Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

たったひとつの教訓

 たったひとつの教訓

社内のWebオペレーション研修でのキャリアキーノートで利用した資料です。

MATSUMOTO Ryosuke
PRO

July 27, 2015
Tweet

More Decks by MATSUMOTO Ryosuke

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΩϟϦΞɾΩʔϊʔτ
  8FCΦϖϨʔγϣϯݚमه೦ߨԋ
  GMO Pepabo, Inc.
  ٕज़ج൫νʔϜ ΞυόϯευγχΞ
  MATSUMOTO, Ryosuke
  @matsumotory
  2015/07/27 ΩϟϦΞΩʔϊʔτ
  ͨͬͨͻͱͭͷڭ܇

  View Slide

 2. ·ͣ͸ੲ࿩

  View Slide

 3. ຊؾग़ͯ͠ͳ͍໰୊

  View Slide

 4. ຊؾग़ͯ͠ͳ͍໰୊
  தֶߴߍͰษڧͰ͖ͳ͍ͷ͸ຊؾग़ͯ͠ͳ͍
  εϙʔπͰෛ͚ͨͷ͸࿅शΛຊؾग़ͯ͠ͳ͍
  ਅ݋ʹ΍Ε͹Ͱ͖ΔɾউͯΔ
  ࣗ෼ΛͲ͏ʹ͔ਖ਼౰Խͯ͠৺Λ҆ఆͤ͞Δ
  ͦΜͳਓੜ͕೥ఔଓ͍͍ͯͨʜʜ

  View Slide

 5. ᱘Γͱ࠳ં

  View Slide

 6. େֶ࣌୅ͷಘҙͳतۀ
  $ݴޠͰίϯύΠϥ࣮૷
  ୭ΑΓ΋ૣ͘࡞ͬͯճΓͷखॿ͚
  ಈ͔ͳ͍ίʔυΛఏग़
  ·ΘΓͰਓ͚ͩཹ೥
  ຊؾग़ͯ͠ͳ͍ʜͰ͸৺͕࣋ͨͳ͔ͬͨ

  View Slide

 7. ϒϨΠΫεϧʔ

  View Slide

 8. Ͳ͏ͨ͠Βྑ͍ͷ͔
  ຊؾग़͢ࣄΛڪΕͳ͍ɾࣗ෼Λਖ਼౰Խ͠ͳ͍
  ຊؾग़ͯ͠࠽ೳͳͦ͞͏ͩͬͨΒ౒ྗ͢Δ
  ͱʹֶ͔͘ͿɾຊΛಡΉ
  ϨϯλϧαʔόձࣾͰϑϧλΠϜͰόΠτ
  ઌߦͯ͠اۀͰݱ৔ͷٕज़ΛֶͿ
  ʢා͍ࠒͷࠇా͞Μ͕͍·ͨ͠ʣ

  View Slide

 9. ͜Μͳ౰ͨΓલͷࣄʹ
  ؾ͕͍ͭͨࡀͷՆ

  View Slide

 10. ֶͿࣄָ͕͘͠ͳͬͨ

  View Slide

 11. ͱ͍͏͜ͱͰ
  ࠓ೔͸ݚڀऀɾٕज़ऀͱͯ͠Α͔ͬͨͱ
  ࢥ͏ͭͷڭ܇Λ̐ͭͷষͷΤϐιʔυ
  Λަ͑ͯ঺հ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢

  View Slide

 12. ୈ̍ষ
  ೥৽ଔೖࣾ

  View Slide

 13. ઌΛݟ͍ͯͨ

  View Slide

 14. ೥ޙʹେֶʹ໭Δ
  ݱ৔Λ஌Βͣʹݚڀ͢Δා͞
  ࠇా͞Μ౳༏लͳٕज़ऀͷଘࡏ
  ৘ใΛ֎ʹग़ͯ͠ͳ͍͚ͩͰاۀͬͯ
  ͍͢͝ͷͰ͸
  ೲಘͨ͠Βେֶʹ໭Ζ͏ͱܾҙ
  म࢜ʹ͸ߦֶ͔ͣ෦ଔͰब৬

  View Slide

 15. ࣾһͱͷ૬ରൺֱͰ
  ೰·ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 16. ͢ͰʹΩϟϦΞϓϥϯ͕͋ͬͨ
  ͱʹ͔͘ݱ৔ͷٕज़ΛֶͿ
  ੈͷதʹ͸͍͢͝ਓ͕୔ࢁ͍Δ͸ͣ
  ݚڀۀքʹ΋͍͢͝ਓ͕୔ࢁ͍Δ
  ͱʹ͔͘ߴΈΛ໨ࢦ͞ͳ͚Ε͹
  ࣾ಺ͰͷൺֱͰ೰ΜͰ͍ΔՋ͸ແ͔ͬͨ

  View Slide

 17. ৴པͰ͖Δࢣঊ

  View Slide

 18. ୈࡾऀͱͯ͠ͷࢹ఺
  ଞऀͱͷൺֱΛྫྷ੩ʹධՁͯ͘͠ΕΔ
  ৴པͰ͖Δࢣঊɾಉ྅͔Βͷࢦఠ
  ࣗ෼ͷؒҧ͍Λड͚͍ΒΕΒΕΔ
  ·ΘΓʹܙ·Ε͍ͯͨ
  ձָ͍ࣾ͠ͷͰࣙΊͨ͘ͳ͍ʜʜ

  View Slide

 19. ࣾ֎ʹ͍Δ༏Εͨ
  ٕज़ऀɾݚڀऀͷଘࡏ

  View Slide

 20. ༏Εٕͨज़ऀɾݚڀऀ
  ੈքதʹ͍Δஶ໊ਓ͸ԕ͍ଘࡏ
  ࣗ෼ͷ໨Ͱ෯޿͘ݟͯΈ͍ͨ
  ݚڀऀͱͯࣗ͠༝ʹਂ͘ݚڀ͍ͨ͠
  ࣗ෼΋͍͔ͭ͸ͦ͏ͳΓ͍ͨ
  ޱ͚ͩʹ͸ͳΓͨ͘ͳ͍

  View Slide

 21. ࣗ෼ͷ޷͖ͳٕज़Λ
  ৳͹͍ͨ͠

  View Slide

 22. ޷͖ͳྖҬ
  ৭ʑ΍ͬͨ
  04ɾϛυϧ΢ΣΞͷӡ༻ɾӡ༻ઃܭɾ։ൃ
  ϓϩηεվળɾۀ຿ޮ཰ͷվળ
  ϓϩδΣΫτ؅ཧɾεέδϡʔϧ؅ཧ
  ڭҭɾݚम
  ɾɾɾɾɾ
  ಛʹ04ɾϛυϧ΢ΣΞͱӡ༻ٕज़͕޷͖

  View Slide

 23. 04ɾϛυϧ΢ΣΞͱӡ༻ٕ
  ज़ʹؔ͢Δ൚༻తͳٕज़Λ͞
  Βʹਂ͘۷ΓԼ͍͛ͨ

  View Slide

 24. ڭ܇̍
  ޷͖ͳٕज़Λ௥ٻͯ͠ΈΔ͜ͱ

  View Slide

 25. ୈ̎ষ
  ೥ത࢜՝ఔ΁௅ઓ

  View Slide

 26. ֶ෦ଔ

  View Slide

 27. म͔࢜ΒೖΔ༧ఆͩͬͨ
  ڭतʹ͓ձ͍ͯ͠૬ஊ
  म࢜͸޷͖ͳݚڀ͕Ͱ͖ͳ͍
  ޷͖ͳݚڀΛ΍Γ͍ͨͳΒത࢜՝ఔ
  ͋ʜ๻͸ֶ෦ଔ

  View Slide

 28. म࢜ଔ૬౰

  View Slide

 29. म࢜ଔ૬౰ͷ࣮੷͕ඞཁ
  ࣾ֎΁ͷΞ΢τϓοτ͕ͳ͔ͬͨ
  ͱʹ͔ࣾ͘಺Ͱͷ࣮੷Λ·ͱΊΔ
  ಺༰͸ྑ͍Ͱ͠ΐ͏ͱݴͬͯ௖͘
  Α͠ʂ

  View Slide

 30. ത࢜՝ఔग़ئࢿ֨৹ࠪ

  View Slide

 31. ग़ئࢿ֨৹ࠪئॻ
  ·ͱΊͨࢿྉΛϖʔδ෼͙Β͍
  ݚڀܦաใࠂॻ
  ॻྨબߟ͕߹֨ͨ͠Βޱ಄ࢼ໰

  View Slide

 32. ݁Ռ

  View Slide

 33. ෆ߹֨

  View Slide

 34. ୀ৬Λ఻͑ͨޙ
  ॻྨબߟམͪ
  ڳ͕௧͍
  Ͳ͏͠Α͏
  Ӭԕʹ߹֨Ͱ͖ͳ͔ͬͨΒʜʜ

  View Slide

 35. ཹ೥ͨ࣌͠ఔͰ͸ͳ͔ͬͨ
  ࣗ෼ͳΒ΍ΕΔ
  ߹֨͢Δ·Ͱ௅ઓ͢ΔͷΈ
  ߹֨͢Δ·Ͱษڧ͢ΔͷΈ
  ਺೥ແཧͩͬͨΒ࠶ब৬͠Α͏
  ͍ͭͷ·ʹ͔ઈ๬ʹ׳Ε͍ͯͨ

  View Slide

 36. ത࢜՝ఔग़ئࢿ֨৹ࠪ
  ࠶௅ઓ

  View Slide

 37. ࣾ಺ͷ࣮੷ΛΦʔϓϯʹ
  ಛڐग़ئ
  લճͷ಺༰Λࠪಡ෇͖࿦จԽɾର֎ൃද
  ৽͍͠ผͷݚڀͷ࿨ӳͷ࿦จԽɾࠃࡍձ
  ٞ΍ݚڀձͰBDDFQU
  ΑΓৄࡉͳݚڀܭը

  View Slide

 38. ݁Ռ

  View Slide

 39. ߹֨
  ʢޱ಄ࢼ໰໔আʣ

  View Slide

 40. Αͬ͠ʂʂʂ

  View Slide

 41. ത࢜՝ఔೖֶऀબൈ
  ࢼݧ

  View Slide

 42. ͪ͜Β͕ຊ൪
  ݚڀܭը
  ࿦จۀ੷
  খ࿦จͷචهࢼݧ
  50&*$
  ݚڀܭըͷϓϨθϯ
  ਺ेਓͷڭतɾ।ڭतɾߨࢣɾɾɾͷલ

  View Slide

 43. ݁Ռ

  View Slide

 44. ߹֨

  View Slide

 45. Αͬ͠ʂʂʂʂʂʂ

  View Slide

 46. ڭ܇̎
  ΍Γ͍ͨํ޲΁Ұา౿Έग़͠
  ͯΈΔ͜ͱ

  View Slide

 47. ୈ̏ষ
  NSVCZͱͷग़ձ͍

  View Slide

 48. Πϯλʔωοτج൫
  ٕज़ͷݚڀ

  View Slide

 49. ઐ໳෼໺
  04ɾ.JEEMFXBSFͷηΩϡϦςΟɾϦιʔε؅ཧɾӡ༻ٕज़վɾੑೳɾେن໛Խ
  ֤छαʔόͷϦιʔε؅ཧɾΞΫηε੍ޚ
  8FCαʔόͷηΩϡϦςΟɾύϑΥʔϚϯεɾӡ༻ੑɾେن໛ɾߴूੵ
  8FCαʔόͷ։ൃࢧԉΠϯλʔϑΣΠε
  ,FSOFMɾϑΝΠϧγεςϜɾDHSPVQTɾ-JOVY$BQBCJMJUZɾηΩϡΞ04
  ϝʔϧྲྀྔͷબ୒త੍ݶ
  ࣍ੈ୅Πϯϑϥɾϓϩτίϧٕज़
  8FCαʔόͱ11
  ࣍ੈ୅)551ϓϩτίϧʢ41%:ɺ)551ɺ26*$ʣ
  5FTU%SJWFO*OGSBTUSVDUVSF
  *NNVUBCMF*OGSBTUSVDUVSF
  ωοτϫʔΫηΩϡϦςΟ
  σʔλϚΠχϯάʹΑΔύέοτղੳ
  มԽ఺ݕग़ʢ֎Ε஋ͱมԽ఺ͷݕ஌ΞϧΰϦζϜʣ

  View Slide

 50. ߴूੵϚϧνςφϯτ؀ڥʹ͓͚Δߴ
  ੑೳ͔ͭॊೈʹݖݶ෼཭Մೳͳ8FC
  αʔόͷΞʔΩςΫνϟʹؔ͢Δݚڀ

  View Slide

 51. ౜ಥʹNSVCZ

  View Slide

 52. ೥݄̐ʹެ։
  ૊ࠐΈεΫϦϓτݴޠ
  ૊ࠐΈػثʹ૊ΈࠐΉ
  ಛʹݚڀͱ͸ؔ܎ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 53. ໘നͦ͏

  View Slide

 54. ݚڀͷଉൈ͖ʹ
  دΓಓ

  View Slide

 55. ಘҙͳ8FCαʔό
  ʹ૊Έࠐ΋͏

  View Slide

 56. ͱΓ͋͑ͣ૊ΈࠐΜͰΈΑ͏
  $ݴޠʹ૊ΈࠐΊΔΒ͍͠
  "QBDIFͱ͔ʹ૊ΈࠐΉͱͲ͏ͳΔͷ͔ͳ
  3VCZͰ"QBDIF੍ޚͰ͖ͯศརʙ
  ໘നͦ͏ͳͷͰͱΓ࣮͋͑ͣ૷͠Α͏

  View Slide

 57. NSVCZެ։ͷ
  ࣍ͷ೔ʹެ։

  View Slide

 58. ҙ֎ͱ஫໨͞Εͨ
  ͋ʂ.BU[͞Μ͕πΠʔτͯ͘͠Εͨ
  ৭ʑͳਓ͕໘നͦ͏ͱݴͬͯ͘Εͨ
  ࣮૷ָ͔ͬͨ͠ͷͰͱΓ࣮͋͑ͣ૷
  ໘ന͍ͷͰຖ೔࣮૷
  සൟʹϒϩάͷεύΠϥϧ

  View Slide

 59. ࿦จͰॻ͍ͯΈ·ͤ
  Μ͔ʁ

  View Slide

 60. ͍͖ͳΓڭत͔Β%.
  ͼͬ͘Γͨ͠
  ָ͍͠ͷͰద౰ʹझຯͰ΍͍ͬͯͨ
  Ͱ΋࣮੷ͳΔͳΒخ͍͠ͷͰྃঝ

  View Slide

 61. ݚڀͱͯ͠࠶ఆٛ

  View Slide

 62. Կ͕༏Ε͍ͯΔ͔
  ݚڀऀࢹ఺
  NSVCZΛ࢖͍ͬͯΔ͔Β༏Ε͍ͯΔͷ͔ʁ
  ΞʔΩςΫνϟͷ؍఺Ͱ৽نੑɾ༏ҐੑΛఆٛ
  ͋͘·Ͱ࣮૷ͱͯ͠NSVCZΛ࢖ͬͨ

  View Slide

 63. ͱ͸͍࣮͑૷΋ॏཁ
  ٕज़ऀࢹ఺
  NSVCZΛ࠾༻͢ΔϝϦοτ
  ࢖͍खͷ࢖͍΍͢͞
  ੜ࢈ੑͱੑೳͷόϥϯε
  ΤϯδχΞͷεΩϧͷ෯Λ૿΍͢ޮՌ

  View Slide

 64. ֶज़ɾاۀ͔Β
  ೝΊΒΕΔ

  View Slide

 65. 044΍NSVCZ΁ͷߩݙ
  ೥*054༏ल࿦จ৆
  ೥3VCZ1SJ[Fީิऀ
  ೥ϑΫΦΧ3VCZେ৆༏ल৆
  ೥೔ຊ044঑ྭ৆
  ೥৘ใॲཧֶձࢁԼه೦ݚڀ৆
  ೥3VCZ1SJ[F࠷ऴϊϛωʔτ
  ೥ϑΫΦΧ3VCZେ৆اۀ৆
  ೥ژ౎େֶ૯௕৆ʢֶ໰ʣͷީิऀʹਪન

  View Slide

 66. دΓಓ͕ࣗ෼ͷಘҙ
  ෼໺ʹ

  View Slide

 67. ڭ܇̏
  ڵຯͷ͋Δٕज़΁ͱدΓಓ
  ͯ͠ΈΔ͜ͱ

  View Slide

 68. ୈ̐ষ
  ֶज़ݚڀͱ044։ൃ

  View Slide

 69. Φʔϓϯʹ044։ൃ
  ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 70. Α͋͘Δ΍Γํ
  Φʔϓϯιʔειϑτ΢ΣΞ
  Φʔϓϯʹ։ൃ͢Δ΋ͷ
  ະख़ͳঢ়ଶ͔Βެ։
  ύονΛ౰ͯଓ͚ͯΫΦϦςΟΛ্͛Δ
  ਐḿ΍ωλ΋࣮૷΋Φʔϓϯʹݟ͑Δ

  View Slide

 71. Φʔϓϯʹݚڀ͢Δ
  ͜ͱ

  View Slide

 72. ࣮͸೉͍͠ʢ৔߹͕ଟ͍ʣ
  ͦ͏͍͏΍Γํ͸ಛघ
  ࿦จʹॻ͘಺༰͸ࣄલʹެ։͠ͳ͍
  ݚڀͷωλ΍ਐḿΛެ։͠ͳ͍
  جຊతʹ͸࿦จʹ·ͱΊͯެ։

  View Slide

 73. Ͱ΋๻͸044։ൃ
  ͷΑ͏ʹݚڀΛͨ͠

  View Slide

 74. ൷൑Λड͚ͨ
  ݚڀ͸ͦ͏͍͏΍ΓํΛ͠ͳ͍
  ࿦จʹ΋ݚڀʹ΋ͳΒͳ͍Αʁ
  ॏཁͳωλ΍ਐḿΛϒϩάʹॻ͘ͳ
  ΜͯԿΛߟ͍͑ͯΔͷ͔ʁ
  ࿦จԽͷલʹϒϩάʹॻ͘ͱ࿦จʹ
  ͳΒͳ͍͔΋Αʁ

  View Slide

 75. ؒҧͬͨࣄ͸͍ͯ͠ͳ͍
  ΍Γ͍ͨΑ͏ʹ΍Δ

  View Slide

 76. ͱࢥ͍ͭͭ΋
  ෆ҆ͩͬͨ͠΋΍΋΍͍ͯͨ͠
  Φʔϓϯʹઐ໳෼໺Λݚڀ͢ΔͨΊ
  ʹ৭ʑࣺͯͯ͜͜ʹ͖ͨ
  ͦΕ͕Ͱ͖ͳ͍ͷ͔ʁ
  ͳΜͷͨΊʹ͜͜ʹ͖ͨͷ͔ʁ

  View Slide

 77. ڭतͷݴ༿

  View Slide

 78. ੲͷ΍ΓํʹनΘΕͳͯ͘ྑ͍Ͱ͢ɻ
  দຊ͞Μ͕ྑ͍ͱࢥ͏΍ΓํͰ޷͖ͳ
  Α͏ʹ΍ͬͯԼ͍͞ɻ
  ࠓͷ΍Γํɺྑ͍ͱࢥ͍·͢Αɻ

  View Slide

 79. ٹΘΕͨ
  ໎͍͕ফ͑ͨ
  Φʔϓϯʹݚڀɾ։ൃ͕Ͱ͖Δ
  ΍Γ͍ͨࣄ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 80. ੯͠Έͳٕ͘ज़Λެ։

  View Slide

 81. ͱʹ͔͘Ξ΢τϓοτ
  044։ൃ΋ຖ೔ͷΑ͏ʹ΍ͬͨ
  ϒϩά΋୔ࢁॻ͍ͨ
  ֶज़ɾاۀ໰ΘͣݚڀൃදΛͨ͠
  ࿦จ΋͔͍ͨ
  ঃʑʹ஌ͬͯ΋Β͑ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 82. ϑΟʔυόοΫͷத
  Ͱ੒௕

  View Slide

 83. ୔ࢁϑΟʔυόοΫΛಘΒΕͨ
  ஶ໊ͳٕज़ऀ͕৘ใ֦ࢄͯ͘͠Εͨ
  ωΨςΟϒͳίϝϯτ΋͋ͬͨ
  ͦΕΛٕज़Ͱݟฦ͢Α͏ʹߟ͑ͨ
  ߨԋ΋༠ΘΕΔΑ͏ʹͳͬͨ
  ֶज़ɾاۀͰͷධՁʹܨ͕͍ͬͯͬͨ

  View Slide

 84. ੈͷதͰͷࣗ෼ͷ
  ཱͪҐஔΛ஌Δ

  View Slide

 85. ੲ͸ԕ͍ଘࡏͩͬͨஶ໊ਓ
  ͍ͭͷ·ʹ͔஌Γ߹͍ʹͳ͍ͬͯͨ
  ҰॹʹτʔΫηογϣϯΛ͍ͯͨ͠
  Ұॹʹ044։ൃΛͯٞ͠࿦΋͢Δ
  ڧ͍ٕज़ऀʹ΋·Εͯڧ͘ͳ͍ͬͯ͘
  ৘ใެ։͢Δఔʹ৘ใ͕ࣗ෼ʹू·Δ

  View Slide

 86. ݟ͑ͳ͔ͬͨ௖্

  View Slide

 87. ௖্͕ݟ͑࢝Ίͨ
  ࣗ෼ͷઐ໳෼໺ͰͷཱͪҐஔ
  τοϓϨϕϧͷٕज़͸Ͳ͔͜
  ԿΛ΍Ε͹ḷΓ͚ͭΔ͔
  ࣗ෼ͷಘҙ෼໺ͰੈքҰΛ໨ࢦ͢
  ເͰ͸ແ͍

  View Slide

 88. ڭ܇̐
  ಘٕͨज़Λެ։ͯ͠ΈΔ͜ͱ

  View Slide

 89. ͭͷڭ܇Λಘͨ

  View Slide

 90. ̐ͭͷڭ܇
  ʢଟগͷࠔ೉͕༧૝͞Εͨͱͯ͠΋ʣ
  ޷͖ͳٕज़Λ௥ٻͯ͠ΈΔ͜ͱ
  ΍Γ͍ͨํ޲΁Ұา౿Έग़ͯ͠ΈΔ͜ͱ
  ڵຯͷ͋Δٕज़΁ͱدΓಓΛͯ͠ΈΔ͜ͱ
  ಘٕͨज़Λެ։ͯ͠ΈΔ͜ͱ

  View Slide

 91. ͍͔ͭͦΕΒ͕ࣗΒͷٕज़ྗ
  ͱͯ͠ܨ͕ͬͯ͘Δ

  View Slide

 92. ࠷ޙʹ

  View Slide

 93. ͨͬͨͻͱͭͷڭ܇

  View Slide

 94. ̐ͭͷڭ܇ΛಘΔʹࢸͬͨ
  ͨͬͨͻͱͭͷڭ܇

  View Slide

 95. ࣗ෼Λ৴͡Δ͜ͱ

  View Slide