Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ブログ運営から学ぶ 『読まれる記事』とバズの話

okutani
February 14, 2018

ブログ運営から学ぶ 『読まれる記事』とバズの話

読まれる記事についてプレゼンしたときの資料

okutani

February 14, 2018
Tweet

More Decks by okutani

Other Decks in Business

Transcript

 1. ϒϩάӡӦ͔ΒֶͿ
  ʰಡ·ΕΔهࣄʱͱόζͷ࿩
  okutani

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ✤PLVUBOJ

  wࡀ
  wϒϩάྺ೥൒͙Β͍
  w݄ؒສ17͘Β͍
  wझຯ͸٢঵ࣉ८Γ

  View Slide

 3. ΞδΣϯμ
  ᶃόζͷ͓࿩
  ᶄಡ·ΕΔهࣄͬͯʁͷ͓࿩
  ᶅྑ͍هࣄΛॻ͘ํ๏

  View Slide

 4. ʰόζʁʱ

  View Slide

 5. ͛͢ʔ֦ࢄ

  View Slide

 6. γΣΞ͍ͨ͠ʂ

  View Slide

 7. όζͷ͘͠Έ

  View Slide

 8. όζͷ͘͠Έ

  View Slide

 9. όζͷ͘͠Έ

  View Slide

 10. όζͷ͘͠Έ
  ΫϦοΫʂ

  View Slide

 11. όζͷ͘͠Έ

  View Slide

 12. όζͷ͘͠Έ

  View Slide

 13. ͓΋͠Ζʔ͍
  όζͷ͘͠Έ

  View Slide

 14. όζͷ͘͠Έ
  هࣄԼ

  View Slide

 15. όζͷ͘͠Έ
  هࣄԼ
  γΣΞ͍ͨ͠ʂ

  View Slide

 16. όζͷ͘͠Έ
  هࣄԼ
  ͦΜͰ

  View Slide

 17. όζͷ͘͠Έ
  هࣄԼ
  Ұݴ͍͍͍ͨʂ

  View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. ͦͯ͠όζ΁......

  View Slide

 23. ΠϯϑϧΤϯαʔ

  View Slide

 24. View Slide

 25. ֦ࢄ

  View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. View Slide

 29. View Slide

 30. ͦͯ͠όζ΁......

  View Slide

 31. όζͬͨͱ͖ͷΞΫηε਺
  • Twitter֦ࢄ ໿1800PV
  • ΠέμϋϠτ๒ ໿3000PV
  • ͸ͯϒ ϗοτΤϯτϦ ໿1700PV
  ʢͳΜ͔ඍົͳ਺ࣈɻɻʣ

  View Slide

 32. ֦ࢄ͍ͨ͠ʂͱࢥ͏ͱ͖
  ᶃ஌Βͳ͔ͬͨʂ
  ᶄ໾ʹཱͭʂ
  ᶅ໘ന͍ʂ
  ᶆ࠷৽χϡʔεʂ
  ᶇݴ͍͍ͨ͜ͱΛ୅หͯ͘͠ΕͯΔʂ
  ᶈποίϛ͍ͨʂ
  ࢀߟɿʮ֦ࢄʯ͞ΕΔهࣄ͸ͨͬͨͭͷϧʔϧͰग़དྷ͍ͯΔ&/+*-0(IUUQ
  SFOUBMIPNFQBHFDPNLBLVTBO

  View Slide

 33. ֦ࢄ͍ͨ͠ʂͱࢥ͏ͱ͖
  ᶃ஌Βͳ͔ͬͨʂ
  ᶄ໾ʹཱͭʂ
  ᶅ໘ന͍ʂ
  ᶆ࠷৽χϡʔεʂ
  ᶇݴ͍͍ͨ͜ͱΛ୅หͯ͘͠ΕͯΔʂ
  ᶈποίϛ͍ͨʂ
  ࢀߟɿʮ֦ࢄʯ͞ΕΔهࣄ͸ͨͬͨͭͷϧʔϧͰग़དྷ͍ͯΔ&/+*-0(IUUQ
  SFOUBMIPNFQBHFDPNLBLVTBO

  View Slide

 34. ͪͳΈʹ

  View Slide

 35. ໿2೥ؒͰྦྷܭ23ສPV
  ૬੮԰هࣄ

  View Slide

 36. ஌Βͳ͍͓͹͞Μʹ
  ʮ૬੮԰هࣄͷokutani͞Μʁʯ
  ͱ੠Λ͔͚ΒΕΔ......

  View Slide


 37. ʰಡ·ΕΔهࣄʱͷ͓࿩

  View Slide

 38. ͦ΋ͦ΋
  ΫϦοΫ͞Εͳ͍ͱ
  ಡ·Εͳ͍

  View Slide

 39. λΠτϧ
  ॏཁʂ

  View Slide

 40. ྫʣTwitterͰྲྀΕ͖ͯͨهࣄ

  View Slide

 41. ʁ

  View Slide

 42. A. ࠓ೔ͷ͓ன✨
  B. ϥϯνͳΒ͜͜ʂ
  ʓʓͰઈ඼˚˚͓ன͝൧

  View Slide

 43. A. ࠓ೔ͷ͓ன✨
  B. ϥϯνͳΒ͜͜ʂ
  ʓʓͰઈ඼˚˚͓ன͝൧

  View Slide

 44. ʁ

  View Slide

 45. ྫʣGoogleݕࡧ:ʮઊ औΓํʯ

  View Slide

 46. A.ઊͷऔΓํ
  B. ηϛΛ͔ͭ·͑΍͍͢
  ࣌ؒଳʹ͍ͭͯ

  View Slide

 47. A.ઊͷऔΓํ
  B. ηϛΛ͔ͭ·͑΍͍͢
  ࣌ؒଳʹ͍ͭͯ

  View Slide

 48. ಡ·ΕΔهࣄͷλΠτϧ
  • ඞͣ͠΋௕͍λΠτϧͷهࣄ͕ಡ·ΕΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  • λΠτϧΛݟ͚ͨͩͰ಺༰͕෼͔Δ
  • Ωʔϫʔυબఆ͕ඇৗʹେࣄ
  • όζΔλΠτϧ ≠ ݕࡧͰώοτ͠΍͍͢λΠτϧ
  ࢀߟɿ WebϥΠλʔͳΒ஌͓ͬͯ͘΂͖ʮಡ·ΕΔʯهࣄλΠτϧͷ෇͚ํ7બ |
  ʲWebϥΠλʔɾฤूऀʳ࠷ॳͷҰา https://liginc.co.jp/web/useful/96228

  View Slide

 49. ಡ·ΕΔهࣄͷ͓࿩
  ͖ͭͮ

  View Slide

 50. ಺༰
  ͲΜͳ಺༰ʁ

  View Slide

 51. ετʔϦʔ
  ͸
  ಡ·Ε΍͍͢

  View Slide

 52. ମݧஊ

  View Slide

 53. ͳͥಡ·ΕΔʁ

  View Slide

 54. ΦϦδφϧ͔ͩΒ

  View Slide

 55. ಡ·ΕΔهࣄͱ͸
  • ΦϦδφϧίϯςϯπ͸ಡ·Ε΍͍͢ʢͦͷهࣄͰ͔͠
  ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍͔Βʣ
  • ݕࡧ্Ґʹ৐Γ΍͍͢ʢͲ͜ʹ΋ແ͍هࣄͰ͋Ε͹ɺ
  ݕࡧ1Ґ͸͔ΜͨΜʹऔΕΔʣ
  • ༰қʹॻ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ʢࢀೖোน͕ߴ͍ʣ
  • ࣗ෼ͷߟ͑΍ɺײͨ͜͡ͱΛॻ͍ͯ΋ΦϦδφϧʂ

  View Slide

 56. Ұྫ

  View Slide

 57. ݕࡧ:ʮېԎ ํ๏ʯ

  View Slide

 58. ېԎͷମݧஊΛॻ͍ͨهࣄ
  ໿300ສ݅த2Ґʢઌ೔·Ͱ1Ґͩͬͨͷʹ...ʣ

  View Slide

 59. ࣦഊͷମݧ͔Βॻ͍ͨ
  ͜ͷهࣄ͚ͩͰྦྷܭ25ສPVΛୡ੒

  View Slide

 60. ݁࿦
  ετʔϦʔهࣄ͸
  ಡ·Ε΍͍͢

  View Slide

 61. ͓·͚
  ʰಡΈ΍͍͢هࣄʱ

  View Slide

 62. ΈΜͳ

  View Slide

 63. ਅ໘໨ʹ

  View Slide

 64. ಡΜͰͳ͍ʂ

  View Slide

 65. ྲྀ͠ಡΈ......

  View Slide

 66. Ͳ͏΍ͬͨΒಡΜͰ͘ΕΔ͔

  View Slide

 67. ݟग़͠

  View Slide

 68. h2λά

  View Slide

 69. େࣄʂ

  View Slide

 70. ࢀߟ: ϥΠλʔॳ৺ऀ͕஌͓͖͍ͬͯͨྑ͍ϒϩάهࣄͷॻ͖ํ·ͱΊ | גࣜձࣾLIG
  https://liginc.co.jp/web/useful/81080

  View Slide

 71. λΠτϧͱݟग़͚ͩ͠ΛಡΜͰ
  ಺༰͕ཧղͰ͖Δ

  ෼͔Γ΍͍͢هࣄ

  View Slide


 72. ݟग़͠Λ෇͚Δ

  هࣄͷߏ੒͕ཧղͰ͖ɺ
  هࣄ͕ॻ͖΍͘͢ͳΔ

  View Slide

 73. ॻ͖࢝ΊΔલʹ
  ݟग़͠
  ߟ͑ͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 74. ࠷ޙʹ...
  ʰྑ͍هࣄΛॻ͘ํ๏ʱ

  View Slide

 75. ॻ͍ͨޙ

  View Slide

 76. هࣄ
  ಡΈฦͯ͠·͔͢ʁ

  View Slide

 77. ಡΈฦ͢......

  View Slide

 78. ͨͿΜɺॻ͖௚ͨ͘͠ͳΔ

  View Slide

 79. ͥΜͥΜॻ͖௚ͯ͠OKʂ

  View Slide

 80. ϦϥΠτͷϝϦοτ
  • ॻ͖ख͔ΒಡऀʹͳΔ
  • ఻͍͑ͨ͜ͱ͕Կͳͷ͔ɺվΊͯৼΓฦΔ͜ͱ͕Ͱ͖
  Δ
  • هࣄΛఆظతʹಡΈฦ͢͜ͱͰɺͳͥ͜ͷهࣄ͸ಡ·
  Εͳ͍ͷ͔Λߟ͑Δ͖͔͚ͬʹͳΔ
  • ޡࣈ୤ࣈʹؾ෇͘͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 81. ྑ͍هࣄ͸
  هࣄΛಡΈฦ͢͜ͱͰ
  ॻ͚ΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 82. Έͳ͞Μ
  هࣄɺॻ͍͍͖ͯ·͠ΐ͏

  View Slide

 83. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

  View Slide