$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Composerのupdateを自動化した話 / phpstudy-128-composer-update-request

Composerのupdateを自動化した話 / phpstudy-128-composer-update-request

第128回PHP勉強会@東京でLTをした、自動的に composer updateを実行する仕組みについての発表資料です。

https://github.com/o0h/composer-update-request

hideki kinjyo
PRO

July 25, 2018
Tweet

More Decks by hideki kinjyo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Composer updateΛ
  ࣗಈԽͨ͠࿩
  ୈ128ճ PHPษڧձˏ౦ژ
  Hideki Kinjyo
  twitter: @o0h_ / github: o0h

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ίωώτגࣜձࣾ
  • αʔόʔαΠυΤϯδχΞ
  • ओʹCakePHPͳͲ

  View Slide

 3. Έͳ͞Μɺ
  ComposerͷϥΠϒϥϦͷߋ৽
  ͍ͯ͠·͔͢ʁ

  View Slide

 4. Έͳ͞Μɺ
  ComposerͷϥΠϒϥϦͷߋ৽
  ͍ͯ͠·͢ɾɾɾΑͶʁ

  View Slide

 5. ࠓ೔͸ɺ
  ϥΠϒϥϦߋ৽ʹؔ͢Δ

  (໘౗͍͘͞ͳͱײ͡Δ)࿩

  View Slide

 6. ※ϚαΧϦճආ
  খ·Ίʹߋ৽͢Δɺ͕

  ʮઈରʹਖ਼ղͩʯͱ͸ࢥ͍·ͤΜ͕ɻ

  νʔϜ΍ϓϩμΫτʹΑΔ͸ͣɻ

  View Slide

 7. ϥΠϒϥϦߋ৽ɺαϘ͍ͬͯΔͱ
  • ࠩ෼͕σΧ͘ͳΓ͗͢Δͱಈ࡞֬ೝ΋Ұେࣄ
  • ੬ऑੑͱ͔Ξφ΢ϯε͞Εͯ΋

  ਎ಈ͖औΓͮΒ͔ͬͨΓ
  • (ຊ࣭తͳϓϩμΫτ։ൃͰͳ͍෦෼Ͱͷ)

  ख͕ؒେ͖͘ͳΔ͡Όͳ͍Ͱ͔͢

  View Slide

 8. ͱ͸͍͑ɺͪΐ͍ͪΐ͍໘౗͍͘͞
  • ๨ΕΔ͠
  • ಈ࡞֬ೝͱΒͳ͍ͱͩ͠
  • ࡞ۀऀʹΑͬͯ֬ೝͷ಺༰ҧ͍ͦ͏ͩ͠ɻ
  • खॱॻ࡞Δɾɾʁ
  • composer.lockͷdiffΈʹ͍͘͠

  View Slide

 9. View Slide

 10. ίίΒลΛ
  ·ΔͬͱͲ͏ʹ͔͍ͨ͠ʙ

  View Slide

 11. ଞݴޠͷ৔߹ɾɾ

  View Slide

 12. JS: npm

  View Slide

 13. JS: yarn

  View Slide

 14. Ruby: bundle

  View Slide

 15. ͜Ε͕PHPʹ΋΄͍͠…ʂ

  View Slide

 16. ͭͬͨ͘ɻ
  ※·ͩ ver 0.1Ͱ͕͢ɻɻ

  View Slide

 17. o0h/composer-update-request
  • উखʹߋ৽(ͷ४උ)Λͤ͞Δ΋ͷ
  • CIͰఆظతʹճ͢͜ͱΛ૝ఆ
  • https://github.com/o0h/composer-update-
  request

  View Slide

 18. ػೳ
  • ߋ৽ΛνΣοΫ͠ɺ

  composer.lockʹࠩ෼͕͋Ε͹PRΛଧͭ
  • ϥΠϒϥϦͷมߋ಺༰(version change)Λهड़
  • PRςϯϓϨʔτ
  • ࢦఆ͓͍ͯͨ͠ΞΧ΢ϯτ΁ͷΞαΠϯ

  View Slide

 19. ࢓૊Έ
  • Composer Pluginͱͯ͠࡞ಈ
  • (CI্Ͱ)ఆظతʹ `composer update` Λ࢓ࠐΜͰ͓͘
  • PRE_UPDATE_CMD / POST_UPDATE_CMDʹhook
  • updateલޙͰ

  composer.lockʹࠩҟ͕͋Ε͹PRΛ࡞੒

  View Slide

 20. ͜Μͳײ͡ͷهड़Λ͓ͯ͘͠
  => ࣗಈతʹPR͕ಧ͘ʂ
  ※.travis.yml

  View Slide

 21. View Slide

 22. ߋ৽͞Εͨ಺༰ͱґଘؔ܎
  ೚ҙͷPRςϯϓϨʔτ

  (ಈ࡞֬ೝ߲໨ɺखॱ౳Λهड़͢Δ૝ఆ)

  View Slide

 23. ͱ͸͍͑ɺͪΐ͍ͪΐ͍໘౗͍͘͞
  • ๨ΕΔ͠
  • ಈ࡞֬ೝͱΒͳ͍ͱͩ͠
  • ࡞ۀऀʹΑͬͯ֬ೝͷ಺༰ҧ͍ͦ͏ͩ͠ɻ
  • खॱॻ࡞Δɾɾʁ
  • composer.lockͷdiffΈʹ͍͘͠

  View Slide

 24. ͱ͸͍͑ɺͪΐ͍ͪΐ͍໘౗͍͘͞
  ׂͱվળͰ͖ͦ͏ʂ
  • ๨ΕΔ͠
  • ಈ࡞֬ೝͱΒͳ͍ͱ
  ͩ͠
  • composer.lockͷdiff
  Έʹ͍͘͠
  ➡ উखʹདྷΔ
  ➡ νΣοΫ߲໨ΛPRʹ
  ఴ෇Ͱ͖Δ
  ➡ ύοτݟͰ෼͔ΔΑ
  ͏ͳࠩ෼ͷهड़

  View Slide

 25. ײ૝ && ΍ͬͯΈͯྑ͔ͬͨࣄ
  • (લఏɺςετ͕͔ͬ͠Γॻ͔Ε͍ͯͳ͍ͱਏ͍)
  • ߋ৽๨Εͳ͘ͳͬͨ
  • ֬ೝ࡞ۀͷ಺༰ΛۉҰԽͰ͖ͨ
  • (ཷΊա͗ͳ͚Ε͹ɺ)

  ߋ৽ࠩ෼Λ௥͏ͷ͸ͦ͜·Ͱखؒ͡Όͳ͍
  • “࠷৽ιϑτ࢖ͬͯ·͢”ͬͯࢥ͑Δͷͪΐͬͱָ͍͠

  View Slide

 26. ࠓޙͷ༧ఆ
  • CircleCIରԠ͍ͨ͠ʂ
  • औΓࠐ·ΕͨόʔδϣϯͷreleasesͷURLΛష
  Γ͍ͨ
  • ςετ͕ͳ͍ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ

  View Slide

 27. ँࣙ:ࢮ͵΄Ͳࢀߟʹͨ͠ࢿྉ
  https://speakerdeck.com/hirak/phpcon2016

  View Slide

 28. ͓෇͖߹͍͍͖ͨͩ

  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide