Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JTF2021-A3-1stTechbook

 JTF2021-A3-1stTechbook

2021年7月18日開催
JTF2021−A3
今からはじめる ×今さら聞けない 技術同人誌

oyakata2438

July 18, 2021
Tweet

More Decks by oyakata2438

Other Decks in Technology

Transcript

  1. #JTF2021 13 ॻ͖ͨ͘ͳΓ·͔ͨ͠ʁ • ಉਓࢽͷ࡞Γํ͕Θ͔Βͳ͍ʁ ׬શϚχϡΞϧ͋Γ·͢ɻ ·ͩ৲ࠐΈͯ͠·͔͢ʁ • χʔζͳ͍Μ͡Όʁ →͋ͳ͕͍ͨ᪴ͨ/΍ͬͨ

    =ଞͷਓ΋ಉ͡Α͏ʹ͍᪴ͨ/΍Γ͍ͨ • ωλ͕ͳ͍ʁ →੾ΓऔΓํ࣍ୈɻ ◦ ॳΊͯ࢖ͬͨͱ͖ࠔͬͨ ◦ (ࢲ͸)͜͏࢖͍ͬͯΔ ◦ (ࢲ͸)͜͏ཧղ͍ͯ͠Δ
  2. #JTF2021 16 ߹ಉࢽͷϝϦοτ 1. ຊ͕ް͘ͳΔ 2. ΈΜͳͷ஌ݟ͕࣋ͪدΕΔ 3. 1ϖʔδ͔ΒͰ΋دߘՄ 4.

    ΊΜͲ͍ͱ͜Ζ͸ฤू௕͕΍ͬͯ͘ΕΔ 5. ͦΕͰ͍ͯɺஶऀͱͯ͠େ͖ͳإ͕Ͱ͖Δ
  3. #c7243a #f6d4d8 #f9dfd5 #fffbd5 #d1f1cc #c8efea #d5e0f1 #e5d7ee #da5019 #ccb600

    #23ac0e #009f8c #3261ab #744199 Ξ΢τϓοτͷ͢͢Ί ͍͋͏͓͔͖͚͑ͤͦͨͪͭͯ͘͜͢͞͠ͱͳʹ͵Ͷͷ͸ͻ;΁΄ ͍͋͏͓͔͖͚͑ͤͦͨͪͭͯ͘͜͢͞͠ͱͳʹ͵Ͷͷ͸ͻ;΁΄ ͍͋͏͓͔͖͚͑ͤͦͨͪͭͯ͘͜͢͞͠ͱͳʹ͵Ͷͷ͸ͻ;΁΄