Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

BrowserExtension四方山話 #yapc8oji

pastak
July 02, 2016

BrowserExtension四方山話 #yapc8oji

#yapc8oji でトークしたブラウザ拡張に関するトークです。友だちになってください

pastak

July 02, 2016
Tweet

More Decks by pastak

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Browser Extension
  ࢛ํࢁ࿩
  Pasta-K
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]

  View Slide

 2. ͜Μʹͪ͸

  View Slide

 3. @pastakɹ

  View Slide

 4. @pastakɹ
  • ژ౎͔Βདྷ·ͨ͠
  • ژ౎େֶͰֶੜΛ΍͍ͬͯ·͢
  • Nota Inc Gyazo։ൃνʔϜ ΞϧόΠτ
  • JavaScript / React
  • Ruby on Rails
  • Browser Extension

  View Slide

 5. View Slide

 6. http://blogja.gyazo.com/entry/135895105588

  View Slide

 7. Gyazo Features

  View Slide

 8. ؔ࿈ը૾ݕࡧ Ivy Search

  View Slide

 9. OCR

  View Slide

 10. ը૾ฤूػೳ

  View Slide

 11. ڞ༗ίϨΫγϣϯ

  View Slide

 12. https://chrome.google.com/webstore/detail/gyazo/
  ffdaeeijbbijklfcpahbghahojgfgebo

  View Slide

 13. https://addons.mozilla.org/firefox/addon/gyazo-official/

  View Slide

 14. We are hiring!!
  • ݄ؒ1000ສUU 6600ສPV / month
  • JavaScript / Ruby on Rails / Golang
  • iOS / Mac / Windows App
  • Kyoto or Everywhere
  • Tokyo, Yokohama, Hokkaido
  • USA, Australia
  https://www.wantedly.com/companies/nota

  View Slide

 15. ຊ೔ͷ
  ্ژ໨త

  View Slide

 16. ϒϥ΢β֦ு։ൃ
  ༑ୡཉ͍͠

  View Slide

 17. ༑ͩͪʹ
  ͳͬͯ͘Εʂʂ

  View Slide

 18. ຊ೔ͷ͓඼ॻ͖
  • ϒϥ΢β֦ு͓͞Β͍
  • Chrome Extensionʹ͍ͭͯ
  • WebExtensionݱঢ়֬ೝ
  • ։ൃTipsখ࿩ू

  View Slide

 19. ຊ೔ͷొ৔͠ͳ͍ϒϥ΢β֦ு
  • Internet Explorer
  • Safari

  View Slide

 20. ϒϥ΢β֦ு
  ͓͞Β͍

  View Slide

 21. ϒϥ΢β֦ுͬͯԿʁʁ

  View Slide

 22. ϒϥ΢β֦ுͬͯԿʁʁ
  • ϒϥ΢βʹΠϯετʔϧ͢Δͱ

  View Slide

 23. ϒϥ΢β֦ுͬͯԿʁʁ
  • ϒϥ΢βʹΠϯετʔϧ͢Δͱ
  • ৭Μͳػೳ͕૿͑ͯศརͳ΍ͭ

  View Slide

 24. ϒϥ΢β֦ுͬͯԿʁʁ
  • ϒϥ΢βʹΠϯετʔϧ͢Δͱ
  • ৭Μͳػೳ͕૿͑ͯศརͳ΍ͭ
  • DeveloperTool, Utility, Downloader etc…

  View Slide

 25. ϒϥ΢β֦ுͬͯԿʁʁ
  • ϒϥ΢βʹΠϯετʔϧ͢Δͱ
  • ৭Μͳػೳ͕૿͑ͯศརͳ΍ͭ
  • DeveloperTool, Utility, Downloader etc…
  • Adblock, Greasemonkey, Firebug, ͸ͯͳϒ
  οΫϚʔΫ, Evernote, Pocket, Gyazo…

  View Slide

 26. ϒϥ΢β֦ு͜Ε·Ͱ
  • Chrome, Opera
  • JS + CSS + HTML Ͱ࡞੒Մೳ
  • Firefox
  • XUL + XPCOMΛ༻͍ͨ։ൃ
  • Addon-SDKΛ༻͍ͨ։ൃ (crx / jpm)
  ͋͋
  • Safari
  • JS + CSS + HTML Ͱ࡞੒Մೳ
  • ୠ͠ɺAPI͸Chromeͱେ͖͘ҟͳΔ

  View Slide

 27. ϒϥ΢β֦ு͜Ε͔Β
  • Chrome, Opera
  • JS + CSS + HTML Ͱ࡞੒Մೳ
  • Firefox
  • XUL + XPCOMΛ༻͍ͨ։ൃ ← ഇࢭ༧ఆ
  • Addon-SDKΛ༻͍ͨ։ൃ (crx / jpm)
  • Chromeޓ׵ͷWebExtension ← NEW!!!!!!!!
  • Safari
  • JS + CSS + HTML Ͱ࡞੒Մೳ
  • ୠ͠ɺAPI͸Chromeͱେ͖͘ҟͳΔ
  ※༏ઌॱҐ͸
  ߴ͘ͳ͍ͦ͏ͳͷͰ
  ͙͢ʹഇࢭ͸ͳͦ͞͏

  View Slide

 28. ϒϥ΢β֦ு*͞Βʹ*͜Ε͔Β
  • Mozilla/MS/Operaͷ3ऀ͕֦ுػೳͷίΞAPIͷඪ४Խ
  ΛఏҊ
  • W3CͷBrowser Extension Community GroupͷϝʔϦ
  ϯάϦετʹ͓͍ͯɺϒϥ΢βͷ֦ுػೳʹ͓͚ΔίΞ
  API΍ϚχϑΣετɺύοέʔδΛඪ४Խ͢Δ͜ͱΛڞ
  ಉͰఏҊ
  • http://rockridge.hatenablog.com/entry/
  2016/05/05/110059
  • https://github.com/browserext/browserext
  • https://twitter.com/browserext

  View Slide

 29. https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/extensions

  View Slide

 30. https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/extensions

  View Slide

 31. Coming to MS Edge ?
  • ݱࡏϓϨϏϡʔͰ͍͔ͭ͘ެ։͞ΕͯΔ
  • ϥΠϯφοϓΛݟͯΔͱɺChrome Extension
  ޓ׵ͬΆ͍Α͏ʹݟ͑Δ
  • WGʹ΋ࢀՃ͍ͯ͠Δ͖ͬ͠ͱͦ͏ͳΓͦ͏
  • “in the future users will be able to download
  extensions from the Windows Store.”
  • https://developer.microsoft.com/en-us/
  microsoft-edge/platform/faq/#extensions

  View Slide

 32. $ISPNF
  &YUFOTJPO

  View Slide

 33. Chrome Extensionͱ͸ʁ
  • ։ൃ͸ JS / HTML / CSSͰߦ͏
  • docs: https://developer.chrome.com/extensions
  • Background / content script / popup
  • ഑෍͸ Chrome Web Store
  • ແ৹ࠪ / ࠷ॳʹ$5ࢧ෷͏
  ਤ͸ https://developer.chrome.com/extensions/overview ΑΓ

  View Slide

 34. Chrome / Opera
  • Opera͸Chromiumϕʔεͷϒϥ΢βͳͷͰجຊతʹ͸ͦͷ··
  ಈ࡞͢Δ
  • https://dev.opera.com/extensions/
  • Chrome Web Store͔ΒOperaʹΠϯετʔϧՄೳʹ͢Δ
  ExtensionͳΜͯ΋ͷ΋͋Δ
  • Sidebar΍Speed DialͳͲҰ෦OperaͷΈͰ࢖͑ΔAPI΋͋Δ
  • https://dev.opera.com/extensions/apis/

  View Slide

 35. 8FC
  &YUFOTJPO
  PO'JSFGPY

  View Slide

 36. Firefox Addonͷ͜Ε·Ͱ
  • XUL + XPCOMΛ༻͍ͨ։ൃ
  • Addon-SDKΛ༻͍ͨ։ൃ (crx / jpm)
  • ݩ “Jetpack”
  • JSͰखܰʹFirefox֦ுΛهड़Մೳʹ
  • ৄ͘͠͸ http://www.slideshare.net/pastak/
  firefox-addon-sdk

  View Slide

 37. WebExtensionొ৔
  • 2015೥8݄຤ ChromeExtensionޓ׵ͷWebExtension
  ܗࣜͷ֦ுΛαϙʔτ͢Δͱൃද
  • Firefox v46Ͱ Alpha Releaseʹ
  • 2016-08-02ͰStableʹͳΔ v48 Ͱ Stable Releaseͷ
  ༧ఆ
  • σεΫτοϓ޲͚ͷΈͳΒͣɺ Android൛΋ରԠର
  ৅ʂʂʂʂʂʂʂʂ
  • ͢ͰʹAMO͔ΒͷΠϯετʔϧͳͲ͸Մೳʹͳͬͯ
  ͍Δ

  View Slide

 38. ࠷৽ঢ়گ
  • ॾʑ΍ͬͯ͘ΕΔίϚϯυϥΠϯπʔϧ web-ext ొ

  • Build, Signɺauto run
  • https://blog.mozilla.org/addons/2016/04/29/
  webextensions-in-firefox-48/
  • Optionϖʔδαϙʔτ׬ྃ
  • chrome.*APIΛݺ΂ͳ͍όά͕͋Δʁ
  • ։ൃதΞυΦϯͷreload
  • TabMixPlusͳͲஶ໊ͳAddon༻ͷAPIΛ४උ͍ͯ͘͠

  View Slide

 39. ϋΠϒϦουΞυΦϯ
  • ௿ϨΠϠʔAPIͳͲΛར༻͍ͨ͠ΞυΦϯͳͲʹ޲͚ͯͷ
  ஈ֊తॲஔʢ࠶ىಈෆཁΞυΦϯͰ͋Δඞཁ͕͋Δʣ
  • Addon SDKͰ࡞ͬͨΞυΦϯ͔ΒWeb Extensionͷػೳ
  Λݺͼग़ͯ͠ར༻Ͱ͖Δ
  • chrome.runtime.sendMessageܦ༝Ͱ΍ΓͱΓ͢Δ
  • API͕શͯἧͬͨ࣌఺ͰwebextensionσΟϨΫτϦҎ֎
  Λഁغ͢Δ͜ͱͰҠߦ׬ྃͱͰ͖Δ
  • ݱࡏઈࢍ࣮૷த https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1252215

  View Slide

 40. (ZB[Pͷ
  ϒϥ΢β֦ு

  View Slide

 41. https://chrome.google.com/webstore/detail/gyazo/
  ffdaeeijbbijklfcpahbghahojgfgebo

  View Slide

 42. https://addons.mozilla.org/firefox/addon/gyazo-official/

  View Slide

 43. 8FC&YUFOTJPO
  ͷԸܙͰͭͷ
  ιʔείʔυ͔Β
  ੜ੒͍ͯ͠Δ

  View Slide

 44. ͦΖͦΖ
  ΍͍͖ͬͯͨ͘
  ͳ͖ͬͯ·ͨ͠
  ͔ʁ

  View Slide

 45. View Slide

 46. ຊ౰ʹ$ISPNF
  &YUFOTJPO
  ͕ͦͷ··
  ಈ͘ͷʁʁʁ

  View Slide

 47. ײ֮తʹ͸ׂ
  ͘Β͍ͷ
  &YUFOTJPO͸
  γϡοͱҠ২Մೳ

  View Slide

 48. ײ֮తʹ͸ׂ
  ͘Β͍ͷ
  &YUFOTJPO͸
  γϡοͱҠ২Մೳ
  $ISPNF4UPSFͰ
  ެ։͞Ε͍ͯΔ΋ͷͷ͏ͪ
  ͦͷ··'JSFGPY%FTLUPQͰ
  ಈ͘΋ͷ͸

  IUUQXXXBSFXFXFCFYUFOTJPOTZFUDPN
  DISPNF

  View Slide

 49. Ҡ২ͷ࣌ʹ֬ೝ͍ͨ͜͠ͱ
  • JS / CSS / HTML ͷͦΕͧΕ࣮૷ରԠঢ়گ
  • JSͷAPI΍CSSͷৼΔ෣͍͸ຊ౰ʹಉ͡ʁ
  • http://caniuse.com/
  • chrome.*API ͷରԠঢ়گ
  • http://www.arewewebextensionsyet.com/
  • APIͷҰཡ / ؔ࿈ bugzilla΁ͷࢀর / filterͱ͔͕
  ͋ͬͯศར
  • https://developer.mozilla.org/en-US/Add-ons/
  WebExtensions/Chrome_incompatibilities

  View Slide

 50. NBOJGFTUKTPO
  ඇޓ׵໰୊

  View Slide

 51. manifest.jsonඇޓ׵໰୊
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷Ωʔ
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷ϓϩύςΟ
  • ChromeExtensionͰ͸(ݱঢ়)invalidͳ
  applicationΩʔ

  View Slide

 52. manifest.jsonඇޓ׵໰୊
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷Ωʔ
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷ϓϩύςΟ
  • ChromeExtensionͰ͸(ݱঢ়)invalidͳ
  applicationΩʔ
  Firefoxʹ
  ΠϯετʔϧෆՄ

  View Slide

 53. manifest.jsonඇޓ׵໰୊
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷Ωʔ
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷ϓϩύςΟ
  • ChromeExtensionͰ͸(ݱঢ়)invalidͳ
  applicationΩʔ
  Firefoxʹ
  ΠϯετʔϧෆՄ
  Chromeʹ
  ΠϯετʔϧෆՄ

  View Slide

 54. ݱঢ়྆ํͰಈ͘
  NBOJGFTUKTPO
  ͸࡞Εͳ͍

  View Slide

 55. View Slide

 56. NBOJGFTUKTPO
  ͳΜͱ͔ͯ͘͠ΕΔ܅
  ࡞ͬͨ

  View Slide

 57. 8FC&YUFOTJPO
  .BOJGFTU
  'PSNBUUFS

  View Slide

 58. https://github.com/pastak/wemf

  View Slide

 59. What’s wemf
  • ඞؚͣ·Ε͍ͯΔ΂͖ΩʔͱରԠ͢Δ஋Λ௥Ճ
  • ෆ଍͍ͯ͠ΔΩʔ͕͋Δ৔߹͸ package.json ͳͲ͔Βੜ੒ͭ͠
  ͭɺର࿩ΠϯλʔϑΣΠεͰੜ੒͠·͢
  • ະରԠͷΩʔΛ࡟আ
  • ݱঢ়ະରԠͷΩʔ͕͋ΔͱΠϯετʔϧʹࣦഊ͢ΔͷͰɺͦͷ
  Α͏ͳΩʔΛ࡟আ͠·͢ɻ
  • ະରԠͷΩʔϫʔυͷ࢖༻Λ௨஌
  • web_accessible_resourcesͰϫΠϧυΧʔυ͕࢖͑ͳ͍ͳͲ͕
  ͋ΔͷͰɺͦͷΑ͏ͳΩʔϫʔυΛؚΜͰ͍Δ৔߹͸࡟আͤͣ
  ʹ௨஌͠·͢ɻ

  View Slide

 60. ͱ͜Ζ͕Ͳ͍ͬ͜

  View Slide

 61. manifest.jsonඇޓ׵໰୊
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷Ωʔ
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷ϓϩύςΟ
  • ChromeExtensionͰ͸(ݱঢ়)invalidͳ
  applicationΩʔ
  Firefoxʹ
  ΠϯετʔϧෆՄ
  Chromeʹ
  ΠϯετʔϧෆՄ

  View Slide

 62. manifest.jsonඇޓ׵໰୊
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷Ωʔ
  • ͍͔ͭ͘ͷະ࣮૷ϓϩύςΟ
  • ChromeExtensionͰ͸(ݱঢ়)invalidͳ
  applicationΩʔ
  Firefoxʹ
  ΠϯετʔϧෆՄ
  Chromeʹ
  ΠϯετʔϧෆՄ
  ㊗ΞυΦϯͷID͕ແͯ͘΋
  ςετͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ࢓૊Έ͕ೖͬͨɻ

  View Slide

 63. 8FC
  &YUFOTJPO
  ࣄ࢝Ί

  View Slide

 64. ͱʹ͔͘ಈ͔ͯ͠Έ͍ͨਓ޲͚
  • https://github.com/mdn/webextensions-examples
  • αϯϓϧ͍ͬͺ͍͋ΔͷͰద౰ʹམͱ͖ͯͯ͠Πϯετʔ
  ϧͯ͠ΈΔ
  • νϡʔτϦΞϧ
  • https://developer.mozilla.org/en-US/Add-ons/
  WebExtensions
  • https://developer.chrome.com/extensions/getstarted

  View Slide

 65. Exports Chrome Extension
  1. manifest.json ฤू͢Δ
  • wemf ࢖͏ͱγϡοͱग़དྷΔ͸ͣ
  2. ඇޓ׵CSS / JS ରࡦ
  3. Πϯετʔϧͯ͠ಈ͔ͯ͠ΈΔ
  4. ڍಈͷո͍͠෦෼Λ try-catch ͢Δ
  • bugzilla ͱ͔ͱ͔ʹ৘ใͳ͍͔ݟΔ
  • NightlyͰࢼͯ͠ΈΔ
  • Ͳ͏͠Α͏΋ແͦ͞͏ͳΒbugzilla

  View Slide

 66. Exports Chrome Extension
  • ͸ͯͳϒοΫϚʔΫChrome֦ுͰ΍ͬͯΈͨ
  https://speakerdeck.com/pastak/chrome-extensionwo-
  firefoxniinsutorusuru-webextensionyi-zhi-wu-yu

  View Slide

 67. ࡞ۀEJGG

  View Slide

 68. View Slide

 69. • src/firefox/manifest.json +78
  • src/firefox/config.js +3
  • src/firefox/_locales/ja/messages.json +8
  • src/firefox/_locales/en_US/messages.json +8
  • Rakefile +3 -1
  • .gitignore +1
  • ۭߦɾߦ຤εϖʔε੔ܗͳͲ +15 -22

  View Slide

 70. • src/firefox/manifest.json +78
  • src/firefox/config.js +3
  • src/firefox/_locales/ja/messages.json +8
  • src/firefox/_locales/en_US/messages.json +8
  • Rakefile +3 -1
  • .gitignore +1
  • ۭߦɾߦ຤εϖʔε੔ܗͳͲ +17 -24
  ࣮࣭: +46 -17

  View Slide

 71. ΍ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 72. ͸ͯϒ֦ுʹࡍͯ͠΍ͬͨ͜ͱ
  • chrome.tabs.getSelected
  • Chrome33͔ΒdeprecatedʹͳͬͯΔ
  • ·ͩChromeͰ͸ҰԠಈ࡞͢ΔAPI
  • chrome.tabs.queryͰॻ͖׵͑Δ

  View Slide

 73. ͸ͯϒ֦ுʹࡍͯ͠΍ͬͨ͜ͱ
  • chrome.runtime.onInstalled
  • Web Extensionʹະ࣮૷ͳAPI
  • https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?
  id=1252871
  • ͱΓ͋͑ͣ try {…} catch (e) {…} Ͱғ͓ͬͯ͘
  • αϙʔτࡁʹͳΔͱಈ࡞͢ΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 74. ͸ͯϒ֦ுʹࡍͯ͠΍ͬͨ͜ͱ
  • Web SQL෦෼Λద౰ʹϞοΫͯ͠͝·͔͢
  • ϒοΫϚʔΫͷݕࡧͳͲʹWeb SQLΛ࢖ͬͯ
  ͍ͨͷͰͦͷ෦෼Λଞͷద౰ͳAPIͳͲͰॻ͖
  ׵͑Δͷ͸ϋʔυͳͷͰɺͱΓ͋͑ͣϞοΫ͠
  ͯಈ͘Α͏ʹ࣋ͪࠐΉ

  View Slide

 75. ͸ͯϒ֦ுʹࡍͯ͠΍ͬͨ͜ͱ
  • CSSΛ΄Μͷͪΐͬͱඍௐ੔

  View Slide

 76. Ҡ২׬ྃ

  View Slide

 77. ग़དྷͳ͍͜ͱ

  View Slide

 78. • Πϯετʔϧ࣌ʹར༻ن໿ΛදࣔͰ͖ͳ͍
  • ݕࡧʹWebSQLΛར༻͍ͯ͠ΔͷͰɺҠ২ෆՄೳ
  • ΠϯετʔϧޙʹϩάΠϯ͢ΔͱϢʔβʔ৘ใͷɹ
  ࠶औಘ͕૸Βͳ͍
  • ϙοϓΞοϓͷදࣔαΠζ͕ෆ҆ఆ
  • ઃఆը໘දࣔෆՄ
  • XUL൛ͷΑ͏ʹπʔϧόʔͳͲͷࡉ΍͔ͳػೳ௥Ճ
  ͸ෆՄೳ

  View Slide

 79. Case of Gyazo Extension
  • ͸ͯͳϒοΫϚʔΫChrome֦ுͷྫͱ΄΅ಉ͡
  • Firefox ඇରԠͷCSSͳͲΛͳΜͱ͔͢Δ
  • JSͷৼΔ෣͍ͷࠩ෼Λٵऩ
  • AMOͷϨϏϡʔ௨աରࡦ
  • innerHTMLͰࡶʹྲྀ͠ࠐΜͰ͍ͨͱ͜ΖͳͲΛஸೡʹ
  ͢Δ
  • messaging APIͳͲͷόά͕࣏Δ v47 ͕ betaೖΓ͢Δ
  λΠϛϯάͰެ։
  • ReleaseೖΓͨ͠λΠϛϯάͰgyazo.com͔Β༠ಋ
  https://github.com/gyazo/gyazo-browser-extension/pull/151/

  View Slide

 80. Case of Gyazo Extension
  • ࢖͑ͳ͍(ະ࣮૷) / όΪʔͳAPIΛճආ
  • Clipboard / Context Menu / Storage.sync etc
  • Clipboard͸·ͩ͜Ε͔Βʁ
  • Context Menu͸imageͷ਺͚ͩitemΛaddͯ͠͠
  ·͏όά͕͕͋ͬͨv49Ͱमਖ਼
  • Storage.sync΋͜Ε͔Β
  • Storage.localͳΒ࢖͑Δ
  • Firefox SyncͷΞΧ΢ϯτͱ૊Έ߹Θͤͯɺ΍ͬ
  ͍ͯ͘ʁ
  https://github.com/gyazo/gyazo-browser-extension/pull/151/

  View Slide

 81. ͦͷଞͷ
  ࡉ΍͔ରԠ
  5JQT঺հ

  View Slide

 82. ϒϥ΢β֦ுϦϦʔεࣗಈԽ
  • Chrome Web Store͸API͕͋ΔͷͰϦϦʔε
  ࣗಈԽ͕Մೳ
  • JSͰϞδϡʔϧॻ͍ͯ npm/chrome-
  webstore-manager Ͱެ։ͯ͠Δ
  • AMO΋Sign༻ͷΤϯυϙΠϯτͳͲ͸͋Δ

  View Slide

 83. GitHubͰPRΛ
  merge
  refresh
  token
  Kick!
  extension.zip
  ΛPOST
  upload
  &
  publish
  ݁ՌΛ௨஌
  %#ʹ
  UPLFOΛೖΕΔʂ
  ։ൃऀ

  View Slide

 84. GitHubͰPRΛ
  merge
  refresh
  token
  Kick!
  extension.zip
  ΛPOST
  upload
  &
  publish
  ݁ՌΛ௨஌
  %#ʹ
  UPLFOΛೖΕΔʂ
  ։ൃऀ

  View Slide

 85. https://github.com/pastak/chrome-extension-release-heroku

  View Slide

 86. IFSPLVEFQMPZ
  ϘλϯҰൃͰ
  ଈ͝ར։࢝༻Մೳ

  View Slide

 87. Staging Build
  • CI্ͰͦΕͧΕBuild & Signͯ͠ɺGitHubͷ
  DeployAPIͰ௨஌
  • ࣮ࡍʹࣾ಺ͳͲͰࢼͯ͠໯ͬͨޙʹެ։

  View Slide

 88. Install Staging Build
  • Chrome Extension͸खݩͰSignՄೳ
  • Πϯετʔϧ͸Ұ౓ϩʔΧϧΛܦ༝͢Δඞཁ͕͋Δ
  • Web Extension͸AMOΛܦ༝ͯ͠Sign
  • SignAPIΛར༻͢Δͱ਺ेඵͰSign͞Εͯμ΢ϯϩʔυ༻URL
  ͕ൃߦ͞ΕΔ
  • ຊ൪༻ͱ͸ҧ͏idΛ෇͚͓ͯ͘ඞཁ͕͋Δ
  • Version΋ຖճ্͕Βͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  • ͜ͷล͸Build࣌ʹྑ͍ײ͡ʹ
  • Version Λ YY.MM.DD.HHmm ͱ͔ʹ͢Δͱvalid׌ͭྑ
  ͍ײ͡ʹͳΔʁ

  View Slide

 89. ΤϥʔϝοηʔδϋϯυϦϯά
  • ChromeͩͱɺChrome Web Store΍GoogleͷϩάΠϯ
  ϖʔδͳͲʹcontent scriptΛinjection͠Α͏ͱ͢Δͱ
  ʰ~~cannot be scriptedʱͱ͍͏message͕ඈΜͰ͘Δ
  • Firefox͸࣮૷͕ҧ͍ͦ͏ͳͷͰɺྑ͍ײ͡ʹ͍ͯ͠
  ͘ඞཁ͕͋Γͦ͏
  • ͦͷΑ͏ͳϖʔδͰ͸ injectionग़དྷͳ͍ͷͰɺϘλϯ
  Λdisableʹ͢Δ

  View Slide

 90. chrome.tabs.captureCurrentTab
  • RetinaσΟεϓϨΠͳͲͷHigh DPI؀ڥରࡦ
  • GyazoExtensionͰ͸window.devicePixelRatioͳͲΛ
  ར༻ͯ͠αΠζΛॖখͨ͠Γ͍ͯ͠Δ
  • ChromeͱFirefoxͰ͸औಘͰ͖Δը૾ͷαΠζ͕ҟͳΔ
  • Chrome: ࣮ϐΫηϧ਺ͷΩϟϓνϟ
  • Firefox: දࣔϐΫηϧαΠζͷΩϟϓνϟ
  • Retinaͷ৔߹ɺFirefoxͰऔಘͰ͖ΔΩϟϓνϟͷ
  ը૾ͷԣ/ॎ෯͸Chromeͷ1/2ʹͳΔ

  View Slide

 91. moz-extension://ͷѻ͍
  • chrome-extension:// ΋ಉ౳ʹѻ͓͏ͱ͍͏issue
  ͕͋Δ͜ͱʹ͸͋Δ
  • CSSͷதͰ__MSG_@@extension_id__Λల։͠
  ͨΓग़དྷͳ͍
  • HTML಺ʹmoz-extension:// ͷը૾ͳͲΛల։
  ͢ΔͱCSPʹҾ͔͔ͬΔ
  • Blob΋ಉ༷ͷ໰୊Λ๊͍͑ͯΔ

  View Slide

 92. ·ͱΊ

  View Slide

 93. ·ͱΊ
  • Chrome ExtensionͱFirefoxͷWeb Extension͸ͦΕͳ
  Γʹޓ׵͕͋Δ
  • ·ͩWebExtensionʹ͸ະ࣮૷ͩͬͨΓ଍Γͳ͍෦෼
  ͕͋ΔͷͰɺͦͷ͋ͨΓ͸ͲΜͲΜࢦఠ͍ͯ͘͠ͱ
  ྑͦ͞͏
  • ϒϥ΢β֦ு͕͋Δ͔Βͦ͜ఏڙͰ͖Δମݧ͕͋Δ
  ͸ͣͳͷͰɺͦͷลΓ͕1ͭͷن֨ͷதͰఏڙͰ͖Δ
  ͷ͸ྑ͍͜ͱ
  • Edge͸ޙ௥͍ͦ͠͏ɻSafari͸Ͳ͏ͳΔʁʁ

  View Slide

 94. ͜ͷൃදͰ
  ڵຯΛ࣋ͬͨ
  ͋ͳͨʂʂʂ

  View Slide

 95. ϒϥ΢β֦ு
  ։ൃ༑ͩͪʹ
  ͳΓ·͠ΐ͏

  View Slide

 96. http://www.irasutoya.com/2015/04/blog-post_642.html
  http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_2234.html
  http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_2112.html

  View Slide

 97. ͦΕͱ
  ౤ථ΋པΉ

  https://vote.yapcasia8oji-2016mid.hachiojipm.org/talk/64/vote_form

  View Slide

 98. ৘ใऩूϦϯΫू
  • https://blog.mozilla.org/addons/
  • Mozilla Addonϒϩάʹఆظతʹ৘ใࡌΔ
  • http://www.arewewebextensionsyet.com/
  • ࣮૷ঢ়گ΍όάͳͲΛͬ͟ͱҰཡͰ͖Δ
  • https://developer.mozilla.org/en-US/Add-ons/WebExtensions
  • MDNͷ։ൃऀ޲͚υΩϡϝϯτ
  • https://bugzilla.mozilla.org/buglist.cgi?
  component=WebExtensions&product=Toolkit&bug_status=_
  _open__&list_id=13093986
  • WebExtensionؔ࿈ͷissueҰཡ

  View Slide