Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Webエンジニアが 副業・フリーランスで活躍するために知っておくべき10のこと

okutani
June 22, 2019

Webエンジニアが 副業・フリーランスで活躍するために知っておくべき10のこと

2019.06.22渋谷でおこなったWebエンジニア・副業・フリーランス向けセミナーの資料

okutani

June 22, 2019
Tweet

More Decks by okutani

Other Decks in Business

Transcript

 1. WebΤϯδχΞ͕
  ෭ۀɾϑϦʔϥϯεͰ׆༂͢Δ
  ͨΊʹ஌͓ͬͯ͘΂͖10ͷ͜ͱ
  ߹ಉձࣾTEAM CLAP, okutani
  2019.06.22

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • okutani, 28ࡀ
  • ߹ಉձࣾTEAM CLAP, CEO
  • Ruby on Rails, JS, HTML, CSS, ΠϯϑϥपΓͳͲ
  • 2016೥ ϑϦʔϥϯε, 2018೥ ๏ਓ੒Γ
  • झຯ͸Ϊλʔͱ٢঵ࣉ८Γ

  View Slide

 3. View Slide

 4. ߹ಉձࣾTEAM CLAPʹ͍ͭͯ
  • WebγεςϜ։ൃͷձࣾ
  • TwitterͷϑΥϩʔ͓ئ͍͠·͢ʂ

  View Slide

 5. ࠓ೔ͷΞδΣϯμ
  • 1. WebΤϯδχΞ͕෭ۀɾϑϦʔϥϯεͰʙʢຊηϛ
  φʔʣ
  • 2. ࣭ٙԠ౴
  • 3. LTʢTEAM CLAP, ໦ଜʣ
  • 4. ࣭ٙԠ౴
  • 5. ແྉITίϯαϧձ

  View Slide

 6. ͷલʹ

  View Slide

 7. ΞΠεϒϨΠΫλΠϜ

  View Slide

 8. ΞΠεϒϨΠΫ
  • 1. ؆୯ͳࣗݾ঺հ
  • 2. ࠓͲΜͳಇ͖ํΛ͍ͯ͠·͔͢ʁ

  View Slide

 9. ͸͡ΊͷҰา

  No.

  View Slide

 10. ෭ۀɾϑϦʔϥϯεΛ
  ͸͡ΊΔͨΊʹ
  ඞཁͳ४උ

  View Slide

 11. 1. ͸͡ΊͷҰา
  • ։ۀಧΛ੫຿ॺʹఏग़
  • ։ۀfreeeΛ࢖͏ͱָʹॻྨ͕࡞ΕΔ
  • ೥ؒ20ສԁҎ্ͷॴಘ͕͋Ε͹֬ఆਃࠂ͕ඞཁ
  • ന৭ਃࠂΑΓ੨৭ਃࠂʢ65ສԁ෼߇আʣ
  • ϑϦʔϥϯε͸ࠃຽ݈߁อݥͱࠃຽ೥ۚ΁Ճೖ

  View Slide

 12. ͓͢͢Ίॻ੶
  • ϑϦʔϥϯεΛ୅දͯ͠ ਃࠂͱઅ੫ʹ͍ͭͯ
  ڭΘ͖ͬͯ·ͨ͠ɻ / ͖ͨΈ ΓΎ͏͡

  View Slide

 13. ։ۀfreee
  • https://www.freee.co.jp/kaigyou/

  View Slide

 14. ܖ໿ํ๏ͷछྨ

  No.

  View Slide

 15. ४ҕ೚ܖ໿ʁ
  ੥ෛܖ໿ʁ

  View Slide

 16. 2. ࢓ࣄͷड͚ํ
  • ४ҕ೚ܖ໿
  • ࿑ಇ࣌ؒʹରͯ͠ใु͕ࢧ෷ΘΕΔ
  • ೲ඼෺͕׬੒͠ͳͯ͘΋OK
  • ҆ఆͨ͠ऩೖΛ֬อͰ͖Δ
  • جຊతʹ͸໘ஊ͕͋Γϋʔυϧ͕ߴ͍

  View Slide

 17. 2. ࢓ࣄͷड͚ํ
  • ੥ෛܖ໿
  • ೲ඼෺ʹରͯ͠ใु͕ࢧ෷ΘΕΔ
  • ୈࡾऀʹ࢓ࣄΛৼͬͯ΋OKʢ࠶ҕୗՄʣ
  • ᘥᙪ୲อ੹೚͕͋Δ
  • ޮ཰Α͘࢓ࣄ͢Ε͹͔ͳΓՔ͛Δ

  View Slide

 18. ಇ͘৔ॴʹ͍ͭͯ

  No.

  View Slide

 19. ϦϞʔτϫʔΫ
  PS
  ٬ઌৗற
  ϝϦοτɾσϝϦοτ

  View Slide

 20. 3. ಇ͘৔ॴʹ͍ͭͯ
  • ϦϞʔτϫʔΫ
  • ಇ͘৔ॴΛࣗ༝ʹܾΊΒΕΔ
  • ࣗ୐, ΧϑΣ, ίϫʔΩϯάεϖʔεͳͲ
  • ಉظίϛϡχέʔγϣϯ͕औΓʹ͍͘
  • ݽಠʹͳΓ͕ͪ
  • Zoom, Skype, SlackͳͲΛ͏·͘׆༻

  View Slide

 21. 3. ಇ͘৔ॴʹ͍ͭͯ
  • ٬ઌৗற
  • ओʹΫϥΠΞϯτͷΦϑΟεͰ࢓ࣄ
  • ಉظίϛϡχέʔγϣϯ͕औΓ΍͍͢
  • ୭͔ͱ࿩͢ͷେࣄʂ
  • εΩϧ͕͋·Γແ͍৔߹͸͓͢͢Ί
  • ௨ۈ͸ͭΒ͍

  View Slide

 22. ܖ໿ॻɾ੥ٻॻ
  ͷͭ͘Γํ

  No.

  View Slide

 23. 4. ܖ໿ॻɾ੥ٻॻͷͭ͘Γํ
  • ܖ໿ॻ
  • ωοτʹެ։͞Ε͍ͯΔςϯϓϨʔτΛར༻
  • ΫϥΠΞϯτ͔डୗऀͷͲͪΒ͔͕༻ҙ
  • Ϋϥ΢υαΠϯΛ࢖͏ͱωοτͰܖ໿͕׬݁

  View Slide

 24. Ϋϥ΢υαΠϯ
  • https://www.cloudsign.jp/

  View Slide

 25. 4. ܖ໿ॻɾ੥ٻॻͷͭ͘Γํ
  • ݟੵॻɾ੥ٻॻ
  • ݟੵॻ: ݟੵ΋ΓΛग़͢ͱ͖ʹ༻ҙ
  • ੥ٻॻ: ࣮ࡍʹ࢓ࣄΛड͚Δ͜ͱ͕֬ఆͨ͠Β༻ҙ
  • ฐࣾ͸misocaΛར༻ʢແྉʣ

  View Slide

 26. misoca
  • https://www.misoca.jp/

  View Slide

 27. ಇ͖ํʹ͍ͭͯ

  No.

  View Slide

 28. 5. ಇ͖ํʹ͍ͭͯ
  • ϑϦʔϥϯε͸ಇ͖ํΛࣗ༝ʹܾΊΒΕΔ
  • ࣗ෼͸ݱࡏि3೔Քಇ
  • ෭ۀͳΒि1೔͔ΒͰ΋Մೳ
  • ੥ෛͰϫʔΫ͠·͘Ε͹ͦͷ෼Ք͛Δ
  • ͪͳΈʹҎલϫʔΫ͠·ͬͯ͘࠷ߴ݄ऩ130ສԁ -> ࢮ͵͔ͱࢥͬͨ

  View Slide

 29. Ҋ݅ͷऔΓํ

  No.

  View Slide

 30. 6. Ҋ݅ͷऔΓํ
  • ஌Γ߹͍ܦ༝͕Ұ൪ଟ͍
  • લ৬, ษڧձ, ΋͘΋͘ձ, ަྲྀձͳͲ
  • ΤʔδΣϯτΛར༻ʢϨόςοΫ, ίσΞϧʣ
  • Ϋϥ΢υιʔγϯάʢΫϥ΢υϫʔΫε, ϥϯαʔζʣ
  •ଞʹ͸Twitter, Facebook, ϒϩάͳͲ

  View Slide

 31. ΫϥΠΞϯτͱͷ
  ؔΘΓํ

  No.

  View Slide

 32. 7. ΫϥΠΞϯτͱͷؔΘΓํ
  • ϏδωείϛϡχέʔγϣϯΛৗʹҙࣝ
  • ໿ଋ͸ඞͣकΔʢೲظ, ใ࿈૬ͳͲʣ
  • ࢓ࣄ͸120%Ͱ΍Δʂ
  • ܧଓͯ͠࢓ࣄͰ͖ΔΑ͏ʹ
  • ೲಘͷ͍͘୯ՁͰ࢓ࣄ͠Α͏ʢ3000ԁ/1hҎԼ͸ड͚ͳ͍ͳͲʣ

  View Slide

 33. εΩϧʹ͍ͭͯ

  No.

  View Slide

 34. 8. εΩϧʹ͍ͭͯ
  • ϑϦʔϥϯε͸εΩϧ໋ʂ
  • ͱʹ͔͘खΛಈ͔͢ʂ
  • ࢀߟॻΛങ͏ -> ޮ཰ͷྑ͍ࣗ෼΁ͷ౤ࢿ
  • ࢀߟهࣄ͸ຖ೔ಡ΋͏ -> 1೔10هࣄલޙ

  View Slide

 35. ͱʹ͔͘खΛಈ͔͢ʂ

  View Slide

 36. LinuxੜΈͷ਌Ϧʔφεͷݴ༿
  • https://gigazine.net/news/20170217-talk-of-
  tech-innovation-linus-torvalds/

  View Slide

 37. ࣗ෼Λ
  Ξϐʔϧ͠Α͏

  No.

  View Slide

 38. 9. ࣗ෼ΛΞϐʔϧ͠Α͏
  • ϙʔτϑΥϦΦαΠτΛͭ͘Δ
  • εΩϧγʔτΛωοτʹެ։͠Α͏
  • GitHubͰίʔυΛެ։
  • ٕज़ܥهࣄʢϒϩάʣΛॻ͜͏

  View Slide

 39. ϙʔτϑΥϦΦαΠτ
  • https://okutani.net/

  View Slide

 40. εΩϧγʔτ(Wantedly)
  • https://www.wantedly.com/users/18037582

  View Slide

 41. GitHub
  • https://github.com/okutani-t

  View Slide

 42. ٕज़ϒϩάʢvdeepʣ
  • http://vdeep.net

  View Slide

 43. ৺ߏ͑
  ʹ͍ͭͯ

  No.

  View Slide

 44. 10. ৺ߏ͑ʹ͍ͭͯ
  • ·ͣ͸ضΛཱͯΔʂʢSNS, ༑ୡ, ਌ͳͲʣ
  • Ұา౿Έग़͢༐ؾ͕େࣄ
  • νϟϨϯδ͠ଓ͚Δ͜ͱ
  • ͱ͖ʹ͸ϋολϦ΋େࣄ

  View Slide

 45. ͪΐͬͱ
  ؾʹ͓ͯ͘͜͠ͱ
  ͓·͚

  View Slide

 46. ͓·͚
  • େ͖͍Ҋ݅͸ணखۚΛͪΌΜͱ΋Β͏
  • ࣗ෼ʹࣗ৴Λ࣋ͭʂ
  • ਎ͩ͠ͳΈ੔͑Δʢ͚ͬ͜͏େࣄʣ
  • ਖ਼ࣾһͰ͕Μ͹Δ͜ͱ΋๨Εͳ͍
  • ࣗ෼ͷ΍Γ͍ͨ͜ͱʹ޲͖߹͓͏

  View Slide

 47. ຊ೔͸
  ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide

 48. ࣭ٙԠ౴✋

  View Slide