Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

地方IT企業の戦略を広げる 技術選択としてのReact Native

地方IT企業の戦略を広げる 技術選択としてのReact Native

MOBILE CREW NIIGATA 2019で喋りました https://www.mobilecrew.jp/

Yukiya Nakagawa

October 11, 2019
Tweet

More Decks by Yukiya Nakagawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ஍ํITاۀͷઓུΛ޿͛Δ
  ٕज़બ୒ͱͯ͠ͷ
  React Native
  Yukiya Nakagawa @ WaterCell Inc.
  2019.10.11
  MOBILE CREW NIIGATA 2019

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • த઒ ޾࠸ / Nkzn / ͳ͔͟Μ
  • ্ӽࢢग़਎
  • ϞόΠϧΤϯδχΞ
  ʢReact Native, Android, PWAʣ
  • ೋࣇͷ෕Ͱ࠺ͷ෉

  View Slide

 3. ຊ͕޷ධͰ͢
  • ͨͬͨ1೔Ͱجຊ͕਎ʹ෇͘ʂ
  AndroidΞϓϦ։ൃ௒ೖ໳
  • ٕज़ධ࿦ࣾ
  • 224ϖʔδ / 2,280ԁʴ੫
  • https://gihyo.jp/book/
  2018/978-4-297-10004-9
  ࠓճɺAndroidΤϯδχΞΒ͍͠࿩͸͚ͩ͜͜

  View Slide

 4. • ΢Υʔλʔηϧגࣜձࣾ https://water-cell.jp
  • 2011೥૑ۀͷ৽ׁࢢͷϕϯνϟʔاۀ
  • ΄΅ઐۀͰ೶ۀؔ࿈ICTγεςϜΛ։ൃɾӡ༻
  • ࣾһ਺3xਓͰ20ਓ͘Β͍͕ITΤϯδχΞ
  • ͏ͪϞόΠϧΤϯδχΞ͸5ਓ΄ͲʢAndroidͱPWAத৺ʣ

  View Slide

 5. ೶৔ͷʮݟ͑ΔԽʯͰܦӦΛڧԽ͢Δ
  Ӧ೶ɾ࠿ഓࢧԉπʔϧ
  ੜ࢈૊৫਺
  ૊৫Ҏ্˞
  ˞ɹτϥΠΞϧظؒɺٴͼ࣮ূࣄۀͳͲͷར༻ऀ਺ΛؚΉ૯ར༻ऀ਺Ͱ͢
  ˔ߤۭࣸਅϕʔεͷࢹ֮తͳะ৔؅ཧ
  ˔ϞόΠϧ͔Β೶࡞ۀه࿥
  ˔Ϋϥ΢υγεςϜͰϦΞϧλΠϜʹ৘ใڞ༗
  ˔๛෋ͳσʔλ෼ੳɾग़ྗػೳ
  19.7%

  View Slide

 6. λʔήοτ
  • ஍ํͷITاۀͷਓ
  • ஍Ҭʹࠜࠩͨ͠ࣄۀΛߦ͏ITاۀͷਓ
  • ݶΒΕͨ৚݅ͷதͰਫ਼Ұഋ੒ՌΛग़ͦ͏ͱ
  ໛ࡧ͢Δਓ

  View Slide

 7. ࠓճ఻͍͑ͨ͜ͱ
  • ࢲ͕ͨͪͲΜͳ՝୊ʹͲΜͳΞϓϩʔνΛબ
  Μͩͷ͔
  • React Native͕ྑ͍ΞϓϩʔνͰ͋ͬͨཧ༝
  • ʮ஍ํITاۀʯͱ͍͏ڞ௨߲Ͱࢀߟʹͯ͠΄
  ͍͠ͱ͜Ζ

  View Slide

 8. Agenda
  1. ٕज़બ୒ͱࢲͨͪ
  2. ࢲͨͪͷ૊৫ͱࣄۀͷ՝୊
  3. ࢲͨͪͷٕज़બ୒
  4. ஍ํITاۀͷઓུΛ޿͛Δٕज़બ୒ͱͯ͠ͷ
  React Native

  View Slide

 9. 1. ٕज़બ୒ͱࢲͨͪ

  View Slide

 10. ։ൃϓϩδΣΫτͷʮྑ͍ʯͱ͸
  • ૣ͘։ൃͰ͖Δ͜ͱ
  • ݎ࿚Ͱ͋Δ͜ͱ
  • কདྷͷϝϯςφϯείετ͕௿͍͜ͱ
  • ਫ਼ີʹ޻਺͕ݟੵ΋ΕΔ͜ͱ
  • গͳ͍ਓ਺Ͱ΋ଟ͘ͷ։ൃ͕Ͱ͖Δ͜ͱ
  • ଟ͘ͷਓ਺Ͱ։ൃͯ͠΋ഁ୼͠ͳ͍͜ͱ
  • ֶशίετ͕௿͘ɺ৽نϝϯόʔΛऔΓೖΕ΍͍͢͜ͱ

  View Slide

 11. ʮྑ͍ʯ͸།ҰͷՁ஋؍Ͱ͸ͳ͍
  • ʮྑ͞ʯʹ͸༷ʑͳ؍఺͕͋Δ
  • ೲظɾ඼࣭ɾਓ਺ɾεΩϧηοτɾνʔϜؒ੓࣏ɾ
  ࣾ಺੓࣏ɾetc...
  • ࣄۀ΍૊৫ʢνʔϜʣͷಛੑʹΑͬͯɺ༷ʑͳ੍
  ݶ͕͔͔͍ͬͯΔ
  • ੍ݶͷதͰਫ਼Ұഋͷʮྑ͞ʯΛٻΊΔ͜ͱʹͳΔ

  View Slide

 12. ٕज़બ୒͸૊৫ͱࣄۀͷӨڹΛ
  ड͚Δ
  • ࢲ͕ͨͪιϑτ΢ΣΞ։ൃΛߦ͏ͱ͖ɺ૊৫
  ΍ࣄۀͱແؔ܎Ͱ͸͍ΒΕͳ͍

  View Slide

 13. ྫɿίϯ΢ΣΠͷ๏ଇ
  • ʮγεςϜΛઃܭ͢Δ૊৫͸ɺͦͷߏ଄Λͦͬ͘Γ
  ·Ͷͨߏ଄ͷઃܭΛੜΈग़ͯ͠͠·͏ʯ
  • γεςϜ։ൃΛߦ͏૊৫ͷߏ଄ͱɺͦͷ૊৫͕ੜΈ
  ग़ͨ͠ιϑτ΢ΣΞͷߏ଄͸ɺ͋Δఔ౓ࣅͯ͠·͏
  ͱ͍͏๏ଇ
  • 3νʔϜ߹ಉͰ1ͭͷΞϓϦΛ৮Δͱ֤νʔϜ༻ͷϞ
  δϡʔϧ͕3ͭͰ͖ΔɺΈ͍ͨͳ࿩

  View Slide

 14. πʔϧબ୒ͷ෼໺Ͱ΋
  • ݎ࿚ʹ࡞Γ͍ͨࣄۀͳΒɺνʔϜϝϯόʔͷܦݧ
  ͕๛෋ͳɺރΕͨݴޠ΍ϑϨʔϜϫʔΫΛ࢖͏
  • ϓϩτλΠϐϯάʹ͸લ४උ͕গͳ͙ͯ͘͢ʹ
  ੒Ռ͕໨ʹݟ͑Δπʔϧ͕͍͍
  • νʔϜϝϯόʔʹSQLΛॻ͚Δਓ͕গͳ͍ͷͰ
  O/RϚούʔΛಋೖ

  View Slide

 15. ࣗ෼ͨͪͷࣄۀ΍૊৫ͷ
  ՝୊Λղܾ͢Δʹ͸
  ͲΜͳπʔϧ͕߹͏ͷ͔Λ
  ߟ͑Δͷ͕ॏཁ

  View Slide

 16. 2. ࢲͨͪͷ૊৫ͱࣄۀͷ՝୊

  View Slide

 17. ϞόΠϧνʔϜͷ؅ཧԼʹ͋ΔΞϓϦ 2019
  • ΞάϦϊʔτ
  • ๭ࣾ޲͚࠿ഓ؅ཧΞϓ
  Ϧ
  • ๭ࣾ޲͚೶ༀ࢖༻ཤྺ
  ΞϓϦ
  • ๭ࣾ޲͚Πνΰग़ՙ؅
  ཧΞϓϦ
  • ਫ໳؅ཧ
  • ໘ੵܭࢉ
  • ڑ཭ܭࢉ
  • ೶ༀݕࡧ
  AndroidΞϓϦ
  iOSΞϓϦ
  WebΞϓϦ/PWA

  View Slide

 18. • େখ֤ϓϥοτϑΥʔϜ߹Θͤͯ14ݸ
  • ଟ͍Ͱ͢Ͷ

  View Slide

 19. ೶ۀICT͕΍͹͍
  • ୈҰ࣍࢈ۀ͸ଟ͘ͷ࢈ۀͷૅ
  • खΛ৳͹ͦ͏ͱࢥ͑͹ͲΜͳࣄۀͰ΋Ͱ͖Δ
  • ͦΜͳʹཉுͬͨͭ΋Γ͸ͳ͍ͷʹ͜Μͳঢ়
  گͰ͢

  View Slide

 20. αʔϏεఏڙऀ๊͕͑Δ໋॓
  https://www.kantarworldpanel.com/global/smartphone-os-market-share/

  View Slide

 21. ΢Υʔλʔηϧͱ྆OSରԠʢʙ2015ʣ
  • ๻͕1ਓ໨ͷϞόΠϧΤϯδχΞͩͬͨͷ΋
  ͋ͬͯɺ࠷ॳͷ਺೥͸Android͚ͩ΍͍ͬͯͨ
  • ࣍ୈͱAndroid/iOSͷ྆ํ͕ٻΊΒΕΔ
  B2B2BҊ݅ʢB2BࣄۀऀͰ࢖ͬͯ΋Β͏Ξϓ
  Ϧͷ։ൃʣ͕ग़͖ͯͨ

  View Slide

 22. B2B2BҊ݅ͷਐΊํ 2014ࠒ
  • iOSଆͷଟ͘͸֎஫ʹཔΔܗͰ։ൃΛਐΊͨ
  • ࣾ಺ϝϯόʔͰਐΊΔͨΊͷiOSڭҭ͕ؒʹ߹
  Θͳ͔ͬͨ
  • iOSਓࡐͷ࠾༻΋͋·Γ্ख͘ਐ·ͳ͔ͬͨ
  • ୯७ʹਓ਺͕଍Γͳ͔ͬͨͷ΋͋Δ

  View Slide

 23. ʮૉ௚ʹʯ࡞Δ
  • ʮૉ௚ʹ࡞Ζ͏ʯͱ͍͏ํ਑ͰɺAndroid͸Javaɺ
  iOS͸SwiftͰɺͦΕͧΕͷྲّྀʹԊͬͨ࡞ΓํΛͯ͠
  ͍ͨ
  • UI͸֤OSͷྲّྀʹԊͬͨܗͰɺݟͨ໨͕ҧͬͯ΋Ͱ͖
  Δ͜ͱ͕ಉ͡ͳΒؾʹ͠ͳ͍ํ਑
  • ಉ͡Ϙλϯ͕ϔομʔʹ͋ͬͨΓϑολʔʹ͋ͬͨΓ
  ͢Δɺ͘Β͍ͷҧ͍

  View Slide

 24. B2B(2B)ͳΒͰ͸ͷಛੑʹؾͮ
  ͘
  • ࣾ಺ͷϢʔβʔαϙʔτνʔϜ΍B2B2Bͷ
  ύʔτφʔ͞Μͱͷର࿩ͷதͰɺ
  AndroidΞϓϦͱiOSΞϓϦͷݟͨ໨Λ
  Ͱ͖Δ͚ͩಉ͡ʹ͢Δඞཁੑ͕ݟ͖͑ͯͨ

  View Slide

 25. Ϣʔβʔڭҭͷ؍఺Ͱͷ՝୊
  • ΤϯυϢʔβʔ͕ITγεςϜͷར༻ʹ໌Δ͘ͳ͍৔߹ɺϚχϡΞϧ
  ੍࡞΍ษڧձͷ։࠵ɺࢦಋһͷҭ੒ͳͲɺڭҭͷͨΊͷࢪࡦ͕ඞཁ
  ʹͳͬͯ͘Δ
  • ɹͱɹͰݟͨ໨΍࢖͍ํ͕େ͖͘ҟͳΔͱɺ͜ΕΒͷڭҭ޲͚ͷࢿ
  ྉ࡞੒ͷख͕ؒഒʹͳΔ
  • αϙʔτͷి࿩ޱͰϘλϯΛԡͯ͠΋Β͏ͱ͖ʹɺҐஔΛը໘಺ͷ
  ্ԼࠨӈͰ఻͑ͨΓ͢Δࡍʹ΋ෆศ
  • ͓٬͞Μ͸ࣗ෼ͷεϚʔτϑΥϯ͕ɹͳͷ͔ɹͳͷ͔Θ͔ͬͯͳ͍
  ͜ͱ΋͋Δ

  View Slide

 26. ͳΜͱ͔͍ͨ͠
  • ΧελϜϏϡʔΛۦ࢖ͯ͠·Ͱಉ͡ʹ͢Δඞ
  ཁ͸ͳ͍͕ɺɹ൛ͷը໘ͰϚχϡΞϧΛ࡞ͬ
  ͯɺલॻ͖ʹʮɹ΋͍͍ͩͨಉ͡Ͱ͢ʯͱॻ
  ͍ͯ΋ΪϦΪϦͳΜͱ͔ͳΔൣғΛ໨ࢦ͢Α
  ͏ͳ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͱΑͦ͞͏
  • ɹͱɹ͕ಉ͡ݟͨ໨Ͱಉ͡ಈ͖Λ͢Δ͜ͱͷ
  Ձ஋͕ൃ۷͞Εͨ

  View Slide

 27. ʮಉ͡΋ͷΛ2ͭ࡞Δʯ
  ͷ೰Έ

  View Slide

 28. • UI͸Ͱ͖Δ͚ͩࣅͨΑ͏ͳݟͨ໨ʹͳͬͨ΄
  ͏͕͍͍
  • ϏδωεϩδοΫ͸౰વಉ͡ڍಈʹͳΒͳ͚
  Ε͹ͳΒͳ͍
  ઌʹยํΛ࡞͔ͬͯΒ
  ΋͏ยํ͕ਅࣅ͢Δͷ͕Ԧಓ

  View Slide

 29. εϐʔυ࠷༏ઌͷݱ৔Ͱ͸ͦ͏΋͍͔ͳ͍
  • Ϗδωεͱͯ͠εϐʔυΛग़ͦ͏ͱ͢Δͱɺ
  ಉ࣌ਐߦΛ༨ّͳ͘͞ΕΔ͜ͱ΋͋Δ

  View Slide

 30. υΩϡϝϯςʔγϣϯΛͪΌΜͱ͢Δ
  • ͜Ε΋·ͨԦಓ
  • ઃܭॻʢͱ͍͏͔ࢦࣔॻʣʹे෼ͳ࣌ؒΛׂ
  ͘͜ͱ͕Ͱ͖Ε͹ɺͦΕΛݩʹ্ͯ͠ख͘ಉ
  ࣌ਐߦͰ͖Δ͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 31. εϐʔυ࠷༏ઌͷݱ৔Ͱ͸ͦ͏΋͍͔ͳ͍(࠶)
  • Ϗδωεͱͯ͠εϐʔυΛग़ͦ͏ͱ͢Δͱɺ
  ೲظ͕ΧπΧπͰେ࿮͕ܾ·ͬͨޙ͸૸Γͳ
  ͕ΒܾΊΔΈ͍ͨͳঢ়گʹͳΓ͕ͪ

  View Slide

 32. • ૸Γͳ͕Β࢓༷ΛܾΊ͍ͯ͘ͱɺͳΜ͔ͩΜͩ
  ͰͣΕΔ
  • ܧଓ։ൃͷϑΣʔζʹೖΔͱɺػೳվमͷε
  ϐʔυײ࣍ୈͰಉ͡໰୊͕ى͜Γଓ͚Δ
  • ίϛϡχέʔγϣϯίετΛڐ༰Ͱ͖Δࣄۀɾ
  ૊৫Ͱͳ͍ͱɺԦಓͰղܾ͢Δ͜ͱ͸೉ͦ͠͏
  ʮಉ͡΋ͷΛ2ͭ࡞Δʯ͸೉͍͠

  View Slide

 33. ͦ΋ͦ΋ਓ਺͕ݶΒΕ͍ͯΔ
  • ஍ํɺͪΐͬͱ΍ͦͬͱͷࢪࡦͰ͸ਓ͕ू·Βͳ͍
  • ɹͷΤϯδχΞ͕5ਓ͍Δͷ͸ଟ͍͚Ͳɺͦͷ͏ͪ3ਓ͸ฐ
  ࣾͰҭͬͨͷͰɺத్࠾༻্͕ख͍͍ͬͯ͘ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  • ɹͷΤϯδχΞ࠾༻͸ҰਐҰୀ
  • ΞάϦςοΫͰ͸ࡳଋͰԥͬͯਓࡐूΊͯ୹ظܾઓʂ্͕ख
  ͘ޮ͘Ϗδωε΋·ͩൃ۷͞Ε͍ͯͳ͍ʢΑ͘ੜ͖ͯΔͳզʑ……ʣ
  • গͳ͍ਓ਺ͷ··Ͱ΋ϏδωεʹߩݙͰ͖Δࢪࡦ͕΄͍͠

  View Slide

 34. ࣄۀͱ૊৫ʹࠜͨ͟͠՝୊
  • ɹͱɹʹࣅͨΑ͏ͳݟͨ໨ͱಉ͡ڍಈΛ༩͑
  ͍ͨ
  • ಉ࣌ਐߦͷࡍͷखؒΛݮΒ͍ͨ͠
  • ख͕޿͕Γ͕ͪͳࣄۀྖҬʹɺগͳ͍ϝϯ
  όʔͰ΋ίϛοτ͍ͨ͠

  View Slide

 35. 3. ࢲͨͪͷٕज़બ୒

  View Slide

 36. ͦͯ͠X-Plat΁
  • ՝୊Λٕज़Ͱղܾ͢ΔͨΊɺɹͱɹͰιʔε
  ίʔυΛڞ௨Խ͢ΔઓུΛ໨ࢦ࢝͠Ίͨ
  • ͍ΘΏΔΫϩεϓϥοτϑΥʔϜʢX-Platʣͳ
  ΞϓϦ։ൃͷख๏

  View Slide

 37. ຊ৺ͱͯ͠͸
  • Kotlin΍SwiftͰͷ։ൃΛத৺ʹஔ͖͍͕ͨɺ
  ݱࡏͷࣄۀن໛ͱ૊৫ن໛ͷόϥϯεͰ͸೉
  ͍͠
  • ʮɹͱɹͷΤϯδχΞ͕10ਓ͍ͣͭͨΒX-
  Plat͸΍Βͳ͍͍͕ͯ͘ɺ࣮ࡍʹ͸͍ͳ͍ͷͰ
  X-PlatΛ΍Δʯͱ͍͏ཱ৔

  View Slide

 38. ʲ࠶ܝʳ
  ࣗ෼ͨͪͷࣄۀ΍૊৫ͷ
  ՝୊Λղܾ͢Δʹ͸
  ͲΜͳπʔϧ͕߹͏ͷ͔Λ
  ߟ͑Δͷ͕ॏཁ

  View Slide

 39. Cordovaͷ࣌୅
  ʢ2015ʙʣ

  View Slide

 40. Cordovaͷ࣌୅
  • 2015೥ʹCordova + React JSͰΞάϦϊʔτͷ
  iOSΞϓϦΛ։ൃ
  • WebViewΛCordovaͰύοέʔδϯάͨ͠ϞόΠ
  ϧWebΞϓϦ
  • Material DesignʹدͤΔ͜ͱͰطଘͷAndroidΞ
  ϓϦΛݟͨ໨Λ͚ۙͮͨ

  View Slide

 41. ͳͥWebViewͰReactͩͬͨͷ͔
  • WebViewͷύϑΥʔϚϯε্͕͕͖͍ͬͯͯͨ࣌୅ͩͬͨ
  • ͪΐ͏Ͳࣾ಺ͷϑϩϯτΤϯυνʔϜ͕ReactͰσεΫτοϓ൛ͷΞ
  άϦϊʔτΛϦχϡʔΞϧ͍ͯͨ͠
  • ࣾ಺Ͱѻ͏ςΫϊϩδʹڞ௨ͷ෦෼͕ੜ·ΕΕ͹ɺ෦ॺ಺ͷίϛϡ
  χέʔγϣϯ͕ԁ׈ʹͳΔ͔ͳɺͱ͍͏໨࿦ݟ΋͋ͬͨ
  • ͋ͱJavaScriptͳΒ͜Ε͔Β੝Γ্͕Γͦ͏͔ͩΒɺνʔϜϝϯ
  όʔͷΩϟϦΞϓϥϯͱͯ͠΋௵͕͠ޮ͍͍͍͔ͯͳͱʢwhy not
  swiftʣ

  View Slide

 42. Ϛοϓ͚ͩ͸Objective-C࣮૷
  • ೶஍؅ཧʹGoogleϚοϓΛ࢖͍ͬͯΔ
  • ϒϥ΢β൛ͷGoogleϚοϓ͸ૢ࡞ੑ͕ෆຬ
  ͩͬͨͷͰɺϓϥάΠϯͰରԠ
  • WebViewͷޙΖʹϚοϓΛஔ͍ͯɺWebView
  ʹ݀Λ։͚Δͱ͍͏͍࣮͢͝૷

  View Slide

 43. ຊ౰͸Android൛΋͜Εʹஔ͖
  ׵͑Δͭ΋Γ͕ͩͬͨɺ
  React NativeΛݟ͚ͭͯ͠
  ·ͬͨͷͰ಴࠳

  View Slide

 44. React Nativeͱͷग़ձ͍
  ʢ2016ʙʣ

  View Slide

 45. React Nativeͱͷग़ձ͍
  • ొ৔͙͔ͨ͢͠Β໊લ͸஌ͬͯͨʢඑଣ෺ͩ
  ͱࢥͬͯͨʣ
  • 2015೥຤͔Β2016೥தʹɺιʔείʔυΛಡ
  ΜͩΓϓϩτλΠϐϯάͰͷࢼݧಋೖΛ࣮ࢪ
  • 2017೥͔Β͸ࣾ಺ͷখ͍͞ΞϓϦΛத৺ʹຊ
  ֨ಋೖ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 46. React Nativeͱ͸
  • 2015೥ʹFacebook͔Βൃද͞ΕͨɺϞόΠϧ
  ΞϓϦΛ։ൃ͢ΔͨΊͷπʔϧ
  • ϞμϯͳJavaScriptݴޠͱReactϥΠϒϥϦͰ
  ॻ͍ͨGUIΞϓϦ͕ɺAndroidͱiOSͰಈ͘

  View Slide

 47. import React from 'react';
  import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';
  // HTMLͷΑ͏ͳϚʔΫΞοϓͰϨΠΞ΢τͷߏ଄Λఆٛ͢Δ
  const App = (props) => (

  Hello, React Native!

  );
  export default App;
  // CSSϥΠΫͳࢦఆͰελΠϧΛఆٛ͢Δ
  const styles = StyleSheet.create({
  container: {
  flex: 1,
  alignItems: 'center',
  justifyContent: 'center',
  },
  });

  View Slide

 48. View Slide

 49. ReactΛ͓ܰ͘͞Β͍
  • HTMLͬΆ͍΋ͷΛJavaScriptͷதʹॻ͍͓ͯ͘
  ͱɺޮ཰తʹϒϥ΢βͷදࣔΛߋ৽ͯ͘͠ΕΔ΍ͭ
  • WebΞϓϦΛ࡞Δͱ͖ʹΑ͘࢖ΘΕ͍ͯΔ
  • ϓϩάϥϛϯάݴޠͷதͰɺએݴతͳߏจͰUIΛ
  ఆٛ͢Δɺͱ͍͏ੈք؍͕Θ͔Γ΍͍͢ͱ͍͏͜
  ͱͰ޿·ͬͨ

  View Slide

 50. ReactͷӨڹ͸ϞόΠϧʹ΋
  • Swift UI
  • Jetpack Composeʢ։ൃதʣ

  View Slide

 51. React Native͸
  ϒϥ΢βͳͷʁ

  View Slide

 52. ҧ͍·͢ɻ
  • React Nativeʹ͸HTML΍CSS͕ొ৔͠ͳ͍
  • JavaScript಺ʹఆٛ͞ΕͨϨΠΞ΢τΛɺ֤ϓ
  ϥοτϑΥʔϜͷUIίϯϙʔωϯτʹ຋༁ͯ͠ඳ
  ը͢Δ
  • ֤ϓϥοτϑΥʔϜͷຊདྷͷUIΛʮωΠςΟϒ
  UIʯͱݺͿจԽ͔ΒʮReact Nativeʯʹͳͬͨ

  View Slide

 53. ຋༁ͷྫ

  View Slide

 54. React Nativeͷ2ͭͷϨΠϠʔ
  • UIϥΠϒϥϦ૚
  • ReactϥΠϒϥϦ޲͚ͷλάΛఏڙ͢ΔJavaScriptϥΠϒϥϦ
  • ϛυϧ΢ΣΞ૚
  • JavaScriptͷ࣮ߦ؀ڥΛ༻ҙ
  • JavaScriptଆͰUIϥΠϒϥϦ͕ར༻͞Εͨࡍʹɺ֤ϓϥοτ
  ϑΥʔϜͷUIʹ຋༁͢ΔɺC++ͱʢJava | Objective-CʣͰ࡞Β
  Εͨϛυϧ΢ΣΞ

  View Slide

 55. ϛυϧ΢ΣΞ૚ͷࠩ͠ସ͑Ͱ޿͕Δੈք
  • iOSʢofficialʣ
  • Androidʢofficialʣ
  • for Windowsʢthird party / Microsoftʣ
  • for Webʢthird party, ͨͩ͠࡞ऀ͸ReactνʔϜೖΓʣ
  • for macOSʢthird partyʣ

  View Slide

 56. ಋೖࣄྫ΋ଓʑ
  • InstagramʢFBͳͷͰʣ
  • DiscordʢiOS onlyʣ
  • Office 365ʢ΄Μͱ͔ʁʣ
  • Twitter for WebʢReact Native for Webʣ
  https://blog.nkzn.info/entry/2019/04/16/163743
  ΄ΜͱΒ͍͠Αʁ

  View Slide

 57. IUUQTUXJUUFSDPNEBO@BCSBNPWTUBUVT

  View Slide

 58. ୅දతͳίϯϙʔωϯτ
  7JFX ϨΠΞ΢τͷجຊ୯Ґ
  5FYU ςΩετΛදࣔɾ૷০͢Δ
  "DUJWJUZ*OEJDBUPS ॲཧ଴ͪΛද͢Πϯδέʔλʔ
  'MBU-JTU ഑ྻσʔλΛলϝϞϦͰදࣔ
  4DSPMM7JFX
  ಺ଆͷίϯςϯπ͕ը໘Λ͸Έग़ͨΒ
  εΫϩʔϧͤ͞Δ
  3FGSFTI$POUSPM 4DSPMM7JFXʹʮҾͬுͬͯߋ৽ʯΛ෇༩͢Δ
  5PVDIBCMF0QBDJUZ
  ͋ΒΏΔϏϡʔʹλοϓΠϕϯτͱϑΟʔυό
  οΫΛ࣋ͨͤΔ

  View Slide

 59. ΄ͲΑཻ͍౓
  • GUIΞϓϦέʔγϣϯͷߏ੒ཁૉͱͯ͠ྑ͍
  • ͜ΕΛϒϥ΢βͰ࢖͍ͨͯ͘
  React Native for Web͕ੜ·Εͨ
  • ϒϩάʹ·ͱΊͨͷͰಡΜͰ
  • React NativeΛWebʹ࣋ͬͯ͘Δ͜ͱͷҙຯ
  https://blog.nkzn.info/entry/2018/05/29/210030

  View Slide

 60. ΋ͬͱஸೡʹ஌Γ͍ͨ৔߹͸
  • CodeZineͰෆఆظ࿈ࡌͯ͠ΔͷͰಡΜͰ͘
  Εʂ https://codezine.jp/article/corner/772
  • ୈ1ճ͕ࠓͷ࿩ͷ΋ͬͱஸೡͳ΍ͭ

  View Slide

 61. React Nativeͷ͍͍ͱ͜Ζ

  View Slide

 62. JavaScriptΞϓϦ։ൃͷ؍఺
  • ϥϯλΠϜ͕WebKitͷJavaScriptCore
  • JS to JSίϯύΠϥͷBabel͕૊Έࠐ·Ε͓ͯΓɺϞμϯͳ
  JavaScriptจ๏Λ࢖༻Ͱ͖Δ
  • TypeScriptͰܕΛ෇͚Ε͹େن໛։ൃʹ΋ରԠͰ͖Δ
  • FlexboxΛ࢖ͬͯϨΠΞ΢τ͕૊ΊΔ
  • جఈίϯϙʔωϯτʹ͸༨ܭͳελΠϧ͕͍͍ͭͯͳ͍ͷͰɺಠ
  ࣗσβΠϯΛ࡞Γ͍ͨͱ͖ʹ૊Έཱͯ΍͍͢

  View Slide

 63. ϞόΠϧΞϓϦ։ൃͷ؍఺
  • ɹ΍ɹͷϏϧυจԽʹରͯ͠੣࣮Ͱຐ๏͕গͳ͍
  • Java΍Objective-CͰϓϥάΠϯΛॻ͘৔߹͸ɺɹ΍ɹͷ
  ΤϯδχΞͰ͋Ε͹؆୯ʹॻ͖ํΛ֮͑ΒΕΔఔ౓ʹૉ௚
  • Gradle΍XcodeΛ࢖͍׳Ε͍ͯΔΤϯδχΞͳΒ༰қʹΧ
  ελϚΠζͰ͖Δ
  • GoogleϚοϓͷΑ͏ͳෳࡶͳදࣔʹಛԽͨ͠ϥΠϒϥϦ
  ΋औΓࠐΈ΍͍͢

  View Slide

 64. ਓࡐӡ༻ͷ؍఺
  • JavaScriptͱReactͱ͍͏ڞ௨߲ʹΑΓɺϑϩϯτ
  ΤϯυͱReact Native͸͋Δఔ౓ਓࡐΛڞ༗Ͱ͖Δ
  • APIͷҧ͍Λ৐Γӽ͑Δ·Ͱʹ͸׳Ε͕ඞཁ
  • ݴޠͷҧ͍͕গͳ͍ͷͰڭҭίετ͕ߴ͘ͳ͍
  • εʔύʔϚϯͰͳͯ͘΋͍͚Δͷ͕͍͍

  View Slide

 65. React NativeͷͭΒ͍ͱ͜Ζ

  View Slide

 66. JavaScriptΞϓϦ։ൃͷ؍఺
  • ελΠϧγεςϜ͕CSSͷΑ͏ͰCSSͰ͸ͳ͍
  ʢͪΐͬͱɹɹͷ౎߹͕ࠞͬͯ͟ΔʣͷͰɺ
  JavaScriptΤϯδχΞ͕ॳΊͯ৮Δͱށ࿭͏

  View Slide

 67. import React from 'react';
  import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';
  // HTMLͷΑ͏ͳϚʔΫΞοϓͰϨΠΞ΢τͷߏ଄Λఆٛ͢Δ
  const App = (props) => (

  Hello, React Native!

  );
  export default App;
  // CSSϥΠΫͳࢦఆͰελΠϧΛఆٛ͢Δ
  const styles = StyleSheet.create({
  container: {
  flex: 1,
  alignItems: 'center',
  justifyContent: 'center',
  },
  });
  ←͜Ε

  View Slide

 68. ΤϥʔΘ͔ΓͮΒ͍໰୊
  • JavaScript༝དྷͱɹɹ༝དྷͷΤϥʔ͕྆ํͱ΋
  ग़ΔͷͰɺΤϥʔϝοηʔδΛݟͯɺͲͪΒ
  ͷΤϥʔͳͷ͔൑அ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍

  View Slide

 69. View Slide

 70. ࣮ࡍʹ͋ͬͨྫ
  • This app has been build with an incorrect configuration. Please
  configure your build for VectorDrawableCompat.
  • ελοΫτϨʔεతʹ͸ˣ͕ݪҼ
  • ReactSwitchManager.java
  • SwitchCompat.java
  • Android 4.4ͰVectorDrawableΛಈ͔ͦ͏ͱͯ͠ࢮΜͩΒ͍͠
  • ͳ͓ػछґଘόάͩͬͨ໛༷ʢCompat͸έΞ͞ΕͯΔ͸ͣͰ͢͠Ͷ
  https://qiita.com/Nkzn/items/79477933c1d8762961be

  View Slide

 71. ϦϦʔεͷඞཁ஌ࣝྔ͕΍͹͍
  • ϦϦʔεϏϧυΛߦ͏ʹ͸3ͭͷจԽݍͷʮ;ͭ͏ʯΛ
  ஌͍ͬͯΔඞཁ͕͋Δ
  • NPM / Babel
  • Android Studio / Gradle
  • Xcode / CocoaPods
  • ͦΕͧΕͰݟͨΒಛघͳ஌ࣝͱ͍͏΄ͲͰ͸ͳ͍ͷ͕ٹ͍

  View Slide

 72. React NativeΛͲ͏ଊ͑Δ͔

  View Slide

 73. ϑϩϯτΤϯυग़਎ऀʹͱͬͯ
  ͷReact Native
  • ΊͪΌͪ͘ΌΫηͷڧ͍ϒϥ΢β
  • ɹɹΤϯδχΞʹཔΉͱϒϥ΢βଆͷڍಈΛ
  ΧελϚΠζͯ͠΋Β͑Δ
  • Javaͱ͔Objective-CΛ֮͑Δͱࣗ෼Ͱ΋Χε
  λϚΠζͰ͖Δ

  View Slide

 74. ϞόΠϧΞϓϦग़਎ऀʹͱͬͯ
  ͷReact Native
  • JavaScriptͱReactͱ͔͍͏DSLͰɺUIͷঢ়ଶ
  ؅ཧΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔUIϥΠϒϥϦ
  • Swift UI΍Jetpack Compose͕ීٴ͍ͯ͘͠
  ͱɺͦ͜·Ͱڧ͍ΞυόϯςʔδͰ͸ͳ͘
  ͳ͍͖ͬͯͦ͏

  View Slide

 75. ͳͥ˓˓Ͱ͸ͳ͔ͬͨͷ͔

  View Slide

 76. ͳͥ˓˓Ͱ͸ͳ͔ͬͨͷ͔
  • ιʔείʔυڞ௨Խ͚ͩΛߟ͑ΔͱɺFlutterͰ΋IonicͰ΋
  XamarinͰ΋Kotlin MPPͰ΋͍͍ͱࢥ͏
  • ࢲͨͪ͸೶஍؅ཧͷจ຺ͰϚοϓΛଟ༻͢ΔͷͰɺωΠςΟ
  ϒUIΛૉ௚ʹѻ͑Δ΋ͷΛબͿඞཁ͕͋ͬͨ
  • ࣾ಺ͷਓࡐྲྀಈੑ΍ɺϝϯόʔͷΩϟϦΞύεͱͯ͠௵͕͠
  ޮ͔͘Ͳ͏͔ͰJavaScriptʹدͤͨ෦෼͸͋Δ
  • Cordova࣌୅ͷ͓͔͛ͰReactͷܦݧ͕͋ͬͨͷ͸େ͖͍

  View Slide

 77. ͓·͚
  ReactͱϚοϓ͸૬ੑ͕͍͍

  View Slide

 78. import React from 'react';
  import MapView, { Marker } from 'react-native-maps';
  export function MyMapView(props) {
  return (
  region={props.region}
  onRegionChange={props.onRegionChange}
  >
  {props.markers.map(marker => (
  coordinate={marker.latlng}
  title={marker.title}
  description={marker.description}
  />
  ))}

  );
  };
  Ґஔ৘ใͷArrayΛmapͰMarkerʹม׵

  View Slide

 79. 4. ஍ํITاۀͷઓུΛ޿͛Δ
  ٕज़બ୒ͱͯ͠ͷ
  React Native

  View Slide

 80. ஍ํITاۀͷࣄۀͱ૊৫ͷ՝୊ʁ
  • BtoB(toB)͕ଟΊ
  • ɹɹ͸྆ํ΍Βͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  • ஍ํ͸ट౎ݍʹྠΛ͔͚ͯਓࡐྲྀಈੑ͕গͳ͍
  • ࠓ͍ΔϝϯόʔͰͳΜͱ͔͢Δํ޲ʹدͤͨ΄
  ͏͕Αͦ͞͏

  View Slide

 81. ͜Ε͸X-Platͷग़൪͕
  ͋ΔͷͰ͸

  View Slide

 82. React NativeΛѻ͏νʔϜʹ
  ඞཁͳϩʔϧ
  • JavaScript/TypeScript + ReactʹΑΔΞϓϦ։ൃʹࢀՃͰ͖Δϑ
  ϩϯτΤϯυΤϯδχΞʢͨ͘͞Μʣ
  • NPMʹΑΔΞϓϦͷӡ༻͕Ͱ͖ΔΤϯδχΞʢ࠷௿1໊ʣ
  • Xcode + CocoaPodsʹΑΔiOSΞϓϦͷӡ༻͕Ͱ͖ΔiOSΤϯδ
  χΞʢ࠷௿1໊ʣ
  • GradleʹΑΔAndroidΞϓϦͷӡ༻͕Ͱ͖ΔAndroidΤϯδχΞ
  ʢ࠷௿1໊ʣ

  View Slide

 83. ͍Δͱخ͍͠ϩʔϧ
  • iOS SDKͰiOSΞϓϦ͕ॻ͚ΔiOSΤϯδχΞ
  ʢ೚ҙɾΧελϚΠζཁһʣ
  • Android SDKͰAndroidΞϓϦ͕ॻ͚Δ
  AndroidΤϯδχΞʢ೚ҙɾΧελϚΠζཁ
  һʣ

  View Slide

 84. ॏް͗͢Ͱ͸ʂʁ
  • ͏Μʢਅإʣ
  • ͦΕͧΕผͷਓΛ༻ҙ͠Α͏ͱࢥͬͨΒɺਓ
  ࡐྲྀಈੑ͕ߴͯ͘΋ׂͱແ஡ͳͷͰ͸ͱ͍͏
  ؾ࣋ͪ

  View Slide

 85. ͋Δఔ౓͸݉೚Ͱߟ͑Δ

  View Slide

 86. ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  • UI࣮૷ͷ୲౰ͱɺNPMӡ༻͸ͬͪ͜ʹ೚ͤΔ
  • ϒϥ΢β޲͚ͷ։ൃͱεΩϧηοτ͕͍ۙͷͰ
  ௵͕͠ޮ͘
  • ։ൃ෦ୂͳͷͰɺ͋Δఔ౓·Ͱ͸ਓ਺͕͍ͨํ
  ͕։ൃεϐʔυ্͕͕Δ
  • ༨ஊ͚ͩͲ։ൃϚγϯ͸ڧ͍ͷʹ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 87. View Slide

 88. ϞόΠϧӡ༻ΤϯδχΞ
  • ϏϧυͱϦϦʔεΛ୲౰
  • ɹɹͷϓϩʹͳΔਓΛ1ਓͳ͍͠1ਓͣͭҭͯΔ
  • ϑϩϯτΤϯυ / NPMͷ౎߹΋͋Δఔ౓͸஌ͬ
  ͍ͯΔඞཁ͕͋Δ
  • CocoaPods΍Fastlaneͷ౎߹ͰRuby΋

  View Slide

 89. ث༻ͳਓΛ୳ͤ
  • ӡ༻ϩʔϧ͸εʔύʔϚϯͳͷͰɺࣾ಺ͷث༻
  ͳਓΛׂΓ౰ͯΔ͜ͱʹͳΔ
  • ֤ࣾ1ਓ͸ͦ͏͍͏ਓ͍ΔͰ͠ΐʢࠜڌͳ͠ʣ
  • ։ൃͷཁʹͳΔͷͰɺް۰ͯ͠ઈରʹख์͠
  ͯ͸ͳΒͳ͍

  View Slide

 90. ͢Δͱ͜͏͍͏૊৫͕Ͱ͖Δ
  ϞόΠϧӡ༻νʔϜ
  ։ൃνʔϜA ։ൃνʔϜB ։ൃνʔϜC
  ؀ڥߏஙࢧԉɾϓϥάΠϯ։ൃࢧԉ
  ث༻ͳਓ ث༻ͳਓ

  View Slide

 91. ث༻ͳਓʹ׆༂ͯ͠΋Β͏
  • ϞόΠϧΞϓϦ։ൃɺث༻ͳਓͷ࿹ྗΛͪΌΜͱ
  ׆͔ͤͳ͍έʔε͕͋Δ
  • ࣮͸ɹ΋ɹ΋ɹ΋ͦΕͳΓʹͰ͖ΔɺΈ͍ͨͳث
  ༻ͳਓ͕͍ͯ΋ɺ1ਓͷਓؒ͸1ਓ͔͍͠ͳ͍ͷͰ
  ஞ࣮࣍ߦ͔͠Ͱ͖ͳ͍
  • ͦ͏͍ͬͨਓͨͪʹث༻͞Λ࠷େݶʹൃشͯ͠΋
  Β͏͜ͱͰฒྻੑΛ্͛Δͱ͍͏ઓུ͕औΕΔ

  View Slide

 92. ؆୯ʹͰ͖ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  • πʔϧΛ࢖͑͹؀ڥ͕खʹೖΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  • ث༻ͳਓ͕ຊདྷ͍࣋ͬͯΔ࿹ྗΛ࠷େݶൃش
  Ͱ͖Δ؀ڥΛ࡞ΕΔΑɺͱ͍͏࿩
  • ࿹ྗ͕͋Δث༻ͳਓΛࣾ಺ʹଘࡏͤ͞Δͷ
  ͸ɺڭҭͱ࠾༻ͷ౒ྗ

  View Slide

 93. ࠾༻Ͱղܾ͢Δ͜ͱ͸……
  • ʮωΠςΟϒϨΠϠʔͷӡ༻Λ͢Δਓʯͱ͍͏ϩʔϧ͕ͳ͍ͱ੒Γཱ
  ͨͳ͍࡞ΓΛ͍ͯ͠ΔͷͰɺͰ͖ͨΒ࠾༻ͷखஈ΋༻ҙ͍ͨ͠
  • ݱࡏSwift΍KotlinͰΰϦΰϦͱΞϓϦΛॻ͍͍ͯΔਓͷ΄͏͕ɺϏϧυ
  ΍ϦϦʔεʹؔ͢Δܦݧ΋๛෋ͳ͸͕ͣͩɺʮͦͷεΩϧΛओʹӡ༻ʹ
  ׆͔ͯ͠΄͍͠ʯͱ͍͏ٻਓʹདྷΔͷ͔……ʁ
  • ݄˓࣌ؒΈ͍ͨͳܖ໿Ͱɺ෭ۀͰٕज़ސ໰ʹೖͬͯ΋Β͏ͱ͍͏ख΋͋
  Δ͔΋͠Εͳ͍
  • ɹɹɹ੎ͷʮ͜Ε͔ΒͷΩϟϦΞύεͲ͏͠Α͏ʯͷબ୒ࢶͷͻͱͭʹ
  ͳΔͱɺUIJλʔϯ͕૿͑Δ͔΋ʢໝ૝ʣ

  View Slide

 94. ·ͱΊ

  View Slide

 95. ·ͱΊ
  • ࣗ෼ͨͪͷࣄۀ΍૊৫ͷ՝୊Λղܾ͢Δʹ͸ͲΜͳπʔϧ͕߹͏ͷ͔
  Λߟ͑Δͷ͕ॏཁ
  • ਓࡐྲྀಈੑ͕௿͍஍ํITاۀͰ͸ɺগͳ͍ਓ਺Ͱɺ௵͠ͷޮ͘ݴޠ
  Ͱɺଟ͘ͷΞϓϦΛ࡞ΕΔπʔϧΛબͿ͜ͱʹɺͦΕͳΓʹՁ஋͕͋
  Δ͸ͣ
  • ث༻ͳਓͷ࿹ྗ͕ͳ͍ͱ੒Γཱͨͳ͍ͷͰɺ·ͣ͸ث༻ͳਓΛʢ΋ͪ
  ΖΜߴڅͰʣݟ͚ͭͨΓ࠾༻ͨ͠Γ͠·͠ΐ͏
  • ࿹ྗΛ׆͔͢બ୒ࢶͷͻͱͭͱͯ͠ɺReact NativeΛݕ౼ͯ͠Έͯ͸
  ͍͔͕Ͱ͠ΐ͏͔

  View Slide

 96. We are hiring!
  • ΢ΥʔλʔηϧͰ͸Ұॹʹʮ೔ຊͷ೶ۀɾ৯
  Λ”৘ใ”Ͱࢧ͑Δ࢓ࣄʯʹऔΓ૊ΜͰ͘ΕΔΤ
  ϯδχΞΛืू͍ͯ͠·͢
  • ๻ͱҰॹʹࣄۀͱ૊৫ͷ՝୊ʹ೰ΜͰ͘Εʂ
  • https://water-cell.jp/recruit/

  View Slide

 97. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 98. ࢀߟจݙ
  • ͳͥɺ૊৫ͷͭ͘Γͱιϑτ΢ΣΞΞʔΩςΫνϟ͸ࣅͯ͠·͏ͷ͔ - Qiita
  https://qiita.com/hirokidaichi/items/d12fcce80ee593bcf34d
  • Android 4.4ҎԼͰReact NativeͷSwitch͕ಈ͔ͳ͍৔߹ͷରॲ - Qiita
  https://qiita.com/Nkzn/items/79477933c1d8762961be
  • React NativeΛWebʹ࣋ͬͯ͘Δ͜ͱͷҙຯ - φΧβϯυοτωοτ
  https://blog.nkzn.info/entry/2018/05/29/210030
  • React Nativeͱ͸Կ͔ʁ جຊͷ࢓૊Έͱ࢖͍Ͳ͜ΖΛཧղ͢Δ - CodeZine
  https://codezine.jp/article/detail/11295
  • ʮωΠςΟϒΞϓϦ։ൃऀ͸ઈ໓ةዧछͳͷ͔ʁʯ΁ͷײ૝จ - φΧβϯυοτωοτ
  https://blog.nkzn.info/entry/2019/04/16/163743

  View Slide