Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

High 意識 Android - Mercari Day

High 意識 Android - Mercari Day

Presentation at #mercariday

Motohiro Takayama

January 20, 2017
Tweet

More Decks by Motohiro Takayama

Other Decks in Technology

Transcript

 1. High ҙࣝ Android
  mootoh

  View Slide

 2. FAQ

  View Slide

 3. : ϝϧΧϦͬͯ΋͏

  ΞϓϦ׬੒ͯ͠Δ͠

  ΍Δ͜ͱͳ͍Μ͡Όͳ͍ͷ?

  View Slide

 4. A: ·ͩ·ͩ·ͩ·ͩ
  ·ͩ·ͩ·ͩ·ͩ
  ͋Δ

  View Slide

 5. 2016/02~
  • νϟϨϯδ
  • Χϧνϟʔ
  • ະདྷ

  View Slide

 6. 2016

  View Slide

 7. Stats
  % git diff --shortstat `git log --pretty=%H --since 'last year' | tail -n 1`
  → 2,029 files changed, +385,707, -170,628 ■■■■
  % git log --pretty=%H --since 'last year' | wc -l
  → 4,049 commits

  View Slide

 8. Team of 4 in "#
  #
  "

  View Slide

 9. Team of 4→7 in "#$
  $
  #
  "

  View Slide

 10. ެ҆9՝

  View Slide

 11. “զʑͷؒʹ͸ɺνʔϜϓϨʔͳͲͱ͍͏
  ౎߹ͷΑ͍ݴ͍༁͸ଘࡏͤΜɻ
  ͋Δͱ͢Ε͹ελϯυϓϨʔ͔Βੜ͡Δɺ
  νʔϜϫʔΫ͚ͩͩɻ”
  — ߥרେี, 2002

  View Slide

 12. ެ҆9՝Ϟσϧ
  • ߈֪ػಈୂ S.A.C
  • ཱࣗͨ͠ଟ༷ͳϝϯόʔ
  • ݸʑͷ؍఺͔ΒϓϩμΫτ/૊৫ͷվળΛ

  ࣮ફ͢Δ

  View Slide

 13. FAQ

  View Slide

 14. : ̓ਓ΋ΤϯδχΞ͍Ε͹
  े෼Ͱ͠ΐ

  View Slide

 15. A: ·ΔͰ଍Γͳ͍

  #, ", $ ͦΕͧΕʹ෼͔Ε͍ͯΔ
  • ϓϩδΣΫτ͋ͨΓ 1~2ਓ
  • ΋ͬͱ͍Ε͹΍ΕΔ͜ͱΛ૿΍ͤΔ

  View Slide

 16. Challenges

  View Slide

 17. View Slide

 18. ଠฏ༸Λ·͙ͨ Code Review
  " PR
  # Review
  " Revise
  # Review # LGTM
  " Revise " Merge
  ☀ ☀ ☀ ☀

  PR ͷ଺ཹ͕࣌ؒ௕͘ͳΔ → ϦϦʔε஗

  View Slide

 19. Solution A

  View Slide

 20. 6:30am standup meeting

  " ϝϯόʔ͕Έͳ༮ࣇ࣋ͪͩͬͨ

  → ڧ੍ૣى͖
  • # ʹ༏͍͠ (ன)
  • Նͩͬͨ → ே໌Δ͍ͷͰૣى͖͠΍͍͢

  → ࢼ͠ʹ΍ͬͯΈΑ͏

  View Slide

 21. ݁Ռ:

  • Sync ͷճ਺͕૿͑ͨ͜ͱʹΑΓɺϨϏϡʔͷޮ཰
  ্͕͕ͬͨ


  • ࢠ͕6am ʹى͖ΔͷͰग़੮Ͱ͖ͳ͍
  • ҙਤͷ֬ೝͳͲ͸Ͱ͖Δ͕ PR ϕʔεͳͷͰ async

  View Slide

 22. Solution B
  https://screenhero.com

  View Slide

 23. ScreenHero
  • ϦϞʔτϖΞϓϩ
  • protected void synchronized review { … }
  • ࣌ؒ͸߹ΘͤΔඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 24. ݁Ռ
  • ίϛϡχέʔγϣϯͷଳҬ͕޿͍
  • ࢖͍෼͚
  • ॏ͍ϨϏϡʔͷ࣌ʹ໾ཱͭ
  • PR Ͱ2-3౓΍ΓऔΓͯͯ͠Β͕͔ͪ͋ͳ͍ →
  ͭͳ͍Ͱνϟνϟͬͱղܾ

  View Slide

 25. #
  "
  $
  Or…

  View Slide

 26. ๺ۃ Meeting

  ཱྀ͍͍ͩͨඅ30~100ສ
  • ͍͍ͩͨ౳ڑ཭

  פ͍⛄️

  View Slide

 27. ஌ݟ
  • ૣى͖͸Ωπ͍͕໾ʹཱͭ
  • ෳࡶ౓ʹԠͯ͡ίϛϡχέʔγϣϯͷଳҬΛม͑Δ
  • ͕࣌ࠩൃੜ͠ͳ͍Α͏ʹνʔϜΛ෼͚Δͷ΋
  • ๺ۃΛఘΊͳ͍❄

  View Slide

 28. Challenges

  View Slide

 29. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adobe_guadalupe_wine_barrel.jpg
  ख़੒

  View Slide

 30. ख़੒ίʔυ
  • ϓϩμΫτ։ൃΛ࠷଎ͰલʹਐΊ͖ͯͨ
  • 3೥ख़੒ (౰࣌)
  • ݹΊͷςΫϊϩδ
  • (ಛʹ)৽͍͠ϝϯόʔʹͱͬͯมߋͮ͠Β͍

  View Slide

 31. ݹΊͷςΫϊϩδ 34
  • Networking:
  • HttpUrlConnection / Apache HttpClient

  with ൿ఻ͷϨγϐ
  • Async Operation:
  • Callback Interface / EventBus
  • Singletons
  • Giant Activities

  View Slide

 32. →एฦΓ 5
  • Networking: okhttp
  • Async Operation: RxJava
  • Singletons: Dagger2
  • Giant Activities: MVVM

  View Slide

 33. ϦϑΝΫλϦϯά͍͕ͨ͠…
  • Ҋ݅։ൃͰύπύπ
  • ϦϑΝΫλϦϯά͢Δ͜ͱͰσάϨ͢Δ͜ͱ
  ͕͋ͬͨ
  • QA ͔Βͷ৴པஷۚ㽊

  View Slide

 34. ࡞ઓ⚽
  • Ҋ݅ͷεέδϡʔϧʹ৫ΓࠐΉ
  • ϦϑΝΫλͨ͠ํ͕ૣ͍ূڌΛ஝ੵ͢Δ
  • ςετͰσάϨΛ๷ࢭ͠ɺ৴པΛஷΊΔ

  View Slide

 35. ஌ݟ
  • ৽͍͠ػೳ࣮૷Λ͢ΔલʹϦϑΝΫλϦϯά
  • εέδϡʔϧʹ৫ΓࠐΉ
  • ͡Θ͡Θ޿͛Δ
  • ಆ͍ଓ͚ΔɺఘΊͳ͍

  View Slide

 36. Challenges

  View Slide

 37. #
  "
  1 → 8 0 → 1
  Product Phase

  View Slide

 38. $ #
  "
  0 → 1 8 → 10 1 → 8
  Product Phase

  View Slide

 39. Repository # " + $
  • ONE OK REPOSITORY
  • flavor Ͱ෼͚͍ͯͨ

  View Slide

 40. ໰୊
  • มߋͮ͠Β͍
  • isJP(), isUS(), isUK()
  • #޲͚ͷมߋΛ͍͚ͨͩ͠ͳͷʹ"ͷίʔυΛؾʹ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  • ࣌ࠩ໰୊ (ઌड़)
  • QA େม
  • Өڹൣғ: #޲͚ͷมߋ͚ͩͲɺ΄Μͱʹ"͸յΕͯͳ͍?
  • Region ͝ͱͰ phase ͕ҟͳΔ
  • ༏ઌ౓΍։ൃελΠϧ΋ҟͳΔ

  View Slide

 41. Solutions
  • ͻͱ·ͣ Branch Λ෼͚ͨ ⎇
  • Fork ͨ͠Β໭Δͷ͸ࠔ೉
  • ΋ͬͱ Region ͕૿͑ͨΒ?

  View Slide

 42. Challenges

  View Slide

 43. ID ج൫

  View Slide

 44. ID ج൫
  • Single Sign On తͳ΋ͷ
  • Mercari Souzoh
  • iOS / Android ͷϥΠϒϥϦॻ͘͜ͱʹͳͬͨ

  View Slide

 45. ݸਓతνϟϨϯδ
  • Kotlin
  • ຊମΞϓϦʹಋೖ͸᪳᪯ΘΕΔ͕ϥΠϒϥϦʹͳΒ
  • gRPC
  • HTTP/2, Protobuf, ΫϩεϓϥοτϑΥʔϜ

  View Slide

 46. gRPC "# ໰୊

  #-"Ͱ gRPC ௨৴͢Δͱࢗ͞ΔσόΠε͕

  " Ͱ͸໰୊͕ൃੜ͠ͳ͍
  • ϥΠϒϥϦͷԞਂ͍ͱ͜Ζʹ໰୊͕͋Γͦ͏
  • ී௨ͷ௨৴͸໰୊͕ͳ͍
  • ͔͕࣌ؒ͠͠ͳ͍⌛

  View Slide

 47. gRPC-gateway ?
  • gRPC ͷαʔϏεʹ RESTful JSON API ͰΞΫ
  ηεͰ͖Δ
  • ී௨ͷ HTTPS ΞΫηε͸ͭͳ͕Δ
  • ໰୊ճආ

  View Slide

 48. ஌ݟ
  • Kotlin

  ϥΠϒϥϦɺςετͳͲ͔Β߈ΊΔ → μϝʔδগͳ͍

  ϨϏϡʔ͞ΕͮΒ͍
  • gRPC
  • REST ͸ಀ͕͛ͩ໾ʹཱͭ
  • ίϯτϦϏϡʔγϣϯͰ͖Δ༨༟Λ࢒͓ͯ͘͠

  View Slide

 49. Future

  View Slide

 50. ·ͩ·ͩ·ͩ·ͩ·ͩ·ͩ͋Δ
  • ܻҧ͍ʹͨ͘͞Μͷ A/B ςετΛ

  ؆୯ʹճͤΔ࢓૊Έ
  • ଞ Region ্ཱͪ͛
  • Inter-Region ചങ
  • 3D ग़඼ɺ VR γϣοϐϯά (ໝ૝)

  View Slide

 51. Wrap Up

  View Slide

 52. Wrap up
  • ·ͩ·ͩνϟϨϯδ͕͋Δ
  • ٕज़త & ϓϩμΫτత
  • ެ҆̕՝Ϟσϧ

  View Slide

 53. “و༷ɺ͍͍࿹Λ͍ͯ͠Δͳɻ
  ࠓ͔Βࢲͷ෦ԼʹͳΕɻ”
  — ૲ಽૉࢠ, 2004

  View Slide

 54. JOIN US

  View Slide