Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

「AndroidはiOSと同じデザインで!」と言われたときのTips

ogapants
March 28, 2018

 「AndroidはiOSと同じデザインで!」と言われたときのTips

Androidエンジニア デザイン部 #1
https://nohana.connpass.com/event/80530/

続きのwebはこちら
https://qiita.com/ogapants/items/8a551ed3b16bcf0cc3ed

ogapants

March 28, 2018
Tweet

More Decks by ogapants

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ʮAndroid͸iOSͱಉ͡
  σβΠϯͰʂʯ
  ͱݴΘΕͨͱ͖ͷTips
  2018/03/28
  @ogapants

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ͓͕ͺΜ@ogapants
  • Android։ൃྺ4೥͘Β͍
  • ࡞ͬͨ৽نϓϩμΫτ7ͭ͘Β͍
  • GooglePlayϕετΞϓϦͱͬͨ

  View Slide

 3. ʮAndroid͸iOSͱ
  ಉ͡σβΠϯͰʂʯ

  View Slide

 4. ʮ͍΍ɺiOS͸ώϡʔϚϯΠ
  ϯλʔϑΣʔεΨΠυϥΠϯ
  ʹଇΓɺAndroid͸ϚςϦΞ
  ϧσβΠϯΨΠυϥΠϯʹଇ
  ΓɺͦΕͧΕద੾ͳUI/UXΛ
  ઃܭ͠·͠ΐ͏ʂʯ

  View Slide

 5. ղܾ

  View Slide

 6. ͠·ͤΜ

  View Slide

 7. ͳͥ͜͏ݴΘΕΔͷ͔
  ͳͥiOSͳUIͷAndroidΞϓϦ
  ͕ੈʹग़͍ͯΔͷ͔

  View Slide

 8. ݪҼͷ෼ੳ

  View Slide

 9. ᶃاը΍σβΠφʔ͕
  AndroidΒ͘͢͠Δར఺Λ஌Βͳ͍

  View Slide

 10. ᶄΤϯδχΞ͕ٞ࿦Ͱԡ͠ෛ͚ͨ

  View Slide

 11. ᶅΤϯδχΞ͕AndroidΒ͍͠
  UIΛ஌Βͳ͍

  View Slide

 12. ݪҼ͔ΒΈΔΤϯδχΞʹ

  ඞཁͱ͞ΕΔ΋ͷ
  1. આ໌͢ΔͨΊͷ৘ใ੔ཧ
  2. ٞ࿦͢ΔͨΊͷ৺ߏ͑ɹ
  3. ࣮ફ͢ΔͨΊͷલఏ஌ࣝɹ
  (ݸਓͷײ૝Ͱ͢)

  View Slide

 13. આ໌͢ΔͨΊͷ৘ใ੔ཧ 

  ʙͳͥAndroidΒ͘͠࡞Δͷ͔ʙ

  View Slide

 14. ᶃ޻਺࡟ݮͷͨΊ
  • ࣮૷଎౓ͷ޲্
  • อकੑɺ֦ுੑͷ޲্

  View Slide

 15. ᶄGooglePlayʹ࠷దԽ͢ΔͨΊ
  • GooglePlayͰϑΟʔνϟʔ͞ΕΔ
  • ϥϯΩϯά΍ݕࡧॱҐ΋্͕Δ

  https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/4448378

  View Slide

 16. ᶅϢʔβʔ͕ҧ࿨ײͳ͘
  ૢ࡞Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊ
  • ݟ׳ΕͨUIͰࢹೝੑൈ܈
  • ࢖͍׳ΕͨUXͰૢ࡞ੑൈ܈

  View Slide

 17. ٞ࿦͢ΔͨΊͷ৺ߏ͑

  ʙΑ͋͘Δ͝ҙݟͱͦͷରԠྫʙ

  View Slide

 18. ࣄྫ
  ※ඞͣ͠΋શͯʹ౰ͯ͸·Δ΋ͷͰ͸ͳ͍Ͱ͢
  ※ٞ࿦ख๏ͷ࿩͡Όͳ͍Ͱ͢
  ※ݸਓͷײ૝Ͱ͢

  View Slide

 19. ʮAndroidͷ͜ͱΛߟ͑Δ
  Ϧιʔε͸ͳ͍ʂʯ

  View Slide

 20. ʮAndroidͷ͜ͱΛߟ͑Δ
  Ϧιʔε͸ͳ͍ʂʯ
  →໨ͷલͷੜ࢈ੑ্͚͍ͩ͛ͨʁ

  ɾ௕ظతͳੜ࢈ੑΛߟ͑Δ
  ɾΤϯδχΞओମͰਐΊΔ
  ɾڐՄΑΓँࡑͰ΍ͬͯΈͤΔ

  View Slide

 21. ʮiOS͔ΒAndroidʹҠߦ͠
  ͨਓ͸ࠞཚ͢Δʂʯ

  View Slide

 22. ʮiOS͔ΒAndroidʹҠߦͨ͠
  Ϣʔβʔ͸ࠞཚ͢Δʂʯ
  →Ϣʔβʔͷཱ৔ʹཱ͍ͯͯͳ͍ʁ

  ɾͳͥ΍Δͷ͔࠶֬ೝ
  ɾΑ͘ߟ͑ΔͱϢʔβʔ͸ผʹࠔΒͳ͍

  View Slide

 23. ʮϚςϦΞϧσβΠϯͰ࡞ͬ
  ͨΒಠࣗੑ͕ͳ͘ͳΔʂʯ

  View Slide

 24. ʮϚςϦΞϧσβΠϯͰ࡞ͬͨ
  Βಠࣗੑ͕ͳ͘ͳΔʂʯ
  →ΨΠυϥΠϯͷཧղ͕଍Γͳ͍ʁ

  ɾͳͥͲΜͳಠࣗੑ͕ඞཁͳͷ͔࠶֬ೝ
  ɾݫີʹकΒͳͯ͘΋͍͍
  ɾʮ͋͑ͯ͜͏͢Δʯͱ͍͏ࢪࡦ͸ΊͬͪΌ͋Γ

  View Slide

 25. ʮΨΠυϥΠϯ͕ӳޠͰ
  ಡΊͳ͍ʂʯ

  View Slide

 26. ʮΨΠυϥΠϯ͕ӳޠͰ
  ಡΊͳ͍ʂʯ
  →ͦ΋ͦ΋ಡΜͩ͜ͱͳ͍ʁ

  ɾ·ͣ೔ຊޠ൛ΛಡΜͰ΋Β͏
  ɾશମΛਤ͚ͩྲྀ͠ಡΉ͚ͩͰ΋ޮՌ͋Γ
  ɾ໨ඪΛཱͯͯྠಡձΛ΍Δ

  View Slide

 27. ʮiOSͷσβΠϯʹग़དྷͳ͍ͷ͸
  ͋ͳͨͷ࣮ྗ͕଍Γͳ͍͚ͩʂʯ

  View Slide

 28. ʮiOSͷσβΠϯʹग़དྷͳ͍ͷ͸
  ͋ͳͨͷ࣮ྗ͕଍Γͳ͍͚ͩʂʯ
  →ײ৘ʹૌ͑ͯ͘Δʁ

  ɾ൓࿦͢΂͖ͱ͜Ζ͸ྫྷ੩ʹ൓࿦͢Δ
  ɾ
  ɾ

  View Slide

 29. Α͋͘Δ͝ҙݟͷରԠྫ·ͱΊ
  • ൃݴͷࠜڌΛཧղ͢Δ
  • ஌Βͳ͍͜ͱ͸ڭ͑߹͏
  • ͓ޓ͍Λଚॏ͠߹͏

  View Slide

 30. ࣮ફ͢ΔͨΊͷલఏ஌ࣝɹ

  ʙAndroidΒ͠͞ͱϚςϦΞϧσβΠϯΒ͠͞ʙ

  View Slide

 31. iOSͱAndroidͷUIରԠද

  View Slide

 32. ͦΜͳ΋ͷ͸ͳ͍
  • ಉ͡Α͏ͳݟͨ໨ͷUIͰ΋࡞ΒΕͨܦҢ΍

  ໨త͸ҧ͏
  • ୯७ͳൺֱ͸Ͱ͖ͳ͍
  • ͱ͸͍͑ʮࣅͯΔʯUI͸͋Δ
  • ʮ୅༻Ͱ͖Δ͔΋ʯ͘Β͍ʹଊ͑Δ

  View Slide

 33. AndroidΒ͘͢͠Δɾ
  ϚςϦΞϧσβΠϯΒ͘͢͠Δ
  • ͪΐͬͱ͕ͪ͏
  • AndroidΒ͠͞

  →ඪ४APIͰ୅༻ͯ͠iOSײ͔Β୤٫
  • ϚςϦΞϧσβΠϯΒ͠͞

  →ΨΠυϥΠϯʹ฿ͬͯΑΓ༏ΕͨମݧΛ

  View Slide

 34. AndroidΒ͘͢͠Δྫ

  View Slide

 35. right-pointing carets͸࡟আ
  • ը໘ભҠΛࣔ͢͜Ε ʼ
  • AndroidͰ͸ΞΠίϯͷ

  ҙຯΛߟ͑ͤͯ͞͠·͏

  ͜ͱ͸͠ͳ͍




  https://developer.android.com/design/patterns/pure-android.html

  View Slide

 36. ࿮ઢϘλϯ͸࢖Θͳ͍
  • AndroidͰ͸جຊRaisedButton(͔FlatButton)
  • PlayετΞͰݟ͔͚ΔͷͰ࣮͸ΞϦ…ʁ!
  https://material.io/guidelines/components/buttons.html

  View Slide

 37. ϚςϦΞϧσβΠϯΒ͘͢͠Δྫ

  View Slide

 38. λονϑΟʔυόοΫΛ͚ͭΔ
  • λοϓՄೳൣғΛࣔ͢
  • ࿈ଓͨ͠ಈ͖ΛݟͤΔ
  • selectableItemBackground,

  selectableItemBackgroundBorderless



  https://material.io/guidelines/motion/material-motion.html
  https://developer.android.com/training/material/animations.html

  View Slide

 39. ΦϑϥΠϯͰ΋࢖͑ΔΑ͏ʹ͢Δ
  • ΦϑϥΠϯͰ΋࠷௿ݶͷ

  ػೳ͸ఏڙ͠Α͏
  • ΦϑϥΠϯঢ়ଶͰ͋Δ͜ͱ

  Λ఻͑Α͏
  https://material.io/guidelines/patterns/offline-states.html

  View Slide

 40. ଓ͖͸WebͰʂʂʂʂʂʂʂ

  View Slide

 41. ͍͞͝ʹ

  View Slide

 42. ॾ஫ҙ
  • طଘͷϢʔβʔʹ഑ྀ͢Δ
  • ໨ඪΛཱͯΔ
  • ਺ࣈΛνΣοΫ͢Δ
  • όϥϯεΑ͘΍Δ

  View Slide

 43. ·ͱΊ
  • ͳͥAndroidΒ͘͠࡞Δͷ͔੔ཧ͢Δ
  • ݐઃతͳٞ࿦Λ͢Δ
  • ΤϯδχΞͷ΍͍͖ͬͯ
  • Ұ൪ଚॏ͢΂͖͸Ϣʔβʔ
  ΋͠΋ʮAndroid͸iOSͱಉ͡σβΠϯͰʂʯͱݴΘΕͨΒ…

  View Slide

 44. ͋ͱ͸Ωϛͷ໨Ͱ
  ͔֬Ίͯ͘Εʂ

  View Slide