$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Git勉強しよう会 #2

okutani
March 26, 2018

Git勉強しよう会 #2

Git勉強しよう会 #2の 資料です

okutani

March 26, 2018
Tweet

More Decks by okutani

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Gitษڧ͠Α͏ձ #2
  2018/03/24
  okutani
  ौ୩ίϛϡϯ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ✤PLVUBOJ

  wࡀ
  w8FCܥΤϯδχΞ
  wϑϦʔϥϯε೥໨
  wझຯ͸٢঵ࣉ८Γ
  wே·Ͱຑ੃ͰࠓόϦ຾͍

  View Slide

 3. ୈճࢿྉ
  https://speakerdeck.com/okutani_t/gitmian-qiang-siyouhui-
  number-1

  View Slide

 4. ࠓ೔ͷΞδΣϯμ
  ᶃ͸͡Ίͯͷ(JU
  PS
  ᶄνʔϜͰ(JUΛ࢖ͬͯΈΔʢ(JU)VC
  ͰιʔγϟϧίʔσΟϯάʣ

  View Slide

 5. ͷલʹ

  View Slide

 6. ΞΠεϒϨΠΫλΠϜʂ❄

  View Slide

 7. ΞΠεϒϨΠΫ
  ᶃ͔ΜͨΜͳࣗݾ঺հ
  ᶄ(JU࢖ͬͯ·͔͢ʁͲΜͳͱ͖ʁ
  ※ͻͱΓ3෼͙Β͍

  View Slide

 8. Gitͬͯͳʹʁ

  View Slide

 9. όʔδϣϯ؅ཧπʔϧ

  View Slide

 10. ͬͯͳʹʁʁʁ

  View Slide

 11. (JUͬͯͳʹʁ

  View Slide

 12. (JUͬͯͳʹʁ
  ࠓ೔΋։ൃ
  ͕Μ͹Δ͍ͧʂ

  View Slide

 13. (JUͬͯͳʹʁ

  View Slide

 14. (JUͬͯͳʹʁ
  ......

  View Slide

 15. (JUͬͯͳʹʁ
  ͏Θ͋͋͋͋͋͋͋
  ͋͋͋͋͋͋͋͋͋

  View Slide

 16. (JUͬͯͳʹʁ
  ͏Θ͋͋͋͋͋͋͋
  ͋͋͋͋͋͋͋͋͋
  GitΛ࢖͓͏ʂ

  View Slide

 17. GitHubʹ͍ͭͯ

  View Slide

 18. GitHubͬͯͳʹʁ

  View Slide

 19. GitͰ؅ཧͨ͠
  ϓϩδΣΫτΛ
  ΈΜͳͰฤूͰ͖Δ
  WebαʔϏε

  View Slide

 20. IUUQTHJUIVCDPN

  View Slide

 21. (JU)VC͔ΜͨΜղઆ

  View Slide

 22. (JU)VC͔ΜͨΜղઆ
  pushʂ

  View Slide

 23. (JU)VC͔ΜͨΜղઆ
  pushʂ pullʂ

  View Slide

 24. (JU)VC͔ΜͨΜղઆ
  pushʂ pullʂ
  ΈΜͳͰ։ൃʂ

  View Slide

 25. View Slide

 26. ΦΫτΩϟοτ͕
  ͔ΘΏ͍

  View Slide

 27. ͦΕͰ͸

  View Slide

 28. GitHubΛ࢖ͬͯ

  View Slide

 29. ΈΜͳͰαΠτΛ
  ࡞ͬͯΈΑ͏ʂ

  View Slide

 30. ࿅श༻ϦϙδτϦΛ֬ೝ͠Α͏
  IUUQTHJUIVCDPNPLVUBOJUHJUTUVEZ
  ʹΞΫηεʂ

  View Slide

 31. ࿅श༻ϦϙδτϦΛ֬ೝ͠Α͏

  View Slide

 32. ϦϙδτϦΛμ΢ϯϩʔυ͠Α͏ʂ
  ᶃDEdʢݩͷ৔ॴʹ໭ΔίϚϯυʣ
  ᶄHJUDMPOF͖ͬ͞ίϐʔͨ͠63-
  ᶅDEHJUTUVEZ

  View Slide

 33. ݱঢ়ͷαΠτͷ֬ೝ

  View Slide

 34. ݱঢ়ͷαΠτͷ֬ೝ

  View Slide

 35. ϓϧϦΫΤετͰ
  ։ൃͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 36. ϓϧϦΫΤετͬͯͳʹʁ

  View Slide

 37. ίʔυΛ
  ϨϏϡʔͯ͠
  ։ൃʂ

  View Slide

 38. ϒϥϯνΛ੾ͬͯΈΑ͏
  ᶃHJUCSBODIϒϥϯν໊
  ᶄHJUDIFDLPVUϒϥϯν໊

  View Slide

 39. ϒϥϯνΛ੾ͬͯΈΑ͏
  ᶃHJUCSBODIϒϥϯν໊
  ᶄHJUDIFDLPVUϒϥϯν໊
  ৽͍͠ϒϥϯνΛ࡞ͬͯΔΑ
  ࡞ͬͨϒϥϯνʹҠಈ͍ͯ͠ΔΑ

  View Slide

 40. ϒϥϯνͬͯͳʹʁʁʁ

  View Slide

 41. ϒϥϯν͸
  ίϛοτͷه࿥Λ
  ෼ذ
  ͤ͞Δٕʂ

  View Slide

 42. ϒϥϯνͷ֬ೝ
  HJUCSBODI

  View Slide

 43. ϒϥϯνͷ֬ೝ
  HJUCSBODI
  ࡞੒ͨ͠ϒϥϯν
  ʢࠓ͍Δϒϥϯνʣ
  ͖ͬ͞·Ͱ͍ͨϒϥϯν
  ʢຊ൪༻ͷϒϥϯνʣ

  View Slide

 44. ϒϥϯνΛ࢖͏ͱ
  ػೳ͝ͱʹ
  ։ൃΛਐΊΒΕ·͢ʂ

  View Slide

 45. ͸͡ΊͯͷϒϥϯνΛ࡞ͬͯΈΑ͏
  ᶃHJUCSBODIPLVUBOJ
  ᶄHJUDIFDLPVUPLVUBOJ
  ࣗ෼ͷ໊લͰϒϥϯνΛ࡞ͬͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 46. ࡞ͬͨϒϥϯνͰ
  αΠτ੍࡞ΛਐΊͯ
  GitHubʹpushͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 47. (JU)VCʹQVTIͯ͠ΈΑ͏ʂ
  ᶃαΠτΛมߋ
  ᶄHJUBEE"
  ᶅHJUDPNNJUNίϝϯτ
  ᶆHJUQVTIPSJHJOPLVUBOJ
  ࣗ෼ͷ໊લͷϒϥϯνΛpushʂ

  View Slide

 48. View Slide

 49. View Slide

 50. View Slide

 51. View Slide

 52. View Slide

 53. ϓϧϦΫΤετͰNBTUFSʹNFSHF͞ΕͨΒ
  ᶃHJUDIFDLPVUNBTUFS
  ᶄHJUQVMMPSJHJONBTUFS
  ͜ΕͰߋ৽͞Εͨຊ൪σʔλ͕औಘͰ͖Δ

  View Slide

 54. νʔϜͰαΠτ੍࡞ͯ͠ΈΑ͏
  ᶃͲΜͳίϯςϯπΛೖΕΔ͔
  ᶄσβΠϯ͸Ͳ͏͢Δ͔
  ᶅϓϧϦΫΤετΛ࡞Δ୯Ґ

  View Slide

 55. ʲϓϧϦΫΤετΛ࢖ͬͯ
  αΠτΛΫϦΤΠτ͢Δ࣌ؒʳ

  View Slide

 56. ͔͍͍ͬ͜αΠτ
  ࡞Ε·ͨ͠ʁ

  View Slide

 57. ຊ೔͸
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 58. ෇࿥ʢϢʔβʔ໊ͱϝʔϧΞυϨεొ࿥ʣ
  ᶃHJUDPOpHHMPCBMVTFSOBNF໊લ
  ᶄHJUDPOpHHMPCBMVTFSFNBJMϝʔϧΞυϨε
  ᶅHJUDPOpHMJTUʢ֬ೝίϚϯυʣ

  View Slide