Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Git勉強しよう会 #1

okutani
February 14, 2018

Git勉強しよう会 #1

コミュン渋谷でおこなった「Git勉強しよう会」第1回目の資料です

okutani

February 14, 2018
Tweet

More Decks by okutani

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Gitษڧ͠Α͏ձ #1
  2018/01/20
  okutani
  ौ୩ίϛϡϯ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ✤PLVUBOJ

  wࡀ
  w8FCܥΤϯδχΞ
  wϑϦʔϥϯε೥໨
  wझຯ͸٢঵ࣉ८Γ

  View Slide

 3. ࠓ೔ͷΞδΣϯμ
  ᶃ͸͡Ίͯͷ(JU
  ᶄ͸͡Ίͯͷ(JU)VC
  ᶅΈΜͳͰαΠτΛ࡞ͬͯΈΑ͏ʂ
  ᶆϓϧϦΫΤετͰ։ൃͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 4. ͷલʹ

  View Slide

 5. ΞΠεϒϨΠΫλΠϜʂ❄

  View Slide

 6. ΞΠεϒϨΠΫ
  ᶃ͔ΜͨΜͳࣗݾ঺հ
  ᶄࠓͷ࢓ࣄʢֶੜ͞Μ͸ษڧʣ

  Λ͢Δ͜ͱʹͳ͖͔͚ͬͨͬ✏
  ※ͻͱΓ3෼͙Β͍

  View Slide

 7. 1. ͸͡ΊͯͷGit

  View Slide

 8. Gitͬͯͳʹʁ

  View Slide

 9. όʔδϣϯ؅ཧπʔϧ

  View Slide

 10. ͬͯͳʹʁʁʁ

  View Slide

 11. (JUͬͯͳʹʁ

  View Slide

 12. (JUͬͯͳʹʁ
  ࠓ೔΋։ൃ
  ͕Μ͹Δ͍ͧʂ

  View Slide

 13. (JUͬͯͳʹʁ

  View Slide

 14. (JUͬͯͳʹʁ
  ......

  View Slide

 15. (JUͬͯͳʹʁ
  ͏Θ͋͋͋͋͋͋͋
  ͋͋͋͋͋͋͋͋͋

  View Slide

 16. (JUͬͯͳʹʁ
  ͏Θ͋͋͋͋͋͋͋
  ͋͋͋͋͋͋͋͋͋
  GitΛ࢖͓͏ʂ

  View Slide

 17. Gitͬͯ
  Ͳ͏΍ͬͯ࢖͏ͷʁ

  View Slide

 18. 1. λʔϛφϧ
  ʢࠇ͍ը໘ʣ

  View Slide

 19. 2. ΞϓϦ
  ʢιʔεπϦʔͱ͔ʣ

  View Slide

 20. ࠓ೔͸
  λʔϛφϧ
  Ͱ΍ͬͯΈΑ͏

  View Slide

 21. ʲλʔϛφϧΛ্ཱͪ͛Δ࣌ؒʳ

  View Slide

 22. ্ཱ͕ͪΓ·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 23. λʔϛφϧʹ
  ίϚϯυΛ
  ଧ͍͖ͬͯ·͠ΐ͏

  View Slide

 24. ࣍ͷίϚϯυΛଧͬͯΈΑ͏ʂ
  ᶃNLEJSpSTUHJU
  ᶄDEpSTUHJU
  ᶅUPVDIOJLLJUYU
  ᶆMT
  ※ $͸ଧͨͳͯ͘OK

  View Slide

 25. View Slide

 26. ίϚϯυղઆ
  ᶃNLEJSpSTUHJU
  ᶄDEpSTUHJU
  ᶅUPVDIOJLLJUYU
  ᶆMT
  σΟϨΫτϦ
  ࡞ͬͯΔ
  Ҡಈͯ͠Δ
  ϑΝΠϧ
  ࡞ͬͯΔ
  Ұཡදࣔ

  View Slide

 27. View Slide

 28. ϑΝΠϧ͕࡞Εͨʂ

  View Slide

 29. nikki.txtΛ։͍ͯ
  ࡢ೔ͷͰ͖͝ͱΛ
  ॻ͍ͯΈΑ͏

  View Slide

 30. ʲ೔هΛॻ࣌ؒ͘ʳ

  View Slide

 31. ࡢ೔ͷͰ͖͝ͱ
  ॻ͚·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 32. ͡Ό͋
  GitͰ؅ཧ
  ͍͖ͯ͠·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 33. (JUίϚϯυΛ࢖ͬͯΈΑ͏ʂ
  ᶃHJUJOJU
  ᶄHJUBEEOJLLJUYU
  ᶅHJUDPNNJUN͸͡Ίͯͷ೔ه
  ᶆHJUMPH
  ※ $͸ଧͨͳͯ͘OK

  View Slide

 34. (JUίϚϯυղઆ
  HJUJOJU
  (JUΛ࢖͏४උΛ͢ΔΑʢҰ൪࠷ॳ͚ͩ࢖͍·͢ʣ

  View Slide

 35. (JUίϚϯυղઆ
  HJUBEEOJLLJUYU
  ه࿥ʹ࢒͍ͨ͠ϑΝΠϧΛબ୒͢ΔΑ
  ࠓ೔ॻ͍ͨ೔هΛ
  ه࿥͍ͨ͠ʂ

  View Slide

 36. (JUίϚϯυղઆ
  HJUDPNNJUNίϝϯτ
  (JUͰه࿥͢ΔΑʢίϝϯτ෇͖ʣ
  ه࿥ʂʢίϛοτʣ

  View Slide

 37. (JUίϚϯυղઆ
  HJUMPH
  (JUͷه࿥͕ݟΕΔΑʢRΩʔͰऴྃʣ

  View Slide

 38. Git͕࢖͑ͨ

  View Slide

 39. ͦΕͰ͸

  View Slide

 40. nikki.txtʹ
  Կ࣌ʹى͖ͯ
  Կ࣌ʹ৸͔ͨ
  Λ௥هͯ͠
  Gitʹొ࿥ͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 41. ʲ೔هΛߋ৽͢Δ࣌ؒʳ

  View Slide

 42. Ͱ͖·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 43. ͜ΕͰ͋ͳͨ΋
  GitϚελʔ

  View Slide

 44. લ൒ऴྃ

  View Slide

 45. ޙ൒͸
  ࢖͍͖ͬͯ·͢

  View Slide

 46. ٳܜλΠϜ
  ʢ10෼͙Β͍ʣ

  View Slide

 47. 2. ͸͡ΊͯͷGitHub

  View Slide

 48. GitHubͬͯͳʹʁ

  View Slide

 49. GitͰ؅ཧͨ͠
  ϓϩδΣΫτΛ
  ΈΜͳͰฤूͰ͖Δ
  WebαʔϏε

  View Slide

 50. IUUQTHJUIVCDPN͔Βར༻Ͱ͖ΔΑ

  View Slide

 51. (JU)VC͔ΜͨΜղઆ

  View Slide

 52. (JU)VC͔ΜͨΜղઆ
  pushʂ

  View Slide

 53. (JU)VC͔ΜͨΜղઆ
  pushʂ pullʂ

  View Slide

 54. (JU)VC͔ΜͨΜղઆ
  pushʂ pullʂ
  ΈΜͳͰ։ൃʂ

  View Slide

 55. View Slide

 56. ΦΫτΩϟοτ͕
  ͔ΘΏ͍

  View Slide

 57. ͦΕͰ͸

  View Slide

 58. GitHubΛ࢖ͬͯ

  View Slide

 59. 3. ΈΜͳͰαΠτΛ
  ࡞ͬͯΈΑ͏ʂ

  View Slide

 60. ࿅श༻ϦϙδτϦΛ֬ೝ͠Α͏
  IUUQTHJUIVCDPNPLVUBOJUHJUTUVEZ
  ʹΞΫηεʂ

  View Slide

 61. ࿅श༻ϦϙδτϦΛ֬ೝ͠Α͏

  View Slide

 62. ϦϙδτϦΛμ΢ϯϩʔυ͠Α͏ʂ
  ᶃDEdʢݩͷ৔ॴʹ໭ΔίϚϯυʣ
  ᶄHJUDMPOF͖ͬ͞ίϐʔͨ͠63-
  ᶅDEHJUTUVEZ

  View Slide

 63. αΠτΛॻ͖׵͑ͯQVTIͯ͠ΈΔʢ%&.0ʣ
  ᶃαΠτΛมߋ
  ᶄHJUBEE"
  ᶅHJUDPNNJUNαΠτΛมߋ
  ᶆHJUQVTIPSJHJONBTUFS

  View Slide

 64. HJUQVTIղઆ
  HJUQVTIPSJHJONBTUFS
  ※ ͱΓ͋͑ͣࠓճ͸ؙ҉هͰOK
  ϦϙδτϦͷ৔ॴΛ
  ࢦఆ͍ͯ͠ΔΑ
  ϒϥϯνͷ໊લΛ
  ࢦఆ͍ͯ͠ΔΑ

  View Slide

 65. ϓϩδΣΫτΛQVMMͯ͠ΈΑ͏ʢΈΜͳͷ࡞ۀʣ
  ᶃHJUQVMMPSJHJONBTUFS
  ※ $͸ଧͨͳͯ͘OK

  View Slide

 66. αΠτ
  ߋ৽
  ͞Εͯ·͔ͨ͠ʁ

  View Slide

 67. ͜ΕͰ
  ΈΜͳͰ
  ։ൃ͕Ͱ͖·͢Ͷ

  View Slide

 68. ࠷ޙ

  View Slide

 69. ্ڃฤ

  View Slide

 70. 4. ϓϧϦΫΤετͰ
  ։ൃͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 71. ϓϧϦΫΤετͬͯͳʹʁ

  View Slide

 72. ίʔυΛ
  ϨϏϡʔͯ͠
  ։ൃʂ

  View Slide

 73. ϒϥϯνΛ੾ͬͯΈΑ͏
  ᶃHJUCSBODIϒϥϯν໊
  ᶄHJUDIFDLPVUϒϥϯν໊

  View Slide

 74. ϒϥϯνΛ੾ͬͯΈΑ͏
  ᶃHJUCSBODIϒϥϯν໊
  ᶄHJUDIFDLPVUϒϥϯν໊
  ৽͍͠ϒϥϯνΛ࡞ͬͯΔΑ
  ࡞ͬͨϒϥϯνʹҠಈ͍ͯ͠ΔΑ

  View Slide

 75. ϒϥϯνͬͯͳʹʁʁʁ

  View Slide

 76. ϒϥϯν͸
  ίϛοτͷه࿥Λ
  ෼ذ
  ͤ͞Δٕʂ

  View Slide

 77. ϒϥϯνͷ֬ೝ
  HJUCSBODI

  View Slide

 78. ϒϥϯνͷ֬ೝ
  HJUCSBODI
  ࡞੒ͨ͠ϒϥϯν
  ʢࠓ͍Δϒϥϯνʣ
  ͖ͬ͞·Ͱ͍ͨϒϥϯν
  ʢຊ൪༻ͷϒϥϯνʣ

  View Slide

 79. ϒϥϯνΛ࢖͏ͱ
  ػೳ͝ͱʹ
  ։ൃΛਐΊΒΕ·͢ʂ

  View Slide

 80. 1. ͓໰͍߹Θͤϖʔδ࡞੒ϒϥϯν
  2. όφʔ௥Ճϒϥϯν
  3. ϝʔϧ഑৴γεςϜ࣮૷ϒϥϯν
  etc...

  View Slide

 81. ͸͡ΊͯͷϒϥϯνΛ࡞ͬͯΈΑ͏
  ᶃHJUCSBODIPLVUBOJ
  ᶄHJUDIFDLPVUPLVUBOJ
  ࣗ෼ͷ໊લͰϒϥϯνΛ࡞ͬͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 82. ࡞ͬͨϒϥϯνͰ
  αΠτ੍࡞ΛਐΊͯ
  GitHubʹpushͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 83. (JU)VCʹQVTIͯ͠ΈΑ͏ʂ
  ᶃαΠτΛมߋ
  ᶄHJUBEE"
  ᶅHJUDPNNJUNίϝϯτ
  ᶆHJUQVTIPSJHJOPLVUBOJ
  ࣗ෼ͷ໊લͷϒϥϯνΛpushʂ

  View Slide

 84. View Slide

 85. View Slide

 86. View Slide

 87. View Slide

 88. View Slide

 89. ϓϧϦΫΤετͰNBTUFSʹNFSHF͞ΕͨΒ
  ᶃHJUDIFDLPVUNBTUFS
  ᶄHJUQVMMPSJHJONBTUFS
  ͜ΕͰߋ৽͞Εͨຊ൪σʔλ͕औಘͰ͖Δ

  View Slide

 90. ͳʹΛ΍ͬͯΔ͔
  Α͘෼͔Βͳ͔ͬͨ

  View Slide

 91. ......

  View Slide

 92. ࣮ફ͋ΔͷΈʂ

  View Slide

 93. ʲϓϧϦΫΤετΛ࢖ͬͯ
  αΠτΛΫϦΤΠτ͢Δ࣌ؒʳ

  View Slide

 94. ͔͍͍ͬ͜αΠτ
  ࡞Ε·ͨ͠ʁ

  View Slide

 95. ͜ΕͰ͋ͳͨ΋
  GitHubϚελʔ

  View Slide

 96. ͜Ε͔Β͸
  Gitͱ
  GitHubΛ
  ׆༻͍͖ͯ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 97. ຊ೔͸
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 98. ෇࿥ʢϢʔβʔ໊ͱϝʔϧΞυϨεొ࿥ʣ
  ᶃHJUDPOpHHMPCBMVTFSOBNF໊લ
  ᶄHJUDPOpHHMPCBMVTFSFNBJMϝʔϧΞυϨε
  ᶅHJUDPOpHMJTUʢ֬ೝίϚϯυʣ

  View Slide