$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

技書博後夜祭1 

 技書博後夜祭1 

執筆ネタが多すぎてヤバい
~マネジメントできてないプロジェクト &著者・寄稿者募集~

oyakata2438

June 25, 2021
Tweet

More Decks by oyakata2438

Other Decks in Technology

Transcript

 1. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.6.25 ࣥචωλ͕ଟ͗ͯ͢Ϡό͍ ͓΍͔ͨ | @oyakata2438 1 ʙϚωδϝϯτͰ͖ͯͳ͍ϓϩδΣΫτ ˍஶऀɾدߘऀืूʙ

 2. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.06.25 2 About Me ͓΍͔ͨ(ˏ਌ํProject) @oyakata2438 େن໛ϓϥϯτ޲͚ܭଌηϯα։ൃ(ࣾ಺޲͚) ٕज़ಉਓࢽɾ߹ಉࢽ •

  ϨʔβʔϓϩδΣΫλʔࣗ࡞(ͱपล࣮૷) • ٕज़ಉਓࢽΛॻ͜͏ • ϫϯετοϓݟੵ΋Γຊ • ϫϯετοϓษڧձɹand more ... and more...
 3. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.06.25 3 ࠓ·Ͱʹ࡞ͬͨຊɿϫϯετοϓγϦʔζ https://oyakata.booth.pm/ ৽ץ

 4. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.06.25 4 ୭͕࡞͍ͬͯΔͷ͔ʁɹ૯੎100ਓҎ্

 5. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.06.25 5 ൃߦͷྺ࢙త೥ද 2017 ٕज़ಉਓࢽΛॻ͜͏(220P)ൃߦɹ(12݄) ٕज़ॻయ2ɹ(4݄)ɹٕज़ॻయ3ɹ(10݄) 2018 ٕज़ಉਓࢽΛॻ͜͏(260P)঎ۀԽɹ(4݄) ݟੵΓຊ(128P)ൃߦɹ(12݄)

  ٕज़ॻయ4ɹ(4݄)
 ٕज़ॻయ5(஑ା)ɹ(10݄) 2019 ษڧձ(160P) /߹ಉࢽຊ (100P)ൃߦ (4݄) Podcastຊ(150P)ൃߦɹ(7݄)
 ໨ඪઃఆ(160P)ൃߦɹ(9݄)
 ΞϓϦ։ൃຊ(220P)ൃߦɹ(12݄) ٕज़ॻయ6ɹ(4݄)
 ٕॻത(ٕज़ॻಉਓࢽതཡձ)ɹ(7݄)
 ٕज़ॻయ7ɹ(9݄) ٕॻത2ɹ(12݄) 2020 ੜ͖ํຊ(260P)(ిࢠ൛)ɹ(2݄)
 ΦϯϥΠϯੜ׆ɹ200P(5݄)→11݄঎ۀԽ
 ݟੵ΋Γຊɹ11݄঎ۀԽ Ϊϙλϧຊ ٕज़ॻయ8(தࢭ)ɹ(2݄) ίϛοΫϚʔέοτ98(தࢭ)ɹ(5݄) ٕॻത3(தࢭ)ɹ(6݄) ٕज़ॻయ9(ΦϯϥΠϯ)ɹ(9݄)ɾɾɾɹ 2021 ΧϯϑΝϨϯεຊɹ90Pɹʢ6݄ʣ ٕॻതɹ݄̒ɹॕʂΦϑϥΠϯ։࠵ʂ
 6. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.06.25 6 ϫϯετοϓγϦʔζྔ࢈ͷൿີɹᶃωλग़͠ฤ ɾςʔϚબఆ ɹΤϯδχΞ͋Δ͋Δ/ιϑτεΩϧΛબఆ ɹˠࢀՃ͠΍͍͢ɻࣗ෼ͷ஌ݟɾܦݧΛॻ͚Δ ɾҿΈձͰωλΛूΊΔ ɹɹࠓXXʹࠔͬͯΔɺ͜͏͍͏ܦݧΛͨ͠ɺͳͲ ɹɹྫ:ݟੵΓͳΜ΋Θ͔ΒΜɻస৬͍ͨ͠ɻσʔλඈΜͩorz

  →ςʔϚ͕ਚ͖ͳ͍ɻ
 7. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.06.25 7 ҿΈձ͸λωͷๅݿ λωΛर͏ ɾΤϯδχΞ͋Δ͋Δ ɾࠓࠔͬͯΔ͜ͱ ɾܦݧͨ͠ ɾҰՈݴ͋Δ →ΈΜͳ͕ॻ͖΍͍͢

  ωλʹҭͯΔ ɾSlack ʹϝϞ͢Δ ɹˠΈΜͳͷ໨ʹ৮ΕΔ ɹɹ৭ʑग़ͯ͘Δ ɹ໨࣍׬੒ʂ
 ɹɹ͋ͱ͸ॻ͚ͩ͘ɻ
 8. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.06.25 8 ϫϯετοϓγϦʔζྔ࢈ͷൿີɹᶄਓूΊฤ1 ɾ࠙਌ձͰʮॻ͍ͯΈ·ͤΜ͔ʁʯͱ੠͔͚ɹ ɹɾࣥචʹڵຯ͋Δ(͚Ͳ΍ͬͯͳ͍ਓ)͸૝૾Ҏ্ʹଟ͍ ɹɹˠ࢝Ίํ/΍Γํ͕Θ͔Βͳ͍ ɹɾ୭΋͕ҰՈݴ͋ΔςʔϚͳͷͰࢀՃ͠΍͍͢ ɾʮॻ͍ͯΈΑ͏͔ͳʯͱ ɹ“Ұา౿Έग़ͨ͠ਓ”Λ࣮֬ʹ௼Γ্͛Δ

 9. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.06.25 9 ϫϯετοϓγϦʔζྔ࢈ͷൿີɹᶄਓूΊฤ2 ɾ͢Ͱʹॻ͍͍ͯΔਓ͕ʮ͓΍͔ͨ߹ಉࢽSlackʯʹ͍Δɹ ɹʮ͓΍͔ͨ߹ಉࢽSlackʯॴଐ110ਓɺৗ࣌ΞΫςΟϒ20ਓ ɹˠஶऀ͕࠷ॳ͔Β਎ۙʹ͍ΔʢϩʔϧϞσϧʹͳΔʣ ɾطଘஶऀ͕৽͘͠ஶऀʹͳΔਓΛ࿈Ε͖ͯͯ͘ΕΔ ɹɾॻ͍ͯΈ͍ͨਓΛ࿈Εͯ͘Δ ɹɾΤΰαͯ͠ڭ͑ͯ͘ΕΔ

 10. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.06.25 10 ४උʹ͔͔Δ࣌ؒɹ̑෼ ɾݪߘϦϙδτϦΛ࡞Δ ɾؔ܎ϑΝΠϧʗμϛʔϑΝΠϧͰॳظԽ ɾCIͷઃఆΛ͢Δ ɹɹɹ͜͜·Ͱ5෼ ɾࣥච ɹɹɹ΋͸΍ʮ͓΍͔ͨʯෆࡏͰ΋ճΔ“ΤίγεςϜԽ”͕੒ཱ

 11. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.06.25 11 ͦͷ݁Ռͱͯ͠ɾɾɾࠓ૸ͬͯΔϓϩδΣΫτ ಉਓࢽ 1. ٕज़ܥಉਓࢽଈചձͷ࡞Γํʢٕॻതʣ 2. ϫϯετοϓσʔλϚωδϝϯτʢόοΫΞοϓʣ 3.

  ੵΈج൘Λ࡞Βͳ͍ͨΊͷిࢠ޻࡞ೖ໳ 4. ϫϯετοϓ;Γ͔͑Γ ಉਓ൛௥ه 5.ΞϓϦຊ௥ه 6.100ίϛϡχέʔγϣϯ 7.Ϊϙλϧຊ௥هʢͱ͍͏͔ɺΪϙλϧͷ࣮૷ʣ ঎ۀԽʁ 8.ٕज़ಉਓࢽΛॻ͜͏ɹվగ̎൛ 9. ϫϯετοϓʓʓͷ঎ۀԽ 10. ϫϯετοϓ××ͷ঎ۀԽ Τί͕ա͗ͯੵΈϓϩδΣΫτଟա͗ϠόΠ
 ࣥචऀืूʂҰݸͮͭย෇͚͍͖ͯ·͠ΐ͏ɻ ੵ·ΕͯΔ
 12. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.06.25 12 ࠂ஌ ◦ϫϯετοϓ γϦʔζɹ൦෍த ɹhttps://oyakata.booth.pm/ ◦ٕज़ॻయ11 ɹΦϑϥΠϯࢀՃ͠·͢ ◦ࣥචऀืूத

  ◦July Tech Fest 2021 Ͱ·͢ ɹ͍·͔Β࢝ΊΔʢ×͍·͞Βฉ͚ͳ͍ʣٕज़ಉਓࢽ