$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

any禁止 絶対に型付けを諦めないための便利なユーティリティ関数 / techstand6

OKUNOKENTARO
November 10, 2021

any禁止 絶対に型付けを諦めないための便利なユーティリティ関数 / techstand6

2021/11/10 TECH STAND #6 TypeScriptにて発表した資料です。

OKUNOKENTARO

November 10, 2021
Tweet

More Decks by OKUNOKENTARO

Other Decks in Technology

Transcript

 1. BOZېࢭ
  ઈରʹܕ෇͚ΛఘΊͳ͍ͨΊͷ
  ศརͳϢʔςΟ
  ϦςΟؔ਺
  /PW TUBOEGN5&$)45"/%5ZQF4DSJQU
  !PLVOPLFOUBSP

  View Slide


 2. w Ԟ໺ݡଠ࿠!PLVOPLFOUBSP
  w ΫϨε΢ΣΞגࣜձࣾ
  w 5ZQF4DSJQUྺ೥

  View Slide

 3. ܕɺ
  ͪΌΜͱ෇͚ͯ·͔͢
  const res = await fetch('/api/users', {method: 'GET'});


  const users = await res.json();

  View Slide

 4. ͜ΕͰຬ଍ͯ͠ͳ͍
  ʁ
  const res = await fetch('/api/users', {method: 'GET'});


  const users = await res.json() as User[];

  View Slide

 5. anyܕʹas TΛࢦఆ͢Δͷ͸ةݥ
  wʮanyܕ͸ةݥʯ

  ʜͱ͍͏࿩୊͸ཧղ͍ͯͯ͠΋ɺ
  as TͳΒฏؾͰ࢖ͬͯ͠·
  ͏ݱ৔͸গͳ͘ͳ͍
  w Ͱ΋
  ʮany as T΋ةݥʯ

  w anyܕͷ஋ʹas T
  ʢas User[]ͳͲʣ
  Λ෇͚ͯ΋ίϯύΠϧΤϥʔʹͳΒͳ͍

  View Slide

 6. ͳʹ͕ةݥͳͷ͔
  w ͍͘
  ΒͰ΋ӕ͕͚ͭΔ
  w ίϯύΠϧ͸௨͍ͬͯͯ΋ɺ
  ࣮ࡍʹͦ͜ʹྲྀΕͯ͘
  Δ஋ͷߏ଄͸ҟͳΔঢ়گ
  w as T͸
  ʮίϯύΠ
  ϥΛ͍͍ٗͯΔ͚ͩʯ
  Ͱ͋Δ

  View Slide

 7. ͜ͷίʔ
  υ͸ΤϥʔʹͳΒͳ͍
  const res1 = await fetch('/api/users', {method: 'GET'});


  const users = await res1.json() as User[];


  const res2 = await fetch('/api/items', {method: 'GET'});


  const items = await res2.json() as User[];
  as Item[] Ͱ͸ʁʁ

  View Slide

 8. asΛ࢖Θͣ҆શʹܕ෇͚Λ͢Δ
  w anyېࢭasېࢭ
  w 5ZQFQSFEJDBUFTΛ࢖͏

  IUUQTXXXUZQFTDSJQUMBOHPSHEPDTIBOECPPLOBSSPXJOHIUNMVTJOHUZQFQSFEJDBUFT

  w function isSomething(v: unknown): v is Something { ...

  Έ͍ͨͳ΍ͭ
  w JG৚݅ࣜʹͯisSomething(v)Λ࢖ͬͨΒɺ

  ͦͷJGϒϩοΫ಺Ͱ͸v͕Somethingܕͱͯ͠ѻ͑Δ

  View Slide

 9. type User = {


  id: number;


  name: string;


  };


  function hasId(v: unknown): v is { id: unknown } {


  if (typeof v !== "object" || v === null) {


  return false;


  }


  return "id" in v;


  }


  function hasName(v: unknown): v is { name: unknown } {


  if (typeof v !== "object" || v === null) {


  return false;


  }


  return "name" in v;


  }


  function isUser(v: unknown): v is User {


  if (!hasId(v) || !hasName(v)) {


  return false;


  }


  if (typeof v.id !== "number") {


  return false;


  }


  if (typeof v.name !== "string") {


  return false;


  }


  return true;


  }

  View Slide

 10. ׂͱखؒ
  w asΛઈ໓ͤ͞Α
  ͏
  ͱͨ͠Βɺ
  5ZQFQSFEJDBUFTؔ਺͕ͨ͘
  ͞Μඞཁ
  w JGϒϩοΫͷதͰ͔͠ਪ࿦͞Εͳ͍ͷͰɺ
  ίʔ
  υ͕ෳࡶʹͳΓ͕ͪ
  w JGϒϩοΫ͕ඞਢͳͷ͸໘౗

  View Slide

 11. JGจΛ࢖Θͳ͍
  w "TTFSUJPOGVODUJPOTΛ࢖͏

  IUUQTXXXUZQFTDSJQUMBOHPSHEPDTIBOECPPLSFMFBTFOPUFTUZQFTDSJQUIUNMBTTFSUJPOGVODUJPOT

  w function assertSomething(

  v: unknown): asserts v is Something { ...

  Έ͍ͨͳ΍ͭ
  w assertSomething(v)Λ࢖ͬͨΒɺ
  ͦͷؔ਺͕ྫ֎Λ౤͛ͳ͍ݶΓ

  ಉҰείʔϓͷҎ߱ͷεςʔ
  τϝϯ
  τͰ͸v͕Somethingܕͱͯ͠ѻ͑Δ

  View Slide

 12. type User = {


  id: number;


  name: string;


  };


  function assertId(v: unknown): asserts v is { id: unknown } {


  if (typeof v !== "object" || v === null) {


  throw new Error("Value should be non-null object");


  }


  if (!("id" in v)) {


  throw new Error('Value should have the property "id"');


  }


  // noop


  }


  function assertName(v: unknown): asserts v is { name: unknown } {


  if (typeof v !== "object" || v === null) {


  throw new Error("Value should be non-null object");


  }


  if (!("name" in v)) {


  throw new Error('Value should have the property "name"');


  }


  // noop


  }


  function assertUser(v: unknown): asserts v is User {


  assertId(v);


  assertName(v);


  if (typeof v.id !== "number") {


  throw new Error('"id" should be a number');


  }


  if (typeof v.name !== "string") {


  throw new Error('"name" should be a string');


  }


  // noop


  }

  View Slide

 13. ΍ͬͺΓखؒ
  w asΛઈ໓ͤ͞ΔͨΊʹ͜͜·Ͱ͢Δ
  ʁ

  w ҰͭͷΦϒδΣΫ
  τʹ͍ͭͯݕূ͢Δ͚ͩͰؔ਺ଟ͗͢͡Όͳ͍
  ʁ

  w ΋͏asΛ࢖ͬͯ΋͍͍Μ͡Όʜ
  ʁ

  w ઈରʹఘΊͳ͍

  View Slide

 14. ศརؔ਺Λ࡞ͬͯΈͨ
  w ϓϩύςΟ͕ੜ͍͑ͯΔ͜ͱΛϥϯλΠϜͰݕূͭͭ͠
  w ܕ΋ͪΌΜͱ෇͍ͯ͘Εͯ
  w ͔͠΋ܕఆٛΛमਖ਼ͨ͠ΒϥϯλΠϜͰ

  ݕূ͞ΕΔϓϩύςΟ
  ΋௥ैͯ͠΄͍͠

  View Slide

 15. type UnionToIntersection = (U extends any ? (k: U) => void : never) extends (


  k: infer I


  ) => void


  ? I


  : never;


  type LastOf = UnionToIntersection<


  T extends any ? () => T : never


  > extends () => infer R


  ? R


  : never;


  type Push = [...T, V];


  type UnionToTuple<


  T,


  L = LastOf,


  N = [T] extends [never] ? true : false


  > = true extends N ? [] : Push>, L>;


  type Tuple = [TItem, ...TItem[]] & {


  length: TLength;


  };


  /**


  * Tuple ͸ [string, string, string] Λฦ͢


  * ͦΕΛԠ༻ͯ͠ 'a' | 'b' Λ ['a' | 'b', 'a' | 'b'] ʹ͢Δ


  *


  * 'a' | 'b'


  * => ['a' | 'b', 'a' | 'b']


  * 'a' | 'b' | 'c'


  * => ['a' | 'b' | 'c', 'a' | 'b' | 'c', 'a' | 'b' | 'c']


  */


  type UnionToUnionTuple = Tuple["length"]>;


  type TypeEq = (() => T extends A ? 1 : 2) extends () => T extends B


  ? 1


  : 2


  ? true


  : false;


  type RemoveNeverProperties = Pick<


  T,


  {


  [P in keyof T]: [T[P]] extends [never] ? never : P;


  }[keyof T]


  >;


  type AnyAs0 = {


  [P in keyof T]: TypeEq extends true ? 0 : T[P];


  };


  type UnknownAs0 = {


  [P in keyof T]: TypeEq extends true ? 0 : T[P];


  };


  type OptionalAsUndefined = {


  [P in keyof T]: T[P] extends NonNullable ? T[P] : undefined;


  };


  type UndefinedAsNever = {


  [P in keyof T]-?: T[P] extends undefined ? never : T[P];


  };


  /**


  * { a?: string; b: number; c?: any; d: any } Λ


  * { b: number; d: any } ͚ͩʹ͢Δɻ


  *


  * AnyAs0 ͕ͳ͍ͱ ?: any ΁ͷରԠ͕࿙ΕΔͷͰ஫ҙɻ


  */


  type RemoveOptionalProperties = {


  [P in keyof RemoveNeverProperties<


  UndefinedAsNever>>>


  >]: T[P];


  };


  function isObject(v: unknown): v is Record {


  if (typeof v !== "object") {


  return false;


  }


  return v !== null;


  }


  function assertObject(


  v: unknown,


  target = ""


  ): asserts v is Record {


  if (!isObject(v)) {


  throw new Error(`${target} should be object`.trim());


  }


  }


  function isMatchedType(


  v: unknown,


  props: UnionToUnionTuple>,


  errorPropsRef: string[],


  target = ""


  ): v is T {


  assertObject(v, target);


  if (new Set(props).size !== props.length) {


  throw new Error("Invalid props");


  }


  return props


  .map((prop) => {


  if (typeof prop !== "string") {


  throw new Error("Invalid prop");


  }


  const within = prop in v;


  if (!within) {


  errorPropsRef.push(prop); // mutate


  }


  return within;


  })


  .every((flag) => flag);


  }


  export function assertMatchedType(


  v: unknown,


  props: UnionToUnionTuple>,


  target = ""


  ): asserts v is T {


  const errorPropsRef: string[] = []; // ࢠʹ஋Λ֨ೲͤ͞ΔͨΊͷۭ഑ྻࢀর


  if (!isMatchedType(v, props, errorPropsRef, target)) {


  // ͜͜ʹ֘౰͢Δͱ͖ errorPropsRef ഑ྻͷத਎ʹ͸ΤϥʔՕॴ͕٧·͍ͬͯΔɻ


  throw new Error(


  `${target} should be aligned type. ${


  0 < errorPropsRef.length ? `[${errorPropsRef.join(", ")}]` : ""


  }`.trim()


  );


  }


  }

  View Slide 16. .map((prop) => {


  if (typeof prop !== "string") {


  throw new Error("Invalid prop");


  }


  const within = prop in v;


  if (!within) {


  errorPropsRef.push(prop); // mutate


  }


  return within;


  })


  .every((flag) => flag);


  }


  export function assertMatchedType(


  v: unknown,


  props: UnionToUnionTuple>,


  target = ""


  ): asserts v is T {


  const errorPropsRef: string[] = []; // ࢠʹ஋Λ֨ೲͤ͞ΔͨΊͷۭ഑ྻࢀর


  if (!isMatchedType(v, props, errorPropsRef, target)) {


  // ͜͜ʹ֘౰͢Δͱ͖ errorPropsRef ഑ྻͷத਎ʹ͸ΤϥʔՕॴ͕٧·͍ͬͯΔɻ


  throw new Error(


  `${target} should be aligned type. ${


  0 < errorPropsRef.length ? `[${errorPropsRef.join(", ")}]` : ""


  }`.trim()


  );


  }


  }


  ͳʹΛ࡞͔ͬͨ
  w assertMatchedType()ؔ਺Λ࣮૷ͨ͠
  w ୈҾ਺ʹݕূ͍ͨ͠ΦϒδΣΫ
  τ
  w ୈҾ਺ʹݕূ͍ͨ͠ϓϩύςΟ໊ͷ഑ྻ
  w ܕύϥϝʔλʹཧ૝ͷܕఆٛΛॻ͘

  View Slide 17. .map((prop) => {


  if (typeof prop !== "string") {


  throw new Error("Invalid prop");


  }


  const within = prop in v;


  if (!within) {


  errorPropsRef.push(prop); // mutate


  }


  return within;


  })


  .every((flag) => flag);


  }


  export function assertMatchedType(


  v: unknown,


  props: UnionToUnionTuple>,


  target = ""


  ): asserts v is T {


  const errorPropsRef: string[] = []; // ࢠʹ஋Λ֨ೲͤ͞ΔͨΊͷۭ഑ྻࢀর


  if (!isMatchedType(v, props, errorPropsRef, target)) {


  // ͜͜ʹ֘౰͢Δͱ͖ errorPropsRef ഑ྻͷத਎ʹ͸ΤϥʔՕॴ͕٧·͍ͬͯΔɻ


  throw new Error(


  `${target} should be aligned type. ${


  0 < errorPropsRef.length ? `[${errorPropsRef.join(", ")}]` : ""


  }`.trim()


  );


  }


  }


  ͳʹΛ࡞͔ͬͨ
  w assertMatchedType()ؔ਺Λ࣮૷ͨ͠
  w ୈҾ਺ʹݕূ͍ͨ͠ΦϒδΣΫ
  τ
  w ୈҾ਺ʹݕূ͍ͨ͠ϓϩύςΟ໊ͷ഑ྻ
  w ܕύϥϝʔλʹཧ૝ͷܕఆٛΛॻ͘
  type User = {


  id: number;


  name: string;


  };


  const obj: unknown = { id: 1, name: "foo" };


  assertMatchedType(obj, ["id", "name"]);


  console.log(obj);

  View Slide 18. .map((prop) => {


  if (typeof prop !== "string") {


  throw new Error("Invalid prop");


  }


  const within = prop in v;


  if (!within) {


  errorPropsRef.push(prop); // mutate


  }


  return within;


  })


  .every((flag) => flag);


  }


  export function assertMatchedType(


  v: unknown,


  props: UnionToUnionTuple>,


  target = ""


  ): asserts v is T {


  const errorPropsRef: string[] = []; // ࢠʹ஋Λ֨ೲͤ͞ΔͨΊͷۭ഑ྻࢀর


  if (!isMatchedType(v, props, errorPropsRef, target)) {


  // ͜͜ʹ֘౰͢Δͱ͖ errorPropsRef ഑ྻͷத਎ʹ͸ΤϥʔՕॴ͕٧·͍ͬͯΔɻ


  throw new Error(


  `${target} should be aligned type. ${


  0 < errorPropsRef.length ? `[${errorPropsRef.join(", ")}]` : ""


  }`.trim()


  );


  }


  }


  ศརͳͱ͜Ζ
  w ܕఆ͕ٛมΘΔͱɺ
  ୈҾ਺ͰٻΊΒΕΔ

  Ҿ਺ͷܕ͕มΘΔ
  w ܕఆ͚ٛͩ௚ͯ͠ɺ

  ϥϯλΠϜଆ͕௚ͬͯͳ͍ঢ়گΛ๷͙
  type User = {


  id: number;


  name: string;


  email: string;


  };


  const obj: unknown = { id: 1, name: "foo" };


  assertMatchedType(obj, ["id", "name"]);


  console.log(obj);
  Argument of type '["id", "name"]' is not assignable to
  parameter of type 'UnionToUnionTuple<"id" | "name" |
  "email">'.

  View Slide

 19. function assertObject(


  v: unknown,


  target = ""


  ): asserts v is Record {


  if (!isObject(v)) {


  throw new Error(`${target} should be object`.trim());


  }


  }


  function isMatchedType(


  v: unknown,


  props: UnionToUnionTuple>,


  errorPropsRef: string[],


  target = ""


  ): v is T {


  assertObject(v, target);


  if (new Set(props).size !== props.length) {


  throw new Error("Invalid props");


  }


  return props


  .map((prop) => {


  if (typeof prop !== "string") {


  throw new Error("Invalid prop");


  }


  const within = prop in v;


  if (!within) {


  errorPropsRef.push(prop); // mutate


  }


  return within;


  })


  .every((flag) => flag);


  }


  export function assertMatchedType(


  v: unknown,


  props: UnionToUnionTuple>,


  target = ""


  ): asserts v is T {


  const errorPropsRef: string[] = []; // ࢠʹ஋Λ֨ೲͤ͞ΔͨΊͷۭ഑ྻࢀর
  w ศརؔ਺ΛassertObject()Λࣄલʹ

  ࡞͓ͬͯ͘
  w ϓϩύςΟࢦఆ͸͢΂ͯϢχʔΫͰ͋Δ͜ͱΛ

  อূ
  w ͻͱͭͻͱͭinΛ࢖ͬͯ֬ೝ
  w ͳ͚Ε͹Τϥʔࢀরʹه࿥
  ϥϯλΠϜଆͷ࢓૊Έ

  View Slide

 20. * { a?: string; b: number; c?: any; d: any } Λ


  * { b: number; d: any } ͚ͩʹ͢Δɻ


  *


  * AnyAs0 ͕ͳ͍ͱ ?: any ΁ͷରԠ͕࿙ΕΔͷͰ஫ҙɻ


  */


  type RemoveOptionalProperties = {


  [P in keyof RemoveNeverProperties<


  UndefinedAsNever>>>


  >]: T[P];


  };


  function isObject(v: unknown): v is Record {


  if (typeof v !== "object") {


  return false;


  }


  return v !== null;


  }


  function assertObject(


  v: unknown,


  target = ""


  ): asserts v is Record {


  if (!isObject(v)) {


  throw new Error(`${target} should be object`.trim());


  }


  }


  function isMatchedType(


  v: unknown,


  props: UnionToUnionTuple>,


  errorPropsRef: string[],


  target = ""


  ): v is T {


  assertObject(v, target);


  if (new Set(props).size !== props.length) {


  throw new Error("Invalid props");


  }


  return props


  .map((prop) => {  w ศརؔ਺assertObject()͸

  "TTFSUJPOGVODUJPOTͷ

  ͓खຊͷΑ
  ͏ͳؔ਺
  assertObject()

  View Slide

 21. w ͔͜͜Β5ZQF4DSJQUͷຊؾ
  w ͢΂ͯͷϓϩύςΟ
  Λྻڍ͍ͨ͠
  w PQUJPOBMͳϓϩύςΟ͸ݕূͨ͘͠ͳ͍
  w PQUJPOBMͳϓϩύςΟ͸ॻ͔ͳ͘
  ͯ΋

  ίϯύΠϧΤϥʔʹͨ͘͠ͳ͍
  w ͦΕΛ͢ΔͨΊͷܕύζϧ
  ܕύζϧ


  : false;


  type RemoveNeverProperties = Pick<


  T,


  {


  [P in keyof T]: [T[P]] extends [never] ? never : P;


  }[keyof T]


  >;


  type AnyAs0 = {


  [P in keyof T]: TypeEq extends true ? 0 : T[P];


  };


  type UnknownAs0 = {


  [P in keyof T]: TypeEq extends true ? 0 : T[P];


  };


  type OptionalAsUndefined = {


  [P in keyof T]: T[P] extends NonNullable ? T[P] : undefined;


  };


  type UndefinedAsNever = {


  [P in keyof T]-?: T[P] extends undefined ? never : T[P];


  };


  /**


  * { a?: string; b: number; c?: any; d: any } Λ


  * { b: number; d: any } ͚ͩʹ͢Δɻ


  *


  * AnyAs0 ͕ͳ͍ͱ ?: any ΁ͷରԠ͕࿙ΕΔͷͰ஫ҙɻ


  */


  type RemoveOptionalProperties = {


  [P in keyof RemoveNeverProperties<


  UndefinedAsNever>>>


  >]: T[P];


  };


  function isObject(v: unknown): v is Record {


  View Slide 22. : false;


  type RemoveNeverProperties = Pick<


  T,


  {


  [P in keyof T]: [T[P]] extends [never] ? never : P;


  }[keyof T]


  >;


  type AnyAs0 = {


  [P in keyof T]: TypeEq extends true ? 0 : T[P];


  };


  type UnknownAs0 = {


  [P in keyof T]: TypeEq extends true ? 0 : T[P];


  };


  type OptionalAsUndefined = {


  [P in keyof T]: T[P] extends NonNullable ? T[P] : undefined;


  };


  type UndefinedAsNever = {


  [P in keyof T]-?: T[P] extends undefined ? never : T[P];


  };


  /**


  * { a?: string; b: number; c?: any; d: any } Λ


  * { b: number; d: any } ͚ͩʹ͢Δɻ


  *


  * AnyAs0 ͕ͳ͍ͱ ?: any ΁ͷରԠ͕࿙ΕΔͷͰ஫ҙɻ


  */


  type RemoveOptionalProperties = {


  [P in keyof RemoveNeverProperties<


  UndefinedAsNever>>>


  >]: T[P];


  };


  function isObject(v: unknown): v is Record {


  Ṗͷຐ๏
  w AnyAs0ͱUnknownAs0Ͱɺ
  anyܕͱ

  unknownܕΛҰ୴͢΂ͯ


  ʢ਺஋Ϧςϥϧܕʣ
  ʹஔ͖׵͑Δ
  w PQUJPOBMͰ͋Ε͹

  ͢΂ͯundefinedʹ͢Δ
  w 0ܕʹஔ͖׵͓͔͑ͯͳ͍ͱ

  PQUJPOBManyͱPQUJPOBMunknown͕

  ਖ਼͘͠ॲཧ͞Εͳ͍

  View Slide 23. : false;


  type RemoveNeverProperties = Pick<


  T,


  {


  [P in keyof T]: [T[P]] extends [never] ? never : P;


  }[keyof T]


  >;


  type AnyAs0 = {


  [P in keyof T]: TypeEq extends true ? 0 : T[P];


  };


  type UnknownAs0 = {


  [P in keyof T]: TypeEq extends true ? 0 : T[P];


  };


  type OptionalAsUndefined = {


  [P in keyof T]: T[P] extends NonNullable ? T[P] : undefined;


  };


  type UndefinedAsNever = {


  [P in keyof T]-?: T[P] extends undefined ? never : T[P];


  };


  /**


  * { a?: string; b: number; c?: any; d: any } Λ


  * { b: number; d: any } ͚ͩʹ͢Δɻ


  *


  * AnyAs0 ͕ͳ͍ͱ ?: any ΁ͷରԠ͕࿙ΕΔͷͰ஫ҙɻ


  */


  type RemoveOptionalProperties = {


  [P in keyof RemoveNeverProperties<


  UndefinedAsNever>>>


  >]: T[P];


  };


  function isObject(v: unknown): v is Record {


  Ṗͷຐ๏
  w undefinedΛ͢΂ͯPQUJPOBMΛ֎ͭͭ͠

  neverʹஔ͖׵͑Δ
  w neverͰ͋Ε͹ɺ
  ͦΕΒΛ͢΂ͯ

  PickΛ࢖ͬͯআڈ͢Δ
  w ͜Ε͸undefinedΛؚΊଞͷܕͰ͸

  ͜ͷΑ
  ͏ͳॲཧ͕࣮ݱͰ͖ͣ

  neverͷΈআڈͰ͖Δ

  View Slide

 24. ܕύζϧͷ൪ਓ
  w ܕύζϧΛॻ͍͍ͯΔͱ͖͸ݕূ͕ࠔ೉
  w TypeEqʻA, BʼΛ࢖ͬͯ

  ܕςε
  τΛॻ͘
  ͱΑ͍
  w AnyAs0 UnknownAs0Ͱ΋࢖༻
  > = true extends N ? [] : Push>, L>;


  type Tuple = [TItem, ...TItem[]] & {


  length: TLength;


  };


  /**


  * Tuple ͸ [string, string, string] Λฦ͢


  * ͦΕΛԠ༻ͯ͠ 'a' | 'b' Λ ['a' | 'b', 'a' | 'b'] ʹ͢Δ


  *


  * 'a' | 'b'


  * => ['a' | 'b', 'a' | 'b']


  * 'a' | 'b' | 'c'


  * => ['a' | 'b' | 'c', 'a' | 'b' | 'c', 'a' | 'b' | 'c']


  */


  type UnionToUnionTuple = Tuple["length"]>;


  type TypeEq = (() => T extends A ? 1 : 2) extends () => T extends B


  ? 1


  : 2


  ? true


  : false;


  type RemoveNeverProperties = Pick<


  T,


  {


  [P in keyof T]: [T[P]] extends [never] ? never : P;


  }[keyof T]


  >;


  type AnyAs0 = {


  [P in keyof T]: TypeEq extends true ? 0 : T[P];


  };


  type UnknownAs0 = {


  [P in keyof T]: TypeEq extends true ? 0 : T[P];


  };


  type OptionalAsUndefined = {  https://qiita.com/kgtkr/items/2a8290d1b1314063a524

  View Slide

 25. type UnionToIntersection = (U extends any ? (k: U) => void : never) extends (


  k: infer I


  ) => void


  ? I


  : never;


  type LastOf = UnionToIntersection<


  T extends any ? () => T : never


  > extends () => infer R


  ? R


  : never;


  type Push = [...T, V];


  type UnionToTuple<


  T,


  L = LastOf,


  N = [T] extends [never] ? true : false


  > = true extends N ? [] : Push>, L>;


  type Tuple = [TItem, ...TItem[]] & {


  length: TLength;


  };


  /**


  * Tuple ͸ [string, string, string] Λฦ͢


  * ͦΕΛԠ༻ͯ͠ 'a' | 'b' Λ ['a' | 'b', 'a' | 'b'] ʹ͢Δ


  *


  * 'a' | 'b'


  * => ['a' | 'b', 'a' | 'b']


  * 'a' | 'b' | 'c'


  * => ['a' | 'b' | 'c', 'a' | 'b' | 'c', 'a' | 'b' | 'c']


  */


  type UnionToUnionTuple = Tuple["length"]>;

  Ṗͷຐ๏
  w PQUJPOBMͳϓϩύςΟ
  Λ͢΂ͯ

  আڈͨ͠ͷͰɺ
  ࢒ΓͷඞਢϓϩύςΟ
  Λ

  ྻڍ͠λϓϧͰड͚औΓ͍ͨ
  w UnionToTupleΛ࢖͑͹keyof Tͷ

  ݁ՌΛλϓϧͱͯ͠ѻ͑Δ
  w ͔͠͠ॱෆಉͰ͋Δ
  ʢఆ͕ٛهड़ॱʹ

  ͳΒͳ͍ʣ
  ͜ͱͰ௚ײతͰ͸ͳ͍ͨΊ

  UnionToUnionTupleͰهड़ॱΛ

  ࣗ༝ʹ͢Δ
  w ϥϯλΠϜͰnew Set()Λͨ͠ͷ͸

  ͜Εରࡦ

  View Slide

 26. ͜Ε͕࣮ݱͰ͖Δ
  w ܕఆ͕ٛมΘΔͱɺ
  ୈҾ਺ͰٻΊΒΕΔ

  Ҿ਺ͷܕ͕มΘΔ
  w ܕఆ͚ٛͩ௚ͯ͠ɺ

  ϥϯλΠϜଆ͕௚ͬͯͳ͍ঢ়گΛ๷͙


  .map((prop) => {


  if (typeof prop !== "string") {


  throw new Error("Invalid prop");


  }


  const within = prop in v;


  if (!within) {


  errorPropsRef.push(prop); // mutate


  }


  return within;


  })


  .every((flag) => flag);


  }


  export function assertMatchedType(


  v: unknown,


  props: UnionToUnionTuple>,


  target = ""


  ): asserts v is T {


  const errorPropsRef: string[] = []; // ࢠʹ஋Λ֨ೲͤ͞ΔͨΊͷۭ഑ྻࢀর


  if (!isMatchedType(v, props, errorPropsRef, target)) {


  // ͜͜ʹ֘౰͢Δͱ͖ errorPropsRef ഑ྻͷத਎ʹ͸ΤϥʔՕॴ͕٧·͍ͬͯΔɻ


  throw new Error(


  `${target} should be aligned type. ${


  0 < errorPropsRef.length ? `[${errorPropsRef.join(", ")}]` : ""


  }`.trim()


  );


  }


  }


  type User = {


  id: number;


  name: string;


  email: string;


  };


  const obj: unknown = { id: 1, name: "foo" };


  assertMatchedType(obj, ["id", "name"]);


  console.log(obj);
  Argument of type '["id", "name"]' is not assignable to
  parameter of type 'UnionToUnionTuple<"id" | "name" |
  "email">'.

  View Slide 27. .map((prop) => {


  if (typeof prop !== "string") {


  throw new Error("Invalid prop");


  }


  const within = prop in v;


  if (!within) {


  errorPropsRef.push(prop); // mutate


  }


  return within;


  })


  .every((flag) => flag);


  }


  export function assertMatchedType(


  v: unknown,


  props: UnionToUnionTuple>,


  target = ""


  ): asserts v is T {


  const errorPropsRef: string[] = []; // ࢠʹ஋Λ֨ೲͤ͞ΔͨΊͷۭ഑ྻࢀর


  if (!isMatchedType(v, props, errorPropsRef, target)) {


  // ͜͜ʹ֘౰͢Δͱ͖ errorPropsRef ഑ྻͷத਎ʹ͸ΤϥʔՕॴ͕٧·͍ͬͯΔɻ


  throw new Error(


  `${target} should be aligned type. ${


  0 < errorPropsRef.length ? `[${errorPropsRef.join(", ")}]` : ""


  }`.trim()


  );


  }


  }


  ࿙Εʹ͍ͭͯ
  w id͕number name͕stringͰ͋Δ͜ͱ

  ·Ͱ͸Έͯ͘Εͳ͍
  w Α
  Γ҆શʹ͍ͨ͠ͳΒ͢΂ͯͷϓϩύςΟͷܕΛ

  unknownܕʹ͢Δͷ͕Α͍
  w ͦͷ৔߹͸assertString()
  assertNumber()ͳͲͷؔ਺ͱ૊Έ߹ΘͤΔ
  type User = {


  id: unknown;


  name: unknown;


  email: unknown;


  };


  const obj: unknown = { id: 1, name: "foo" };


  assertMatchedType(obj, ["id", "name"]);


  console.log(obj);

  View Slide

 28. $POEJUJPOBM5ZQFTΛۃΊΔͱָ͍͠
  w $POEJUJPOBM5ZQFT͸࣮͸͔ͳΓͷදݱྗ͕͋Δ

  IUUQTXXXUZQFTDSJQUMBOHPSHEPDTIBOECPPLDPOEJUJPOBMUZQFTIUNM

  w Ұݟݫͦ͠͏ͳܕਪ࿦Ͱ΋࣮͸ॻ͚ͨΓ͢Δ
  w $POEJUJPOBM5ZQFTΛۃΊΑ
  ͏
  w as͸ېࢭͰ͖Δ

  View Slide

 29. 5IBOLZPV
  https://gist.github.com/okunokentaro/74361c2683bd8e0f349d21ddebe189cf

  View Slide