$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Universal JavaScript

Universal JavaScript

Roppongi.rb #3 Rails x Frontend-Tech

Koutarou Chikuba

May 31, 2017
Tweet

More Decks by Koutarou Chikuba

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Universal JavaScript - ࠓޙ10
  ೥Λੜ͖ൈͨ͘Ίʹ
  @mizchi
  Roppongi.rb #3 Rails x Frontend-Tech

  View Slide

 2. About Me
  • ϑϩϯτΤϯυ/SPA/Node.js ΤϯδχΞ
  • ήʔϜܥ => ڭҭܥ => Increments(Qiita)
  • 4݄͔ΒϑϦʔϥϯεͰ Redux ΍ Express middleware
  • ࠷ۙͷڵຯ: ReactNative / AMP / ےτϨ

  View Slide

 3. Podcast ͸͡Ί·ͨ͠
  https://genba.fm/
  • #1 Awesome Vue
  • #0 React vs Angular - ͋Δ͍͸ Functional
  JavaScript

  View Slide

 4. ͓඼ॻ͖
  • Sprockets ͷࡴ͠ํ
  • ͓લͷ Webpack ͸ࢮ͵
  • ͜ͷઌ10೥ੜ͖࢒ΔͨΊʹ

  View Slide

 5. !!!!CAUTION!!!!
  !!!!!!!!!!!!
  ຊࢿྉͷະདྷ༧ଌ͸๻ࣗ਎ͷצͰ͋Γ
  ੹೚ΛऔΕΔ΋ͷͰ͸͋Γ·ͤΜ
  !!!!!!!!!!!!

  View Slide

 6. ୈҰ෦: Sprockets ͷ
  ࡴ͠ํ

  View Slide

 7. ࠓ೔ͷจ຺
  toshimaru_e
  ʮQiitaͷSprockesΛࡴͨ࣌͠ͷ࿩Λ͓ئ͍Ͱ͖·͔͢ʯ
  mizchi
  ʮ͸͍ʯ

  View Slide

 8. SprocketsΛࡴͨ͠هࣄ
  • Qiita - app/assets/javascriptsҎԼͷJSΛશͯ
  commonjsͷrequireʹॻ͖׵͑Δ
  • Qiita - decafͰcoffeeͷίʔυΛES.next ʹॻ͖׵͑Δ
  ஫ҙ: 2೥͙Β͍લ

  View Slide

 9. લఏ: ͳͥ Sprockets ͸ࢮ͵΂͖͔
  • Ϟδϡʔϧղܾʹ͸ ES Modules ͱ͍͏ඪ४ ͕͋Δ
  • JSͰϑΝΠϧείʔϓΛ࣋ͯͣ ࢀর͕άϩʔόϧ౉͠ ʹͳΔ
  • ධՁॱͷ੍ޚ͕೉͍͠
  • RailsଆʹӅṭ͞Εͯͯ node πʔϧνΣΠϯΛ࢖͍ʹ͍͘
  • ஗͍ (ExecJS)

  View Slide

 10. (2015೥౰࣌ͷ) Sprockets ͷࡴ͠ํ
  • browserify-rails ͷಋೖ, ޙʹ webpack
  • εΫϦϓτॻ͍ͯ sprockets/require Λ commonjs ʹ
  • άϩʔόϧม਺ͷࢀরΛ module.exports = ... ʹ୅ೖ
  • ࢀরղܾΛάϩʔόϧม਺͔Β require('...') ʹ

  View Slide

 11. before
  // define
  window.App.View.render = function () {/* render */}
  // use
  App.View.render()

  View Slide

 12. after: commonjs
  // define on render.js
  module.exports = () => {/* render */}
  // use
  const render = require('./render')
  render()

  View Slide

 13. ౰࣌ͷ੍໿
  • ES Modules Ͱ͸ͳ͘ commonjs ͳͷ͸ɺ coffee ͕΄ͱ
  ΜͲͩͬͨͨΊ
  • ࠓͳΒ ES Modules

  View Slide

 14. େࣄͳ͜ͱ: ߟ͑ํͷస׵
  • ෼ׂ୯ҐΛ ࣮ߦίʔυ ͔Β ؔ਺Ϟδϡʔϧ ΁
  • Ϟδϡʔϧఆٛͱͦͷ࣮ߦΛڧ۠͘ผ͢Δ
  • େࣄͳͷ͸ɺ ࣮ߦ࣌ͷ෭࡞༻ͷநग़ ͱɺ༧ଌ͠΍͢͞

  View Slide

 15. ʮ࣮ߦίʔυʯ͔Βʮؔ਺Ϟδϡʔϧʯ΁
  // Bad
  document.title = 'foo'
  // Good
  // setTitle.js
  export default function setTitle(title) {
  document.title = title
  }
  // runner.js
  setTitle('foo')

  View Slide

 16. ͍͍͍ͨ͜ͱ
  • ଞͷݴޠ/؀ڥͰ΋ʮධՁɺଈɺ࣮ߦɺ෭࡞༻์Γ౤͛ʯΈ͍ͨ
  ͳίʔυ͸͋·Γॻ͔ͳ͍͸ͣ
  • ౰ͨΓલͷ͜ͱΛ౰ͨΓલʹ ΍Γ·͠ΐ͏

  View Slide

 17. ୈೋ෦: ͓લͷ Webpack ͸ࢮ͵

  View Slide

 18. Webpack ͷ໾ׂ
  • ES Modules ͷόϯυϧ
  • ֦ுࢠ͝ͱͷ transform
  • ։ൃ࣌ͷ Hot Reload
  • ࢀরղܾͷ Alias
  • etc...

  View Slide

 19. ໰୊ҙࣝ: ػೳ͕͋Γׂ͗ͯ͢Ε૭
  • JSόϯυϥͷൣᙝΛӽ͍͑ͯͯ node.js Ͱ࠶ݱͰ͖ͳ͍
  • ઃఆϑΝΠϧ͕Ͱ͔͍ & Α͘Θ͔ΒΜ
  • css-modules ಋೖ͕ࠇຐज़Ͱਏ͍
  • ίϐϖͰಈ͍ͨޙɺಈ͔ͳ͘ͳͬͨͱ͖ͷௐ͕ࠪେม

  View Slide

 20. Universal JavaScript
  • Universal: ECMAScript ͷ Spec Λຬͨͤ͹ɺͲΜͳ؀
  ڥͰ΋ಈ͘JS
  • Isomorphic : ڱٛͷUniversalɻBrowser/Node͕ର৅ɻ
  => Webpack ͸ Universal ੑΛഁյ͢Δ(͠΍͍͢)͔ΒϞδ
  ϡϥϦςΟ͕௿Լ͢ΔΑͱ͍͏࿩

  View Slide

 21. Babel ͸ Universal ͔ʁ
  • DOM Λ৮Βͣɺbabel-preset-es201* Λ࢖ͬͯΔ͏ͪ͸
  Yes
  • ͨͩ͠ ES Modules ͷύεղܾ͸ commonjs + α
  • lib/index ͱ͔ node_modules ͱ͔
  • stage0~3, jsx, flow ͸ඪ४֎

  View Slide

 22. Native ES Modules ͷ଍Ի

  View Slide

 23. Native ES Modules
  • Safari 10.1
  • Chrome M60(Canary) ϑϥάͰ
  • Edge ϑϥάͰ

  View Slide

 24. ES Moduls in Browser
  <br/>import {addTextToBody} from './utils.js';<br/>addTextToBody('Modules are pretty cool.');<br/>
  https://jakearchibald.com/2017/es-modules-in-
  browsers/

  View Slide

 25. ES Modules ͕͋ͬͨΒ࢖͑Δ͔ʁ
  • ࢓༷తʹ͸YES
  • ͨͩ͠HTTP/2Ͱͳ͍ͱύϑΥʔϚϯε͕େ෯ʹྼԽ͢ΔՄೳੑ
  • ES Modules͸HTTP/2Ͱ෦෼ߋ৽ͷເΛݟΔ͔ʁ
  • Cache aware server push - kazuho

  View Slide

 26. ES Modules: ࠓޙͷ༧૝
  • དྷ೥ʹ͸࣮૷͕ग़ἧ͏
  • ࠷ॳ͸ Fastly ͷΑ͏ͳ CDN Ͱղܾ͞ΕΔͷͰ͸
  • কདྷతʹ͸ nginx/h2o ͷϞδϡʔϧԽ͞Εͯ࢖͑ΔΑ͏ʹͳ
  ͬͯΔ͸ͣ
  • ES Modules ͷ੩తղੳεςοϓ͸ඞཁ
  ϓϩμΫγϣϯͰ࢖͑Δͷ͸ɺ͓ͦΒ͘ 2~3೥ޙ

  View Slide

 27. Webpack ͷ໰୊ͱࢮ͵ཧ༝: ·ͱΊ
  • ศརͳׂΕ૭
  • Universal ੑΛഁյ͠ίʔυͷϞδϡϥϦςΟ͕௿Լ
  • ωΠςΟϒͷ ES Modules Ͱ૬ରతʹॏཁੑ͕௿Լ
  δϯΫεతʹ͸ɺDHH͕બΜͩϑϩϯτͷπʔϧ͸ࢮ͵

  View Slide

 28. ଈࢮ͠ͳ͍ Webpack ͷ࢖͍ํ
  • ES Modules ΁ͷܨ͗ͱׂΓ੾ͬͯ࢖͏
  • ಠࣗͳtransformΛՄೳͳݶΓ babelଆ΁ಀ͕͢
  • css-modules => styled-jsx
  • resolve.alias => babel-plugin-module-resolver

  View Slide

 29. ୈࡾ෦: ͜ͷઌ10೥ੜ
  ͖࢒ΔͨΊ

  View Slide

 30. JavaScriptք
  Ϣʔβʔ਺: ΊͬͪΌଟ͍
  ϢʔβʔͷόοΫΤϯυ: ଟ༷
  JSͷฏۉ࿅౓: ௿͍ (ยखؒ໰୊)

  View Slide

 31. ίϯηϯαεͱΔͷϚδͰແཧ

  View Slide

 32. Easy > Simple Ͱ࠷ѱ

  View Slide

 33. ϥΠϒϥϦઃܭऀͷؾ࣋ͪ
  • Easy ͰϢʔβʔΛὃͯ͠ɺSimple ΁
  • npmքͰ͸ɺྲྀߦͬͨػೳ͸୯ػೳʹϒϨʔΫμ΢ϯ͞ΕΔ

  View Slide

 34. Webpacker ͷ scaffold ͕Ϡόͦ͏
  • ίϯηϯαεऔΕͳ͍؀ڥͰ, ୭΋͕ೲಘͰ͖ΔϘΠϥʔϓϨ
  ʔτΛߏங͢Δͷ͸ແཧ
  • ԼճΓΛࢧ͑Δͷʹ͸Αͦ͞͏͕ͩɺׂΕ૭…

  View Slide

 35. ຊ࣭͚ͩݟ͍͍ͯͨ…
  • Agnostic ʹ Universal ͰϏδωεϩδοΫΛॻ͘
  • Domain => UI State => View => Event Handler ...

  View Slide

 36. ϑϨʔϜϫʔΫͷ໾ׂ
  • ͳΜ͔Ͱ͔͍JSONΛ࡞Δ
  • ͳΜ͔Ͱ͔͍JSONΛViewʹ഑Δ
  • ͳΜ͔Ͱ͔͍JSONΛ࡞Δ΍ͭʹΠϕϯτΛૹΔ

  View Slide

 37. ͦ΋ͦ΋ແݶͷύϑΥʔϚϯε͕͋Ε͹…
  const mainloop = () => {
  requestAnimationFrame(mainloop)
  document.body.innerHTML = render(getState())
  }
  mainloop()

  View Slide

 38. UIϥΠϒϥϦ͸ࢮ͵ͷ͔
  • Ϩϯμϥͷ຤୺͸ WebComponents ΁
  • ঢ়ଶͷ؅ཧ૚͸࢒Δ

  View Slide

 39. ϑϩϯτͷྑ͍ઃܭͱ͸
  • x ίʔυ͕௕೥෗Βͳ͍
  • ○ ϞδϡʔϧΛ୅ँͰ͖Δ
  GUIͷਏ͞͸ɺઃܭ΍࢓༷͕ίʔυʹ࢒Γʹ͍͘ͱ͜Ζ
  ໨ࢦ͢΂͖͸ɺݎ࿚ͳઃܭΑΓɺࣜ೥ભٶͰ͸ʁͱ͍͏ఏҊ

  View Slide

 40. ͓ΘΓ

  View Slide