Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

設計した自作キーボードの基板を中国で小ロット量産するときの 苦労、涙、理由 / How to "build" the PCB of keyboard

mackee
August 31, 2019

設計した自作キーボードの基板を中国で小ロット量産するときの 苦労、涙、理由 / How to "build" the PCB of keyboard

mackee

August 31, 2019
Tweet

More Decks by mackee

Other Decks in How-to & DIY

Transcript

 1. ઃܭͨࣗ͠࡞ΩʔϘʔυ
  ͷج൘ΛதࠃͰখϩοτ
  ྔ࢈͢Δͱ͖ͷ
  ۤ࿑ɺྦɺཧ༝
  @mackee_w a.k.a macopy

  View Slide

 2. ԿΛ࿩͔͢

  View Slide

 3. ΩʔϘʔυ
  ͱ
  ج൘

  View Slide

 4. ͜ͷτʔΫͷΰʔϧ:
  ΩʔϘʔυΛ
  ୊ࡐʹ
  ిࢠج൘Λ
  ੡଄ͨ͘͠ͳΔ

  View Slide

 5. Q: Έͳ͞Μ͸
  ΩʔϘʔυΛ
  ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 6. Q: Έͳ͞Μ͕࢖͍ͬͯΔ
  ΩʔϘʔυʹ͸ɺ
  Ωʔ͕͍ͭ͘ଘࡏ͠·͔͢ʁ

  View Slide

 7. Macbook Air JP഑ྻ: 80ݸ
  https://www.apple.com/jp/macbook-air/

  View Slide

 8. Realforce WinϑϧΩʔJP: 112ݸ
  http://www.realforce.co.jp/products/index_office.html

  View Slide

 9. Planck 4x12(εϖʔε͕2u) = 47ݸ
  https://olkb.com/planck

  View Slide

 10. Q: Έͳ͞Μ͕࢖͍ͬͯΔ
  ΩʔϘʔυ͕ࠨӈ͕
  ͳ͔͍͍ͥͬͭͯ͘·͔͢ʁ
  ཭Ε͍ͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 11. HHKB: ͍͍ͬͭͯ͘Δ
  https://www.pfu.fujitsu.com/hhkeyboard/

  View Slide

 12. Mistel Barocco: ཭͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  https://www.archisite.co.jp/products/mistel/barocco-en/

  View Slide

 13. ErgoDox EZ: ཭Ε͍ͯΔ
  https://ergodox-ez.com/

  View Slide

 14. Let’s Split: Planckׂ͕Εͨ

  View Slide

 15. ଞʹ΋༷ʑͳ໰͍
  • ্ԼͰΩʔ͕ͣΕͯ·͔͢ʁɹͦΖͬͯ·͔͢ʁ
  • ޫΓ·͔͢ʁɹޫΓ·ͤΜ͔ʁ
  • ϚΫϩ/ϓϩάϥϛϯάՄೳͰ͔͢ʁ

  View Slide

 16. ࣗ෼Ͱ
  ࡞Γ·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 17. ΩʔϘʔυͷੈք͸
  ଟ༷ੑͰຬͪᷓΕ͍ͯΔ

  View Slide

 18. ࣄ࣮
  ചΒΕ͍ͯΔΩʔϘʔυͷ਺͸
  ΩʔϘʔυΛ࢖͏ਓʹൺ΂ͯ
  ѹ౗తʹগͳ͍

  View Slide

 19. ͜ͷࣄ࣮ʹରͯ͠
  զʑ͸
  Ͳ͏ཱͪ޲͔͏΂͖͔ʁ

  View Slide

 20. ͸͍…ͦ͏Ͱ͢Ͷ
  ͭ͘ΔͷͰ͢

  View Slide

 21. ͦΕͰ͸ΩʔϘʔυΛ
  ͭ͘Δ࿩Λ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 22. ࢲͰ͢
  • @mackee_w
  • ࢓ࣄ: WebαʔόαΠυ
  • ໘ന๏ਓΧϠοΫ
  • झຯ͸3DϓϦϯλ
  • ޷͖ͳݴޠ͸Perl5

  View Slide

 23. ࿩͢͜ͱ
  • ΩʔϘʔυٴͼج൘Λ΍Δಈػ
  • ΩʔϘʔυͷઃܭख๏
  • ج൘Λى͜͢, ੡଄ґཔ͢Δ, ϋϯμ͢Δ, ࢖͏
  • ෦඼͕࣮૷͞Εͨج൘ͷྔ࢈ (͍ΘΏΔPCBA)

  View Slide

 24. ংষ
  ΩʔϘʔυٴͼ
  ج൘Λ΍Δ
  ಈػʹ͍ͭͯ

  View Slide

 25. ൃ୺: ΧϯϑΝϨϯεόοδ

  View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. View Slide

 29. զʑͷڈ೥ͷόοδͷ࿩
  https://speakerdeck.com/uzulla/shi-lu-arudan-
  dang-zhe-gamita-mi-gazietuto-kai-fa-nian-shi

  View Slide

 30. զʑͷࠓ೥ͷόοδ(ඇެࣜ)

  View Slide

 31. ΧϯϑΝϨϯεిࢠόοδͱ͸
  • ిࢠج൘Ͱ͋Δ
  • LEDͱ͔εΠονͱ͔IC͕࣮૷͞Ε͍ͯΔ
  • ͔͍͍ͬ͜
  • ిࢠج൘Ͱ͋Δ
  • ిࢠج൘Ͱ͋Δ…

  View Slide

 32. ͱΓ͋͑ͣ
  ج൘Λ΍Δͧʂʂʂʂ

  ࿅शͰԿΛ࡞Ζ͏͔ʁ

  View Slide

 33. ిࢠճ࿏ͷ೉қ౓(ओ؍)
  ↓΍͍͞͠
  ↑೉͍͠
  εΠον
  ϚΠίϯ
  ΦʔσΟΦ
  -&%
  ←҆શ ةݥ(໋, ๏)→
  סి஑
  -J1P
  '1("
  "$7
  ి೾
  Ϟʔλʔ

  View Slide

 34. ਎ۙͳ୊ࡐͰ
  ࡞Δ͔Βʹ͸࣮ͦͦ͜͜༻Ͱ
  ճ࿏తʹ͸؆୯ͳ΍ͭ…

  View Slide

 35. ͦ͏͍͑͹͜Ε
  ڈ೥ϋϯμͨ͠ͳ…

  View Slide

 36. ΩʔϘʔυͰ࢖͏ཁૉ
  ↓΍͍͞͠
  ↑೉͍͠
  εΠον
  ϚΠίϯ
  ΦʔσΟΦ
  -&%
  ←҆શ ةݥ(໋, ๏)→
  סి஑
  -J1P
  '1("
  "$7
  ి೾
  Ϟʔλʔ

  View Slide

 37. Αɺ༨༟Ͱ͸ʁʁ

  View Slide

 38. ͦΕ͕পͷ࢝·Γ
  ͩͬͨͷͰ͢…

  View Slide

 39. ୈҰষ
  ΩʔϘʔυͷ
  ࡞Γํ

  View Slide

 40. ༷ʑͳΩʔϘʔυͷೖखͷܗ
  • ϊʔτPCʹ͍͍ͬͭͯ͘Δ΍ͭ
  • ׬੒඼
  • ࣗ࡞Ωοτ/ଞͷਓ͕࡞ͬͨج൘͔Β
  • ج൘͔Βࣗ࡞
  • ϋϯυϫΠϠϦϯά

  View Slide

 41. ࠓ೔ͷ࿩͸͜Εʂ
  • ϊʔτPCʹ͍͍ͬͭͯ͘Δ΍ͭ
  • ׬੒඼
  • ࣗ࡞Ωοτ/ଞͷਓ͕࡞ͬͨج൘͔Β
  • ج൘͔Βࣗ࡞
  • ϋϯυϫΠϠϦϯά

  View Slide

 42. ͭ͘Δ΋ͷΛߟ͑Δ

  View Slide

 43. ͜͜਺೥Ͱࣗ࡞ΩʔϘʔυքͷ
  ଟ༷ੑ͸େ͖͘޿͕͍ͬͯΔ

  View Slide

 44. ͔ͤͬ͘࡞ΔͳΒ
  ࠓ·Ͱʹͳ͍ܗ/༻్Ͱ…

  View Slide

 45. View Slide

 46. ʮࠨख༻ϚΫϩύουʯ
  ͱ͍͏෼໺ͷൃݟ
  https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-keyboards-keypads/razer-orbweaver
  https://www.amazon.co.jp/dp/B00CHF5HWC/

  View Slide

 47. ࠨख༻ϚΫϩύου
  • ࠨख͚ͩͰ͋ΒΏΔγϣʔτΧοτΩʔͳͲ
  ΛଧͯΔΑ͏ʹͨ͠ಛԽܕΩʔϘʔυ
  • ӈखʹΩʔϘʔυҎ֎Λ͍࣋ͬͯΔਓ޲͚
  • FPS: Ϛ΢ε
  • ΠϥετϨʔλʔ: ϖϯλϒͷϖϯ

  View Slide

 48. ӷλϒ + ࠨखσόΠε ͷྫ

  View Slide

 49. ʮ͓લ͸ϖϯλϒͱ͔࢖Θͳ
  ͍͡ΌΜʯ

  ʮج൘CADͱ͔3D CADͰศ
  རͦ͏ͩͳͬͯࢥͬͨͶ
  Μ…ʯ

  View Slide

 50. ΩʔϘʔυ࡞ͬͯج൘CADͰ
  ৽͍͠ΩʔϘʔυΛͭͬͯ͘
  ͞ΒʹͦΕͰ…

  View Slide

 51. ಠࣗཁૉ
  • ਌ࢦͷҐஔʹμΠϠϧ
  • ֦ॖͱ͔ճసͱ͔ʹ
  • ਌ࢦ͔Βಧ͘Ґஔʹࠨӈʹ౗ͤΔϨόʔ
  • ϒϥγมߋͱ͔ʹ
  • ࣣ৭ʹޫΔ

  View Slide

 52. ͭ͘Δ΋ͷ͕ܾ·ͬͨͷͰ
  ΩʔϘʔυͷͭ͘Γํ

  View Slide

 53. ࣗ࡞ΩʔϘʔυͷߏ੒ཁૉ
  έʔε ج൘ ϚΠίϯ
  ΩʔεΠον ΩʔΩϟοϓ

  View Slide

 54. ిࢠج൘ͷ໾ׂ
  • ిࢠ෦඼ͱిࢠ෦඼ͷؒΛిؾతʹͭͳ͙
  • ిࢠ෦඼ͷݻఆ(͸Μͩ෇͚Ͱ)
  • ܗঢ়΍ిࢠ෦඼ͷ഑ஔΛܾΊΔ
  • ͱ͖ʹ͸ج൘ࣗମ͕શମͷڧ౓Λ୲อ͢Δ

  View Slide

 55. ΩʔϘʔυ͸
  ͍͍ͩͨج൘Ͱ
  ܾ·Δʂʂʂ
  ʢݸਓͷҙݟͰ͢ʣ

  View Slide

 56. ࢀߟ: ϋϯυϫΠϠϦϯά

  View Slide

 57. ࢀߟ: ϚΠίϯج൘ʹ͍ͭͯ
  https://www.sparkfun.com/products/12640

  View Slide

 58. ࣗΩքσϑΝΫτ: ProMicro
  • USBΛ௚઀͠Ό΂Δ͜ͱ͕ग़དྷΔϚΠίϯΛࡌ
  ͤͨϚΠίϯج൘(breakout board)
  • Ϋϩʔϯ͕Α͘ग़ճ͍ͬͯΔ
  • ௚઀ΩʔϘʔυج൘ʹϚΠίϯ࣮૷͢Δ͜ͱ΋
  ͋Δ͕ɺProMicroΛج൘ʹૠ͢ͷ͕·ͩओྲྀ

  View Slide

 59. ͳͥ௚઀࣮૷͠ͳ͍ͷ͔ʁ
  • ϚΠίϯ(ATMega32u4)ͷύοέʔδ͕खϋ
  ϯμʹద͍ͯ͠ͳ͍
  • TQFP44ϐϯ 0.8mmϐον
  • νοϓ୯ମͰങ͏ΑΓProMicroΫϩʔϯͷ΄
  ͏͕͍҆έʔε͕͋Δ <- !?

  View Slide

 60. ळ݄ిࢠͷATMEGA32u4

  View Slide

 61. AliexpressͷProMircoΫϩʔϯ

  View Slide

 62. TALP KEYBOARD

  View Slide

 63. ͳͥ͜Μͳ͜ͱ͕ʁ(ಠࣗͷߟ࡯)
  • ిࢠ෦඼ʹ͸MOQ(࠷௿ൃ஫਺)͕ઃఆ͞Ε͍ͯΔ΋ͷ͕
  ͋Δ
  • େྔੜ࢈લఏͰԿઍݸ͕Ұר͖ͷϦʔϧʹηοτ͞Ε
  ͯൢച͞Ε͍ͯΔ
  • ୺਺΋ചΕͳ͍͜ͱ͸ͳׂ͍͕ߴʹͳΔ
  • ୺਺Λ੾Γग़͢Ϧʔϧ΋Ϧʔϧͱͯ͠ചΕͳ͍ͷͰ

  View Slide

 64. digikey্ͷ୯Ձ

  View Slide

 65. ΋ͬͱΘ͔Γ΍͍͢΍ͭ

  View Slide

 66. େྔੜ࢈͢Δͱ͔ͳΓ҆͘ͳΔ
  • େྔ࢓ೖΕ͢Δͱ҆͘ͳΔ(MOQ΍ͦͷଞͷཁ
  ҼͰ)
  • ج൘ͷ໘෇͚ͳͲͰҰ౓ʹେྔʹ࡞Δͱ҆͘ͳ
  Δ
  • breakout board࢖͏΄͏͕͍҆Έ͍ͨͳݱ৅͕
  ى͜Δ

  View Slide

 67. ProMicroͷ࿩୊ʹ໭ͬͯ
  • ࠷ۙ͸ج൘ଆʹ࣮૷͢Δ܏޲΋
  • USB-Cʹ͍͔ͨ͠Β
  • AVRҎ֎Λ࢖͍͍͔ͨΒ
  • ബ͍͔ͨ͘͠Β
  • Ϣʔβଆͷ͸Μͩ෇͚Λ࠷খʹ͍͔ͨ͠Β

  View Slide

 68. ج൘Λઃܭ͍ͯͧ͘͠ʂ

  View Slide

 69. ΩʔϘʔυج൘ͷઃܭνϡʔτϦΞϧ

  View Slide

 70. ઃܭɾ੡଄ͷྲྀΕ
  • (KiCAD͍ͬͯ͏ιϑτΛ࢖͏લఏ)
  • ճ࿏ਤΛඳ͘(Esschema)
  • ෦඼഑ஔਤΛඳ͖ɺ഑ઢ͢Δ(pcbnew)
  • σʔλग़ྗͯ͠தࠃͷ޻৔ʹൃ஫ʂ

  View Slide

 71. ඳ͍ͨճ࿏ਤ

  View Slide

 72. ϙΠϯτ: ϚτϦΫε഑ઢ

  View Slide

 73. εΠον͸͍͍ͩͨ
  ϓϧΞοϓͰ഑ઢ͢Δ
  5V
  0V

  View Slide

 74. εΠον͕ͭͳ͕͍ͬͯͳ͍
  ͱ͖ʹINPUT͸5V
  5V
  0V
  5V

  View Slide

 75. εΠον͕ͭͳ͕͍ͬͯΔ
  ͱ͖ʹINPUT͸0V
  5V
  0V
  0V

  View Slide

 76. COL͕OUTPUT, ROW͕INPUT
  INPUT
  OUTPUT

  View Slide

 77. ී௨ͷঢ়ଶͰ͸COLΛ5Vʹ
  INPUT͸(ϚΠίϯ಺ଂ)ϓϧΞοϓ
  INPUT_PULLUP
  5V
  5V
  5V

  View Slide

 78. ϓϧΞοϓͱ͍͏͜ͱ͸
  INPUT΋5V
  5V 5V 5V
  5V
  5V
  5V

  View Slide

 79. 1colͣͭঢ়ଶΛಡΉ col1Λ0Vʹ͢Δ
  5V 5V 5V
  0V
  5V
  5V

  View Slide

 80. K1͕ԡ͞Εͨͱ͖ʹ
  row1͸0VʹͳΔ
  0V
  0V 5V 5V
  5V
  5V

  View Slide

 81. K4͕ԡ͞Εͨͱ͖ʹ
  row2͸0VʹͳΔ
  0V
  5V 0V 5V
  5V
  5V

  View Slide

 82. col2ΛಡΉͷͰ0Vʹ
  K2Λԡ͢ͱrow1͕0VʹͳΔ
  5V
  0V
  0V 5V 5V
  5V

  View Slide

 83. ͜ΕͰগͳ͍ϐϯͰ
  ଟ͘ͷΩʔεΠονΛ
  ѻ͏͜ͱ͕ग़དྷΔ

  View Slide

 84. ΞυϨεՄೳϑϧΧϥʔLED

  View Slide

 85. ී௨ͷϑϧΧϥʔLEDͷ੍ޚ
  • ී௨ͷϑϧΧϥʔLED͸R, G, B, ίϞϯͷ4ϐϯ
  • ී௨ʹݸผ੍ޚ͢ΔͳΒΩʔεΠονͱಉ༷ʹϚ
  τϦΫεΛ૊Ή
  • 9Ͱ3ྻ෼ׂͩͱRGB*3*3+3Ͱ12ϐϯඞཁ
  • ϐϯ͔Β௚઀LEDΛ੍ޚͰ͖ͳ͍ͳΒτϥϯδελ
  తͳ΍ͭ΋ඞཁ

  View Slide

 86. ී௨ͷϑϧΧϥʔLEDͷ੍ޚ

  View Slide

 87. ΞυϨεՄೳϑϧΧϥʔLED

  View Slide

 88. ΞυϨεՄೳϑϧΧϥʔLED
  • VCC, GND, DataIn, DataOut ͷ4ϐϯ
  • DataInͱDataOutΛ਺चͭͳ͗ͯ͠࢖͏
  • DataInʹ৴߸ΛϚΠίϯ͔Βྲྀ͠ࠐΉͱ1ݸ1
  ݸͷ੍ޚ͕Ͱ͖Δ -> ϐϯ1ݸͰԿݸ΋੍ޚՄ

  View Slide

 89. 1ϐϯͰ1ݸ੍ͣͭޚ͢Δྫ

  View Slide

 90. εΠονͷԼͷ伱ؒʹೖΕ͍ͨ
  ͷͰ2mm x 2mmαΠζΛ࠾༻

  View Slide

 91. ͜Εਓྨ͕
  ͸Μͩ෇͚ग़དྷΔαΠζͳͷ͔ʁ

  View Slide

 92. ϗοτεϫοϓιέοτ
  https://yushakobo.jp/shop/a01ps/

  View Slide

 93. ϋϯμͳ͠Ͱൈ͖ࠩ͠Ͱ͖Δ

  View Slide

 94. ͱ͍͏Θ͚Ͱ࣍͸ج൘্ͷ
  ෦඼഑ஔਤͰ͢

  View Slide

 95. Ͱ͖ͨج൘͕ͪ͜Β

  View Slide

 96. εϧʔϗʔϧ෦඼ͱ
  ද໘࣮૷෦඼

  View Slide

 97. ࢖͏෦඼ʹԠͯ͡
  ʮϑοτϓϦϯτʯΛબͿ

  View Slide

 98. ϥΠϒϥϦʹ͋ΔϑοτϓϦϯτ

  View Slide

 99. εϧʔϗʔϧͱύου

  View Slide

 100. ϥΠϒϥϦʹແ͍
  ෦඼Λ࢖͏৔߹͸ʁ

  View Slide

 101. ·ͣσʔλγʔτΛݟ·͢

  View Slide

 102. ύουͷϨΠΞ΢τ͕͋ΔͷͰͦΕΛ
  ΋ͱʹϑοτϓϦϯτΤσΟλͰ࡞੒

  View Slide

 103. ഑ઢ͸Φʔτϧʔλʔʹ೚ͤΔ
  ͷ΋͋Γ͕ͩ…

  View Slide

 104. Φʔτϧʔλʔ(ࣗಈ഑ઢ)
  • QFNͳͲࡉ͔͍ϐονͳͲ͸ۤख
  • ͱ͍͏͔ࢼߦࡨޡ͕ඞཁ
  • ඒ͍͠഑ઢʹͳΒͳ͍৔߹͕͋Δ
  • ʮඒ͍͠഑ઢ͸ΩʔϘʔυͷັྗʹ΋ͳ
  Δʯ

  View Slide

 105. ΩʔϘʔυʹ͸૚͕͋Δ
  IUUQTMFBSOTQBSLGVODPNUVUPSJBMTQDCCBTJDTBMM

  View Slide

 106. ಔഩ=>ճ࿏ͷ഑ઢ

  View Slide

 107. Ϩδετ(ωΨ)=>ઈԑ΍ج൘ͷ৭

  View Slide

 108. ϨδετΛൈ͚͹໛༷ʹͳΔ

  View Slide

 109. γϧΫ => ج൘໘΁ͷҹ࡮

  View Slide

 110. ࣮૷࣌ͷิॿͳͲʹ࢖͏
  ΋ͪΖΜ໛༷ͱͯ͠΋

  View Slide

 111. DRC(ΤϥʔνΣοΫ)

  View Slide

 112. ׬੒

  View Slide

 113. ͩͱࢥ͔ͬͨʂʁ
  ͜ΕΛதࠃʹൃ஫͠·͢ʂʂ

  View Slide

 114. ୈೋষ
  தࠃͷ޻৔ͱ

  View Slide

 115. ݱ୅͸ศར
  https://www.elecrow.com/pcb-manufacturing.html

  View Slide

 116. PCBͷ஫จͷ࢓ํ
  • FusionPCB, Elecrow, PCBgogoͳͲͷαΠτ
  ͰΨʔόʔΛZIPʹݻΊͯΞοϓϩʔυ
  • ͋ͪΒͰνΣοΫͳͲ͕͋Γɺͦͷ݁ՌͰ͓
  ۚΛ෷ͬͨΓ͢Δ
  • Ұि͔ؒΒೋिؒͰ೔ຊʹಧ͘

  View Slide

 117. Ψʔόʔͷத਎
  G04 #@! TF.GenerationSoftware,KiCad,Pcbnew,(5.1.0-0)*
  G04 #@! TF.CreationDate,2019-07-08T01:16:36+09:00*
  G04 #@! TF.ProjectId,pulser,70756c73-6572-42e6-9b69-6361645f7063,rev?*
  G04 #@! TF.SameCoordinates,Original*
  G04 #@! TF.FileFunction,Copper,L1,Top*
  G04 #@! TF.FilePolarity,Positive*
  %FSLAX46Y46*%
  G04 Gerber Fmt 4.6, Leading zero omitted, Abs format (unit mm)*
  G04 Created by KiCad (PCBNEW (5.1.0-0)) date 2019-07-08 01:16:36*
  %MOMM*%
  %LPD*%
  G04 APERTURE LIST*
  %ADD10R,2.900000X0.500000*%
  %ADD11C,1.600000*%
  %ADD12R,1.500000X1.200000*%

  View Slide

 118. ग़͢લʹΨʔόʔϏϡʔϫʔ
  Ͱ͓͔͘͠ͳ͍͔ݟͱ͘

  View Slide

 119. খςΫ
  • 10cm x 10cm ҎԼͷαΠζͩͱ҆͘ͳΔαʔ
  Ϗε͕ଟ͍
  • ໘෇͚(1ຕͷج൘ʹෳ਺ݸͷج൘Λ૬৐Γ͞
  ͤͯಧ͍ͨ͋ͱʹ੾Δ)Λ΍Δͱ҆͘ͳΔέʔ
  ε͕͋Δ

  View Slide

 120. ໘෇͚ͷࢦఆ

  View Slide

 121. ຊ౰ʹಧ͘ʂ

  View Slide

 122. ͔͠͠օ͞Μ
  தࠃͷ޻৔Ͱ
  ͲͷΑ͏ʹج൘͕࡞ΒΕ͍ͯΔ͔

  View Slide

 123. ؾʹͳΓ·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 124. ߦ͖ͬͯ·ͨ͠ɺਂηϯ

  View Slide

 125. ߫֎ʹ͋Δج൘޻৔

  View Slide

 126. தͰ͢

  View Slide

 127. ݀Λ͍ͬͺ͍։͚ΔػցͰ͢

  View Slide

 128. ϨʔβʔͰ੾ͬͯ·͢

  View Slide

 129. ಋ௨νΣοΫΛ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 130. ج൘ͷൈ͚֪Ͱ͢

  View Slide

 131. ߦ͘લʹ஫จͨ͠΍ͭΛ
  ͜ͷ৔ͰडऔΔ

  View Slide

 132. ͦΜͳΘ͚Ͱ೔ຊʹಧ͘Θ͚Ͱ͢Ͷ͑

  View Slide

 133. Ͱ͸࣮૷͍͖ͯ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 134. ϋϯμΰςͰ͸ͳ͍ʁ

  View Slide

 135. ද໘࣮૷෦඼͸
  ϦϑϩʔΦʔϒϯͰ
  ΍͍͖ͬͯ·͢
  https://product.tdk.com/info/ja/techlibrary/archives/techjournal/vol05_mlcc/contents03.html

  View Slide

 136. ϝλϧϚεΫΛ࢖ͬͯ
  ϋϯμϖʔετΛج൘ʹࡌͤΔ

  View Slide

 137. ϝλϧϚεΫΛ࢖ͬͯ
  ϋϯμϖʔετΛج൘ʹࡌͤΔ

  View Slide

 138. ·ͣ͸தࠃͷ޻৔Ͱ
  Ͳ͏΍͍ͬͯΔ͔

  View Slide

 139. ͸Μͩϖʔετҹ࡮ػ

  View Slide

 140. νοϓϚ΢ϯλ

  View Slide

 141. Ϧϑϩʔ࿍

  View Slide

 142. ͜ΕɺՈͰͰ͖Δͷ͔ʁ

  View Slide

 143. Ͱɺग़དྷ·͢ʂ

  View Slide

 144. ͸Μͩϖʔετҹ࡮(ਓྗ)

  View Slide

 145. ਓؒνοϓϚ΢ϯλ

  View Slide

 146. Ͳͷ͝Ոఉʹ΋͋ΔϦϑϩʔ࿍

  View Slide

 147. ༷ࢠͰ͢

  View Slide

 148. Aliexpressʹചͬͯ·͢
  ̏ສԁ͙Β͍
  • ύϥϝʔλΛܾΊΔͷ͕೉͍͠
  • ങͬͨͷ͸220V࢓༷ͳͷͰτϥϯεͰঢѹͯ͠
  ͍Δ
  • ͓΋͗ͯ͢୨͕յΕΔ
  • Ϧϑϩʔ͸ɺώʔτΨϯͰ΋͍͍͠ɺϗοτϓ
  Ϩʔτ΍ΞΠϩϯΛ࢖͏ํ΋͍·͢

  View Slide

 149. ͱ͍͏Θ͚Ͱ͜ͷαΠζͰ΋
  ͸Μͩ෇͚ग़དྷΔΘ͚Ͱ͢

  View Slide

 150. ిࢠόοδͷίϨ΋
  ؤுΕ͹ग़དྷΔ

  View Slide

 151. Ͱ΋͜Εɺ๻͕Կݸ΋΍Δͱ
  ͍ͩͿͭΒ͍ΜͰ͕͢

  View Slide

 152. ੈͷࣗ࡞Ωοτ͸SMDͷ࣮૷Λ
  ΄ͱΜͲཁٻ͠ͳ͍
  • εϧʔϗʔϧͷμΠΦʔυͱεϧʔϗʔϧͷ
  ΩʔεΠονΛεϧʔϗʔϧͷProMicroΛ͸
  Μͩ෇͚͢Δͷ͕΄ͱΜͲ
  • LED͸ද໘࣮૷඼Λ͕Μ͹ͬͯͶͱ͍͏ύλʔ
  ϯ΋ଟ͍͕ɺWebʹࣦഊஊ͕ͨ͘͞Μࡌͬͯ
  ͍ͯؾͷಟ

  View Slide

 153. ͱ͍͏Θ͚Ͱ
  தࠃͷ޻৔ʹ
  ࣮૷·ͰཔΉ

  View Slide

 154. PCBA - PCB & Assembly
  • PCB੡଄͚ͩͰͳ͘͸Μͩ෇͚·Ͱ΍ͬͯ΋
  Β͏
  • SMD෦඼ͱεϧʔϗʔϧ෦඼྆ํՄೳ
  • ʮਓʹ࡞ۀΛ͓ئ͍͢Δʯಛ༗ͷϋϚΓͲ͜
  Ζ͕͋Δ…

  View Slide

 155. PCBAʹඞཁͳσʔλ
  • Ψʔόʔ or PCB੡଄αʔϏεͰ੡଄ͨ͠PCB
  + BOM(Bill of Materials) ෦඼ද
  + CPL(Component Placement List) ෦඼഑ஔද

  View Slide

 156. ෦඼ͷௐୡͷ࢓ํ
  https://www.pcbgogo.jp/pcba-quote.html

  View Slide

 157. ਂηϯʹ͍Ε͹ݱ஍ͰूΊΔͷ΋…

  View Slide

 158. CSV΍ExcelͰग़ͤΔΑ͏ʹBOMΛ࡞Δ

  View Slide

 159. CPL͸KiCAD͔Βग़ྗ͢Δ

  View Slide

 160. ͞Βʹஸೡʹ΍ΔͳΒ

  View Slide

 161. ͜͜·Ͱ΍ͬͯ΋ٯʹLEDΛͭ
  ͚ΒΕΔ͜ͱ͕͋Δ
  • SK6812(ϑϧΧϥʔLED)Λٯʹ͚ͭΒΕΔ
  • ී௨ͷ෦඼͸෦඼্ͷϚʔΫ͕1൪ϐϯʹ෇
  ͚ΒΕ͍ͯΔ͕ɺ͜ͷ෦඼͸3൪ϐϯʹ෇͚
  ΒΕ͍ͯΔͷ͕ݪҼͰ͸ͳ͍͔

  View Slide

 162. ϝʔϧͰ΍ΓऔΓͳͲ͠·͢

  View Slide

 163. ΍ΓऔΓ͕தࠃޠʹͳΔ͜ͱ΋
  • WeChat͸தࠃޠΛ຋༁͢Δػೳ͕͋Δ͔Βศར
  • ਂηϯͷ͓ళͰ΍ΓऔΓ͢Δͱ͖΋࢖͍ͬͯͨ
  • PCBgogo.jp ͸೔ຊޠΛ࿩ͤΔαϙʔτͷํ͕͍
  ΔͷͰɺ΍ΓͱΓʹ҆৺ײ͕͋Δ
  • ઌఔͷ͸PCBgogo.jpͷํͱͷ΍ΓऔΓͰ͢

  View Slide

 164. ύʔπ͕ௐୡग़དྷͳ͍͜ͱ΋͋Γ·͢

  ೔ຊ͔ΒૹΔ

  View Slide

 165. ෦඼ௐୡͷ೰Έ
  • digikeyͳͲͰखʹೖΒͳ͍ύʔπͳͲ͕͋Δ
  • தࠃϝʔΧʔͷICͳͲ
  • ޻৔ଆͷௐୡͰMOQͷนΛ௒͑ΒΕΔͷͰ͸ʁ
  • ೔ຊ͔ΒૹΔͱ੫ؔͰҾ͔͔ͬΔࣄྫ΋

  View Slide

 166. ͱ͍͏Θ͚Ͱݱࡏ͸
  ੡଄தͰ͢

  View Slide

 167. ಘΒΕͨ஌ݟ

  View Slide

 168. Πν͔Βج൘͸࡞ΕΔʂ
  ө͑ΔΩʔϘʔυ΋࡞ΕΔʂ

  View Slide

 169. ͜Ε͔ΒͲ͏͢Δ͔
  • PCBA͏·͍ͬͨ͘ΒBoothͳͲͰͷൢച
  • ͦΕͱ͸ผʹΩʔϘʔυΛ࡞Δ
  • དྷ೥ͷిࢠόοδ͸PCBAͰ΍Δͧʂ
  • ࡾ೔ࡾ൩͸Μͩ෇͚͸ͭΒ͔ͬͨͷͰ…

  View Slide

 170. Έͳ͞Μ΋
  ిࢠج൘΍ͬͯΈΔؾʹ
  ͳΓ·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 171. ͓·͚
  έʔεʹ͍ͭͯ

  View Slide

 172. ϨʔβʔΧοτ

  View Slide

 173. ϨʔβʔΧοτͰ͖Δͷ͸…
  • MDF <- ΩʔϘʔυͰ·Εʹ࢖ΘΕΔ
  • ΞΫϦϧ <- ΩʔϘʔυͰΑ͘࢖ΘΕΔ
  • ൽ <- ࠓ౓࢖͍͍ͨ

  View Slide

 174. ύεΛॻ͍ͯPDFͰྲྀ͠ࠐΉ

  View Slide

 175. ࠓճ࡞ͬͨΩʔϘʔυͷΞΫϦϧߏ੒
  • ্͔Β
  • 1.5mmಁ໌ -> ΩʔεΠονΛ௺Ͱݻఆ
  • 3mm ৭෇͖ -> εϖʔαʔ୅ΘΓ
  • 1.5mmಁ໌ -> ද໘࣮૷෦඼Λු͔͢
  • ج൘ 1.6mm
  • 2mm ৭෇͖ -> ιέοτ
  • 1.5mmಁ໌ -> ཪ໘ͷઈԑ

  View Slide

 176. ϨʔβʔΧολʔ/ΞΫϦϧͷ
  ྑ͍ͱ͜Ζ
  • ਫ਼౓͸ͽͬͨΓ
  • ج൘্ͷ෦඼഑ஔΛKiCADͰSVGग़ྗΛ͠
  ͯΠϥϨ্Ͱආ͚ΔύεΛॻ͍ͨΒϐολ
  Ϧ
  • ݟͨ໨͕͓ख͖ܰΕ͍

  View Slide

 177. ͦͷଞͷέʔεͷ࿩୊
  • ۚଐ࡟Γग़͠
  • ϋΠΤϯυΩʔϘʔυͷ࢖ΘΕΔ
  • Α͘ઃܭ͞ΕͨΩʔϘʔυͰ͸ԡ͠৺஍͕ྑ
  ͍ͳͲͷΞϐʔϧϙΠϯτʹͳΔ
  • ج൘ͱಉ༷ʹCADσʔλ͔Β࡞ͬͯ͘ΕΔ
  αʔϏε͕͋Δͦ͏Ͱ͢

  View Slide

 178. FR-4(ج൘)Λέʔεʹ͢Δ

  View Slide

 179. ੾Γ཭ͤΔ෦෼Λ࡞ͬͯ
  ΞΫϦϧͷ୅ΘΓʹ࢖͏
  • ຊ౰͸V-CUT͕͍͍͕ɺࡉ͍෦෼Λ࡞Δͱ
  χούʔͳͲͰ੾Γ཭͠Ͱ͖Δ
  • ΞΫϦϧͱಉ༷ʹج൘Ͱ΋݀Ґஔͷਫ਼౓͕Α
  ͘ग़Δ
  • ੈͷதʹ͸ج൘ʹ͸Μͩ෇͚͢ΔφοτͳͲ
  ΋͋Γɺར༻͍ͨ͠…

  View Slide