Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

How to give a Ruby LT in English

How to give a Ruby LT in English

110cd4dcaed019b3bd9809e541afdeb6?s=128

Masafumi Okura

June 29, 2019
Tweet

Transcript

 1. How to give a Ruby LT In English Place: TokyuRubyձٞ13

  Date: 2019-06-29 Speaker: OKURA Masafumi
 2. ӳޠͰLTͨ͜͠ͱ͕͋Δਓ✋

 3. ӳޠͰLT͍ͨ͠ਓ✋

 4. ӳޠͰRubyͷLTΛ͢Δίπ

 5. ୆ຊΛ४උ͢Δ

 6. ୆ຊΛ४උ͢Δ • ӳޠͩͱΞυϦϒ͕Ͱ͖ͳ͍ͷͰɺϑΥʔϧόοΫઌॏཁ • ཧ૝͸ಡ·ͳͯ͘΋େৎ෉ͳ͘Β͍҉ه͢Δ͜ͱ͚ͩͲɺผʹ ୆ຊΛͦͷ··ಡΜͰ΋఻ΘΒͳ͍ΑΓ͸Ϛγ • ͍ͭͰʹɺ୆ຊʹൃԻΛϝϞ͓ͯ͘͠ͱ٢ʢΧλΧφΛॻ͘ͱ ൃԻ͕ѱԽ͢ΔͷͰͰ͖ͨΒൃԻه߸Ͱʣ

 7. ͸͖ͬΓɾΏͬ͘Γ

 8. ͸͖ͬΓɾΏͬ͘Γ • େ͛͗͢͞ΔൃԻ͙Β͍Ͱͪΐ͏Ͳ͍͍܏޲ʢಛʹRͷԻ͸ ݏͬͯ͘Β͍ר͘ʣ • ೔ຊޠͰ࿩͢଎౓ͷ2ׂ஗Ί͙Β͍Ͱͪΐ͏Ͳ͍͍ • ଎౓ͷؔ܎Ͱɺ೔ຊޠͰ࣌ؒϐολϦͷϓϨθϯ͸ӳ༁͢Δͱ ؒʹ߹Θͳ͍Մೳੑ͕ߴ͍ʢͷͰɺগ͠಺༰Λ࡟Δʣ

 9. ؆୯ͳ୯ޠͰ

 10. ؆୯ͳ୯ޠͰ • ߴߍੜ·ͰʹशΘͳ͍୯ޠ͸௨͡ͳ͍͙Β͍ͷͭ΋ΓͰ • “going on”͕”happen”ΑΓ΋࢖ΘΕΔΈ͍ͨʹɺதֶੜϨϕϧ ͷ୯ޠͱલஔࢺͷ૊Έ߹ΘͤΛ࢖͏ͱωΠςΟϒײ͕ग़ͦ͏ • ϓϨθϯͷ֨ࣜʹΑͬͯ͸͋͑ͯ೉͍͠୯ޠΛ࢖ͬͨ΄͏͕͍ ͍έʔε΋͋Δ

 11. ͍͞͝ʹɿ

 12. ΍ͬͺΓ಺༰͕ΩϞ • ໘ന͍࿩͕ͳ͍ͱɺӳޠ͕͏·ͯ͘΋ָ͠ΜͰ΋Β͑ͳ͍ • օ͞ΜͳΒ໘ന͍ωλɺ͋Γ·͢ΑͶ…ʁ • ͔͔ͤͬͩ͘ΒɺӳޠͰ࿩ͯ͠΋ͬͱେ੎ͷਓʹ఻͑ͯΈ·ͤ Μ͔ʁ

 13. ·ͱΊ • ୆ຊΛͪΌΜͱ४උͯ͠࿩ͦ͏ • Ώͬ͘Γ͸͖ͬΓΛ৺͕͚Α͏ • ؆ܿͳදݱΛ࢖͏Α͏ʹ͠Α͏ • Ұ൪େࣄͳͷ͸಺༰ʂ

 14. ͓·͚

 15. Rubyͷ͜ͱΛӳޠͰ࿩͍ͨ͠ͱ͖

 16. ΠϕϯτʹࢀՃ͢Δ • Tokyo Rubyist Meetup (https://trbmeetup.doorkeeper.jp/) • ϓϨθϯܗࣜɺωοτϫʔΩϯάͷ࣌ؒ΋௕͍ • Tokyo

  Dev Round Table (https://www.meetup.com/tokyo-dev- round-tables/) • ࡶஊܗࣜɺωλ͸ͦͷ৔Ͱܾ·Δ