Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

エンジニアにとっての地方と東京 ─ あるいはエンジニアのキャリア形成に環境が与える影響について

Naoya Ito
August 29, 2015

エンジニアにとっての地方と東京 ─ あるいはエンジニアのキャリア形成に環境が与える影響について

"首都「圏」から島根「県」へエンジニア・ワークシフト2015" での講演資料です

Naoya Ito

August 29, 2015
Tweet

More Decks by Naoya Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΤϯδχΞʹͱͬͯͷ஍ํͱ౦ژ
  ͋Δ͍͸ΤϯδχΞͷΩϟϦΞܗ੒ʹ؀ڥ͕༩͑ΔӨڹʹ͍ͭͯ
  ट౎ʮݍʯ͔Βౡࠜʮݝʯ΁ΤϯδχΞɾϫʔΫγϑτ
  /BPZB*UP
  ,BJ[FO1MBUGPSN *OD

  View Slide

 2. ࿩͍ͨ͜͠ͱ ෼

  •  ౡࠜ๚໰ͱͦͷײ૝
  •  ʮ஍ํͱ౦ژʯߟ࡯
  •  ษڧձ໰୊ʹ͍ͭͯ
  •  ݁ͼ

  View Slide

 3. ݄຤೔౎಺ʹͯ
  •  ౡࠜݝ౦ژࣄ຿ॴ෱ా͞Μ
  – ʮౡࠜ΁ͷ6λʔϯɾ*λʔϯΠϕϯτΛ։࠵
  ͢ΔͷͰ͕͢Կ͔஻͍ͬͯͩ͘͞ʯ
  •  ࢲ
  – ʮΉ͔͠ژ౎Ͱಇ͍ͯͨ͠஍ํͱ౦ژͱ͍͏
  ͓୊໨ͳΒ࿩ͤΔ͔ͳʯ
  – ͔͠͠ɺౡࠜʹ͸ߦͬͨ͜ͱ͕ͳ͍

  View Slide

 4. ͦΜͳΘ͚Ͱౡࠜ͸দߐʹ
  ߦ͖ͬͯ·ͨ͠

  View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. ͑ΜΉ͢ͼdΔ

  View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. ΨϦϨΦείʔϓ͞Μ

  View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. ͜Ε͕ΦϑΟεŋŋŋͩͱŋŋŋ

  View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. αϚʔ΢Υʔζ͔

  View Slide

 22. ςΫϊΞʔΫ͠·Ͷ
  source:  h*p://www.techno-­‐arc-­‐shimane.jp/guide/ins8tu8on-­‐show/

  View Slide

 23. View Slide

 24. ιχοΫϜʔϒ͞Μ

  View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. View Slide

 29. View Slide

 30. View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. ϞϯελʔϥϘ͞Μ

  View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. ίϛϡχςΟษڧձ
  ͜ͷ೔͸։ൃ߹॓ɺদߐͰಇ
  ͘ਓʑͷ׆ಈใࠂͳͲ͕ςʔ
  ϚͰͨ͠

  View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. h*p://engineer.crowdworks.jp/2014/10/30/development-­‐camp-­‐2014.html

  View Slide

 40. h*p://blog.fenrir-­‐inc.com/jp/2015/01/mihonoseki.html

  View Slide

 41. h*p://shimane.monstar-­‐lab.com/hasumin/1432254260

  View Slide

 42. h*p://ir3.hatenablog.com/entry/2015/05/14/211914

  View Slide

 43. ߦ੓͕3VCZͷ੝Γ্͛΍։
  ൃ߹॓ͷαϙʔτΛܦӦϚω
  δϝϯτख๏ΛऔΓೖΕϚ
  ωʔδ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 44. ʮ೔ຊͰ࠷ॳʹ։ൃ߹॓ͨ͠
  ͷԶͨͪ υϠʯ
  ˠ৴ͯ͡΋Β͑ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 45. ڶഴ͕͏·͍ͱ͔ŋŋŋ

  View Slide

 46. ஍࢈ͷ෺࠷ߴɺҾͬӽ͖ͯ͠
  ͯྑ͔ͬͨͱ͔ŋŋŋ

  View Slide

 47. μδϟϨ·Ͱग़Δ࢝຤
  େ৔͞Μ

  View Slide

 48. ࠙਌ձʹ޲͚ͯߴ·Δظ଴

  View Slide

 49. ౡࠜݝிਿݪ͞Μ
  ࠙਌ձձ৔͸Ӻલͷ
  ʰΧϓϦνϣʔβʱͰ͢

  View Slide

 50. ͑ͬ

  View Slide

 51. h*p://www.capricciosa.co.jp/

  View Slide

 52. View Slide

 53. ϓϨϛΞϜϞϧπΛඒຯ͘͠
  ͍͖ͨͩ·ͨ͠ɻ

  View Slide

 54. View Slide

 55. View Slide

 56. ೦ئͷ஍࢈ྉཧ

  View Slide

 57. View Slide

 58. View Slide

 59. View Slide

 60. View Slide

 61. ͓౔࢈ʹങͬͯؼΓ·ͨ͠

  View Slide

 62. ߟ࡯

  View Slide

 63. •  ߦ੓͕3VCZͰ
  •  Φʔϓϯιʔε
  •  ฻Β͠΍͢͞
  •  ࣗવ
  •  ѹ౗తͳαϚʔ΢Υʔζײ
  •  ࿷Ͱ߹॓
  •  ίϛϡχςΟ
  •  ΧϓϦνϣʔβ

  View Slide

 64. ͻͱͼͱ
  •  ౡࠜʹΏ͔Γͷͳ͍ਓͰߏ੒͞Ε͍ͯΔ
  νʔϜ΋ଟ͍
  – ౦ژͷاۀͷϒϥϯνͩͬͨΓ
  •  ϑοτϫʔΫ͕͍ܰɺ೤৺

  View Slide

 65. Ϋϥ΢υɾϦϞʔτϫʔΫ
  ͷීٴ͕ޙԡ͠
  •  ෺ཧΠϯϑϥΛ͍࣋ͬͯͳ͍νʔϜ΋ଟ͍
  – "84΍($1ͷීٴ
  – ۀ຿༻4BB4ͷ͓͔͛ͰΠϯτϥ͍Βͣ
  •  ϦϞʔτϫʔΫΛී௨ʹ͍ͯͨ͠
  ෺ཧతͳ੍໿͕
  গͳ͘ͳͬͨ

  View Slide

 66. ϦϞʔτϫʔΫ
  •  ,BJ[FO1MBUGPSN *ODͰ΋࣮ࢪ
  –  ஍ํͰϑϧϦϞʔτͷਓ΋݁ߏ͍Δ
  •  ژ౎ɺେࡕɺ෱Ԭɺ࢛ࠃ
  •  Ҏલͱҧ͏͜ͱŋŋŋಓ۩ͷίϞσΟςΟԽ
  –  1$Χϝϥ .BDʹඪ४౥ࡌ

  –  ҆ՁͳϏσΦձٞ4BB4
  •  (PPHMF)BOHPVU ;PPNVT BQQFBSJO
  –  Α͘Ͱ͖ͨ৘ใڞ༗πʔϧ
  •  4MBDL
  •  2JJUB5FBNɺFTB
  ஍ཧతʹ཭Ε͍ͯͯ΋৬຿
  ಺༰͕ͦΕʹࠨӈ͞ΕͮΒ
  ͘ͳͬͨɻ

  View Slide

 67. ͨͩ͠ࢀߟ
  •  ϦϞʔτϫʔΫ৴ऀͰ͸ͳ͍
  – ϦϞʔτϫʔΫʹ͸೉͠͞΋͋Δ
  •  ྫϓϩδΣΫτॳظʹ͸إΛಥ͖߹Θͤͨํ͕΍
  Γ΍͍͢
  •  ࡶஊػձ͕ ૬ରతʹ
  ๡͍͠ŋŋŋ์͓ͬͯ͘ͱૄ
  ͳਓؒؔ܎
  – σϝϦοτΛΧόʔ͢ΔΤωϧΪʔ͸ඞཁ
  参考:  h*ps://speakerdeck.com/naoya/rimotowakufalsehua

  View Slide

 68. ϑοτϫʔΫ͕͍ܰ
  •  খ͞ͳνʔϜ
  •  ࢓ࣄ৔͸ࣗ෼ͨͪͰσβΠϯ
  •  ͦͷ౔஍Λָ͠ΜͰ࢓ࣄɾੜ׆
  – ࣗવͰ߹॓
  – ϩʔυόΠΫͰ௨ۈ
  – ໷ܠɾՖՐɾാɾαϚʔ΢Υʔζ

  View Slide

 69. Ϟνϕʔγϣϯ
  ɾࣗ཯ੑ
  ɾϚελϦʔ ख़ୡ

  ɾ໨త

  View Slide

 70. ৽͍͠ಇ͖ํ
  •  ࢓ࣄ৔΍ϓϩηεΛࣗ෼ͰσβΠϯ
  –  ϦϞʔτʔϫʔΫ
  –  ࣌ؒ
  –  ΦϑΟε؀ڥ
  –  ಓ۩ FHιϑτ΢ΣΞπʔϧྨ

  –  ࢓ࣄͷਐΊํ FH։ൃϓϩηε

  – 
  ࠔ೉΋൐͏͕ࣗΒͷҙࢤͰ
  બ୒͢Δ͜ͱʹΑΔ಺తϞ
  νϕʔγϣϯΛ༠ൃ

  View Slide

 71. ৽͍͠ಇ͖ํ͸࣮ݱͰ͖Δ͔
  •  ౦ژͰ͸ŋŋŋ
  –  ʮελʔτΞοϓPSେاۀʯͷೋ߲ରཱͱͯ͠ଊ͑ΒΕ͕ͪ
  –  ͕Ή͠ΌΒPS҆ఆͨ͠ੜ׆
  •  τϨʔυΦϑ
  –  ͕͠ΒΈͳ͘৽͍͠ಇ͖ํΛࢦ޲ɺҰํɺελʔτϑΣʔζ Ϗ
  δωεͱͯ͠ະ੒ख़
  Ͱ͋ΔͨΊϫʔΫϩʔυ͸ۃΊͯߴ͍
  –  ੒ख़ͨ͠اۀͰϫʔΫϩʔυ͸҆ఆ͍ͯ͠Δ͕ɺ૊৫తͳϑο
  τϫʔΫ͕ॏ͘ैདྷత৬ۀײ
  ܦࡁతҡ࣋ίετ͕ߴ͘ɺ
  ͳ͔ͳ͔ͦͷதؒΛࢦ޲Ͱ
  ͖ͳ͍

  View Slide

 72. দߐʹ͋ͬͨ΋ͷ
  •  ϫʔΫϥΠϑόϥϯε ͋Γ͖ͨΓͳݴ༿Ͱ͕͢ŋŋŋ


  – ϑοτϫʔΫͷܰ͞৽͍͠ಇ͖ํ
  – ద౓ͳϫʔΫϩʔυ
  – ʮ࢓ࣄͷ౦ژʯ͔ʮੜ׆ͷాࣷʯͱޠΒΕ͕
  ͕ͪͩɺͦ͏͍͏Θ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨ
  •  ࢓ࣄʹ΋ੜ׆ʹ΋৘೤Λ͍࣋ͬͯΔਓʑ
  ྆ऀͷཱ͕྆ൺֱత༰қͰ
  ͋Δ͜ͱ͕৽઱ͩͬͨɻ

  View Slide

 73. ػձͷࠩ
  •  اۀͱͯ͠
  –  اۀͱͯ͠ͷϏδωεػձ ϏδωεͷόϦΤʔγϣϯ
  ͸౦ژ
  ʹΞυόϯςʔδ
  •  Ӧۀػձਓޱ͔ΒདྷΔଟ༷ੑ
  •  ݸਓͱͯ͠
  –  ΤϯδχΞͱͯ͠͸৬຿಺༰ͷࠩ͸͋·Γͳͦ͞͏ͩͬͨ
  •  Ή͠Ζಇ͖ํΛબ୒Մೳͳ෼ɺ޾෱౓͕ߴ͍ਓ΋
  –  ܦࡁతͳࠩ΋େ͖͘ͳ͍
  •  ಉڅ༩ਫ४ͷاۀ΋
  •  ੜ׆ҡ࣋ίετ͕௿͍

  View Slide

 74. ษڧձ໰୊
  •  ʮษڧձͳͲଞͷٕज़ऀͱ઀͢Δػձ͕
  ౦ژʹൺֱͯ͠
  ѹ౗తʹগͳ͍ʯ
  – ݱ஍ͷօ͞Μɺ΄΅શһ͕ޱʹ
  ͜ͷ໰୊ʹ͍ͭͯগ͠۷Γ
  Լ͛·͢

  View Slide

 75. ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ
  ͱͯ͠ͷΩϟϦΞͱ؀ڥ

  View Slide

 76. *5ษڧձ
  •  ʮษڧձʯͱݴ͍ͭͭษڧͷ৔ʹͳ͍ͬͯΔ͔
  –  ࣗ෼ͷ࣮ײ࣮͸ͳͬͯͳ͍
  •  εΩϧΞοϓ௚઀͸ܨ͕Βͳ͍
  •  ݁ہͻͱΓͰखΛಈ͔֮ͯ͑͠Δ
  •  ؒ઀తʹ͸࣮Γͷଟ͍৔
  –  ৘ใ͕੔ཧ͞ΕΔ͖͔͚ͬ
  •  ࣝऀ͕εϥΠυʹ஌ݟΛ·ͱΊ֦ͯࢄ͢Δػձʹ
  –  ٕज़τϨϯυͷݟ͑ΔԽ
  –  ωοτϫʔΩϯά
  –  ࣗݾεΩϧͷ૬ରԽ

  View Slide

 77. ࣗݾεΩϧͷ૬ରԽ
  •  εΩϧϨϕϧͷ૬ରԽػձ
  –  ஌ࣝྔ͕൓ө͞Εͨपғͷձ࿩
  –  ίϛϡχςΟ಺Ͱͷৗࣝײ
  –  τοϓϓϨΠϠʔͱͷࠩ
  •  ͋Δ͍͸ࣗ෼ͷํ͕͏·͘Ͱ͖͍ͯΔ͜ͱ΋෼͔Δ
  •  যΓ
  –  ʮ৽͍͜͠ͱΛ֮͑ΒΕͯྑ͔ͬͨʯΑΓ΋ʮੈͷதͱͷࠩΛ
  ײͯ͡যͬͨʯ
  –  ੒௕΍ํ޲मਖ਼ͷ͖͔͚ͬʹ
  ʮܹࢗʯͱ͔Α͘ݴΘΕΔ΋
  ͷͷਖ਼ମ
  ݁Ռɺ༕ᓔʹͳΔਓ΋

  View Slide

 78. ҰํͰ͜Μͳ͜ͱ͋Γ·ͤΜ͔
  •  8FC͔ΒೖͬͯདྷΔ৘ใͰܹࢗɺযΔ
  •  ͋Ε͜Ε΍ͬͯΈΔ
  –  ʮ"1*ͩʯ
  –  ʮΫϥ΢υͩʯ
  –  ʮ)5.-ͩʯ
  –  ʮϏοάσʔλͩʯ
  •  ͍Ζ͍Ζ֮͑ͯΔׂʹযΓ ྼ౳ײ
  ͸ղফ͞Εͳ
  ͍ŋŋŋ

  View Slide

 79. ʮຊ౰ʹ͜ΕΛଓ͚͍ͯͯɺ͋
  ͷਓΈ͍ͨʹͳΕΔͷ͔ ʯ

  View Slide

 80. ࢲ΋ͦΜͳ࣌ظ͕͋Γ·ͨ͠
  •  ͋ͪͪ͜ͷษڧձʹग़Δ
  •  ༕ᓔʹͳΔ
  •  ͍Ζ͍ΖͳτϨϯυʹखΛग़͢
  •  Ͱ΋਎ʹͭ͘ͷ͸ʮ)PX5Pʯ͹͔Γŋŋŋ
  •  γεςϜͷࠜຊΛଊ͑ͨ࢓ࣄ͕Ͱ͖ͳ͍
  –  ো֐͕ىͬͯ͜΋ର঱ྍ๏
  –  ෛՙ෼ࢄ΋ܦݧଇͷΈͰ
  –  େ͖ͳσʔλΛ͏·͘ѻ͑ͳ͍

  View Slide

 81. ;ͱ͖͔͚ͨͬ͠
  Α͘͜ͷ࿩Λ͢
  ΔΜͰ͚͢ͲͶ

  View Slide

 82. ͦ͏͍͑͹ɺͱ͋Δ஌ਓͷຊ୨
  •  ࣗ෼͕ಡΜͰΔΑ͏ͳϋ΢πʔຊ͕ͳ͔ͬ
  ͨ
  •  ฒΜͰ͍ͨͷ͸ݹయ͹͔Γ

  View Slide

 83. View Slide

 84. View Slide

 85. View Slide

 86. View Slide

 87. ޛͬͨ͜ͱ
  •  ࣗ෼ʹͱͬͯඞཁͳʮٕज़ʯ͸୭΋࿩୊ʹͯ͠
  ͍ͳ͔ͬͨ
  –  ෛՙ෼ࢄʹΧʔωϧͷ஌͕ࣝඞཁͩͬͨͳΜͯ ࠓࢥ͑
  ͹౰ͨΓલͷ͜ͱ

  •  ʮٕज़ʯΛ਎ʹ͚ͭΔͷʹ࣌ʹܹ͕ࢗअຐ
  –  ඞͣ͠΋पғͷਓ͕࿩୊ʹ͸͍ͯ͠ͳ͍͜ͱʹɺજΓ
  ଓ͚Δඞཁ
  – ݽಠ

  View Slide

 88. ژ౎΁

  View Slide

 89. ྑ͔ͬͨ
  •  ଟ͗͢Δ౦ژͷܹ͔ࢗΒ཭Ε͔ͨͬͨ
  •  ੩ᨰͳ؀ڥͰɺજΔ
  •  ܭࢉػՊֶɺ਺ֶɺՌͯ͸෺ཧֶ·Ͱί
  πίπࣗशͨ͠

  View Slide

 90. ಘΒΕͨ΋ͷ
  •  ϓϩάϥϚͱͯ͠ͷԼ஍ʹͳΔ஌ࣝ
  –  ΞϧΰϦζϜͱσʔλߏ଄
  –  04ɾΧʔωϧ
  –  ωοτϫʔΫαʔϏεΞʔΩςΫνϟ
  –  ࣗવݴޠॲཧ
  –  ػցֶश
  –  ઢܗ୅਺ɾ֬཰౷ܭ
  –  ŋŋŋ
  •  ਂ͘જٕͬͯज़Λशಘ͢Δश׳
  •  ྼ౳ײͷ؇࿨
  ౰࣌਎ʹ͚ͭͨ஌ࣝ͸͍·
  ΋௠෗Խ͍ͯ͠ͳ͍

  View Slide

 91. ͕ͩɺԿ͔͕͓͔͍͠ŋŋŋ

  View Slide

 92. •  ࢲʮ݁ߏͳن໛ͷσʔλͩͶɻ4V⒏Y
  "SSBZͰࡧҾ࡞Ζ͏͔ɻιʔτ͸*4๏
  Ͱŋŋŋʯ
  •  "ʮŋŋŋ࣮૷݁ߏ͔͔࣌ؒͬͯ·͢ʯ
  •  #ʮϒϥ΢βͷTRMJUFʹೖΕͯMJLFͰҾ
  ͍ͨΒര଎ͩͬͨοεʯ
  ͋Εͬ

  View Slide

 93. ंͷσΟʔϥʔͷ/͞Μ
  •  /ʮҏ౻͞ΜαϯγϟΠϯ຀৔΍ͬͯ·͔͢ʯ
  •  ҏ౻ʮ͸͡ΊͨΑʔɻҭ͖ͬͯͨʯ
  •  /ʮۙࠒ͸ΫϦϊοϖ͕ʯ
  •  ҏ౻ʮ͸͡ΊͯΈͨʯ
  •  /ʮࠓ͸ո౪ϩϫΠϠϧͰ͢Αʯ
  ͓΍ŋŋŋ

  View Slide

 94. ͜ΕͰྑ͍ͱࢥ͍͕ͬͯͨŋŋŋ
  •  ʮྲྀߦ͔Β཭Εͯਂ͘જΔɺͦΕ͚ͩΛଓ͚ͯ
  ͍Ε͹͍͍ʯ
  •  ͔͠͠ɺͦΕ͸ͦΕͰؒҧ͍ͩͬͨ
  –  ࢓ࣄʹ͸࣌ʹ)PX5P΋ॏཁ
  •  ಉ͡࢓ࣄΛɺ৽͍͠ιϑτ΢ΣΞͰ͋ͬͱ͍͏ؒʹ࣮૷ͯ͠
  ͠·͏ಉ྅
  –  ৽͍͠Ϗδωε͕ຄڵ
  •  8FCϏδωεͷస׵ظ
  •  ήʔϜɺεϚʔτϑΥϯ

  View Slide

 95. ଢ଼ᆵԽ
  •  ৬৔ͷಉ྅ʹ͔͠ձͬͯͳ͔ͬͨ
  •  ʮऑ͍ឺͷڧΈʯΛ๨Ε͍ͯͨ

  View Slide

 96. ૬ରԽͰ͖͍ͯͳ͔ͬͨ
  •  ࣗ෼Λ૬ରԽ͢ΔػձΛࣦ͍ͬͯͨ
  –  ݹయʹજΔ͜ͱʹ߆Γա͗ͯࢹ໺ڱࡥʹ
  –  Ϗδωεײ౓΍ٕज़౤ࢿͷํ޲ੑ͕ɺͲ͔͜Β͔͢͜
  ͣ͠Ε͍ͯΔͷʹؾ͍ͮͯͳ͔ͬͨ
  •  ࠶ͼޛͬͨ͜ͱ
  –  ࣌ʹܹࢗʹຒ΋ΕΔ͜ͱ΋ඞཁ
  –  ݁ہɺόϥϯε

  View Slide

 97. ࣮ࡍʹ͋ͬͨɺྫ͑࿩
  •  ೔ถͰ཭Εͯ࢓ࣄ
  •  64ʹग़ுʹ͍ͬͨಉ྅͸ɺͳ͔ͥͦͷ৔ʹ͍Δ
  ͱ͖͸64ࢹ఺ʹ
  –  ຊਓ΋͋·Γͦͷ͜ͱʹؾ͍ͮͯͳ͍
  –  ஍ཧɺ࣌ࠩ㱺64ίϯςΩετͷ৘ใ͕༏ઌͯ͠ೖͬ
  ͯདྷΔ
  ؀ڥ͸ɺຊਓ͕ࢥ͏Ҏ্ʹ
  ӨڹΛ༩͑Δ

  View Slide

 98. 3VCZ͕ੜ·Εͨ؀ڥ
  ͓ͦΒ͘
  3VCZ͕দߐͰੜ·Εͨͷ΋ۮવͰ͸ͳ͍

  View Slide

 99. ͡Ό͋ɺͲͬͪͷ
  ؀ڥ͕͍͍ͷ

  View Slide

 100. ؀ڥʹ͍ͭͯ
  •  ࣗ෼ͷ݁࿦
  –  ݁ہͷͱ͜Ζɺษڧձ΍ਓͱͷަྲྀ͸͋ͬͯ΋ͳͯ͘
  ΋՝୊͕͋Δ
  •  ౦ژͰ͸ଟ͗ͯ͢ࡶԻʹײ͡Δ
  •  ஍ํͰ͸૬ରԽͷػձΛࣦ͏ɺḵᆵԽ͕ى͜Δ
  –  ࣗ෼͕͍·͍Δ؀ڥͰ͸ಘΒΕͳ͍ଆ໘ΛɺͲ͏ଊ
  ͑ͯຒΊ߹ΘͤΔ͔࣍ୈͰ͸ͳ͍͔
  ษڧձʹݶΒͳ͍

  View Slide

 101. ݁ͼվΊͯɺ஍ํͱ౦ژ
  •  τϨʔυΦϑ
  •  ࣗ෼͕༏ઌͯ͠બ୒͍ͨ͠΋ͷ͸Կ͔
  – ࢓ࣄ͔ɺੜ׆͔
  – ܹ͔ࢗɺ੩ᨰͳ؀ڥ͔
  •  ͲͪΒ͕ྑ͍ѱ͍Ͱ͸ͳ͍
  – ͦͷબ୒ʹΑͬͯܽམ͢Δ΋ͷΛɺਖ਼໘͔Β
  ݟͭΊଓ͚Δश׳͕ͦ͜େ੾

  View Slide

 102. ౡࠜɺদߐ
  •  ָ͔ͬͨ͠
  – ඒ͍͠ொฒΈɺࣗવɺ৯ࣄ
  – 3VCZɺΦʔϓϯιʔε
  •  ݱ஍ͷΈͳ͞Μ͕ͱͯ΋਌੾ͩͬͨ
  •  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 103. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide