Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

Hakeem

 Hakeem

Search engine for Islamic resources

763cb660ed42efa5549c6c60f3d88d15?s=128

Alireza Nourian

August 01, 2012
Tweet

Transcript

 1. کی هب هیبػ نیکد یهالطا مىلع عباًه یىجحظج رىجىه

 2. خطاپ هب وذیطر هار ثظیي واطآ  ثظه نه خطاپ

  ،ثظه لاىط ،ثظه بعاخه  سا یمیلد کرد بعاخه اها لاىط ای خطاپ دراذي یلامحدا  ؽاخ نهف یاه هياؼي ىحػاذي و راشفا مزي زه ودىب اه هداد  لره رد اه هداد ىحخیر لغط هب اهيآ هضزع و بعاخه ! ؟ذبای یه ثطد ثمکد هب رىغچ واظيا بلغه ىیا حزػ یازب یریذد ؟هذؼي دذب زیظفج رد ؟هذهآ وآزل رد زیبعج ىیا ؟ثطا یمکد دذب کی ذیاػ ای ؟دراد دىجو
 3. None
 4. None
 5. بعاخه یور غیپ عياىه  ذياد یمي بعاخه ذهاىخ یه

  هچ امیلد  ذیاب هحػاد یياعه یازب یفلحخه یاهزیبعج نیػاب .  ذًحظه دایس عباًه  ذیاب زبحعه عباًه هب ثیىلوا نیهذب .  عباًه سا بعاخه مامجاي نهف  ذیاب زیباعج هئارا اب نیًک یرای نهف رد ار وا ،ظبجزه عباًه و .  ؽاخ راشفا مزي سا هدافحطا  یهالطا مىلع عباًه همه هب یطزحطد یازب هار کی  نیػاب زضاد هکبػ هب لـحه راشبا زه رد ذیاب .
 6. یلایخ یىجحظج « ثمکد »  ْ نِهی ِ کَشُی

  َو ِهِجایآ ْ نِهْی َ لَع اى ُ ل ْ حَی ْ نُهًِْه ً الى ُ طَر َ ىیِی ِه ُ ْ لْا یِف َ د َعَب یذ َ لا َى ُ ه َو َ باح ِک ْ لا ُ نُه ُم ِ لَعُی َو َ َ ة َ م ْ ک ّ ح ْ لا ْ ىِه اى ُ ياک ْ وِإ َو یف َ ل ُ لْب َ ل ٍ لال َ ض ٍ ىیب ُه  َ ُ ة َ م ْ ک ّ ح ْ لا ِذ ُ خ َ ف ِ ىِه ْ ؤ ُم ْ لا ُ ة َ لا َ ض َ َ ة َ م ْ ک ّ ح ْ لا قا َ فًِلا ِ ل ْ ه َ أ ْ ىِه ْى َ ل َو  ُ ةملک َّةمکحلا اهب ُ كدأ ى ُهف اه َ ذجو ُ دیذف ، ِ ىهؤملا ُ ة ّ لاض  ّ وإ َ َ ة َ مک ّ حلا ى ُهف ن ُ کًِه َه ِم َ ف ى َمف ، ِ ىی ِ ذلا یف ُه ّ م َ ف َ حلا و ُ ة َ فِزع َملا َِ میک َ ح  و َةمکحلا و ةّیعغملا فراعملا یلا ةعجازلا ماکدلْا ىه واک اه ىه و ،نکذلا ىه ّ ؽاخ عىي یلع ّ لذج ةلعف ةلىمعملا ةًمحملا كئامذلا .  َو َ ُ ة َ م ْ ک ّ ح ْ لا یَى َه ْ لا ا َ ه َ ذ ِ ض َو  ضی َ ل َ میک َ حب ِزی َ غ یلإ ِه ِعاظِب ْ ياب َ ل َ ذ َ حْبا ِ ى َه ٍ نیم َد  َ ُ ة َ م ْ ک ّ ح ْ لا ِ ق ْ ذ ِ ـلا ُ ة َز َم َ ذ َو یَى ْ م َ حلا ُ خا َزیِه َو ِة َ فِز ْع َم ْ لا ُءاَی ِ ض  ... نیراد باىج یلیخ ،ذًحظه فراعه لابيد هب هک اهيآ یازب . نیزک وآزل هغالبلا جهي راذب راىيلْا همفج هب طىبزه ىید رد نیزکلا وآزملا تاملک یف كیمذحلا لبل دیذد هباؼه ثمکد لبامه مىهفه ثمکد هژاو فیزعج ؟ثظیي نیکد یظک هچ ثمکد بظک هار
 7. عباًه رد بىخ یىجحظج  بعاخه وابس سا رىبع 

  یبای هؼیر اب اه هژاو زهاظ سا رىبع  عاشحيا اب اه هژاو یاًعه سا رىبع
 8. داًطا ثیىلوا  ذًط ثذؿ  ثطا خیذؿ الهاک وآزل

   وایوار هلظلط صاطا زب دیدادا ثذؿ هبطاذه  دیدادا و تایآ یاه عاجرا واشیه  ذيا هدىب سایي درىه زحؼیب امحد اه عاجرازپ  جیاحي ودىب عىًحه و بلاج  دىػ فیزعج یمک ترىؿ هب ذیاب
 9. یياعه یازب فلحخه زیباعج  رد یًعه وایب یًعی زیبعج

  بلال اه هژاو  ذيا هذػ هحػىي یياعه لامحيا یازب اه باحک  ذػاب هحخاًػ توافحه اه هژاو اب ار هباؼه یاًعه ثطا ىکمه بعاخه  نیراد یهىهفه یاه هیامي سا یهىبيا هياحخبػىخ ً امیِل َد ْ ى ُ ک َ ج ْ ن َ ل ْ وِإ ْ ن َ ل َ ذ َ ح َ ف ذهد واؼي ،ثظه هچيآ سا زحهب ار دىخ واظيا هکًیا حذه رد
 10. ذًحظه دوذذهاي ابیزمج زیباعج  ؟ذًک وایب فلحخه زیباعج اب

  ار یًعه ذياىج یه ىیػاه ایآ  ثظیي ىیا غهار  ثطا ذلب زحهب ار ودزک باخحيا ىیػاه  هک دزیگب دای یًعی ماذک ذًحظه طىبزه یـخؼه زیبعج هب اه ىحه  ثطا واظيا هذهع زب واًچمه نهف ضپ  ذًک ذییاج ذیاب واظيا یلو ذهد یه داهًؼیپ نه ىیػاه  ثظیي همباط یب اهراک ىیا  لره reCAPTCHA ای duoLingo
 11. عباًه وایه هغبار  نیهد یه داهًؼیپ بعاخه هب ار

  عباًه اجًیا ار یلعىب ىخط ذمي ذیياىخب . ؟ذیا هذید ار هیآ ىیا لوشي واػ ؟دىػ یه طىبزه ییاکیزهآ مالطا هب دیذد ىیا ذیحظياد یه ذیساذيایب دیذد ىیا هب یهاگي ،هیآ زحهب نهف یازب .
 12. یلهاعج یاه یگژیو  یياعه یازب ذیذج زیباعج ثبذ 

  وىحه وایه ظباور ودزک ؾخؼه  بعاخه هب کمک یازب  یياظيا عىه ىحػاد یازب
 13. ثیاضر یاه کاله  واشیه سا بعاخه هدافحطا هياهاط 

  لىـذه هب بعاخه یذًملالع  وذیطر هب ىیزحمک اب خطاپ ىجحظج داذعج  هياهاط فؼک ار بعاخه لاىط و ذػاب قالخ و هزبخ ذیاب ذًک  بیغزج هذهایي وآ لابيد هب هک یعبًه سا هدافحطا هب بعاخه  ثظیي نهه نیج یاضعا ودىب هزبخ ای اه یرواًف ىیزخآ سا هدافحطا
 14. هاگي هىذي  رىذه یىحذه هاگي ( نیدزک الاد اج

  هک یهابحػا )  دراو هيایار هب اه باحک ودزک  اه باحک هب یحيزحًیا یطزحطد وداد رازل  رىذه راشبا هاگي ( نیًک یه هذًیآ رد هک یهابحػا )  مىلع رد تاعالعا یرواًف دزبراک یهالطا  یهالطا مىلع عباًه یواک ىحه  رىذه بعاخه هاگي  یهالطا مىلع عباًه هب بعاخه یطزحطد غیاشفا ( هيالعفًه )  عباًه سا هدافحطا هب بعاخه كیىؼج ( هيالاعف )
 15. زیگازف زؼي سا یا هيىمي  یساجه هاگؼياد ( رىذه

  راشبا هاگي )  ريد هار زا طقف هاگشواد اه سالک نامه  یزیگدای والاحؼه یازب یرایحخا یاه صالک یراشگزب  ذىچ رد هذىىک تکرش راسه هیشام یریگدای لثم یصصخت الماک یاه سالک  ثطا هذػ خیزفج رىج کی یزیگدای : کی رد هک یبعاخه هعرشه ۱۰۰ یاه نلیف اه هحفه زخآ و ذًک یه یگذيس یبیزج ذهد یه ماجيا ار اه ىیزمج و ذًک یه اػامج ار یعىًـه عىه صرد .
 16. لوا ماگ  هذیا زگيایامي و هاجىک  لىع رد

  هاه جًپ  دیدادا یىجحظج رىجىه  باحک لئاطو هعیؼلا  یذًمػىه یکذيا هازمه هب  یًیبب ذیاب نه ور دیذد ىیا نًک یه زکف !