Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

NOID歴 約2週間の人から見たNOID

0abc75d0ead1b1300178fad993308c67?s=47 もっちー
December 17, 2018

NOID歴 約2週間の人から見たNOID

0abc75d0ead1b1300178fad993308c67?s=128

もっちー

December 17, 2018
Tweet

More Decks by もっちー

Other Decks in Programming

Transcript

 1.    

 2. #

 3. n k L a V SO 8LT t @ oiB

  f 2 4( 0 @ I 2 ) 1 0 1 VULT t 2
 4.   

 5.   

 6. () 5 5 5 (

 7.    

 8. 7

 9. 1 2

 10.     

 11. 0 0 1 0

 12. 1 1 P 1

 13. D A 2 a KI N KI N KI N

  1 O
 14. D 3A a KI N KI N KI N 1

  O òƏöÇÏéÔĀćìÑƏØĉĘ
 15. 4 1 1 1

 16. 1 5

 17. Y N IA / / / / m N H

  D O o s / Y D / / O tl 6 ) 1 1 D O ( O aD S N D O O ne p
 18. D I 7 O ND 1

 19. J 1 8 J

 20. 9 1 I 1

 21. 0 20

 22. 2 1 3

 23. 2

 24. L 3 S M2

 25. 2 4

 26. 

 27. 6 2 /   

 28. D 2 N 7 UU O 2 G I I

 29.