Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

フリーランスのWebエンジニアが月100万円稼ぐまでに読んだ参考書7選

okutani
February 14, 2018

 フリーランスのWebエンジニアが月100万円稼ぐまでに読んだ参考書7選

20171202恵比寿LT #moqumoqucom

okutani

February 14, 2018
Tweet

More Decks by okutani

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ϑϦʔϥϯεͷWebΤϯδχΞ͕
  ݄100ສԁՔ͙·Ͱʹ
  ಡΜͩࢀߟॻ7બ
  okutani
  2017/12/02

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ✤PLVUBOJ

  wࡀ
  wϑϦʔϥϯε೥໨
  w8FCϑϩϯτͱ͔3VCZͱ͔
  wਓੜॳ-5ʢ͓खॊΒ͔ʹ͓Ͷ͠Ό͢ʣ

  View Slide

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  ᶃେֶੜฤ
  ᶄब৬ฤ
  ᶅϑϦʔϥϯεฤ

  View Slide

 4. େֶੜ࣌୅

  View Slide

 5. Cݴޠʁ

  View Slide

 6. ίʔυͱ͔Α͘෼͔Μͳ͍

  View Slide

 7. ͦΜͳ͜ͱΑΓ

  View Slide

 8. ຑ੃ͩʂ

  View Slide

 9. View Slide

 10. 天和

  View Slide

 11. 2೥ޙ

  View Slide

 12. େֶ3೥...

  View Slide

 13. ΍͹͍
  ϓϩάϥϛϯά
  ·ͬͨ͘෼͔ΒΜ

  View Slide

 14. ֆຊγϦʔζ

  View Slide

 15. ֆຊγϦʔζ
  ᶃͱʹ͔͘Θ͔Γ΍͍͢ʢόΧͰ΋
  ෼͔ΔϨϕϧʣ
  ᶄΠϯλʔωοτͷ࢓૊Έ͸ֆຊγ
  ϦʔζͰֶΜͩ
  ᶅ1)1ͱ͔ΞϧΰϦζϜͱ͔΋͋Δ

  View Slide

 16. େֶӃ΁ਐΉ

  View Slide

 17. ݚڀ

  View Slide

 18. ڭतʮαʔόʔཱͯͯʯ

  View Slide

 19. αʔόʔͬͯԿ...ʁ

  View Slide

 20. ͍Ζ͍Ζௐ΂Δ

  View Slide

 21. ͋ɺRubyΛ࢖͑͹͍͍ͷ͔ʂ

  View Slide

 22. ࿀͢ΔϓϩάϥϜʕ3VCZͰͭ͘Δਓ޻ແ೴

  View Slide

 23. ࿀͢ΔϓϩάϥϜʕ3VCZͰͭ͘Δਓ޻ແ೴
  ᶃ3VCZΊͬͪΌ͔ΜͨΜʹॻ͚Δ
  ᶄνϟοτ#PUָ͍͠
  ᶅਓ޻ແ೴ͷ൴ঁ͕࡞Εͯ௒)BQQZ

  View Slide

 24. ब৬׆ಈ

  View Slide

 25. ແࣄɺࣦഊ

  View Slide

 26. ແ໊ͷ
  IT೿ݣձࣾʹೖΔ

  View Slide

 27. Webܥͷձࣾʹ
  ඈ͹͞ΕΔ

  View Slide

 28. ೿ݣઌͰ
  PHP
  ॻ͖͸͡ΊΔ

  View Slide

 29. -BSBWFMϦϑΝϨϯε

  View Slide

 30. -BSBWFMϦϑΝϨϯε
  ᶃϑϨʔϜϫʔΫͳʹ͜Ε௒ศར
  ᶄ%#΋؅ཧͰ͖ͪΌ͏͛͐͢
  ᶅόϦσʔγϣϯʢΤϥʔνΣοΫʣ
  ͷ֓೦Λ஌Δ

  View Slide

 31. ೿ݣձ͕ࣾ
  ϒϥοΫϦετʹ
  ๻Λࢦ໊

  View Slide

 32. ೖࣾ8ϲ݄
  ձࣾࣙΊΔ

  View Slide

 33. ೿ݣઌͰΞϧόΠτ

  View Slide

 34. αʔόʔʢCentOS7ʣཱͯΔ

  View Slide

 35. ͸͡Ίͯͷ$FOU04

  View Slide

 36. ͸͡Ίͯͷ$FOU04
  ᶃηΩϡϦςΟͷઃఆϚδେม
  ᶄ6/*9ίϚϯυָ͍͠
  ᶅॻ͍ͯ͋Δ͜ͱ͸ͿͬͪΌ͚ී௨

  View Slide

 37. HTMLͱCSSΛ΋ͬͱ
  ៉ྷʹॻ͖͍ͨʂ

  View Slide

 38. )5.-$44ϞμϯίʔσΟϯά

  View Slide

 39. )5.-$44ϞμϯίʔσΟϯά
  ᶃ໨͔ΒྡྷɺΊͬͪΌྑॻ
  ᶄ)5.-$44ͷϞμϯͳॻ͖ํΛ஌
  Εͨ
  ᶅஶऀͷϙʔτϑΥϦΦɺϚδਆ
  ࢀߟɿ http://yoshiko-pg.github.io/

  View Slide

 40. ΞϧόΠτ൒೥ޙɺ
  ϑϦʔϥϯεͱͯ͠ಠཱ

  View Slide

 41. ϑϦʔϥϯεΛ୅දͯ͠ਃࠂͱઅ੫ʹ͍ͭͯڭΘ͖ͬͯ·ͨ͠ɻ

  View Slide

 42. ϑϦʔϥϯεΛ୅දͯ͠ਃࠂͱઅ੫ʹ͍ͭͯڭΘ͖ͬͯ·ͨ͠ɻ
  ᶃձ࿩ܗࣜͰ෼͔Γ΍͍͢
  ᶄϨγʔτ͸ͷۚ݊
  ᶅϑϦʔϥϯεʹͳΔ֮ޛΛݻΊΔ

  View Slide

 43. PHPͷҊ݅Λ͜ͳ͠

  View Slide

 44. ϑϦʔϥϯε൒೥ޙ

  View Slide

 45. ݄100ສԁ
  ୡ੒ʂ

  View Slide

 46. Ͱ΋...

  View Slide

 47. Rubyॻ͖͍ͨʂ

  View Slide

 48. ӡྑ͘
  Rails࢖ͬͯΔ
  ITϕϯνϟʔʹJOIN

  View Slide

 49. Railsॻ͖͸͡ΊΔ✨

  View Slide

 50. ύʔϑΣΫτ3VCZPO3BJMT

  View Slide

 51. ύʔϑΣΫτ3VCZPO3BJMT
  ᶃHFNόϦศར
  ᶄ࣮ྫ΋ࡌͬͯͯ෼͔Γ΍͍͢
  ᶅࠓͰ΋࣌ؒ͋Ε͹ಡΜͰΔຊ

  View Slide

 52. Railsͷ͓͔͛Ͱ

  View Slide

 53. ϑϦʔϥϯε9ϲ݄໨

  View Slide

 54. ݄130ສԁಥഁʂ✨

  View Slide

 55. ίʔυॻ͍ͯ

  View Slide

 56. ੜ͖͍ͯ͜͏ͥ

  View Slide

 57. View Slide