$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

チームでテストを書くために / To write test code with team members

チームでテストを書くために / To write test code with team members

builderscon tokyo 2018でLTしました。 #builderscon
https://builderscon.io/tokyo/2018/

Masashi Hirano

September 08, 2018
Tweet

More Decks by Masashi Hirano

Other Decks in Programming

Transcript

 1. νʔϜͰ
  ςετΛॻͨ͘Ίʹ
  ฏ໺ণ࢜ @shisama
  builderscon tokyo 2018

  View Slide

 2. About:
  Name: Masashi Hirano
  Works: Weblio,Inc
  Twitter: @shisama_
  GitHub: shisama
  organizer: ؔ੢NodeֶԂ

  View Slide

 3. View Slide

 4. ຊ೔࿩͢͜ͱ
  • νʔϜͰϢχοτςετΛॻ͘Α͏ʹͳΔ·ͰʹऔΓ૊Μͩ͜ͱ
  • ςετॻ͍ͯͳ͍͚Ͳɺॻ͍ͯΈΑ͏ͱײͯ͡΋Β͑Δ͜ͱ͕ΰʔϧ
  • ςετͷॻ͖ํ΍πʔϧͳͲٕज़తͳϊ΢ϋ΢͸࿩͠·ͤΜ

  View Slide

 5. νʔϜʹ͍ͭͯ
  • Node.js + expressΛ࢖ͬͨݸਓɾاۀɾֶߍ޲͚ΦϯϥΠϯӳձ࿩αʔ
  Ϗεͷ։ൃɾӡ༻
  • Java + SpringBootΛ࢖ͬͨࣾ಺޲͚؅ཧը໘ͷ։ൃɾӡ༻

  View Slide

 6. ೖࣾʙݱࡏ·ͰͷνʔϜ
  ʙ ʙ ʙ
  ςετ͕ͳ͍ ςετΛಋೖ ςετͷ࣭ΛߴΊΔ
  ςετΛ୭΋ॻ͔ͳ͍ ҰਓͰॻ͖࢝ΊΔ શһ͕ςετΛॻ͍͍ͯΔ
  ςετͷ஌͕ࣝແ͍ ܦݧΛੵΉ ςετͷ஌͕ࣝ͋Δ
  ςετͷޮՌ͕Θ͔Βͳ͍ ςετͷޮՌΛ࣮ײ͢Δ ςετͷޮՌΛ൓ө͢Δ

  View Slide

 7. աڈ
  • ςετ͕ͳ͍
  • ςετΛ୭΋ॻ͔ͳ͍
  • ςετͷܦݧ΍஌͕ࣝͳ͍
  • ςετͷޮՌ͕Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 8. ஌͕ࣝແ͍͠
  ޮՌ΋Θ͔Βͳ͍ͷ͸
  ܦݧ͕ແ͍͔ΒͰ͸ʁ

  View Slide

 9. ·ͣܦݧΛੵΜͰ΋Β͓͏ʂ

  View Slide

 10. ܦݧΛੵΉͨΊʹඞཁͳ͜ͱ
  • ઌಋ͢Δ
  • ෑډΛԼ͛Δ
  • ޮՌΛ࣮ײ͢Δ

  View Slide

 11. ઌಋ͢Δ

  View Slide

 12. https://content.wisestep.com/difference-boss-leader/
  ॻ͘͜ͱΛࢦࣔ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ॻ͚ΔΑ͏ʹಋ͘

  View Slide

 13. ઌಋ͢Δ
  • ҰਓͰॻ͖࢝ΊΔ
  • ςετ؀ڥΛ੔උ͢Δ
  • ςετπʔϧͷબఆ
  • CIͷηοτΞοϓ
  • ςετ༻ʹϔϧύʔؔ਺Λ࡞੒͢Δ
  • ೉͍͠ͱ͜Ζ͸୲౰͢Δ
  • ίϐϖͯ͠ॻ͖࢝ΊΒΕΔΑ͏ʹαϯϓϧίʔυΛ༻ҙ͢Δ
  • ςετͷॻ͖ํͳͲυΩϡϝϯτ࡞੒

  View Slide

 14. ෑډΛԼ͛Δ

  View Slide

 15. ෑډΛԼ͛Δ
  • ΧόϨοδ100%Λ໨ࢦ͞ͳ͍
  • ϏδωεϩδοΫ͕ूத͢ΔϞσϧͷςετͷΈͰOKͱ͢Δ
  • ίϯτϩʔϥʔ΍UI͸ॻ͔ͳ͍
  • Ұ୴ॻ͔ͳ͍ͱ͍͏બ୒ࢶ΋༻ҙ͢Δ
  • ೉͍͠ͳͲͷཧ༝ʹΑΓςετ͕ॻ͚ͳ͍৔߹͸issueʹొ࿥

  View Slide

 16. ޮՌΛ࣮ײ͢Δ

  View Slide

 17. ޮՌΛ࣮ײ͢Δ
  • ϦϑΝΫλϦϯά͕͠΍͍͢
  • ϥΠϒϥϦͷόʔδϣϯΛ্͛΍͍͢
  • ςελϒϧͳίʔυʹͳΔ
  • γϯϓϧɺૄ݁߹ etc
  • ؔ਺ͷৼΔ෣͍͕Θ͔Δ
  • ςετίʔυΛݟΕ͹ೖྗʹର͢Δग़ྗ͕໌֬ʹΘ͔Δ

  View Slide

 18. 1೥΄Ͳଓ͚ͨ

  View Slide

 19. গͣͭ͠ଞͷϝϯόʔ΋ςετΛ
  ॻ͘Α͏ʹͳ͍ͬͯͬͨ

  View Slide

 20. ݱࡏ
  • νʔϜશһ͕ςετΛॻ͍͍ͯΔ
  • ΑΓྑ͍ςετΛॻ͘ҙࣝΛ͍࣋ͬͯΔ
  • ϝϯόʔ͔ΒςετπʔϧͷมߋఏҊ͕ग़ͨ etc
  • ςελϒϧͳίʔυΛॻ͘Α͏ʹͳ͖ͬͯͨ

  View Slide

 21. ࣦഊஊ
  • ςετ༻ϔϧύʔؔ਺ͷόά
  • OSSͷϥΠϒϥϦͰ୅༻Ͱ͖ͨ
  • ϔϧύʔؔ਺Λςετ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨ
  • ςετίʔυͷ඼࣭
  • ؀ڥґଘ͍ͯ͠Δςετ͕͋Δ
  • ςετ༻ϔϧύʔؔ਺ͷཚ༻
  • DRYʹͨͨ͠ΊʹಡΈͮΒ͍෦෼͕͋Δ
  • ৑௕ͳ΄͏͕Մಡੑ͕ྑ͍৔߹΋͋Δ

  View Slide

 22. શһͷܦݧ΍஌͕ࣝ૿͑ͨʂ
  ࣦഊ఺ͷվળͷεϐʔυ΋ૣ͍ʂ

  View Slide

 23. ࠷ޙʹ
  • νʔϜͰςετॻ͖͍ͨͳͱײ͍ͯ͡ΔͳΒɾɾɾ
  • ͱʹ͔͘ॻ͍ͯΈ·͠ΐ͏
  • খ࢝͘͞ΊͯΈ·͠ΐ͏
  • ؆୯ͳͱ͜Ζ͚ͩͰ΋ॻ͍ͯΈ·͠ΐ͏
  • ςετͷಋೖʹ੒ޭͨ͠Βɾɾɾ
  • དྷ೥ͷbuildersconͰ஌ݟΛൃදͯ͠௖͚Ε͹޾͍Ͱ͢ʂʂ

  View Slide

 24. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide