Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Git勉強しよう会 #1

okutani
February 14, 2018

Git勉強しよう会 #1

コミュン渋谷でおこなった「Git勉強しよう会」第1回目の資料です

okutani

February 14, 2018
Tweet

More Decks by okutani

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Gitษڧ͠Α͏ձ #1
  2018/01/20
  okutani
  ौ୩ίϛϡϯ

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ✤PLVUBOJ

  wࡀ
  w8FCܥΤϯδχΞ
  wϑϦʔϥϯε೥໨
  wझຯ͸٢঵ࣉ८Γ

  View full-size slide

 3. ࠓ೔ͷΞδΣϯμ
  ᶃ͸͡Ίͯͷ(JU
  ᶄ͸͡Ίͯͷ(JU)VC
  ᶅΈΜͳͰαΠτΛ࡞ͬͯΈΑ͏ʂ
  ᶆϓϧϦΫΤετͰ։ൃͯ͠ΈΑ͏

  View full-size slide

 4. ΞΠεϒϨΠΫλΠϜʂ❄

  View full-size slide

 5. ΞΠεϒϨΠΫ
  ᶃ͔ΜͨΜͳࣗݾ঺հ
  ᶄࠓͷ࢓ࣄʢֶੜ͞Μ͸ษڧʣ

  Λ͢Δ͜ͱʹͳ͖͔͚ͬͨͬ✏
  ※ͻͱΓ3෼͙Β͍

  View full-size slide

 6. 1. ͸͡ΊͯͷGit

  View full-size slide

 7. Gitͬͯͳʹʁ

  View full-size slide

 8. όʔδϣϯ؅ཧπʔϧ

  View full-size slide

 9. ͬͯͳʹʁʁʁ

  View full-size slide

 10. (JUͬͯͳʹʁ

  View full-size slide

 11. (JUͬͯͳʹʁ
  ࠓ೔΋։ൃ
  ͕Μ͹Δ͍ͧʂ

  View full-size slide

 12. (JUͬͯͳʹʁ

  View full-size slide

 13. (JUͬͯͳʹʁ
  ......

  View full-size slide

 14. (JUͬͯͳʹʁ
  ͏Θ͋͋͋͋͋͋͋
  ͋͋͋͋͋͋͋͋͋

  View full-size slide

 15. (JUͬͯͳʹʁ
  ͏Θ͋͋͋͋͋͋͋
  ͋͋͋͋͋͋͋͋͋
  GitΛ࢖͓͏ʂ

  View full-size slide

 16. Gitͬͯ
  Ͳ͏΍ͬͯ࢖͏ͷʁ

  View full-size slide

 17. 1. λʔϛφϧ
  ʢࠇ͍ը໘ʣ

  View full-size slide

 18. 2. ΞϓϦ
  ʢιʔεπϦʔͱ͔ʣ

  View full-size slide

 19. ࠓ೔͸
  λʔϛφϧ
  Ͱ΍ͬͯΈΑ͏

  View full-size slide

 20. ʲλʔϛφϧΛ্ཱͪ͛Δ࣌ؒʳ

  View full-size slide

 21. ্ཱ͕ͪΓ·͔ͨ͠ʁ

  View full-size slide

 22. λʔϛφϧʹ
  ίϚϯυΛ
  ଧ͍͖ͬͯ·͠ΐ͏

  View full-size slide

 23. ࣍ͷίϚϯυΛଧͬͯΈΑ͏ʂ
  ᶃNLEJSpSTUHJU
  ᶄDEpSTUHJU
  ᶅUPVDIOJLLJUYU
  ᶆMT
  ※ $͸ଧͨͳͯ͘OK

  View full-size slide

 24. ίϚϯυղઆ
  ᶃNLEJSpSTUHJU
  ᶄDEpSTUHJU
  ᶅUPVDIOJLLJUYU
  ᶆMT
  σΟϨΫτϦ
  ࡞ͬͯΔ
  Ҡಈͯ͠Δ
  ϑΝΠϧ
  ࡞ͬͯΔ
  Ұཡදࣔ

  View full-size slide

 25. ϑΝΠϧ͕࡞Εͨʂ

  View full-size slide

 26. nikki.txtΛ։͍ͯ
  ࡢ೔ͷͰ͖͝ͱΛ
  ॻ͍ͯΈΑ͏

  View full-size slide

 27. ʲ೔هΛॻ࣌ؒ͘ʳ

  View full-size slide

 28. ࡢ೔ͷͰ͖͝ͱ
  ॻ͚·͔ͨ͠ʁ

  View full-size slide

 29. ͡Ό͋
  GitͰ؅ཧ
  ͍͖ͯ͠·͠ΐ͏ʂ

  View full-size slide

 30. (JUίϚϯυΛ࢖ͬͯΈΑ͏ʂ
  ᶃHJUJOJU
  ᶄHJUBEEOJLLJUYU
  ᶅHJUDPNNJUN͸͡Ίͯͷ೔ه
  ᶆHJUMPH
  ※ $͸ଧͨͳͯ͘OK

  View full-size slide

 31. (JUίϚϯυղઆ
  HJUJOJU
  (JUΛ࢖͏४උΛ͢ΔΑʢҰ൪࠷ॳ͚ͩ࢖͍·͢ʣ

  View full-size slide

 32. (JUίϚϯυղઆ
  HJUBEEOJLLJUYU
  ه࿥ʹ࢒͍ͨ͠ϑΝΠϧΛબ୒͢ΔΑ
  ࠓ೔ॻ͍ͨ೔هΛ
  ه࿥͍ͨ͠ʂ

  View full-size slide

 33. (JUίϚϯυղઆ
  HJUDPNNJUNίϝϯτ
  (JUͰه࿥͢ΔΑʢίϝϯτ෇͖ʣ
  ه࿥ʂʢίϛοτʣ

  View full-size slide

 34. (JUίϚϯυղઆ
  HJUMPH
  (JUͷه࿥͕ݟΕΔΑʢRΩʔͰऴྃʣ

  View full-size slide

 35. Git͕࢖͑ͨ

  View full-size slide

 36. nikki.txtʹ
  Կ࣌ʹى͖ͯ
  Կ࣌ʹ৸͔ͨ
  Λ௥هͯ͠
  Gitʹొ࿥ͯ͠ΈΑ͏

  View full-size slide

 37. ʲ೔هΛߋ৽͢Δ࣌ؒʳ

  View full-size slide

 38. Ͱ͖·͔ͨ͠ʁ

  View full-size slide

 39. ͜ΕͰ͋ͳͨ΋
  GitϚελʔ

  View full-size slide

 40. લ൒ऴྃ

  View full-size slide

 41. ޙ൒͸
  ࢖͍͖ͬͯ·͢

  View full-size slide

 42. ٳܜλΠϜ
  ʢ10෼͙Β͍ʣ

  View full-size slide

 43. 2. ͸͡ΊͯͷGitHub

  View full-size slide

 44. GitHubͬͯͳʹʁ

  View full-size slide

 45. GitͰ؅ཧͨ͠
  ϓϩδΣΫτΛ
  ΈΜͳͰฤूͰ͖Δ
  WebαʔϏε

  View full-size slide

 46. IUUQTHJUIVCDPN͔Βར༻Ͱ͖ΔΑ

  View full-size slide

 47. (JU)VC͔ΜͨΜղઆ

  View full-size slide

 48. (JU)VC͔ΜͨΜղઆ
  pushʂ

  View full-size slide

 49. (JU)VC͔ΜͨΜղઆ
  pushʂ pullʂ

  View full-size slide

 50. (JU)VC͔ΜͨΜղઆ
  pushʂ pullʂ
  ΈΜͳͰ։ൃʂ

  View full-size slide

 51. ΦΫτΩϟοτ͕
  ͔ΘΏ͍

  View full-size slide

 52. GitHubΛ࢖ͬͯ

  View full-size slide

 53. 3. ΈΜͳͰαΠτΛ
  ࡞ͬͯΈΑ͏ʂ

  View full-size slide

 54. ࿅श༻ϦϙδτϦΛ֬ೝ͠Α͏
  IUUQTHJUIVCDPNPLVUBOJUHJUTUVEZ
  ʹΞΫηεʂ

  View full-size slide

 55. ࿅श༻ϦϙδτϦΛ֬ೝ͠Α͏

  View full-size slide

 56. ϦϙδτϦΛμ΢ϯϩʔυ͠Α͏ʂ
  ᶃDEdʢݩͷ৔ॴʹ໭ΔίϚϯυʣ
  ᶄHJUDMPOF͖ͬ͞ίϐʔͨ͠63-
  ᶅDEHJUTUVEZ

  View full-size slide

 57. αΠτΛॻ͖׵͑ͯQVTIͯ͠ΈΔʢ%&.0ʣ
  ᶃαΠτΛมߋ
  ᶄHJUBEE"
  ᶅHJUDPNNJUNαΠτΛมߋ
  ᶆHJUQVTIPSJHJONBTUFS

  View full-size slide

 58. HJUQVTIղઆ
  HJUQVTIPSJHJONBTUFS
  ※ ͱΓ͋͑ͣࠓճ͸ؙ҉هͰOK
  ϦϙδτϦͷ৔ॴΛ
  ࢦఆ͍ͯ͠ΔΑ
  ϒϥϯνͷ໊લΛ
  ࢦఆ͍ͯ͠ΔΑ

  View full-size slide

 59. ϓϩδΣΫτΛQVMMͯ͠ΈΑ͏ʢΈΜͳͷ࡞ۀʣ
  ᶃHJUQVMMPSJHJONBTUFS
  ※ $͸ଧͨͳͯ͘OK

  View full-size slide

 60. αΠτ
  ߋ৽
  ͞Εͯ·͔ͨ͠ʁ

  View full-size slide

 61. ͜ΕͰ
  ΈΜͳͰ
  ։ൃ͕Ͱ͖·͢Ͷ

  View full-size slide

 62. 4. ϓϧϦΫΤετͰ
  ։ൃͯ͠ΈΑ͏

  View full-size slide

 63. ϓϧϦΫΤετͬͯͳʹʁ

  View full-size slide

 64. ίʔυΛ
  ϨϏϡʔͯ͠
  ։ൃʂ

  View full-size slide

 65. ϒϥϯνΛ੾ͬͯΈΑ͏
  ᶃHJUCSBODIϒϥϯν໊
  ᶄHJUDIFDLPVUϒϥϯν໊

  View full-size slide

 66. ϒϥϯνΛ੾ͬͯΈΑ͏
  ᶃHJUCSBODIϒϥϯν໊
  ᶄHJUDIFDLPVUϒϥϯν໊
  ৽͍͠ϒϥϯνΛ࡞ͬͯΔΑ
  ࡞ͬͨϒϥϯνʹҠಈ͍ͯ͠ΔΑ

  View full-size slide

 67. ϒϥϯνͬͯͳʹʁʁʁ

  View full-size slide

 68. ϒϥϯν͸
  ίϛοτͷه࿥Λ
  ෼ذ
  ͤ͞Δٕʂ

  View full-size slide

 69. ϒϥϯνͷ֬ೝ
  HJUCSBODI

  View full-size slide

 70. ϒϥϯνͷ֬ೝ
  HJUCSBODI
  ࡞੒ͨ͠ϒϥϯν
  ʢࠓ͍Δϒϥϯνʣ
  ͖ͬ͞·Ͱ͍ͨϒϥϯν
  ʢຊ൪༻ͷϒϥϯνʣ

  View full-size slide

 71. ϒϥϯνΛ࢖͏ͱ
  ػೳ͝ͱʹ
  ։ൃΛਐΊΒΕ·͢ʂ

  View full-size slide

 72. 1. ͓໰͍߹Θͤϖʔδ࡞੒ϒϥϯν
  2. όφʔ௥Ճϒϥϯν
  3. ϝʔϧ഑৴γεςϜ࣮૷ϒϥϯν
  etc...

  View full-size slide

 73. ͸͡ΊͯͷϒϥϯνΛ࡞ͬͯΈΑ͏
  ᶃHJUCSBODIPLVUBOJ
  ᶄHJUDIFDLPVUPLVUBOJ
  ࣗ෼ͷ໊લͰϒϥϯνΛ࡞ͬͯΈ·͠ΐ͏

  View full-size slide

 74. ࡞ͬͨϒϥϯνͰ
  αΠτ੍࡞ΛਐΊͯ
  GitHubʹpushͯ͠ΈΑ͏

  View full-size slide

 75. (JU)VCʹQVTIͯ͠ΈΑ͏ʂ
  ᶃαΠτΛมߋ
  ᶄHJUBEE"
  ᶅHJUDPNNJUNίϝϯτ
  ᶆHJUQVTIPSJHJOPLVUBOJ
  ࣗ෼ͷ໊લͷϒϥϯνΛpushʂ

  View full-size slide

 76. ϓϧϦΫΤετͰNBTUFSʹNFSHF͞ΕͨΒ
  ᶃHJUDIFDLPVUNBTUFS
  ᶄHJUQVMMPSJHJONBTUFS
  ͜ΕͰߋ৽͞Εͨຊ൪σʔλ͕औಘͰ͖Δ

  View full-size slide

 77. ͳʹΛ΍ͬͯΔ͔
  Α͘෼͔Βͳ͔ͬͨ

  View full-size slide

 78. ࣮ફ͋ΔͷΈʂ

  View full-size slide

 79. ʲϓϧϦΫΤετΛ࢖ͬͯ
  αΠτΛΫϦΤΠτ͢Δ࣌ؒʳ

  View full-size slide

 80. ͔͍͍ͬ͜αΠτ
  ࡞Ε·ͨ͠ʁ

  View full-size slide

 81. ͜ΕͰ͋ͳͨ΋
  GitHubϚελʔ

  View full-size slide

 82. ͜Ε͔Β͸
  Gitͱ
  GitHubΛ
  ׆༻͍͖ͯ͠·͠ΐ͏

  View full-size slide

 83. ຊ೔͸
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide

 84. ෇࿥ʢϢʔβʔ໊ͱϝʔϧΞυϨεొ࿥ʣ
  ᶃHJUDPOpHHMPCBMVTFSOBNF໊લ
  ᶄHJUDPOpHHMPCBMVTFSFNBJMϝʔϧΞυϨε
  ᶅHJUDPOpHMJTUʢ֬ೝίϚϯυʣ

  View full-size slide