Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

はじめてのサーバレス関数 (WEBエンジニア勉強会 #06)

OSCA
April 07, 2018

はじめてのサーバレス関数 (WEBエンジニア勉強会 #06)

2018年04月06日(金) に開催された「WEBエンジニア勉強会 #06」で サーバレス関数について発表しました。

OSCA

April 07, 2018
Tweet

More Decks by OSCA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 04$" ᖛ໺ Ұೋࡾ

  [email protected]
  ͸͡ΊͯͷαʔόʔϨεؔ਺

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  © OSCA
  04$"ᖛ໺ Ұೋࡾ ͸·ͷ ͔ͣ;Έ

  ϓϩδΣΫτϚωʔδϟʔ ໷ܠࣸਅՈ
  +BWB 1)1ϝΠϯͷ8ΤϯδχΞ
  ਓ޻஌ೳ "*
  ؔ࿈΋΍ͬͯΔ
  ݸਓͰ΋714आΓͯ8αʔϏεΛӡӦத
  ເͷࠃ ెาݍ಺ॅΈ
  [email protected] [email protected]

  View Slide

 3. © OSCA
  ࡞੒ͨ͠ΞϓϦΛσϓϩΠ͢Ε͹ɺ͍͍ײ͡ʹಈ͔ͯ͘͠Ε
  ΔɺαʔόʔͷଘࡏΛҙࣝ͢Δඞཁ͕ͳ͍΋ͷɻ
  8IBUJTαʔόʔϨε

  View Slide

 4. © OSCA
  ࡞੒ͨ͠ΞϓϦΛσϓϩΠ͢Ε͹ɺ͍͍ײ͡ʹಈ͔ͯ͘͠Ε
  ΔɺαʔόʔͷଘࡏΛҙࣝ͢Δඞཁ͕ͳ͍΋ͷɻ
  8IBUJTαʔόʔϨε
  αʔόʔΛ؅ཧ͢Δ࿑ྗΛ࡟ݮͰ͖Δ
  ෛՙʹԠ͍͍ͯ͡ײ͡ʹεέʔϦϯάͯ͘͠ΕΔ
  ΞΫηεྔ͚ͩͷϛϦඵϨϕϧͷ՝ۚ

  View Slide

 5. © OSCA
  αʔόʔϨεͷ࢓૊Έͷ্Ͱಈ͔͢ɺೖྗͱग़ྗ͕໌֬ͳখ
  ͞ͳػೳͷ͜ͱɻ "1* τϦΨʔ ͳͲͷΑ͏ͳ΋ͷ͕ଟ͍ɻ
  8IBUJTαʔόʔϨεؔ਺

  View Slide

 6. Microsoft Azure Amazon Web Services Google Cloud Platform
  Azure Functions Lambda Cloud Functions
  C#, JavaScript, F#,
  Java, Python, PHP,
  TypeScript…
  Java, Node.js, C#,
  Python
  Node.js
  100 100 100

  300 300 540
  © OSCA
  ֤Ϋϥ΢υαʔϏεʹ͓͚ΔαʔόʔϨεؔ਺

  View Slide

 7. © OSCA
  αʔόʔϨεؔ਺ͷىಈํ๏
  • )551ϦΫΤετ
  • λΠϚʔىಈ
  • %#ͷߋ৽τϦΨʔ
  • ϑΝΠϧετϨʔδͷߋ৽τϦΨʔ
  • (JU)VC XFCIPPL

  View Slide

 8. © OSCA
  ࢦఆͨ͠63-ͷ֓ཁ αϚϦ
  Λऔಘ͢Δؔ਺ΛσϓϩΠͨ͠ɻ
  αʔϏεࣄྫ 8Ϋϩʔϥؔ਺ͷ࣮૷
  https://www.yahoo.co.jp HTTP
  HTML


  Java Azure Functions
  (JSON API)


  View Slide

 9. © OSCA
  +BWB"QBDIF.BWFOʹΑΔσϓϩΠ͸ίϚϯυͰ׬ྃɻ
  αʔϏεࣄྫ 8Ϋϩʔϥؔ਺ͷ࣮૷
  NWO QBDLBHFB[VSFGVODUJPOTEFQMPZ

  View Slide

 10. © OSCA
  Քಇঢ়گ
  • ʙ DBMM EBZ
  අ༻
  • ԁ ແྉ࿮

  αʔϏεࣄྫ 8Ϋϩʔϥؔ਺ͷ࣮૷
  ( )
  2./0
  2.14 2.14 , 2.14
  ˞.JDSPTPGU"[VSF'VODUJPOTͷ৔߹

  View Slide

 11. © OSCA
  ྑ͍఺
  • ݺͼग़͠ճ਺͕গͳ͍"1*ͳͲͰ͋Ε͹ແྉ࿮Ͱे෼ͳػ
  ೳΛఏڙͰ͖Δʂ ແྉ࿮Λ௒͑ͯ΋ܹ҆ʂ
  • αʔόʔϨεͳͷͰɺιʔείʔυΛॻ͚ͩ͘ʂ
  ஫ҙ఺
  • ͠͹Β͘ॲཧ͕ͳ͍ͱࣗಈతʹίϯϐϡʔλ͕ഁغ͞Εɺ
  ࠶౓ඞཁʹͳͬͨͱ͖ʹίϯϐϡʔλ͕࡞੒͞ΕΔɻ ί
  ϯϐϡʔλͷ࡞੒ʹ͸ඵʙ෼͕͔͔࣌ؒΔɻ
  αʔϏεࣄྫ 8Ϋϩʔϥؔ਺ͷ࣮૷

  View Slide

 12. © OSCA
  ·ͱΊ
  • খཻͳॲཧͰ͋Ε͹ɺαʔόʔϨεؔ਺΋ศརʂ
  • ݸਓΞϓϦͰ΋খֹͳӡ༻͕Ͱ͖Δ͔΋͠Εͳ͍ɻ
  • Ϋϥ΢υҠߦͷϑΝʔετεςοϓʹͲ͏Ͱ͔͢ʁ

  View Slide