Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

minne meets Hivemall/pepabo_minne_matrix_factorization_in_hivemall

monochromegane
September 08, 2016

minne meets Hivemall/pepabo_minne_matrix_factorization_in_hivemall

第三回 Hivemall Meetup
https://eventdots.jp/event/597518

monochromegane

September 08, 2016
Tweet

More Decks by monochromegane

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϋϯυϝΠυϚʔέοτͰϨίϝϯσʔγϣϯ
  ࡾ୐༔հ(.01&1"#0JOD
  ୈࡾճ)JWFNBMM.FFUVQ
  NJOOFNFFUT)JWFNBMM

  View full-size slide

 2. ϓϦϯγύϧΤϯδχΞ
  ࡾ୐༔հ!NPOPDISPNFHBOF
  NJOOFࣄۀ෦
  IUUQCMPHNPOPDISPNFHBOFDPN

  View full-size slide

 3. ໨࣍
  wϋϯυϝΠυϚʔέοτͱ͍͏αʔϏεͱɺͦͷಛ௃
  wڠௐϑΟϧλϦϯάͱ͸
  w.BUSJY'BDUPSJ[BUJPOʹΑΔϨίϝϯσʔγϣϯ
  wNJOOFͰͷར༻ࣄྫ

  View full-size slide

 4. ϋϯυϝΠυϚʔέοτͱ͍͏
  αʔϏεͱɺͦͷಛ௃

  View full-size slide

 5. wݸਓ͕खܰʹϋϯυϝΠυ࡞඼ͷల
  ࣔ΍ചങ͕Ͱ͖Δɺࠃ಺࠷େͷϋϯ
  υϝΠυϚʔέοτ
  w࡞Ո਺ສਓಥഁ
  wΞΫηαϦʔ΍όοάɺࡒ෍ɺখ෺
  ͳͲ
  NJOOF

  View full-size slide

 6. NJOOF
  IUUQTNJOOFDPN

  View full-size slide

 7. Ϟϊͮ͘ΓΛ͞ΕΔΈͳ͞·ͷ࡞඼ʹײಈͯ͠ɺ
  ͨ͘͞Μͷํʹ͍ͭͰ΋ݟͯ΋Β͑Δ৔ॴΛ࡞Γ͍ͨɺ
  ͦͯ͠ɺΈͳ͞·ͷϑΝϯΛ࡞Γ૿΍͓͢ख఻͍͕͍ͨ͠
  l

  View full-size slide

 8. ϋϯυϝΠυϚʔέοτͷಛ௃

  View full-size slide

 9. ϋϯυϝΠυϚʔέοτͷಛ௃
  ଟछଟ༷ͳ࡞Ո͞Μ͕ू͏
  ˠ࡞඼਺͕ଟ͍
  ࡞඼͸ϋϯυϝΠυ
  ˠࡏݿ਺͕গͳ͍ɺ͍ΘΏΔҰ఺΋ͷ΍ɺड஫ੜ࢈

  View full-size slide

 10. ࡞඼ͱͷग़ձ͍
  ࡞඼਺͕ଟ͍
  ˠݸผϢʔβʔʹର͢ΔਓྗͰͷਪન͸ࣄ্࣮ෆՄೳ
  ࡏݿ਺͕গͳ͍
  ˠશମϢʔβʔʹର͢Δ࣮੷͔Βબఆͨ͠ਓؾ࡞඼ͷ༗ޮظ͕ؒ୹͍
  ˠݸผͷϢʔβʔ޲͚ʹγεςϜ͕͓͢͢Ί࡞ՈΛબఆ͢Δ࢓૊Έ͕ඞཁ

  View full-size slide

 11. ͓͢͢Ί࡞Ոͷબఆ
  wNJOOFʮ͋ͳͨʹ͓͢͢Ίͷ࡞Ոʯ
  wϢʔβʔͷߦಈΛجʹ࡞ՈΛϨʔςΟϯά
  Activity
  Filter and shuffle
  Users
  fav, follow etc…
  Matrix Factorization
  Recommendation
  import
  DB

  View full-size slide

 12. ڠௐϑΟϧλϦϯάͱ͸

  View full-size slide

 13. ڠௐϑΟϧλϦϯά
  lଟ͘ͷϢʔβͷᅂ޷৘ใΛ஝ੵ͠ɺ͋ΔϢʔβ
  ͱᅂ޷ͷྨࣅͨ͠ଞͷϢʔβͷ৘ใΛ༻͍ͯࣗ
  ಈతʹਪ࿦Λߦ͏ํ๏࿦z
  8JLJQFEJBIUUQTKBXJLJQFEJBPSHXJLJڠௐϑΟϧλϦϯά

  View full-size slide

 14. ڠௐϑΟϧλϦϯά
  8JLJQFEJBIUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ$PMMBCPSBUJWF@pMUFSJOH
  #Z.PTIBOJO0XOXPSL $$#:4" IUUQTDPNNPOTXJLJNFEJBPSHXJOEFYQIQ DVSJE

  View full-size slide

 15. ڠௐϑΟϧλϦϯά
  ᅂ޷ͷऩू
  ϢʔβʔͱΞΠςϜʹΑΔධՁߦྻΛ࡞੒͢Δ
  ࣅ͍ͯΔϢʔβʔΛ୳ͩ͢͠
  ྫ͑͹ɺϢʔβʔؒͷධՁ఺਺ΛݩʹྨࣅੑείΞΛࢉग़͢Δ
  ϢʔΫϦουڑ཭ɺϐΞιϯ૬ؔɺ+BDDBSE܎਺ͳͲ
  ΞΠςϜΛਪન͢Δ
  ࣅ͍ͯΔϢʔβʔ͕ධՁ͍ͯͯ͠ɺࣗ෼͕ධՁ͍ͯ͠ͳ͍ΞΠςϜ
  ྫ͑͹ɺϢʔβʔྨࣅੑείΞʹج͍ͯධՁ༧ଌΛࢉग़͢Δ

  View full-size slide

 16. ڠௐϑΟϧλϦϯά՝୊
  w௨ৗͷϏδωεͰ࢖͏σʔλ͸ɺϢʔβʔɺΞΠςϜͱ΋ʹ๲େ͔ͭɺૄͳσʔ
  λͰ͋Δ͜ͱ͕ଟ͍
  wྨࣅ౓ΛٻΊΔͨΊͷܭࢉྔ͕૿͑Δ
  w૬ؔؔ܎ͷநग़͕೉͘͠ͳΓਫ਼౓͕ग़ͳ͍

  View full-size slide

 17. .BUSJY'BDUPSJ[BUJPOʹΑΔ
  Ϩίϝϯσʔγϣϯ

  View full-size slide

 18. .BUSJY'BDUPSJ[BUJPO

  View full-size slide

 19. .BUSJY'BDUPSJ[BUJPO
  wϢʔβʔ΍ΞΠςϜ͝ͱͷධՁͷภΓ͕͋ͬͯɺେྔ͔ͭૄͳσʔλʹର͢Δ
  ධՁ༧ଌ
  wLݸͷજࡏҼࢠΛ࣋ͭϢʔβʔߦྻͱΞΠςϜߦྻΛ༻͍ͯۙࣅʢ࣍ݩ࡟ݮʣ
  wϢʔβʔ΍ΞΠςϜʹର͢ΔόΠΞεͷߟྀ

  Item
  User R =

  m
  P
  n n Q
  ×
  m
  k
  k

  View full-size slide

 20. ͓͞Β͍ߦྻͷੵ
  0
  B
  B
  @
  1 3
  1 4
  2 1
  1 3
  1
  C
  C
  A

  4 1 2
  2 4 2

  =
  0
  B
  B
  @
  10 13 8
  12 17 10
  10 6 6
  10 13 8
  1
  C
  C
  A

  View full-size slide

 21. ͓͞Β͍ߦྻͷੵ
  w ߦͱྻͷ಺ੵ͕ߦྻ੒෼
  0
  B
  B
  @
  1 3
  1 4
  2 1
  1 3
  1
  C
  C
  A

  4 1 2
  2 4 2

  =
  0
  B
  B
  @
  10 13 8
  12 17 10
  10 6 6
  10 13 8
  1
  C
  C
  A
  (1 ⇤ 4) + (3 ⇤ 2) = 10

  View full-size slide

 22. ͓͞Β͍ߦྻͷੵ
  w ߦͱྻͷ಺ੵ͕ߦྻ੒෼
  w NºLͱLºOͷߦྻͷੵ͸NºO
  w ٯ΋·ͨ੒Γཱͭ
  0
  B
  B
  @
  1 3
  1 4
  2 1
  1 3
  1
  C
  C
  A

  4 1 2
  2 4 2

  =
  0
  B
  B
  @
  10 13 8
  12 17 10
  10 6 6
  10 13 8
  1
  C
  C
  A
  3
  4
  3
  4
  (4×2) ͱ (2×3) Ͱ (4×3)ͷߦྻ

  View full-size slide

 23. .BUSJY'BDUPSJ[BUJPO

  View full-size slide

 24. .BUSJY'BDUPSJ[BUJPO
  ϥϯμϜͳ஋ͰॳظԽ͞Εͨ෼ղޙͷߦྻΛͭ༻ҙ͢Δ
  ݩͷධՁߦྻͰ஋͕ೖ͍ͬͯΔ੒෼શͯʹରͯ͠ɺ෼ղޙͷߦྻͷੵͷ݁Ռ
  ͱൺֱ͢Δ
  ޡࠩΛิਖ਼͢Δ
  ݩͷධՁߦྻͱۙࣅʹͳΔ·Ͱ Λ܁Γฦ͢

  Item
  User R =

  m
  P
  n n Q
  ×
  m
  k
  k

  View full-size slide

 25. ͭ·Γ
  R
  =
  m
  P n
  n Q
  ×
  m
  k
  k
  LݸͷજࡏҼࢠΛ࣋ͭͭͷߦྻͷੵʹ
  ΑΓɺݩͷධՁߦྻͷ஋ʹۙͮ͘Α͏
  ͳA Aͷ૊Έ߹ΘͤΛ୳͢͜ͱ
  0
  B
  B
  @
  ? ?
  ? ?
  ? ?
  ? ?
  1
  C
  C
  A

  ? ? ?
  ? ? ?

  =
  0
  B
  B
  @
  10 13 8
  12 17 10
  10 6 6
  10 13 8
  1
  C
  C
  A
  ٻΊΒΕ֤ͨߦྻ͸ɺݩͷಛ௃Λ·ͱΊͨߦྻͱΈͳ
  ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  w 6TFSͷಛ௃ΛL࣍ݩʹ·ͱΊͨߦྻ
  w *UFNͷಛ௃ΛL࣍ݩʹ·ͱΊͨߦྻ

  View full-size slide

 26. ͭ·Γ
  R
  =
  m
  P n
  n Q
  ×
  m
  k
  k
  LݸͷજࡏҼࢠΛ࣋ͭͭͷߦྻͷੵʹ
  ΑΓɺݩͷධՁߦྻͷ஋ʹۙͮ͘Α͏
  ͳA Aͷ૊Έ߹ΘͤΛ୳͢͜ͱ
  0
  B
  B
  @
  ? ?
  ? ?
  ? ?
  ? ?
  1
  C
  C
  A

  ? ? ?
  ? ? ?

  =
  0
  B
  B
  @
  10 13 8
  12 17 10
  10 6 6
  10 13 8
  1
  C
  C
  A
  ˠ
  ϥϯμϜͳA Aͷ૊Έ߹Θ͔ͤΒٻΊ
  ͨ஋ͱɺਖ਼ղͷ஋ͷޡࠩΛখͯ͘͞͠
  ͍͚͹Α͍
  ˠޯ഑߱Լ๏

  View full-size slide

 27. ޯ഑߱Լ๏ͱ͸
  wػցֶशʹ͓͍ͯϞσϧʹରֶͯ͠शΛਐΊΔͨΊͷख๏ͷͻͱͭɻ
  wτϨʔχϯάର৅ͷσʔλʹରͯ͠Ϟσϧͱͷޡ͕ࠩ࠷খʹͳΔΑ͏ʹϞσϧ
  ಺ͷύϥϝλΛߋ৽͍ͯ͘͜͠ͱɻ
  wύϥϝλߋ৽͸ɺޡࠩΛఆٛͨؔ͠਺Λඍ෼ͯ͠࠷খʹ͚ۙͮΔૢ࡞Λ܁Γฦ
  ͢͜ͱͰߦ͏ɻ

  View full-size slide

 28. ࢀߟ
  (PʹΑΔޯ഑߱Լ๏
  ཧ࿦ͱ࣮ફ
  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNNPOPDISPNFHBOFHSBEJFOUEFTDFOUJOHPMBOH

  View full-size slide

 29. .BUSJY'BDUPSJ[BUJPO
  w༧ଌ஋
  ˆ
  rij = pT
  i
  qj =
  k
  X
  k=1
  pikqkj
  e2
  ij
  = (rij ˆ
  rij)2 = (rij
  k
  X
  k=1
  pikqkj)2
  p0
  ik
  = pik + ↵
  @
  @pik
  e2
  ij
  = pik + 2↵eijqkj
  q0
  kj
  = qkj + ↵
  @
  @qkj
  e2
  ij
  = qkj + 2↵eijpik
  wೋ৐ޡࠩͷ໨తؔ਺
  wύϥϝλߋ৽ࣜ

  View full-size slide

 30. .BUSJY'BDUPSJ[BUJPO3FHVMBSJ[BUJPO
  w༧ଌ஋
  ˆ
  rij = pT
  i
  qj =
  k
  X
  k=1
  pikqkj
  wೋ৐ޡࠩͷ໨తؔ਺
  wύϥϝλߋ৽ࣜ
  e2
  ij
  = (rij ˆ
  rij)2 +
  2
  ( P 2
  + Q 2
  )
  p0
  ik
  = pik + ↵
  @
  @pik
  e2
  ij
  = pik + ↵(2eijqkj pik)
  q0
  kj
  = qkj + ↵
  @
  @qkj
  e2
  ij
  = qkj + ↵(2eijpik qkj)

  View full-size slide

 31. .BUSJY'BDUPSJ[BUJPO#JBT
  w༧ଌ஋
  wೋ৐ޡࠩͷ໨తؔ਺
  wύϥϝλߋ৽ࣜ
  ˆ
  rij = µ + buser(i) + bitem(j) +
  k
  X
  k=1
  pikqkj
  e2
  ij
  = (rij ˆ
  rij)2 +
  2
  ( buser
  2
  + bitem
  2
  + P 2
  + Q 2
  )
  p0
  ik
  = pik + ↵
  @
  @pik
  e2
  ij
  = pik + ↵(2eijqkj pik)
  q0
  kj
  = qkj + ↵
  @
  @qkj
  e2
  ij
  = qkj + ↵(2eijpik qkj)
  buser(i) = buser(i) + ↵
  @
  @buser(i)
  e2
  ij
  = buser(i) + ↵(2eij buser(i))
  bitem(j) = bitem(j) + ↵
  @
  @bitem(j)
  e2
  ij
  = bitem(j) + ↵(2eij bitem(j))

  View full-size slide

 32. :FT XF`SFHPQIFS

  View full-size slide

 33. .BUSJY'BDUPSJ[BUJPO
  rows, cols := R.Dims()
  p := mat64.NewDense(rows, K, randomSlice(rows*K))
  q := mat64.NewDense(K, cols, randomSlice(rows*K))
  for step := 0; step < 5000; step++ {
  for i := 0; i < rows; i++ {
  for j := 0; j < cols; j++ {
  rij := R.At(i, j)
  if rij == 0.0 {
  continue
  }
  pi := p.RowView(i)
  qj := q.ColView(j)
  err := rij - mat64.Dot(pi, qj)
  for k := 0; k < K; k++ {
  pik := p.At(i, k)
  qkj := q.At(k, j)
  p.Set(i, k, pik+alpha*(2*err*qkj))
  q.Set(k, j, qkj+alpha*(2*err*pik))
  }
  }
  }
  }
  return p, q
  # R
  ⽷5 0 3⽹
  ⾇0 2 2⾇
  ⽸4 4 0⽺
  # R^
  ⽷ 4.867 4.489 3.194⽹
  ⾇ 2.482 2.266 1.629⾇
  ⽸ 4.155 3.834 2.726⽺

  View full-size slide

 34. NJOOFͰͷར༻ࣄྫ

  View full-size slide

 35. Ϩίϝϯυ
  wNJOOFʮ͋ͳͨʹ͓͢͢Ίͷ࡞Ոʯ
  wϢʔβʔͷߦಈΛجʹ࡞ՈΛϨʔςΟϯά
  Activity
  Filter and shuffle
  Users
  fav, follow etc…
  Matrix Factorization
  Recommendation
  import
  DB

  View full-size slide

 36. ߦಈϩάͷϨʔςΟϯά

  View full-size slide

 37. #JHGPPU
  wϖύϘͷ࣍ੈ୅ϩάl׆༻zج൫
  wߦಈϩάͷऩूɺ෼ੳɺ׆༻ͷ֤ஈ֊ʹ͓͍ͯɺશࣾͰར༻Ͱ͖Δ൚༻ੑͱ۩
  ମతͳ׆༻ํ๏Λఏڙ
  wࠃ಺࠷େڃϋϯυϝΠυϚʔέοτNJOOFΛࢧ͑Δϩάج൫

  View full-size slide

 38. #JHGPPU
  IDFA/GAID
  UID
  rack-bigfoot
  Service
  Request
  Activity
  log
  Services
  DB
  Attribute
  Big Cube
  Cube
  https://icons8.com
  BI
  Recommendation
  Bandit algorithm
  Re-marketing
  Feedback
  Name identification
  Cookie Sync

  View full-size slide

 39. ࢀߟ
  αʔϏεʹدΓఴ͏ϩάج൫
  ϩάऩूͷͦͷઌʹ
  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNNPOPDISPNFHBOFQFQBCPMPHJOGSBTUSVDUVSFCJHGPPU

  View full-size slide

 40. Ϩίϝϯυ
  wNJOOFʮ͋ͳͨʹ͓͢͢Ίͷ࡞Ոʯ
  wϢʔβʔͷߦಈΛجʹ࡞ՈΛϨʔςΟϯά
  Activity
  Filter and shuffle
  Users
  fav, follow etc…
  Matrix Factorization
  Recommendation
  import
  DB

  View full-size slide

 41. .BUSJY'BDUPSJ[BUJPO
  CZ)JWFNBMM

  View full-size slide

 42. .BUSJY'BDUPSJ[BUJPOCZ)JWFNBMM
  Activity
  Rating
  Ratings
  20%
  80%
  testings
  trainings sgd_model predictions
  evaluations MAE
  RMSE
  Bias
  P, Q
  Service
  fav, follow etc…
  Recommendation
  Matrix
  Factorization

  View full-size slide

 43. SBUJOH
  wධՁߦྻΛ౤ೖ͢Δ޻ఔ
  wNJOOFͰ͸Ϣʔβʔʹ໌ࣔతͳධՁΛೖྗͯ͠΋Β͏ͷͰ͸ͳ͘ɺલड़ͷߦ
  ಈϩάΛݩʹAߪೖऀAͷA࡞ՈAʹର͢ΔධՁΛಋग़͍ͯ͠Δ
  Activity
  Filter and shuffle
  Users
  fav, follow etc…
  Matrix Factorization
  Recommendation
  import
  DB

  View full-size slide

 44. SBUJOH
  INSERT OVERWRITE TABLE ratings
  SELECT
  r.account_id,
  r.creator_id,
  (
  -- rating
  ) AS rating,
  rand(31) as rnd
  FROM (
  ...
  3FTVMU&YQPSUΑΓ*/4&35 07&383*5&
  5"#-&
  ͷ΄͏͕ߴ଎
  ޙ޻ఔͰτϨʔχϯάͱςετσʔλʹׂΓৼΔͨΊ
  ϥϯμϜ஋ΛׂΓৼ͓ͬͯ͘ͱศར

  View full-size slide

 45. USBJOJOH UFTUJOH
  wϨʔςΟϯάޙͷσʔλΛτϨʔχϯά༻ɺݕূ༻ʹׂΓৼΔ޻ఔ
  wࠓճ͸ΛτϨʔχϯά༻σʔλɺΛݕূ༻σʔλͱ͢Δ

  View full-size slide

 46. USBJOJOH UFTUJOH
  INSERT OVERWRITE TABLE training
  SELECT
  account_id,
  creator_id,
  rating,
  rnd
  FROM
  ratings
  WHERE
  rnd > 0.2
  -- rnd <= 0.2
  ;
  ΛτϨʔχϯά༻ USBJOJOH
  ʹɻ
  ಉ͡Α͏ʹͯ͠Λςετ༻ UFTUJOH
  ʹׂΓৼΔɻ

  View full-size slide

 47. .BUSJY'BDUPSJ[BUJPO
  w.BUSJY'BDUPSJ[BUJPOΛ࢖ͬͯɺධՁߦྻ͔ΒLݸͷજࡏҼࢠΛ࣋ͭϢʔβʔ
  ߦྻͱΞΠςϜߦྻʢNJOOFͷ৔߹ɺ࡞ՈߦྻʣΛಋ͘޻ఔ
  w)JWFNBMMͰ͸όΠΞε߲͖ͭͷߦྻΛಋग़͢Δ

  Item
  User R =

  m
  P
  n n Q
  ×
  m
  k
  k

  View full-size slide

 48. .BUSJY'BDUPSJ[BUJPO
  INSERT OVERWRITE TABLE sgd_model
  SELECT
  idx,
  array_avg(u_rank) as Pu,
  array_avg(i_rank) as Qi,
  avg(u_bias) as Bu,
  avg(i_bias) as Bi,
  min(mu) as mu
  FROM (
  SELECT train_mf_sgd(account_id, creator_id, rating, '-
  factor 20 -iter 50 -update_mu') AS (idx, u_rank, i_rank,
  u_bias, i_bias, mu)
  FROM training
  ) t
  GROUP BY idx;

  View full-size slide

 49. .BUSJY'BDUPSJ[BUJPO
  INSERT OVERWRITE TABLE sgd_model
  SELECT
  idx,
  array_avg(u_rank) as Pu,
  array_avg(i_rank) as Qi,
  avg(u_bias) as Bu,
  avg(i_bias) as Bi,
  min(mu) as mu
  FROM (
  SELECT train_mf_sgd(account_id, creator_id, rating, '-
  factor 20 -iter 50 -update_mu') AS (idx, u_rank, i_rank,
  u_bias, i_bias, mu)
  FROM training
  ) t
  GROUP BY idx;
  ޙ޻ఔͰධՁͷฏۉ஋Λ࢖͏͕ɺ5SFBTVSF%BUB্
  Ͱ͸ม਺͕࢖͑ͳ͍ͷͰʢશͯಉ͡ʹͳΔ͕ʣ
  VQEBUFNVΦϓγϣϯΛ࢖ͬͯɺ͜͜ͰٻΊ͓ͯ͘
  ࿦ཧߏ଄ͱͯ͠͸ߦྻ͕ͩJEY͸ڞ௨Խ͞Ε͓ͯΓ
  ͻͱͭͷςʔϒϧʹ֨ೲ͞ΕΔ
  1V 2J͸ͦΕͧΕϢʔβʔɺΞΠςϜʢ࡞Ոʣ͋ͨ
  ΓͷLݸͷજࡏҼࢠΛ഑ྻͱͯ࣋ͭ͠
  USBJO@NG@THEʹΑΓ֬཰తޯ഑߱Լ๏ʹΑΔ
  .BUSJY'BDUPSJ[BUJPO͕ߦΘΕΔɻ
  ଞʹ΋"EB(SBE࠷దԽΛ࢖͏USBJO@NG@BEBHSBE΋
  ࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 50. FWBMVBUJPO
  wֶशͨ͠Ϟσϧ͕աֶश͍ͯ͠ͳ͍͔Λௐ΂Δ޻ఔ
  w࠷ॳͷ޻ఔͰ෼཭͓͍ͯͨ͠ςετσʔλΛ࢖ͬͯ༧ଌධՁΛߦ͏
  wશͯͷ݁ՌΛݟൺ΂Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ͨΊɺશޡࠩΛಛఆͷख๏ʹΑΓ൑ఆ
  ͢Δ
  w."&ޡࠩͷઈର஋ͷฏۉ
  w3.4&ޡࠩͷೋ৐ͷฏۉͷฏํࠜ
  wຖճͷ݁ՌΛςʔϒϧʹग़ྗͯ͠ਪҠΛ֬ೝ͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 51. FWBMVBUJPO
  SELECT
  mae(t3.predicted, t3.actual) as mae,
  rmse(t3.predicted, t3.actual) as rmse
  FROM
  (
  SELECT
  t2.actual,
  mf_predict(if(size(t2.Pu)=0, null, t2.Pu), if(size(p2.Qi)=0, null, Qi), t2.Bu, p2.Bi, t2.mu)
  as predicted
  FROM (
  SELECT
  t1.account_id,
  t1.creator_id,
  t1.rating as actual,
  p1.Pu,
  p1.Bu,
  p1.mu
  FROM
  testing t1
  LEFT OUTER JOIN sgd_model p1
  ON (t1.account_id = p1.idx)
  WHERE
  p1.Bu IS NOT NULL AND p1.mu IS NOT NULL
  ) t2
  LEFT OUTER JOIN sgd_model p2
  ON (t2.creator_id = p2.idx)
  ) t3;
  ֶशࡁΈϞσϧΛ࢖ͬͯςετσʔλʹର͢Δ
  ."& 3.4&ΛٻΊΔʢ஋͸খ͍͞΄ͲΑ͍ʣ

  View full-size slide

 52. QSFEJDUJPO
  wֶश͕ऴΘͬͨϞσϧΛ࢖ͬͯධՁΛߦ͏޻ఔ
  wϢʔβʔߦྻͱΞΠςϜʢ࡞Ոʣߦྻͷੵ࿨ʢʹόΠΞεΛՃ͑ͨ΋ͷʣ͕༧
  ଌϨʔςΟϯάͱͳΔ
  wྫ͑͹͋ΔϢʔβʔ͕ະධՁͷΞΠςϜʢ࡞Ոʣͷ͏ͪɺ༧ଌϨʔςΟϯά͕
  ߴ͍΋ͷΛਪન͢Δ

  View full-size slide

 53. QSFEJDUJPO
  INSERT OVERWRITE TABLE prediction
  SELECT
  t2.account_id,
  t2.creator_id,
  t2.rank,
  t2.predicted
  FROM
  (
  SELECT
  ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY t1.account_id ORDER BY t1.predicted DESC) AS rank,
  t1.account_id,
  t1.creator_id,
  t1.predicted
  FROM
  (
  SELECT
  accounts_creators.account_id,
  accounts_creators.creator_id,
  mf_predict(if(size(accounts.Pu)=0, null, accounts.Pu), if(size(creators.Qi)=0, null,
  creators.Qi), accounts.Bu, creators.Bi, accounts.mu) AS predicted
  FROM
  -- prediction for all accounts and creators
  ) t1
  ) t2
  WHERE
  t2.rank <= 100;
  ֤ΞΧ΢ϯτͷ༧ଌϨʔςΟϯά͕ߴ͍΋ͷΛ݅
  NG@QSFEJDUʹΑΓֶशࡁΈͷϞσϧ͔Β֤ΞΠςϜʹର͢Δ
  ༧ଌϨʔςΟϯάΛٻΊΔ
  ΞΧ΢ϯτ͝ͱͷ༧ଌϨʔςΟϯάͰฒͼସ͑

  View full-size slide

 54. ϫʔΫϑϩʔͷ؅ཧ

  View full-size slide

 55. ϫʔΫϑϩʔͷ؅ཧ
  w5SFBTVSF%BUBͷεέδϡʔϧΫΤϦΛར༻
  wΫΤϦͷίʔυ؅ཧ༻ʹ1FOEVMVNΛ։ൃ
  wIUUQTHJUIVCDPNNPOPDISPNFHBOFQFOEVMVN
  w%4-ʹΑͬͯεέδϡʔϧΫΤϦΛهड़͠ɺίʔυ؅ཧ
  Scheduled queries
  Queries on GitHub
  Apply
  Pendulum

  View full-size slide

 56. 1FOEVMVN
  schedule 'test-scheduled-job' do
  database 'db_name'
  query 'select time from access;'
  retry_limit 0
  priority :normal
  cron '30 0 * * *'
  timezone 'Asia/Tokyo'
  delay 0
  result_url 'td://@/db_name/table_name'
  end
  Schedfile
  Apply
  $ pendulum --apikey='...' -a --dry-run
  $ pendulum --apikey='...' -a

  View full-size slide

 57. %JHEBHҠߦத
  IUUQTHJUIVCDPNUSFBTVSFEBUBEJHEBH

  View full-size slide

 58. "QQFOEJY
  w'BDUPSJ[BUJPO.BDIJOF
  wϨʔςΟϯάͷ޻෉
  wಋೖͱධՁํ๏

  View full-size slide

 59. ·ͱΊ
  w)JWFNBMMͱ5SFBTVSF%BUBͷ૊Έ߹ΘͤͰେྔσʔλʹର͢Δػցֶशར༻Λ
  ෑډ௿࢝͘ΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  w)JWFΫΤϦͰ؆୯ʹ΍Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͚Ͳɺ಺෦ͷϩδοΫ͸೺Ѳ͍ͯͨ͠΄
  ͏͕Α͍
  wσʔλ͕͋Ε͹ྟΉ݁Ռ͕ग़ͯ͘ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ͷͰɺϑΟϧλϦϯά΍νϡʔ
  χϯάɺϨʔςΟϯάͷௐ੔ͳͲ͸ͱͬͯ΋େࣄ

  View full-size slide

 60. ܅΋ϖύϘͰಇ͔ͳ͍͔ʁ
  ࠷৽ͷ࠾༻৘ใΛνΣοΫˠ !QC@SFDSVJU

  View full-size slide