Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Android + JSON-RPC

operandoOS
September 16, 2016

Android + JSON-RPC

Android + JSON-RPC

shibuya.apk #10
http://shibuya-apk.connpass.com/event/39433/

operandoOS

September 16, 2016
Tweet

More Decks by operandoOS

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Android + JSON-RPC
  shibuya.apk #10

  View Slide

 2. About Me
  Shinobu Okano
  @operandoOS
  Mercari, Inc.
  Souzoh, Inc.

  View Slide

 3. View Slide

 4. shinobu.apk #3
  ΍Γ·͢ʂʂ

  View Slide

 5. Androidʹ͍ͭͯޠΔ!
  shinobu.apk #1 Λ։࠵͠·ͨ͠ʂ
  http://tech.mercari.com/entry/2016/02/12/122918

  View Slide

 6. shinobu.apk #2 ͷύωϧσΟεΧογϣϯ
  ࿥ԻσʔλͱShow NotesΛެ։͠·ͨ͠ʂ
  http://hack-it-iron.hatenablog.com/entry/
  2016/04/20/124823

  View Slide

 7. http://shinobu-apk.connpass.com/event/40202/
  Join!!
  shinobu.apk #3

  View Slide

 8. JSON-RPC??

  View Slide

 9. JSON-RPC
  “JSON-RPC is a stateless, light-weight
  remote procedure call (RPC) protocol.”

  View Slide

 10. JSON-RPC spec
  http://www.jsonrpc.org/specification

  View Slide

 11. RPC
  • gRPC
  • http://www.grpc.io/
  • Go Conference 2016 SpringͰgRPCͷݱঢ়ʹ͍ͭͯ
  ൃද͖ͯ͠·ͨ͠
  • http://tech.mercari.com/entry/
  2016/04/27/145227

  View Slide

 12. JSON-RPC 2.0

  View Slide

 13. JSON-RPC
  HTTP bodyͷJSONͰϦΫΤετΛهड़͢Δ

  View Slide

 14. JSON-RPC Request
  {
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "subtract",
  "params": [
  42,
  23
  ],
  "id": 1
  }

  View Slide

 15. JSON-RPC Response
  {
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": 19,
  "id": 1
  }

  View Slide

 16. JSON-RPC Batch
  1ճͷ௨৴Ͱෳ਺ͷϦΫΤετΛૹΕΔ

  View Slide

 17. JSON-RPC Request
  [
  {
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "shibuya.apk",
  "params": { ... }
  },
  {
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "shinobu.apk",
  "params": { ... }
  }
  ]

  View Slide

 18. JSON-RPC Response
  [
  {
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": { ... }
  },
  {
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": { ... }
  }
  ]

  View Slide

 19. Կʹ࢖͏ͷ??

  View Slide

 20. Կʹ࢖͏ͷ??

  View Slide

 21. Կʹ࢖͏ͷ??
  • λΠϜϥΠϯͷ౤ߘΛऔಘ
  • ݱࡏ஍ͷ࠲ඪΛॅॴʹม׵͢Δ
  • όφʔΛऔಘ͢Δ
  ҎԼͷϦΫΤετ͕1ճͷϦΫΤετͰͰ͖Δ

  View Slide

 22. GET /home??

  View Slide

 23. ෳ਺ͷॲཧΛ·ͱΊͨAPI͸
  ࢓༷͕յΕ΍͍͢

  View Slide

 24. JSON-RPC Batch
  • API͸ݸʑͷॲཧΛϝιουͱͯ͠ఆٛ
  • ΫϥΠΞϯτଆͰݸʑͷॲཧΛ1ͭͷ

  ϦΫΤετʹ·ͱΊͯݺͼग़͢

  View Slide

 25. JSON-RPC Request
  [
  {
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "GetTimeline",
  "params": { ... }
  },
  {
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "GetBanner",
  "params": { ... }
  }
  ]

  View Slide

 26. JSON-RPC Response
  [
  {
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": { ... }
  },
  {
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": { ... }
  }
  ]

  View Slide

 27. Αͦ͞͏!!

  View Slide

 28. ͡ΌAndroidͰ࣮૷͢Δ͔!!

  View Slide

 29. OkHttp࢖ͬͯॻ͍ͯΈΔ Request
  OkHttpClient client;
  JSONObject json = new JSONObject();
  JsonArray params = new JsonArray();
  json.put("method","subtract");
  params.put(42);
  params.put(23);
  json.put("params",params);
  RequestBody requestBody = RequestBody.create(MEDIA_TYPE,
  json.toString().getBytes());
  Request request = new Request.Builder()
  .url("https://....")
  .post(requestBody)
  .build();
  Response response = client.newCall(request).execute();

  View Slide

 30. OkHttp࢖ͬͯॻ͍ͯΈΔ Response
  Response response = client.newCall(request).execute();
  // ... isSuccessfulͷνΣοΫͱ͔...
  ResponseBody value = response.body();
  JSONObject j = new JSONObject(value.string());
  int result = j.getInt("result");// return 19

  View Slide

 31. ͜ΕΠέͯ·͔͢Ͷʁʁ

  View Slide

 32. Πέͯͳ͍Ͱ͢ΑͶ...

  View Slide

 33. ͍͍ײ͡ͷLibrary͋ΔΜ͡ΌͶ…
  ݕࡧݕࡧ

  View Slide

 34. ͋·Γͳ͍??
  • jsonrpc4j
  • https://github.com/briandilley/jsonrpc4j
  • BatchʹରԠͯ͠ͳ͍??
  • retrofit-jsonrpc
  • https://github.com/segmentio/retrofit-jsonrpc
  • BatchʹରԠͯ͠ͳ͍??

  View Slide

 35. ్ํʹ฻ΕΔ೔ʑ...

  View Slide

 36. ͋ʔͳΜͰ͜ΜͳAPIʹ
  ͳͬͯΔΜͩ...

  View Slide

 37. ͏͎…๻͸ΘΔ͘ͳ͍...
  (ɻ-ω-)

  View Slide

 38. ͦ͏΋ݴͬͯΒΕͳ͍...

  View Slide

 39. ͦ͏ͩʂ
  ࣗ෼Ͱ࡞Ε͹͍͍Μͩʂ

  View Slide

 40. ࡞ͬͯΈͨ
  ※౰೔·Ͱʹίʔυ͕ެ։Ͱ͖·ͤΜͰͨ͠

  ͍͢·ͤΜ

  View Slide

 41. ࡞Δલʹߟ͑ͨ͜ͱ
  • ຖճಉ͡ॲཧ͸ॻ͖ͨ͘ͳ͍
  • ϦΫΤετͷܕ͕ܾ·Ε͹Ϩεϙϯεͷܕ͕ܾ·Δ
  • ϦΫΤετͱϨεϙϯεΛܕͰఆٛ
  • Batch ϦΫΤετΛ͍͍ײ͡ʹड͚औΓ͍ͨ
  • Rxͱ͔࢖ͬͪΌ͏ʁʁ
  • ಛఆͷ௨৴ϥΠϒϥϦʹґଘ͠ͳ͍

  View Slide

 42. JSON-RPCͷΫϥΠΞϯτ࣮૷Ͱେมͩͬͨ͜ͱ
  • Batch ϦΫΤετͷड͚औΓํ
  • ΤϥʔϋϯυϦϯά
  • RetrofitͷԸܙ͕ड͚ΒΕͳ͍…

  View Slide

 43. Ϩεϙϯεͷύλʔϯ
  • OK 1ͭͷϨεϙϯε
  • OK ෳ਺ͷϨεϙϯε(2,3ͭ)
  • NG શϨεϙϯεΤϥʔ
  • NG Ұ෦ͷϨεϙϯεΤϥʔ

  View Slide

 44. Batch ϦΫΤετͷड͚औΓํ
  • ෳ਺ͷϦΫΤετΛ࡞Δ
  • ࡞ͬͨϦΫΤετΛ·ͱΊͯAPIʹ౤͛Δ
  • ෳ਺ͷϨεϙϯε͕ฦͬͯ͘Δ
  • ϋϯυϦϯάͯ͠ϨεϙϯεΛ௨஌͢Δ

  View Slide

 45. ෳ਺ͷϨεϙϯε...??

  View Slide

 46. ෳ਺ͷϨεϙϯε...??
  • List ??
  • List> ??
  • List ??

  View Slide

 47. ͲΕ΋Πέͯͳ͍

  View Slide

 48. ͦ͏ͩ...Tupleͩʂʂ

  View Slide

 49. View Slide

 50. ے೑ 2ͭ
  @Getter
  public class Pair {
  private final F first;
  private final S second;
  private Pair(F first, S second) {
  this.first = first;
  this.second = second;
  }
  public static Pair create(F first, S second) {
  return new Pair<>(first, second);
  }
  }

  View Slide

 51. ے೑ 3ͭ
  @Getter
  public class Triplet {
  private final F first;
  private final S second;
  private final T thread;
  private Triplet(F first, S second, T thread) {
  this.first = first;
  this.second = second;
  this.thread = thread;
  }
  public static Triplet create(F first, S second, T
  thread) {
  return new Triplet<>(first, second, thread);
  }
  }

  View Slide

 52. ෳ਺ͷϦΫΤετΛ࡞Δ
  // ϦΫΤετͱϨεϙϯεΛΫϥεͱͯ͠ఆٛ
  // ϦΫΤετ : GetBanner Ϩεϙϯε : GetBanner
  class GetBannerResponse {
  String url;
  }
  // ϦΫΤετͷܕ͕ܾ·Ε͹Ϩεϙϯεͷܕ͕ܾ·Δ = RequestType<Ϩεϙϯεͷܕ>
  class GetBanner extends RequestType {
  @Override
  public String getMethod() {
  return "GetBanner";
  }
  @Override
  protected Class getResponseType() {
  return GetBannerResponse.class;
  }
  }

  View Slide

 53. ෳ਺ͷϦΫΤετΛ࡞Δ
  // ಉ͡Α͏ʹผAPIͷϦΫΤετͱϨεϙϯεΛΫϥεͱͯ͠ఆٛ
  // ϦΫΤετ : GetTimeline Ϩεϙϯε : GetTimelineResponse
  class GetTimelineResponse {
  List items;
  }
  class GetTimeline extends RequestType {
  private final long timelineId;
  GetTimeline(long timelineId) {
  this.timelineId = timelineId;
  }
  @Override
  public String getMethod() {
  return "GetTimeline";
  }
  @Override
  protected Class getResponseType() {
  return GetTimelineResponse.class;
  }
  }

  View Slide

 54. ࡞ͬͨϦΫΤετΛ·ͱΊͯAPIʹ౤͛Δ
  GetTimeline getTimeline = new GetTimeline(1);
  GetBanner getBanner = new GetBanner();
  RxApiClient rxApiClient = new RxApiClient();
  // Observable>
  ͕ฦͬͯ͘Δ
  rxApiClient.responseFrom(getTimeline,getBanner)
  ....

  View Slide

 55. ϦΫΤετͷΫϥε͸JSONʹͳͬͯ
  HTTP bodyʹઃఆ͞ΕΔ
  [
  {
  "params": {
  "timelineId": 1
  },
  "method": "GetTimeline",
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "1"
  },
  {
  "params": {},
  "method": "GetBanner",
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "2"
  }
  ]

  View Slide

 56. ෳ਺ͷϨεϙϯε͕ฦͬͯ͘Δ + 

  ϋϯυϦϯάͯ͠ϨεϙϯεΛ௨஌͢Δ
  // ෳ਺ͷϨεϙϯεTupleʹแΜͰRxʹྲྀ͢
  // responseFrom಺ͰTupleʹแΉॲཧΛͯ͠Δ
  rxApiClient.responseFrom(getTimeline, getBanner)
  .subscribeOn(Schedulers.io())
  .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
  .subscribe(new Action1>() {
  @Override
  public void call(Pair pair) {
  // Tuple͔ΒϨεϙϯεΛऔΓग़͢
  pair.getFirst(); // return GetTimelineResponse
  pair.getSecond(); // retrun GetBannerResponse
  }
  });

  View Slide

 57. Thanks!

  View Slide