Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Testowanie w Androidzie

Testowanie w Androidzie

Testing in Android overview (in Polish)

Marek Defeciński

December 09, 2011
Tweet

More Decks by Marek Defeciński

Other Decks in Programming

Transcript

 1. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Testowanie w systemie Android
  Marek Defeci«ski
  Mobica oddziaª w Šodzi
  Cracow.mobi Conference, 2011
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 2. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Agenda
  1 O autorze
  2 Wst¦p
  3 Troch¦ (mojej) historii
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  4 Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 3. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Kim jestem?
  Programista aplikacji mobilnych w rmie Mobica
  Prawie 3 lata do±wiadczenia w j2me
  Ponad 1 w Androidzie
  Chciaªby pisa¢ bloga: Blog programisty Android
  blogprogramistyandroid.blogspot.com
  Animator JUG Šód¹ info.lodz.jug.pl
  Organizator konferencji Mobilization.pl w Šodzi
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 4. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Kim jestem?
  Programista aplikacji mobilnych w rmie Mobica
  Prawie 3 lata do±wiadczenia w j2me
  Ponad 1 w Androidzie
  Chciaªby pisa¢ bloga: Blog programisty Android
  blogprogramistyandroid.blogspot.com
  Animator JUG Šód¹ info.lodz.jug.pl
  Organizator konferencji Mobilization.pl w Šodzi
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 5. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Kim jestem?
  Programista aplikacji mobilnych w rmie Mobica
  Prawie 3 lata do±wiadczenia w j2me
  Ponad 1 w Androidzie
  Chciaªby pisa¢ bloga: Blog programisty Android
  blogprogramistyandroid.blogspot.com
  Animator JUG Šód¹ info.lodz.jug.pl
  Organizator konferencji Mobilization.pl w Šodzi
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 6. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Kim jestem?
  Programista aplikacji mobilnych w rmie Mobica
  Prawie 3 lata do±wiadczenia w j2me
  Ponad 1 w Androidzie
  Chciaªby pisa¢ bloga: Blog programisty Android
  blogprogramistyandroid.blogspot.com
  Animator JUG Šód¹ info.lodz.jug.pl
  Organizator konferencji Mobilization.pl w Šodzi
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 7. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Co teraz robi¦?
  Projekt, w którym mnie nie ma
  Urz¡dzenie oparte o Android
  Dedykowany sprz¦t (nie telefon)
  Wspóªpraca z zewn¦trznymi interfejsami (bluetooth, radio,
  CAN, rozpoznawanie mowy)
  Wspomaganie testowania
  Automatyzacja testów (instrumentacja/robotium/junit)
  Raportowanie (+timeline)
  Integracja z zewn¦trznymi narz¦dziami
  Biblioteki wspomagania testów
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 8. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Co teraz robi¦?
  Projekt, w którym mnie nie ma
  Urz¡dzenie oparte o Android
  Dedykowany sprz¦t (nie telefon)
  Wspóªpraca z zewn¦trznymi interfejsami (bluetooth, radio,
  CAN, rozpoznawanie mowy)
  Wspomaganie testowania
  Automatyzacja testów (instrumentacja/robotium/junit)
  Raportowanie (+timeline)
  Integracja z zewn¦trznymi narz¦dziami
  Biblioteki wspomagania testów
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 9. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Testowa¢ czy nie testowa¢, o to jest pytanie?
  Jednostkowo/Funkcjonalnie/Integracyjne
  Manualnie/Automatycznie
  Wydajno±ciowo
  Nie wa»ne jak, ale wa»ne »eby testowa¢
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 10. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Testowa¢ czy nie testowa¢, o to jest pytanie?
  Jednostkowo/Funkcjonalnie/Integracyjne
  Manualnie/Automatycznie
  Wydajno±ciowo
  Nie wa»ne jak, ale wa»ne »eby testowa¢
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 11. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Testowa¢ czy nie testowa¢, o to jest pytanie?
  Jednostkowo/Funkcjonalnie/Integracyjne
  Manualnie/Automatycznie
  Wydajno±ciowo
  Nie wa»ne jak, ale wa»ne »eby testowa¢
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 12. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  (Potencjalne) zalety
  Sprawdzamy poprawno±¢ kodu
  Czy robi to co chcemy?
  Wykrywamy bª¦dy
  Testy to kontrakt na pi±mie
  rodzaj dokumentacji (samodokumentuj¡cy si¦ kod)
  istniej¡ce testy pozwalaj¡ na wykrycie bª¦dów regresji
  Zwi¦kszaj¡ jako±¢ kodu
  czy kod jest u»ywalny (ªatwo go testowa¢)?
  czy jest moduªowy?
  ªatwo si¦ integruje
  skutkuje lepszym designem
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 13. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  (Potencjalne) zalety
  Sprawdzamy poprawno±¢ kodu
  Czy robi to co chcemy?
  Wykrywamy bª¦dy
  Testy to kontrakt na pi±mie
  rodzaj dokumentacji (samodokumentuj¡cy si¦ kod)
  istniej¡ce testy pozwalaj¡ na wykrycie bª¦dów regresji
  Zwi¦kszaj¡ jako±¢ kodu
  czy kod jest u»ywalny (ªatwo go testowa¢)?
  czy jest moduªowy?
  ªatwo si¦ integruje
  skutkuje lepszym designem
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 14. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  (Potencjalne) zalety
  Sprawdzamy poprawno±¢ kodu
  Czy robi to co chcemy?
  Wykrywamy bª¦dy
  Testy to kontrakt na pi±mie
  rodzaj dokumentacji (samodokumentuj¡cy si¦ kod)
  istniej¡ce testy pozwalaj¡ na wykrycie bª¦dów regresji
  Zwi¦kszaj¡ jako±¢ kodu
  czy kod jest u»ywalny (ªatwo go testowa¢)?
  czy jest moduªowy?
  ªatwo si¦ integruje
  skutkuje lepszym designem
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 15. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  (Potencjalne) zalety
  Sprawdzamy poprawno±¢ kodu
  Czy robi to co chcemy?
  Wykrywamy bª¦dy
  Testy to kontrakt na pi±mie
  rodzaj dokumentacji (samodokumentuj¡cy si¦ kod)
  istniej¡ce testy pozwalaj¡ na wykrycie bª¦dów regresji
  Zwi¦kszaj¡ jako±¢ kodu
  czy kod jest u»ywalny (ªatwo go testowa¢)?
  czy jest moduªowy?
  ªatwo si¦ integruje
  skutkuje lepszym designem
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 16. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Wady (do wytrenowania)
  Wymagaj¡ czasu
  na napisanie
  na utrzymanie
  Wymagaj¡ wi¦cej od programisty
  umiej¦tno±ci
  dyscypliny
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 17. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Wady (do wytrenowania)
  Wymagaj¡ czasu
  na napisanie
  na utrzymanie
  Wymagaj¡ wi¦cej od programisty
  umiej¦tno±ci
  dyscypliny
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 18. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Wady (do wytrenowania)
  Wymagaj¡ czasu
  na napisanie
  na utrzymanie
  Wymagaj¡ wi¦cej od programisty
  umiej¦tno±ci
  dyscypliny
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 19. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Agenda
  1 O autorze
  2 Wst¦p
  3 Troch¦ (mojej) historii
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  4 Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 20. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Dlaczego byªo tak trudno?
  Nie my±lano o testowaniu projektuj¡c technologi¦
  brak narz¦dzi
  Brak reeksji (java.lang.reect)
  Trudno±¢ w automatyzacji
  brak narz¦dzi commandline
  niestandardowy deployment
  Brak klas JAVA SE
  Brak mo»liwo±ci komunikacji z urz¡dzeniem
  Debugging
  wsz¦dzie inaczej
  albo w ogóle
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 21. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Dlaczego byªo tak trudno?
  Nie my±lano o testowaniu projektuj¡c technologi¦
  brak narz¦dzi
  Brak reeksji (java.lang.reect)
  Trudno±¢ w automatyzacji
  brak narz¦dzi commandline
  niestandardowy deployment
  Brak klas JAVA SE
  Brak mo»liwo±ci komunikacji z urz¡dzeniem
  Debugging
  wsz¦dzie inaczej
  albo w ogóle
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 22. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Dlaczego byªo tak trudno?
  Nie my±lano o testowaniu projektuj¡c technologi¦
  brak narz¦dzi
  Brak reeksji (java.lang.reect)
  Trudno±¢ w automatyzacji
  brak narz¦dzi commandline
  niestandardowy deployment
  Brak klas JAVA SE
  Brak mo»liwo±ci komunikacji z urz¡dzeniem
  Debugging
  wsz¦dzie inaczej
  albo w ogóle
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 23. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Dlaczego byªo tak trudno?
  Nie my±lano o testowaniu projektuj¡c technologi¦
  brak narz¦dzi
  Brak reeksji (java.lang.reect)
  Trudno±¢ w automatyzacji
  brak narz¦dzi commandline
  niestandardowy deployment
  Brak klas JAVA SE
  Brak mo»liwo±ci komunikacji z urz¡dzeniem
  Debugging
  wsz¦dzie inaczej
  albo w ogóle
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 24. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Dlaczego byªo tak trudno?
  Nie my±lano o testowaniu projektuj¡c technologi¦
  brak narz¦dzi
  Brak reeksji (java.lang.reect)
  Trudno±¢ w automatyzacji
  brak narz¦dzi commandline
  niestandardowy deployment
  Brak klas JAVA SE
  Brak mo»liwo±ci komunikacji z urz¡dzeniem
  Debugging
  wsz¦dzie inaczej
  albo w ogóle
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 25. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Dlaczego byªo tak trudno?
  Nie my±lano o testowaniu projektuj¡c technologi¦
  brak narz¦dzi
  Brak reeksji (java.lang.reect)
  Trudno±¢ w automatyzacji
  brak narz¦dzi commandline
  niestandardowy deployment
  Brak klas JAVA SE
  Brak mo»liwo±ci komunikacji z urz¡dzeniem
  Debugging
  wsz¦dzie inaczej
  albo w ogóle
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 26. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Agenda
  1 O autorze
  2 Wst¦p
  3 Troch¦ (mojej) historii
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  4 Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 27. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Dlaczego ªatwiej.
  Testowanie byªo wzi¦te pod uwag¦ na etapie projektowania
  zintegrowany junit 3
  annotacje
  Wspólne metody na ró»nych urz¡dzeniach
  instalacja (adb)
  uruchamianie testów (am instrument)
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 28. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Dlaczego ªatwiej.
  Testowanie byªo wzi¦te pod uwag¦ na etapie projektowania
  zintegrowany junit 3
  annotacje
  Wspólne metody na ró»nych urz¡dzeniach
  instalacja (adb)
  uruchamianie testów (am instrument)
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 29. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Co przychodzi z Androidem?
  Narz¦dzia (SDK lub kod)
  logcat
  hierarchyviewer
  monkey
  monkeyrunner
  google test runner
  Otwarty kod
  mo»na odnale¹¢ nieudokumentowane narz¦dzia
  mo»na czyta¢ kod i patrze¢ jak dziaªaj¡ narz¦dzia
  mo»na wybiera¢ kawaªki kodu i u»ywa¢ ponownie
  Debugging przewa»nie dziaªa
  tak»e na urz¡dzeniu
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 30. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Co przychodzi z Androidem?
  Narz¦dzia (SDK lub kod)
  logcat
  hierarchyviewer
  monkey
  monkeyrunner
  google test runner
  Otwarty kod
  mo»na odnale¹¢ nieudokumentowane narz¦dzia
  mo»na czyta¢ kod i patrze¢ jak dziaªaj¡ narz¦dzia
  mo»na wybiera¢ kawaªki kodu i u»ywa¢ ponownie
  Debugging przewa»nie dziaªa
  tak»e na urz¡dzeniu
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 31. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Co przychodzi z Androidem?
  Narz¦dzia (SDK lub kod)
  logcat
  hierarchyviewer
  monkey
  monkeyrunner
  google test runner
  Otwarty kod
  mo»na odnale¹¢ nieudokumentowane narz¦dzia
  mo»na czyta¢ kod i patrze¢ jak dziaªaj¡ narz¦dzia
  mo»na wybiera¢ kawaªki kodu i u»ywa¢ ponownie
  Debugging przewa»nie dziaªa
  tak»e na urz¡dzeniu
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 32. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Anatomia testowania
  Aplikacje w androidzie zorganizowane s¡ w paczki (Android
  PacKage)
  Test w Androidzie to te» paczka (apk)
  Paczki w Androidzie nie maj¡ dost¦pu do swojego kodu
  (security)
  Testowanie u»ywa instrumentacji
  Dzi¦ki instrumentacji test i aplikacja testowana pracuj¡ w tym
  samym procesie
  warunek: podpisane s¡ tym samym kluczem
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 33. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Anatomia testowania
  Aplikacje w androidzie zorganizowane s¡ w paczki (Android
  PacKage)
  Test w Androidzie to te» paczka (apk)
  Paczki w Androidzie nie maj¡ dost¦pu do swojego kodu
  (security)
  Testowanie u»ywa instrumentacji
  Dzi¦ki instrumentacji test i aplikacja testowana pracuj¡ w tym
  samym procesie
  warunek: podpisane s¡ tym samym kluczem
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 34. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  Anatomia testowania
  Aplikacje w androidzie zorganizowane s¡ w paczki (Android
  PacKage)
  Test w Androidzie to te» paczka (apk)
  Paczki w Androidzie nie maj¡ dost¦pu do swojego kodu
  (security)
  Testowanie u»ywa instrumentacji
  Dzi¦ki instrumentacji test i aplikacja testowana pracuj¡ w tym
  samym procesie
  warunek: podpisane s¡ tym samym kluczem
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 35. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Agenda
  1 O autorze
  2 Wst¦p
  3 Troch¦ (mojej) historii
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  4 Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 36. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Sposoby testowania na urz¡dzeniach mobilnych
  Brak testów
  nie ma czasu
  nie umiemy
  Testy funkcjonalne (instrumentacja/robotium)
  wolne (kompilacja, dex, adb install)
  jeszcze wolniej (emulator)
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 37. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Sposoby testowania na urz¡dzeniach mobilnych
  Brak testów
  nie ma czasu
  nie umiemy
  Testy funkcjonalne (instrumentacja/robotium)
  wolne (kompilacja, dex, adb install)
  jeszcze wolniej (emulator)
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 38. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Sposoby testowania c.d.
  Mocki
  Reverse engineering istniej¡cego kodu
  Ci¦»ko si¦ czyta
  Nie pomagaj¡ w refaktoryzacji
  Tworzenie bilbiotek POJO - niezale»nych od systemu i dobrze
  przetestowanych
  Dobra idea, ale
  Za du»o kodu
  Za du»o implementacji
  Za du»o adapterów
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 39. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Sposoby testowania c.d.
  Mocki
  Reverse engineering istniej¡cego kodu
  Ci¦»ko si¦ czyta
  Nie pomagaj¡ w refaktoryzacji
  Tworzenie bilbiotek POJO - niezale»nych od systemu i dobrze
  przetestowanych
  Dobra idea, ale
  Za du»o kodu
  Za du»o implementacji
  Za du»o adapterów
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 40. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Sposoby testowania c.d.
  Mocki
  Reverse engineering istniej¡cego kodu
  Ci¦»ko si¦ czyta
  Nie pomagaj¡ w refaktoryzacji
  Tworzenie bilbiotek POJO - niezale»nych od systemu i dobrze
  przetestowanych
  Dobra idea, ale
  Za du»o kodu
  Za du»o implementacji
  Za du»o adapterów
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 41. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Agenda
  1 O autorze
  2 Wst¦p
  3 Troch¦ (mojej) historii
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  4 Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 42. Instrumentacja
  Przykªad
  POJO Style - CommunicationTest
  Po co testowa¢ to na urz¡dzeniu?
  Instrumentation style -
  MobilizationScheduleActivityWithInstrumentationTest
  activity.runOnUiThread()
  instrumentation.waitForIdleSync()
  Nieczytelnie
  Wolno!

  View full-size slide

 43. Instrumentacja
  Przykªad
  POJO Style - CommunicationTest
  Po co testowa¢ to na urz¡dzeniu?
  Instrumentation style -
  MobilizationScheduleActivityWithInstrumentationTest
  activity.runOnUiThread()
  instrumentation.waitForIdleSync()
  Nieczytelnie
  Wolno!

  View full-size slide

 44. Instrumentacja
  Przykªad
  POJO Style - CommunicationTest
  Po co testowa¢ to na urz¡dzeniu?
  Instrumentation style -
  MobilizationScheduleActivityWithInstrumentationTest
  activity.runOnUiThread()
  instrumentation.waitForIdleSync()
  Nieczytelnie
  Wolno!

  View full-size slide

 45. Instrumentacja
  Przykªad
  POJO Style - CommunicationTest
  Po co testowa¢ to na urz¡dzeniu?
  Instrumentation style -
  MobilizationScheduleActivityWithInstrumentationTest
  activity.runOnUiThread()
  instrumentation.waitForIdleSync()
  Nieczytelnie
  Wolno!

  View full-size slide

 46. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Agenda
  1 O autorze
  2 Wst¦p
  3 Troch¦ (mojej) historii
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  4 Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 47. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Robotium
  Selenium dla Android
  Testy typu black box
  nie wymagaj¡ kodu aplikacji testowanej
  Testy przyjazne w dotyku
  ªatwo si¦ pisz¦
  ªatwo si¦ czyta
  Du»e i aktywne community
  Regularne release-y (3.0 w listopadzie)
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 48. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Robotium
  Selenium dla Android
  Testy typu black box
  nie wymagaj¡ kodu aplikacji testowanej
  Testy przyjazne w dotyku
  ªatwo si¦ pisz¦
  ªatwo si¦ czyta
  Du»e i aktywne community
  Regularne release-y (3.0 w listopadzie)
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 49. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Robotium
  Selenium dla Android
  Testy typu black box
  nie wymagaj¡ kodu aplikacji testowanej
  Testy przyjazne w dotyku
  ªatwo si¦ pisz¦
  ªatwo si¦ czyta
  Du»e i aktywne community
  Regularne release-y (3.0 w listopadzie)
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 50. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Robotium
  Selenium dla Android
  Testy typu black box
  nie wymagaj¡ kodu aplikacji testowanej
  Testy przyjazne w dotyku
  ªatwo si¦ pisz¦
  ªatwo si¦ czyta
  Du»e i aktywne community
  Regularne release-y (3.0 w listopadzie)
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 51. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Robotium
  Selenium dla Android
  Testy typu black box
  nie wymagaj¡ kodu aplikacji testowanej
  Testy przyjazne w dotyku
  ªatwo si¦ pisz¦
  ªatwo si¦ czyta
  Du»e i aktywne community
  Regularne release-y (3.0 w listopadzie)
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 52. Robotium
  Przykªad
  MobilizationScheduleActivityWithRobotiumTest
  pro±ciej ni» instrumentacja
  EventDetailsActivityWithRobotiumTest
  Wi¦cej sposobów na szukanie tekstu
  Przyjazne API
  MobilizationScheduleActivityTest
  rozbudowane scenariusze
  Mo»e ªadnie, ale nadal wolno

  View full-size slide

 53. Robotium
  Przykªad
  MobilizationScheduleActivityWithRobotiumTest
  pro±ciej ni» instrumentacja
  EventDetailsActivityWithRobotiumTest
  Wi¦cej sposobów na szukanie tekstu
  Przyjazne API
  MobilizationScheduleActivityTest
  rozbudowane scenariusze
  Mo»e ªadnie, ale nadal wolno

  View full-size slide

 54. Robotium
  Przykªad
  MobilizationScheduleActivityWithRobotiumTest
  pro±ciej ni» instrumentacja
  EventDetailsActivityWithRobotiumTest
  Wi¦cej sposobów na szukanie tekstu
  Przyjazne API
  MobilizationScheduleActivityTest
  rozbudowane scenariusze
  Mo»e ªadnie, ale nadal wolno

  View full-size slide

 55. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Agenda
  1 O autorze
  2 Wst¦p
  3 Troch¦ (mojej) historii
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  4 Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 56. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Robolectric
  java.lang.RuntimeException: Stub!
  android.jar - fasada potrzebna do kompilacji
  Testy uruchamiane w zwykªej Javie
  Szybkie!
  Typu black-box
  Šatwo zrefaktorowa¢
  Testuj¡ zachowanie a nie implementacje (vs Mock)
  Šatwo osi¡gn¡¢ du»e pokrycie testami
  bo szybko si¦ pisze
  i szybko uruchamia
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 57. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Robolectric
  java.lang.RuntimeException: Stub!
  android.jar - fasada potrzebna do kompilacji
  Testy uruchamiane w zwykªej Javie
  Szybkie!
  Typu black-box
  Šatwo zrefaktorowa¢
  Testuj¡ zachowanie a nie implementacje (vs Mock)
  Šatwo osi¡gn¡¢ du»e pokrycie testami
  bo szybko si¦ pisze
  i szybko uruchamia
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 58. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Robolectric
  java.lang.RuntimeException: Stub!
  android.jar - fasada potrzebna do kompilacji
  Testy uruchamiane w zwykªej Javie
  Szybkie!
  Typu black-box
  Šatwo zrefaktorowa¢
  Testuj¡ zachowanie a nie implementacje (vs Mock)
  Šatwo osi¡gn¡¢ du»e pokrycie testami
  bo szybko si¦ pisze
  i szybko uruchamia
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 59. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Robolectric
  java.lang.RuntimeException: Stub!
  android.jar - fasada potrzebna do kompilacji
  Testy uruchamiane w zwykªej Javie
  Szybkie!
  Typu black-box
  Šatwo zrefaktorowa¢
  Testuj¡ zachowanie a nie implementacje (vs Mock)
  Šatwo osi¡gn¡¢ du»e pokrycie testami
  bo szybko si¦ pisze
  i szybko uruchamia
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 60. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Robolectric
  java.lang.RuntimeException: Stub!
  android.jar - fasada potrzebna do kompilacji
  Testy uruchamiane w zwykªej Javie
  Szybkie!
  Typu black-box
  Šatwo zrefaktorowa¢
  Testuj¡ zachowanie a nie implementacje (vs Mock)
  Šatwo osi¡gn¡¢ du»e pokrycie testami
  bo szybko si¦ pisze
  i szybko uruchamia
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 61. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Robolectric
  java.lang.RuntimeException: Stub!
  android.jar - fasada potrzebna do kompilacji
  Testy uruchamiane w zwykªej Javie
  Szybkie!
  Typu black-box
  Šatwo zrefaktorowa¢
  Testuj¡ zachowanie a nie implementacje (vs Mock)
  Šatwo osi¡gn¡¢ du»e pokrycie testami
  bo szybko si¦ pisze
  i szybko uruchamia
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 62. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Robolectric
  java.lang.RuntimeException: Stub!
  android.jar - fasada potrzebna do kompilacji
  Testy uruchamiane w zwykªej Javie
  Szybkie!
  Typu black-box
  Šatwo zrefaktorowa¢
  Testuj¡ zachowanie a nie implementacje (vs Mock)
  Šatwo osi¡gn¡¢ du»e pokrycie testami
  bo szybko si¦ pisze
  i szybko uruchamia
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 63. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Robolectric
  Shadow objects
  Przechwytuje ªadowanie klas z android.jar i zamienia kod na
  u»ywalny (javassist) - podstawowe zachowanie
  Podpina obiekty shadow do klas androida
  Klasy androida sªu»¡ jako proxy do shadow
  Obiekty zapami¦tuj¡ stan (mo»na sprawdza¢ w testach)
  Dodaje troch¦ nowych metod
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 64. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Robolectric
  Widoki i resource-y
  Tworzy map¦ widoków na podstawie resourców (res!)
  Tworzy map¦ obiektów cieni
  Przetwarza layouty - cz¦±¢ atrybutów jest przepisywana do
  cieni
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 65. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Robolectric
  przykªad
  EventDetailsActivityWithRoboelectric
  Test typu JUnit4 @Test
  @RunWith(RobolectricTestRunner.class)
  Maven
  Szybko!
  Robolectric.shadowOf(...)
  CommunicationWithRobolectricTest
  Šatwe mockowanie http
  I znowu szybko!
  Robolectric.addPendingHttpResponse(...)
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 66. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Agenda
  1 O autorze
  2 Wst¦p
  3 Troch¦ (mojej) historii
  J2ME - przeszªo±¢
  Android - tera¹niejszo±¢
  4 Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 67. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  android.test.mock - a co to?
  To nie jest mocking framework typu mockito lub easymock
  Bardziej zbli»one do denicji stubów (M. Fowler)
  To klasy których:
  metody rzucaj¡ wyj¡tkami
  nadpisujemy metody które chcemy u»y¢
  Sªu»¡ izolacji od ±rodowiska
  MockContext
  MockContentProvider (baza danych)
  MockContentResolver (j.w.)
  Šatwiej co± wstrzykn¡¢
  Przykªad: EventListAdapterTest
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 68. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  android.test.mock - a co to?
  To nie jest mocking framework typu mockito lub easymock
  Bardziej zbli»one do denicji stubów (M. Fowler)
  To klasy których:
  metody rzucaj¡ wyj¡tkami
  nadpisujemy metody które chcemy u»y¢
  Sªu»¡ izolacji od ±rodowiska
  MockContext
  MockContentProvider (baza danych)
  MockContentResolver (j.w.)
  Šatwiej co± wstrzykn¡¢
  Przykªad: EventListAdapterTest
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 69. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  android.test.mock - a co to?
  To nie jest mocking framework typu mockito lub easymock
  Bardziej zbli»one do denicji stubów (M. Fowler)
  To klasy których:
  metody rzucaj¡ wyj¡tkami
  nadpisujemy metody które chcemy u»y¢
  Sªu»¡ izolacji od ±rodowiska
  MockContext
  MockContentProvider (baza danych)
  MockContentResolver (j.w.)
  Šatwiej co± wstrzykn¡¢
  Przykªad: EventListAdapterTest
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 70. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  android.test.mock - a co to?
  To nie jest mocking framework typu mockito lub easymock
  Bardziej zbli»one do denicji stubów (M. Fowler)
  To klasy których:
  metody rzucaj¡ wyj¡tkami
  nadpisujemy metody które chcemy u»y¢
  Sªu»¡ izolacji od ±rodowiska
  MockContext
  MockContentProvider (baza danych)
  MockContentResolver (j.w.)
  Šatwiej co± wstrzykn¡¢
  Przykªad: EventListAdapterTest
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 71. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  android.test.mock - a co to?
  To nie jest mocking framework typu mockito lub easymock
  Bardziej zbli»one do denicji stubów (M. Fowler)
  To klasy których:
  metody rzucaj¡ wyj¡tkami
  nadpisujemy metody które chcemy u»y¢
  Sªu»¡ izolacji od ±rodowiska
  MockContext
  MockContentProvider (baza danych)
  MockContentResolver (j.w.)
  Šatwiej co± wstrzykn¡¢
  Przykªad: EventListAdapterTest
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 72. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  android.test.mock - a co to?
  To nie jest mocking framework typu mockito lub easymock
  Bardziej zbli»one do denicji stubów (M. Fowler)
  To klasy których:
  metody rzucaj¡ wyj¡tkami
  nadpisujemy metody które chcemy u»y¢
  Sªu»¡ izolacji od ±rodowiska
  MockContext
  MockContentProvider (baza danych)
  MockContentResolver (j.w.)
  Šatwiej co± wstrzykn¡¢
  Przykªad: EventListAdapterTest
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 73. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Co jeszcze mo»na u»y¢?
  Android-mock
  u»ywa annotacji
  tworzy klasy mock podczas kompilacji
  record and replay (easy mock)
  mocki s¡ pakowane do apk
  Powermock
  oparty o mockito lub easymocka
  wspiera TestNG i JUnit
  testy w JVM
  Calculon
  DSL dla Androida
  czytelne testy
  assertThat(R.id.button_2).isVisible();
  assertThat(R.id.button_2).click().implies(R.id.launch_bar_button).is
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 74. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Co jeszcze mo»na u»y¢?
  RenamingDelegatingContext
  zmiany w systemie plików s¡ przekierowywane do innego
  miejsca (prex)
  IsolatedContext
  pozwala na rozmawianie z innymi pakietami ale nie z
  urz¡dzeniem
  android.test.*
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 75. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Pytania?
  [email protected]
  Dzi¦kuj¦ za uwag¦!
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 76. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Pytania?
  [email protected]
  Dzi¦kuj¦ za uwag¦!
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 77. O autorze
  Wst¦p
  Troch¦ (mojej) historii
  Testujemy
  Podej±cia
  Out of the box
  Robotium
  Robolectric
  Inne
  Pytania?
  [email protected]
  Dzi¦kuj¦ za uwag¦!
  Marek Defeci«ski Testowanie w systemie Android

  View full-size slide

 78. Bonus pack
  TestDroid recorder
  TestDroid recorder
  Bitbar
  «scy managerowie, polscy programi±ci
  plugin do eclipse
  nagrywanie do testów robotium lub monkeyrunner
  screenshoty

  View full-size slide

 79. Bonus pack
  logcat
  http://imgur.com/jacoj

  View full-size slide

 80. Bonus pack
  inne
  monkeyrunner recorder ($AN-
  DROID_SOURCE/sdk/monkeyrunner/scripts/monkey_recorder.py)
  monkeyrunner help
  ($ANDROID_SOURCE/sdk/monkeyrunner/scripts/help.py)
  adb completion
  ($ANDROID_SOURCE/sdk/bash_completion/adb.bash)
  screenshot2 ($ANDROID_SOURCE/out/host/linux-x86/bin)

  View full-size slide