReadyͳαʔϏε

  View Slide

 17. S3
  • αΠτϚοϓ༻

  View Slide

 18. CloudFront
  • Static AssetsͷΩϟογϡ

  View Slide

 19. CloudFlare
  • naked domainͷCNAMEΛ࢖͑ΔDNS͕͋Μ·Γͳ͍ͷ
  Ͱ͍͍͍ͩͨͭ͜ʹ΍ΒͤͯΔ
  • AWS׬݁ͳΒΤΠϦΞε͕࢖͑ΔͷͰ໰୊ͳ͍͚ͲͦΜ
  ͳʹ༧ࢉ͸ͳ͍

  View Slide

 20. ࡞Γ͍ͨ΋ͷ͕ͳ͍Α໰୊
  • ͜͏͍͏ͷͰΨναʔϏεΛૂͬͯ΋͍͍͠
  • https://twitter.com/Haruki_Sonehara/status/
  1113916181780393984?s=19
  • ΤϯδχΞͳΒࣗ෼༻ͷϒϩάϓϥοτϑΥʔϜΛࣗ࡞͢
  Δͱ͔Ͱ΋͍͍ͷͰ͸

  View Slide

 21. ׬

  View Slide