Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

非機能要件を文化に _株式会社ニジボックス Yosuke Furukawa

非機能要件を文化に _株式会社ニジボックス Yosuke Furukawa

リクルートグループ主催!『大規模メディアにおけるWeb開発の最前線』
https://business-and-creative.connpass.com/event/188628/

株式会社NIJIBOX

December 18, 2020
Tweet

More Decks by 株式会社NIJIBOX

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ඇػೳཁ݅ΛจԽʹ
  2020/12/10 @ Business & Creative

  View Slide

 2. Twitter: @yosuke_furukawa
  Github: yosuke-furukawa
  ࠷ۙͷ׆ಈ
  $ISPNF"EWJTPSZ#PBSE
  +4$POG+1PSHBOJ[FSFUD

  View Slide

 3. ඇػೳཁ݅ʹͩ͜ΘΔ

  View Slide

 4. ػೳཁ݅ͱඇػೳཁ݅
  • ػೳཁ݅ɿ
  ࣮૷͠ͳ͖Ό͍͚ͳ͍ػೳ
  Ϣʔβʔ͔ΒͷཁٻΛ׎͑ΔγεςϜͷػೳ
  • ඇػೳཁ݅ɿ
  ඞͣ͠΋࣮૷͠ͳ͖Ό͍͚ͳ͍Θ͚Ͱ͸ͳ͍͕ɺ
  ϓϩδΣΫτΛ޲্ͤ͞ΔͨΊʹඞཁͳ͜ͱ

  View Slide

 5. ඇػೳཁ݅
  • ηΩϡϦςΟ
  • XSS/XSRF/DoS etc
  • ύϑΥʔϚϯε
  • SPA/PWA/AMP etc
  • ϝϯςφϯαϏϦςΟ
  • ςετॻ͘/e2e/storyboard etc

  View Slide

 6. ػೳཁ݅Λຬͨͯ͠ظ೔ʹ௥
  ΘΕΔதͰͲ͜·Ͱඇػೳཁ
  ݅ΛೖΕࠐΊΔ͔ͱ͍͏ͷ͕
  ΤϯδχΞͷҰछͷೳྗ

  View Slide

 7. ඇػೳཁ݅͸จԽ
  • ௒ߴ଎ͰϝϯςφϒϧͰΞΫηγϒϧͰૉ੖
  Β͍͠΋ͷΛ࡞ͬͨͱͯ͠΋ͦΕΛҡ࣋͠ଓ
  ͚ΒΕͳ͚Ε͹ҙຯ͕ͳ͍ɻ
  • ύϑΥʔϚϯεʹͤΑϝϯςφϯαϏϦςΟ
  ʹͤΑɺҰ࣌తͳରࡦ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺϝϯ
  όʔͷҭ੒ؚΊͨ߃ٱతͳରࡦ͕ඞཁɻ

  View Slide

 8. ϦΫϧʔτͱχδϘοΫε

  View Slide

 9. ϦΫϧʔτͱχδϘοΫε
  • ϦΫϧʔτͷϑϩϯτΤϯυΛڠۀ͍ͯ͠Δύʔτφʔ
  • ϦΫϧʔτଆͷϑϩϯτΤϯυ͸࢓༷͕ະ֬ఆͩͬͨΓɺٕज़ελο
  Ϋ͕ܾ·ͬͯͳ͔ͬͨΓͱ͍ͬͨෆ࣮֬ੑͷߴ͍ΞϓϦέʔγϣϯͰ΋
  ࣮֬ʹ࡞Δ͜ͱʹओ؟Λ͓͍ͯΔ
  • χδϘοΫεଆͷϑϩϯτΤϯυ͸࡞ͬͨ΋ͷΛҡ࣋ɾ੒௕ͤ͞Δ͜
  ͱʹओ؟Λ͓͍ͯΔ
  • ͲͪΒ΋Ұॹʹ࡞͓ͬͯΓɺڥքΛ͸͖ͬΓҾ͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  • ҰॹʹࣄۀΛ੒௕ͤ͞Δɺඇػೳཁ݅ʹͩ͜ΘΔͱ͍͏ҙຯͰ͸Ͳͪ
  Β΋ಉ͡ɻ

  View Slide

 10. ͜Ε·Ͱ΍͖ͬͯͨ͜ͱ

  View Slide

 11. ϦΫϧʔτͷWebΛߴ଎Խ
  ͠ɺϢʔβϏϦςΟΛ޲্͞
  ͤΔ׆ಈΛ֤αΠτͰ࣮ࢪ

  View Slide

 12. 466.0
  ੑೳͷఆ఺؍ଌπʔϧΛ
  ࡞੒
  ڝ߹ͱͷࠩ෼Λఆৗൺֱ
  "JS4)*'5
  ஗͍ͱݴΘΕ͍ͯͨΫϥ
  ΠΞϯτΛ௚઀๚໰͠ɺ
  ߴ଎Խ
  )1#ίεϝ
  ".1'JSTUͳαΠτΛߏ
  ஙɺύϑΥʔϚϯεΛվ
  ળͭͭ͠ɺϊ΢ϋ΢͕શ
  ମʹਁಁͰ͖ΔΑ͏ʹ͠
  ͨ

  View Slide

 13. AirSHIFT
  https://web.dev/five-ways-airshift-improved-their-react-app/
  virtual rendering
  ͰදࣔཁૉΛ࡟ݮ
  Ұ෦ͷཁૉΛComlinkͰ
  workerize

  View Slide

 14. SUUMO
  ࢖͍ͬͯͳ͍CSS Λ95%࡟ݮ
  ը૾αΠζΛ90%࡟ݮ
  Core Web Vitals All Green ୡ੒
  https://recruit-tech.co.jp/blog/2020/08/07/suumo_performance_improvement/

  View Slide

 15. HPBCosme
  https://youtu.be/S_UttIYzKtM
  Lighthouse CI Λ࢖ͬͯఆظతʹ
  ύϑΥʔϚϯεܭଌ
  StoryBookͱreg-suitͰVRT

  View Slide

 16. ͍Ζ͍Ζ΍͖͚ͬͯͨͲ΋...
  • ϓϩμΫτ඼࣭Λվળ͚ͨͩ͠Ͱ͸ಓ൒͹
  • ͜ͷվળΛจԽʹ͠ɺܧଓతʹଓ͚ɺϏδω
  εΰʔϧʹͭͳ͛ͯͦ͜੒ޭ
  • վળ׆ಈΛܧଓͭͭ͠ɺ࠷ऴతͳϏδωε
  ΰʔϧΛ໨ࢦ͢

  View Slide

 17. จԽʹ͢ΔͨΊʹԿΛ΍ͬͯ
  ͖͔ͨ

  View Slide

 18. ৔౰ͨΓతʹվળ => ͍͖ͳ
  Γίϯόʔδϣϯͷୡ੒ͳͲ
  ͷந৅౓ͷߴ͍ͱ͜ΖΛૂ͏
  μϝύλʔϯ
  Ϙʔϧ࣋ͬͨΒ͍͖ͳΓγϡʔτଧͬͪΌ͏λΠϓ

  View Slide

 19. ඇػೳཁ݅Λ্͍͛ͯ͘ͷʹ
  ΋ઓུ͕͋Δ

  View Slide

 20. ݟ͑ͳ͍΋ͷ͸ଌΕͳ͍
  ଌΕͳ͍΋ͷ͸վળͰ͖ͳ͍

  View Slide

 21. ·ͣ͸ݟ͑ΔΑ͏ʹ͠Α͏

  View Slide

 22. ՄࢹԽ͕ॏཁ
  • AirSHIFTͰ͸Ϣʔβʔͷ࣮ࡍͷૢ࡞Λجʹ͔
  ͔ͬͨඵ਺Λݟ͑ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δɻ
  ݟ͑ΔͱؾʹͳΔɺෆࢥٞͱվળͨ͘͠ͳΔ

  View Slide

 23. ݟ͑ͨΒܧଓతʹଌΖ͏

  View Slide

 24. ଌΔ͜ͱΛश׳ʹ͠Α͏ɻ
  • HPBίεϝͰͷࣄྫ
  • Speed Curve ͳͲͷಋೖ΋ݕ౼͠ɺଌΓଓ͚Δ
  श׳Λ࡞Δɻ

  View Slide

 25. ܧଓతʹଌΕͨΒ
  ܧଓతʹվળ͢ΔྲྀΕΛ࡞Δ

  View Slide

 26. վળΛී௨ʹεϓϦϯτʹ΋৐
  ͤΔ
  • ඇػೳཁ݅ͷվળΛػೳͷ௥Ճͱ౳͘͠ѻ͍ɺ
  εϓϦϯτʹೖΕͯվળ͢ΔྲྀΕΛ࡞Δɻ
  • ৔߹ʹΑͬͯ͸OSSʹPRΛग़͢ͱ͔΋ݕ౼͢
  Δɻ
  AMP Optimizer Bug... ƅ̖ƅ;)

  View Slide

 27. ՄࢹԽ => ϞχλϦϯάͷश
  ׳ͮ͘Γ => վળΛॏͶΔ
  উͪύλʔϯ

  View Slide

 28. ͱ͸͍͑ɺͦΜͳ࣌ؒ࡞Ε·ͤΜΑ

  View Slide

 29. ͦΕ͸΋ͪΖΜͦ͏ɻ
  ϝϯόʔؒͰͷೳྗ޲্΋ඞཁɻ
  ೳྗ͕͋Δఔ౓ߴ͍ϝϯόʔ͡Όͳ͍
  ͱΤϯϋϯε͠ͳ͕ΒվળͰ͖ͳ͍ɻ

  View Slide

 30. ϝϯόʔͷҭ੒΋ηοτͰߟ
  ͑ΔɻҰ࣌తͳվળͰऴΘΓ
  ʹ͠ͳ͍ɻ

  View Slide

 31. Ωʔϫʔυ ͦͷ1:
  ήʔϛϑΟέʔγϣϯ

  View Slide

 32. ࢀը౰ॳ
  ໿1೥ޙ
  ήʔϛϑΟέʔγϣϯ
  ήʔϜͷݸମ஋άϥϑΈ͍ͨ
  ͳײ֮ͰεΩϧϚοϓΛ࡞Δ

  View Slide

 33. ࢀը౰ॳ
  ໿1೥ޙ
  ͜ͷϨʔμʔνϟʔτάϥϑΛ
  ίʔϯϑϨʔΫάϥϑͱݺΜͰ
  ͍Δʢ๭ອ࠽ͷωλΑΓʣ

  View Slide

 34. ۀ຿ͷ਱ߦʹ଍Γ͍ͯͳ͍ॴ
  ͕ՄࢹԽ͞Εɺೳྗ޲্ͷα
  ϙʔτʹ࢖͑Δɻ

  View Slide

 35. Ωʔϫʔυ ͦͷ2:
  εϐʔυϋοΧιϯ

  View Slide

 36. ΢ΣϒϑϩϯτΤϯυ͚ͩͰ
  Ͳ͜·ͰLighthouseͷείΞ
  Λ্͛ΒΕΔ͔ڝ͏େձ

  View Slide

 37. ୹ظతʹੑೳʹؔ͢ΔφϨο
  δΛ࣮ઓܗࣜͰஷΊΒΕΔɻ

  View Slide

 38. ϝϯόʔͷೳྗ޲্ɺҭ੒·
  ͰηοτͰඇػೳཁ݅ͷจԽ
  ͷৢ੒ͱͯ͠औΓ૊Ή

  View Slide

 39. ·ͱΊ

  View Slide

 40. ·ͱΊ
  • χδϘοΫε΋ϦΫϧʔτ΋ͲͪΒ΋ඇػೳཁ݅ʹͩ͜Θͬ
  ͍ͯΔɻ
  • ඇػೳཁ݅ΛͨͩҰ࣌తʹୡ੒͢Δ͚ͩͰ͸ͳ͘த௕ظతʹ
  औΓ૊ΜͰ͍͘ = จԽʹ͢ΔͨΊʹ΍͍ͬͯΔ͜ͱ
  • ݟ͑ΔԽ => ܭଌͷश׳Խ => վળͷश׳Խ
  • ҭ੒·ͰηοτͰߟ͑Δ΂͖ɺεϐʔυϋοΧιϯ΍ήʔ
  ϛϑΟέʔγϣϯΛ׆༻ֶָͯ͘͠͠΂Δ࢓ֻ͚࡞ΓΛɻ

  View Slide