Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

技書博後夜祭1 

 技書博後夜祭1 

執筆ネタが多すぎてヤバい
~マネジメントできてないプロジェクト &著者・寄稿者募集~

oyakata2438

June 25, 2021
Tweet

More Decks by oyakata2438

Other Decks in Technology

Transcript

 1. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.06.25 2 About Me ͓΍͔ͨ(ˏ਌ํProject) @oyakata2438 େن໛ϓϥϯτ޲͚ܭଌηϯα։ൃ(ࣾ಺޲͚) ٕज़ಉਓࢽɾ߹ಉࢽ •

  ϨʔβʔϓϩδΣΫλʔࣗ࡞(ͱपล࣮૷) • ٕज़ಉਓࢽΛॻ͜͏ • ϫϯετοϓݟੵ΋Γຊ • ϫϯετοϓษڧձɹand more ... and more...
 2. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.06.25 5 ൃߦͷྺ࢙త೥ද 2017 ٕज़ಉਓࢽΛॻ͜͏(220P)ൃߦɹ(12݄) ٕज़ॻయ2ɹ(4݄)ɹٕज़ॻయ3ɹ(10݄) 2018 ٕज़ಉਓࢽΛॻ͜͏(260P)঎ۀԽɹ(4݄) ݟੵΓຊ(128P)ൃߦɹ(12݄)

  ٕज़ॻయ4ɹ(4݄)
 ٕज़ॻయ5(஑ା)ɹ(10݄) 2019 ษڧձ(160P) /߹ಉࢽຊ (100P)ൃߦ (4݄) Podcastຊ(150P)ൃߦɹ(7݄)
 ໨ඪઃఆ(160P)ൃߦɹ(9݄)
 ΞϓϦ։ൃຊ(220P)ൃߦɹ(12݄) ٕज़ॻయ6ɹ(4݄)
 ٕॻത(ٕज़ॻಉਓࢽതཡձ)ɹ(7݄)
 ٕज़ॻయ7ɹ(9݄) ٕॻത2ɹ(12݄) 2020 ੜ͖ํຊ(260P)(ిࢠ൛)ɹ(2݄)
 ΦϯϥΠϯੜ׆ɹ200P(5݄)→11݄঎ۀԽ
 ݟੵ΋Γຊɹ11݄঎ۀԽ Ϊϙλϧຊ ٕज़ॻయ8(தࢭ)ɹ(2݄) ίϛοΫϚʔέοτ98(தࢭ)ɹ(5݄) ٕॻത3(தࢭ)ɹ(6݄) ٕज़ॻయ9(ΦϯϥΠϯ)ɹ(9݄)ɾɾɾɹ 2021 ΧϯϑΝϨϯεຊɹ90Pɹʢ6݄ʣ ٕॻതɹ݄̒ɹॕʂΦϑϥΠϯ։࠵ʂ
 3. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.06.25 7 ҿΈձ͸λωͷๅݿ λωΛर͏ ɾΤϯδχΞ͋Δ͋Δ ɾࠓࠔͬͯΔ͜ͱ ɾܦݧͨ͠ ɾҰՈݴ͋Δ →ΈΜͳ͕ॻ͖΍͍͢

  ωλʹҭͯΔ ɾSlack ʹϝϞ͢Δ ɹˠΈΜͳͷ໨ʹ৮ΕΔ ɹɹ৭ʑग़ͯ͘Δ ɹ໨࣍׬੒ʂ
 ɹɹ͋ͱ͸ॻ͚ͩ͘ɻ
 4. #ٕॻതɹޙ໷ࡇୈҰ໷ ɹ2021.06.25 11 ͦͷ݁Ռͱͯ͠ɾɾɾࠓ૸ͬͯΔϓϩδΣΫτ ಉਓࢽ 1. ٕज़ܥಉਓࢽଈചձͷ࡞Γํʢٕॻതʣ 2. ϫϯετοϓσʔλϚωδϝϯτʢόοΫΞοϓʣ 3.

  ੵΈج൘Λ࡞Βͳ͍ͨΊͷిࢠ޻࡞ೖ໳ 4. ϫϯετοϓ;Γ͔͑Γ ಉਓ൛௥ه 5.ΞϓϦຊ௥ه 6.100ίϛϡχέʔγϣϯ 7.Ϊϙλϧຊ௥هʢͱ͍͏͔ɺΪϙλϧͷ࣮૷ʣ ঎ۀԽʁ 8.ٕज़ಉਓࢽΛॻ͜͏ɹվగ̎൛ 9. ϫϯετοϓʓʓͷ঎ۀԽ 10. ϫϯετοϓ××ͷ঎ۀԽ Τί͕ա͗ͯੵΈϓϩδΣΫτଟա͗ϠόΠ
 ࣥචऀืूʂҰݸͮͭย෇͚͍͖ͯ·͠ΐ͏ɻ ੵ·ΕͯΔ