Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

年末商戦に向けてCSとエンジニア間で取り組んだこと 〜Last Winter〜

okutani
February 14, 2018

年末商戦に向けてCSとエンジニア間で取り組んだこと 〜Last Winter〜

BallooMeetUp #1 で話した資料です。

okutani

February 14, 2018
Tweet

More Decks by okutani

Other Decks in Business

Transcript

 1. ೥຤঎ઓʹ޲͚ͯ
  CSͱΤϯδχΞؒͰ
  औΓ૊Μͩ͜ͱ ʙLast Winterʙ
  okutani
  BallooMeetUp #1
  2018/02/14

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ✤PLVUBOJ

  wࡀ
  wϑϦʔϥϯε೥໨
  wגࣜձࣾόϧʔϯΤϯδχΞ
  wझຯ͸٢঵ࣉ८Γ

  View Slide

 3. ϋοϐʔόϨϯλΠϯʂ

  View Slide

 4. νϣίϘοΫεʲ13ʳ XXXDIPDPHJWFT

  ಗ໊ͰνϣίΛૹΓ߹͏αʔϏεΛ࡞ͬͨΑʂ

  View Slide

 5. ຊ୊

  View Slide

 6. ࠓ೔ͷΞδΣϯμ
  ᶃΧϯόϯͷಋೖ
  ᶄ೥຤঎ઓதʹऔΓ૊Μͩ͜ͱ
  ᶅ,15๏Λ࢖ͬͨৼΓฦΓ

  View Slide

 7. BallooMeʁ

  View Slide

 8. ৯ࡐECαʔϏε

  View Slide

 9. #BMMPP.F

  View Slide

 10. #BMMPP.F

  View Slide

 11. #BMMPP.F
  ੜ࢈ऀ
  גࣜձࣾόϧʔϯ
  ސ٬

  View Slide

 12. #BMMPP.F
  ੜ࢈ऀ
  גࣜձࣾόϧʔϯ
  ސ٬

  View Slide

 13. #BMMPP.F
  ੜ࢈ऀ
  גࣜձࣾόϧʔϯ
  ސ٬


  View Slide

 14. #BMMPP.F
  ੜ࢈ऀ
  גࣜձࣾόϧʔϯ
  ސ٬  View Slide

 15. #BMMPP.F
  ੜ࢈ऀ
  גࣜձࣾόϧʔϯ
  ސ٬
  ৯ࡐΛ௚઀͓ಧ͚ʂ

  View Slide

 16. ೥຤

  View Slide

 17. ΫϦεϚε

  View Slide

 18. ͓ࡀ฻

  View Slide

 19. ΍ͬͯ͘Δ

  View Slide

 20. ΍͹͍

  View Slide

 21. CS3.0ϓϩδΣΫτ࢝ಈ
  ʢͳΜͰ3.0ͳͷ͔͸஌Βͳ͍ʣ

  View Slide

 22. $4ϓϩδΣΫτ
  ᶃ$4ʢΧελϚʔαϙʔτʣਓͰ
  େྔͷ஫จΛࡹ͘
  ᶄΤϯδχΞͷڠྗ͕ඞཁ
  ᶅ·ͣ͸࢓ࣄͷϑϩʔΛม͑ͨ

  View Slide

 23. 1. Χϯόϯͷಋೖ

  View Slide

 24. Χϯόϯʁ

  View Slide

 25. Χϯόϯ

  νʔϜͷঢ়ଶΛݟ͑ΔԽ͠
  ࢓ࣄΛޮ཰Α͘ߦ͏ͨΊͷπʔϧ

  View Slide

 26. Χϯόϯը໘Ұྫ

  View Slide

 27. ෇ᝦͰϖλϖλషΔΧϯόϯ

  View Slide

 28. Χϯόϯπʔϧ
  ᶃ5SFMMP
  ᶄ+*3"
  ᶅ8B⒐F
  όϧʔϯͰ͸WaffleΛ࢖༻
  ͳͲͳͲ...

  View Slide

 29. ಋೖͯ͠Έͯ...

  View Slide

 30. ΤϯδχΞ͕
  खΛಈ͔͠΍͘͢ͳͬͨ

  View Slide

 31. ͳͥखΛಈ͔͠΍͘͢ͳͬͨͷ͔

  View Slide

 32. ͳͥखΛಈ͔͠΍͘͢ͳͬͨͷ͔

  View Slide

 33. ඇಉظίϛϡχέʔγϣϯ
  ΛऔΓೖΕΔ͜ͱͰ
  ۀ຿ޮ཰͕͕͋ͬͨ

  View Slide

 34. ·ͨ
  λεΫΛՄࢹԽ͢Δ͜ͱͰ
  ΍Δɾ΍Βͳ͍ͷ൑அΛ
  ߦ͏ྲྀΕ͕Ͱ͖ͨ

  View Slide

 35. ۀ຿ޮ཰UP⤴

  View Slide


 36. View Slide

 37. 2. ೥຤঎ઓதʹऔΓ૊Μͩ͜ͱ

  View Slide

 38. ೥຤঎ઓதʹऔΓ૊Μͩ͜ͱ
  ᶃ஫จͷΞϥʔτνΣοΫ؆ུԽ
  ᶄੜ࢈ऀ؅ཧը໘ͷ։ൃ
  ᶅ೔࣌ࢦఆ؅ཧػೳ
  ᶆ؅ཧը໘6*69ͷ61%"5&
  ᶇސ٬΁ͷϝʔϧҰ੪ૹ৴ػೳʢޙड़ʣ
  ...ͳͲͳͲ

  View Slide

 39. 5. Ұྫ

  View Slide

 40. ͓೑ߪೖऀશһʹ
  ϝʔϧ௨஌Λඈ͹͢
  Ҋ݅

  View Slide

 41. View Slide

 42. View Slide

 43. ސ٬ʹϝʔϧͰ͓஌Βͤ✉

  View Slide

 44. ސ٬͕ଟ͗ͯ͢
  खಈͰͷϝʔϧૹ৴͸ແཧ

  View Slide

 45. ΤϯδχΞʢ๻ʣ͕
  όον࡞ͬͯճ͢

  View Slide

 46. ௨஌༻ςϯϓϨʔτ͕ෳ਺͋Δ
  ຖճϓϩάϥϜ
  खमਖ਼͢Δͷ
  ͖͍ͭ

  View Slide

 47. CS͕௚઀ސ٬ʹ
  ϝʔϧૹΕΔը໘Λ࡞ͬͨ✉

  View Slide

 48. ϝʔϧҰ੪ૹ৴ػೳ

  View Slide

 49. େྔͷϝʔϧ௨஌͕
  ΊͪΌͪ͘Όָʹͳͬͨ
  ʢಛʹ๻͕ʣ

  View Slide

 50. ೔ࠒ͔ΒCSͱΤϯδχΞؒͷ
  ίϛϡχέʔγϣϯɺେࣄ

  View Slide

 51. ͦͯ͠

  View Slide

 52. ͳΜͱ͔೥຤Λ৐Γӽ͑ͨ...

  View Slide

 53. ͦ͏ͩɺৼΓฦΓΛ͠Α͏

  View Slide

 54. 3. KPT๏Λ࢖ͬͨৼΓฦΓ

  View Slide

 55. KPT๏ʁ
  *

  View Slide

 56. ,15๏
  ᶃ,FFQʢ͜Ε͔Β΋ଓ͚Δ͜ͱʣ
  ᶄ1SPCMFNʢ໰୊఺ʣ
  ᶅ5SZʢνϟϨϯδ͢Δ͜ͱʣ
  όϧʔϯͰ͸

  ͷํࣜͰར༻
  ΛͦΕͧΕॻ͖ग़ͯ͠ৼΓฦΔํ๏

  View Slide

 57. ,15๏ͷྲྀΕ
  ᶃ֤ࣗ෼͙Β͍ͰΛͰ͖
  Δ͚ͩϙετΠοτʹॻ͖ग़͢
  ᶄҰਓͣͭલʹग़ͯ͢΂ͯషΓग़ͯ͠
  ͍͘
  ᶅϑΝγϦςʔλʔ͕ίϝϯτ͍ͯ͠
  ͘

  View Slide

 58. ,15๏࣮ྫ

  View Slide

 59. ,15๏ͷར఺
  ᶃҙݟ͕ग़͠΍͍͢ʢઌʹ͢΂ͯࢴʹ
  ॻ͖ग़ͨ͢Ίʣ
  ᶄվળ఺΍ղܾࡦ͕ग़΍͍͢ʢՄࢹ
  Խ͢ΔͨΊʣ
  ᶅৼΓฦΓͷ৔Λ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ͨͩ͠ɺϑΝγϦςʔλʔͷྗྔ͕໰ΘΕ΍͍͢...

  View Slide

 60. Χϯόϯ΍
  KPT๏Λ͏·͘࢖ͬͯ
  νʔϜΛճ͍ͯ͜͠͏

  View Slide

 61. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide