Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[email protected]#50 配布用

[email protected]#50 配布用

(スライドのホストをSlideShareから引っ越し)
https://www.slideshare.net/toshiak_netmark/hbstudybpstudy50

Toshiaki Baba

October 28, 2011
Tweet

More Decks by Toshiaki Baba

Other Decks in Technology

Transcript

 1. hbstudy
  @netmarkjp
  ͹͹ ͱ͖͋͠

  View Slide

 2. Congratulations!!!

  View Slide

 3. [email protected]ত࿨ه೦ެԂͰ
  haru͞Μͱ߹Θͳ͔ͬͨΒ
  bpstudy͕ͳ͔ͬͨΒ
  ࠓͷࢲ΋hbstudy΋͋Γ·ͤΜͰͨ͠

  View Slide

 4. Thanks!!!

  View Slide

 5. who?

  View Slide

 6. who
  ͜ͷεϥΠυɺࠓ೔͓࿩͢Δ͜ͱ͸ݸਓͷݟղͰ͋Γɺॴଐ͢Δ૊৫ͷެࣜݟղͰ΋૊৫Λ୅ද͢Δ΋ͷͰ΋͋Γ·ͤΜ
  • അ৔ ढ़জ(͹͹ ͱ͖͋͠) @netmarkjp
  • גࣜձࣾϋʔτϏʔπ ٕज़౷ׅ੹೚ऀ(CTO)
  • ݱ৬ɿɹ ΠϯϑϥΤϯδχΞ
  લ৬ɿɹ WebγεςϜ։ൃ(Java)
  લʑ৬ɿ ΠϯϑϥΤϯδχΞ
  • ಘҙ෼໺
  • WebγεςϜͷΞʔΩςΫνϟશൠ
  • WebγεςϜͷΠϯϑϥશൠͷߏஙɾઃఆɾνϡʔχϯάͳͲ
  (ϋʔυ΢ΣΞɺωοτϫʔΫɺOSɺϛυϧ΢ΣΞ)
  • ΠϯλʔωοταʔϏεʹؔΘΔٕज़ཁૉશൠ
  • hbstudyओ࠵ऀ

  View Slide

 7. hbstudy?

  View Slide

 8. hbstudy?
  • ϋʔτϏʔπ͕ओ࠵͢Δ
  ΠϯϑϥΤϯδχΞษڧձ
  • ࢀՃඅ1,000ԁ(ձ৔අ)
  • ݄1͘Β͍Ͱ։࠵
  • ϋϩʔձٞࣨ

  View Slide

 9. ςʔϚ
  •2009
  •Kernel-based Virtual
  Machine
  •ಈతͳߏ੒؅ཧιϑτ΢ΣΞ
  Wakameͷ࿩
  •API of VMware
  •஍ʹ଍͕͍ͭͨΫϥ΢υͷ࿩
  •BGPͷ͓࿩
  •ݱ৔Ͱ࢖͑ΔʂTOMOYO
  Linuxͷ঺հ
  •OpenVZͷ͓࿩
  •ࠓͦ͜DNSSECʂ
  PostgreSQL҆ఆӡ༻ͷίπ
  2009
  •DBαʔόʔͷύϑΥʔϚϯε
  νϡʔχϯά
  •؂ࢹʹ͍ͭͯ
  •2010
  •Google App EngineͷצͲ͜
  Ζ
  •γεςϜͷ໋ߝɺόοΫΞο
  ϓ
  •εΫϦϓτΛ࢖ͬͨαʔϏε
  ͷ؂ࢹɾӡ༻ʹ͍ͭͯ ʙ ύε
  τϥοΫͷ࣮ྫΛ΋ͱʹ
  •Puppetͷεεϝ
  •Packaged VM - yum install
  RHEL
  consultant, Red Hat Japan
  •෼ࢄϑΝΠϧγεςϜ
  MogileFSͷ׆༻
  •ͣ͹Γಈ͘ʂkumofs ͱ ͣ͹
  Γಈ͔ͳ͍έʔε
  •OpenSolarisͱԾ૝Խ
  •Maatkitͷ࿩
  •SSDͷ࿩
  •ΠϯϑϥΤϯδχΞͷͨΊͷ
  cassandraೖ໳
  •DRBDͱPacemakerʹΑΔ
  Linux-HA؀ڥ
  •ZFSͰετϨʔδ Ͱ΋ετ
  Ϩʔδ͚ͩ͡Όͳ͍ZFS
  •Art Of MySQL Replication
  •SpamAssassin – 60෼ؒεύ
  ϜɾΫοΩϯά
  •ૹ৴υϝΠϯೝূ࠷৽ಈ޲ͱ
  ENMA ͷಋೖɾ׆༻ɾల๬
  •milter managerͰ؆୯໎࿭
  ϝʔϧରࡦ
  •Zabbix 1.8ͷ֓ཁɾ։ൃঢ়گ
  ͱZabbixͰ࢖͑Δศརπʔ
  ϧɺZabbix APIͷ঺հ
  •taRgreyͰखؒΛ͔͚ͣʹε
  ύϜ࡟ݮ
  •ϥοΩϯάɺέʔϒϦϯά·Θ
  Γͷ͓࿩
  •ΤϯδχΞͳΒ஌͓͖ͬͯͨ
  ͍ʮԾ૝Ϛγϯʯͷ͘͠Έ
  •ΠϯϑϥΤϯδχΞʹҰݴ
  •2011
  •Control Group(cgroups)ͷ֓
  ཁʹ͍ͭͯ
  •໌೔͔Β࢝ΊΔIPv6ʢ༧ʣ ʙ
  ΍Δؾ͸ރׇ͍ͯ͠ͳ͍͔ʁ
  େৎ෉ͩɺ໰୊ͳ͍ʙ
  •AWSͷ࣭໰ʹͳΜͰ΋౴͑·
  ͢(࣭໰Λ͋ͭΊ·͢)
  •Ϋϥ΢υ࣌୅ͷγϯάϧαΠ
  ϯΦϯ
  •OpenStack ࡇΓʂʂ
  •OpenStack / CloudStackࡇ
  Γʂʂ
  •ωοτϫʔΫͷԾ૝ԽɾΠϯ
  ςϦδΣϯτԽ͕୓͘Ϋϥ΢
  υ৽࣌୅ ʙɹMidostack /
  Midonetͷ໨ࢦ͢ੈքɹʙ
  •େվ଄!!ܶతϏϑΥʔΞϑ
  λʔ – pixivΛ௨Γൈ͚ͨϋʔ
  υ΢ΣΞͨͪ-
  •͘͞ΒΫϥ΢υͷ͓࿩

  View Slide

 10. • ෺ཧ૚
  • ωοτϫʔΫ
  • ϛυϧ΢ΣΞ
  • Ϋϥ΢υ
  • ӡ༻
  • ؂ࢹ
  • ؅ཧ
  ςʔϚ
  ෯޿͘
  ͳΜͰ΋ΞϦ
  ᩦཉʹ

  View Slide

 11. atndొ࿥਺
  0
  50
  100
  150
  200
  2009.7 11 3 7 11
  3
  7

  View Slide

 12. @hasegaw
  ΤϯδχΞͳΒ஌͓͖͍ͬͯͨ
  ʮԾ૝Ϛγϯʯͷ͘͠Έ
  • bpstudy #38 MC (2010.10.28)
  • ࠙਌ձͰ
  ʮhbstudyͰ΋࿩ͯ͠ʂʯͱ͓ئ͍
  ɹ→͝շ୚
  • hbstudy #17 εϐʔΧʔ(2010.11.26)
  • hbstudy্࢙࠷΋ঁੑ͕ଟ͔ͬͨ

  View Slide

 13. feature
  • δϟϯϧ޿Ί
  • ಺༰ਂΊ
  • ͋·ΓఆһΦʔόʔ͠ͳ͍
  • ຖճඞͣഅ৔͕͍Δ
  NEW!

  View Slide

 14. happiness

  View Slide

 15. bpstudyͰ
  ਓੜมΘͬͨ!

  View Slide

 16. ͱ͍͏ਓͷ࿩(ࢲ)

  View Slide

 17. bpstudyͰ࿩͢ͷ͸
  ࠓ೔͕3ճ໨ͳΜͰ͢

  View Slide

 18. 1ճ໨
  #16 LinuxγεςϜͷ෺ཧ੍໿ͱ
  (web)γεςϜ؂ࢹͷϙΠϯτ

  View Slide

 19. 2ճ໨
  #38 Lighting Talks
  ͔ Μ ͨ Μ σ δ Π ν

  View Slide

 20. #16(1ճ໨)
  Ͱ
  @atusi͞Μͱग़ձ͏

  View Slide

 21. ໘നͦ͏ͳ࿩Λฉ͘

  View Slide

 22. େֶӃʹೖΔ
  (࢈ۀٕज़େֶӃେֶ)
  ࠓ೥pycon΍ͬͨॴ

  View Slide

 23. (snip)
  http://netmark.jp/aiit/

  View Slide

 24. ࠓ೥ͷय़ʹଔۀ
  ʢͨͩ͠਒ࡂͷӨڹͰଔۀࣜͳ͠ʣ

  View Slide

 25. Project Based Learning
  • ϓϩδΣΫτϚωʔδυ
  • νʔϜϚωδϝϯτ
  • ϚωλΠζલఏͷαʔϏεاըɺ
  γεςϜߏங
  • ಛڐग़ئ

  View Slide

 26. ࢥΘ͵ͱ͜Ζ͔Β
  ࢥΘ͵ల։ʹʂʂʂ

  View Slide

 27. ࣍͸͋ͳͨͷ൪Ͱ͢

  View Slide

 28. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 29. Q & A

  View Slide

 30. Q:࠷ۙqpstudyʹ
  ৯ΘΕͯΔʂʁ

  View Slide

 31. ˬqЧq
  œʿœʿ᷉́=≈ナʿ≤イ

  View Slide

 32. Q & A

  View Slide

 33. Q:݄1Ͱ΍ͬͯ
  ͳ͘ͳ͍ʁ

  View Slide

 34. ˬqЧq
  œʿœʿ᷉́=≈ナʿ≤イ

  View Slide

 35. Q & A

  View Slide

 36. Q:UstΑ్͘੾ΕΔ͚Ͳ

  View Slide

 37. ˬqЧq
  œʿœʿ᷉́=≈ナʿ≤イ

  View Slide

 38. Q & A

  View Slide