$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

スタートアップ再びの一年と知の探索

 スタートアップ再びの一年と知の探索

スタートアップ再びの一年と知の探索

スタートアップで開発している(したい)エンジニア交流会 #2
https://gaiax.connpass.com/event/133136/

operandoOS

June 25, 2019
Tweet

More Decks by operandoOS

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ελʔτΞοϓ

  ࠶ͼͷҰ೥ͱ஌ͷ୳ࡧ
  ελʔτΞοϓͰ։ൃ͍ͯ͠Δʢ͍ͨ͠ʣΤϯδχΞަྲྀձ #2

  View Slide

 2. About Me
  • Shinobu Okano
  • piece of cake, inc.
  • 2018 / 07 Join
  • Mobile Engineer / Project Manager
  • @operandoOS
  • note : operando_os

  View Slide

 3. ελʔτΞοϓྺ
  • ϝϧΧϦɾι΢κ΢
  • ࣾһ਺ 50 - 1000ਓͷϑΣʔζ
  • ϐʔεΦϒέΠΫ
  • ࣾһ਺ 25 - 45ਓͷϑΣʔζ

  View Slide

 4. ϐʔεΦϒέΠΫ 

  1೥ؒͰମײͨ͠ϑΣʔζࡶײ
  • ՝୊͕ࢁ΄Ͳ͋Δɾݟ͔ͭΔ
  • ૊৫΍ϓϩμΫτ͕ҧ͑͹Կ΋͔΋ҧ͏

  ʢ౰ͨΓલ͚ͩͲ...ʣ
  • ৭Μͳ໾ׂΛܦݧͰ͖ͨ

  View Slide

 5. ࢁ΄Ͳ͋Δ՝୊ʹ

  Ͳ͏ཱͪ޲͔͏͔

  View Slide

 6. ஌ͷ୳ࡧ

  ͱ

  ஌ͷਂԽ

  View Slide

 7. ஌ͷ୳ࡧͱ஌ͷਂԽ
  • ੒ޭ͢ΔىۀՈ͸ʮډ৔ॴʯΛબͿɹ
  ࠷଎ͰࣄۀΛҭͯΔ؀ڥΛσβΠϯ
  ͢Δํ๏
  • ͜ΕͰ஌ͬͨ
  • https://www.amazon.co.jp/dp/
  B07QRYJ6HF/

  View Slide

 8. ஌ͷਂԽʢͬ͘͟Γʣ
  Ұఆ෼໺ͷ஌ࣝΛܧଓͯ͠ਂΊΔ͜ͱ

  View Slide

 9. ஌ͷ୳ࡧʢͬ͘͟Γʣ
  ͳΔ΂ࣗ͘෼͔Β཭Εͨԕ͘ͷ஌Λ
  ෯޿͘୳ࣗ͠෼ͷ͍࣋ͬͯΔ஌ͱ

  ৽͘͠૊Έ߹ΘͤΔ

  View Slide

 10. ͋ɺࣗ෼͸Ұ೥ؒ୳ࡧ
  ͔ͯͨ͠΋

  View Slide

 11. ୳ࡧɺ͜ΕελʔτΞοϓʹ

  ඞཁͳ΍ͭͩ
  • αʔϏε͕ٸ੒௕ͯ͠ɺ૊৫΋ٸ੒௕͢Δ
  • ໨ͷલͷ͜ͱ͚ͩͰͳ͘ɺগ͠ઌͷ͜ͱΛ

  ߟ͑Δਓ͕ඞཁ
  • ૊৫͕ٸ੒௕ͯ͠΋Α͠ͳʹಈ͚Δ࢓૊Έͮ͘Γ

  View Slide

 12. աڈͷܦݧ͔Βࢥ͏ʹ...
  • αʔϏε͕ٸ੒௕͢ΔͱϚδ૊৫΋มΘΔ
  • ૊৫͕େ͖͘ͳΔ΄ͲมԽ͸େม
  • ՝୊͸ӅΕɺޙʑେ͖ͳ՝୊ʹͳͬͯ

  ऻͬͯ͘Δ

  View Slide

 13. ୳ࡧͷॏཁੑ
  • ૊৫ʹ৽͍͠Մೳੑ΍બ୒ࢶ͕Ͱ͖Δ
  • ୳ࡧ͢ΔϦʔμγοϓͷ૊৫ఆண
  • ୳ࡧ෼໺ʹ౤ࢿͯ͠΋Β͏͜ͱͷॏཁੑΛ

  ࠶ೝࣝͯ͠΋Β͏

  View Slide

 14. ୳ࡧͷ೉͍͠ͱ͜Ζ
  • ΍Δ͜ͱΛࣗ෼Ͱ୳͞ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  • ਂԽʹൺ΂Δͱޮ཰͕ѱ͘ɺ࣌ؒ΍࿑ྗͷࢿݯΛ
  ͭ͗ࠐΜͰ΋Կ΋ݟ͔ͭΒͳ͍৔߹΋͋Δ
  • ୳ࡧ͸݁ՌͷධՁ͸೉͘͠ɺ཰ઌͯ͠୳ࡧΛ

  ߦ͓͏ͱ͢Δैۀһ͕૿͑ͳ͍

  View Slide

 15. ୳ࡧ͢Δ্Ͱҙࣝͨ͜͠ͱ
  • ணख͞Ε͍ͯͳ͍՝୊ʹऔΓ૊Ή
  • ՝୊Λݟ͚ͭͯɺՄࢹԽ͢Δ
  • ʮͳͥʯ΍Δͷ͔Λ఻͑Δ͜ͱ
  • খ͘͞͸͡ΊΔ

  View Slide

 16. ୳ࡧͷελϯε
  • ҰਓͰશମΛҾͬு͍ͬͯ͘͜ͱ͸೉͍͠
  • ୳ࡧ͢Δ࢟Λݟ͍ͤͯ͘
  • ୳ࡧΛ੒ޭͤͯ͞ɺ૊৫ʹ୳ࡧΛࠜ෇͔ͤΔ
  • ୳ࡧͷΞ΢τϓοτՄࢹԽେࣄ

  View Slide

 17. ԿΛऔΓ૊ΜͰ͖͔ͨ

  View Slide

 18. ୳ࡧͰ΍ͬͨ͜ͱ νʔϜฤ
  • note Engineer meetupͷൃ଍
  • CSνʔϜͱϓϩμΫτνʔϜͷ࿈ܞ
  • ো֐ରԠνϟϯωϧͷ׆༻
  • ো֐ରԠϑϩʔͷ੔උ

  View Slide

 19. ୳ࡧͰ΍ͬͨ͜ͱ νʔϜฤ
  • ΞδϟΠϧαϜϥΠಡॻձ
  • Ұ೔Ұળ΋͏࢖ΘΕͯͳ͍ίʔυফ͢
  • ϐࣾͷΞϓϦΤϯδχΞ͕Θ͍Θ͍͢ΔϥδΦ

  View Slide

 20. ୳ࡧͰ΍ͬͨ͜ͱ ϓϩμΫτฤ
  • αʔϏεͷ਺ࣈΛՄࢹԽ
  • ਺ࣈपΓͷ݄࣍ϨϙʔτΛࢼ͠ʹॻ͍ͯΈΔ
  • ϥεϘεʢ΍Γ͍͚ͨͲେมܥʣϓϩδΣΫτΛਐΊΔ
  • ηΩϡϦςΟվળҊग़͠
  • redash botͷӡ༻
  • https://github.com/operando/redashbot

  View Slide

 21. ୳ࡧͰ΍ͬͨ͜ͱ ૊৫ฤ
  • શࣾwikiͷಋೖʢCrowiʣ
  • ZapierΛಋೖͯ͠૊৫ʹࣗಈԽจԽΛҭͯΔ
  • Ұ෦৘γε΋Ͳ͖

  View Slide

 22. ஌ͷ୳ࡧͷܧଓͷൿ݃
  • ΍ͬͨ͜ͱΛࣾ಺ɾࣾ֎ʹΞ΢τϓοτ͢Δ
  • ΍ͬͨ͜ͱͷܦաΛ͔ͬ͠ΓݟΔ
  • ϑΟʔυόοΫΛ΋Β͏
  • ৭Μͳ͜ͱΛֶΜͰࢹ఺Λ޿͛Δ
  • ٕज़ɾϓϩμΫτɾϚωʔδϝϯτɾਓࣄɾ૊৫ etc.

  View Slide

 23. ΍ͬͨ͜ͱΛࣾ֎ʹΞ΢τϓοτ͢Δ
  https://speakerdeck.com/operando/
  pisuobukeikudefalsezapierhuo-yong-shu

  View Slide

 24. ஌ͷ୳ࡧͷώϯτ୳͠
  • ৭Μͳਓͱձ࿩͢Δ
  • ೖࣾͨ͠͹͔Γͷਓͱͷ1on1
  • CEOͱఆظతʹ1on1͢Δ
  • ҧ࿨ײΛײͨ͜͡ͱ͸๨Εͳ͍Α͏ʹ

  ϝϞ΍wikiʹॻ͖ग़͢

  View Slide

 25. ஌ͷ୳ࡧͷ͓ڙ
  • Fearless Change ΞδϟΠϧʹޮ͘ ΞΠσΞ
  Λ૊৫ʹ޿ΊΔͨΊͷ48ͷύλʔϯ
  • https://www.amazon.co.jp/dp/
  B07QZC41ZQ/

  View Slide

 26. ୳ࡧ͸ΏͱΓ͕ͳ͍ͱ
  ೉͍͠Ͱ͢ʂ

  View Slide

 27. ҙࣝతʹΏͱΓΛ࡞Δ
  • ͳΜͰ΋͔ΜͰ΋खΛग़͞ͳ͍
  • ΍Δ͜ͱͷେ͖͞΍Ձ஋ΛݟۃΊΔ
  • ৽͍͜͠ͱʹऔΓ૊ΉͳΒ

  ͳʹ͔ΛࣺͯΔɾͲ͔͜ʹ೚ͤΔ

  View Slide

 28. ҙࣝతʹΏͱΓΛ࡞Δ
  • ࣗ෼͕΍Δඞཁͳ͘ͳͬͨͳʔͱࢥͬͨ͜ͱ͸
  ঃʑʹ΍Ί͍ͯ͘
  • ձٞͱ͔΋ಉ͡ͰঃʑʹࢀՃͨ͠Γ

  ࢀՃ͠ͳ͔ͬͨΓ
  • ͦΕͰ΋૊৫΍νʔϜ͕ճ͍ͬͯΕ͹OK

  View Slide

 29. • ୳ࡧ஥ؒΛ୳͢ɾ૿΍͢
  • ࣌ؒ؅ཧϚτϦΫεͰݱঢ়Λ੔ཧ͢Δ
  • ͖͋ΒΊΔ
  ͦΕͰ΋ΏͱΓ͕ͳ͘ͳͬͨΒ...

  View Slide

 30. ͦΕͰ΋ΏͱΓ͕ͳ͘ͳͬͨΒ...
  • ΏͱΓͷ๏ଇΛಡΉ
  • https://
  www.amazon.co.jp/dp/
  4822281116

  View Slide

 31. ୳ࡧ΋΍Γ͗͢஫ҙʂ

  View Slide

 32. ୳ࡧͤͯ͞΋Β͑Δͷ͸

  ͋Γ͕͍ͨ͜ͱͳͷͰ

  ײँΛ఻͑Δ

  View Slide

 33. ϐʔεΦϒέΠΫͷΈͳ͞·ͷ

  ͓͔͛Ͱ৭Μͳ୳ࡧ͕Ͱ͖·ͨ͠ʂ

  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ

  View Slide

 34. ͜Ε͔Β΋୳ࡧΛ

  ଓ͚͍͖ͯ·͢ʂ

  View Slide

 35. Thanks!!

  View Slide