Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

等身大のアイドルをARで映し出してみた

6bdaa5741236de6e66cbf89f2f7a6887?s=47 oginyon
December 16, 2017

 等身大のアイドルをARで映し出してみた

6bdaa5741236de6e66cbf89f2f7a6887?s=128

oginyon

December 16, 2017
Tweet

Transcript

 1. ౳਎େͷΞΠυϧΛ"3 Ͱө͠ग़ͯ͠Έͨ νʔϜɿΧϫΠΠϘΫͱͷ͓͠Ό΂Γ ָ͍͠Ͱ͔͊͢ɾɾɾʁ

 2. ࣗݾ঺հ ɾ௡ాপ ɾࣗশ··Ώ1 ɾࣗশ୅ද࡞4UBSMJHIU-PBEJOH

 3. ࣗݾ঺հ ɾ͓͗ʹΐΜ ɹɾࣗশɾΧϫΠΠ޾ࢠͱཟࢠ1

 4. ʙಥવͰ͕͢ʙ খૣ઒ࣿࢬ͸Μͷ਎௕ɺ ͝ଘ஌Ͱ͔͢ʁ

 5. None
 6. ߴ৿ཟࢠɿDN

 7. ··ΏɿDN

 8. Α͠ͷΜɿDN

 9. ͜Εͬͯɺ࣮ࡍͲͷ͙Β͍ ͷαΠζײͳΜͰ͠ΐ͏ʁ

 10. ͱɺ͍͏͜ͱͰݱ࣮ʹ ग़͖ͯͯ΋Β͍·ͨ͠

 11. ࣮ࡍʹฒΜͰࣸਅΛ ࡱͬͯΈͨ

 12. None
 13. None
 14. ࡞ۀ෩ܠ

 15. ࢖༻πʔϧ ɾ6OJUZ ɾ7VGPSJB

 16. None
 17. ϚʔΧʔ͕ը໘֎ʹग़ͯ΋ τϥοΩϯάͰ͖Δ

 18. ɾ6OJUZʹ౷߹ ɾίʔσΟϯάθϩ

 19. ɾαΠζௐ੔͕खಈ ɾͳΜ͔ϓϧϓϧ͢Δ

 20. ·ͱΊ ɾΞΠυϧͷαΠζײΛ஌Δͷʹ"3͸ྑ͍ख๏ ɾࡱӨձπʔϧͱͯ͠࢖͑ͦ͏ ɾ͑ͪ͞ΌΜ͔Θ͍͍

 21. ͝੩ௌ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ ޾ࢠΧϫΠΠʂ