$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

AngularJSとWeb Audio APIはじめてみました

AngularJSとWeb Audio APIはじめてみました

Angular meetup #2での資料です

Kenichiro Okada

August 30, 2015
Tweet

More Decks by Kenichiro Okada

Other Decks in Technology

Transcript

 1. AngularJSͱWeb Audio API
  ͸͡ΊͯΈ·ͨ͠

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. pastelInc
  ژ౎ࡏॅ
  ࢓ࣄͰ͸PHP
  ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢

  View Slide

 4. ࠓ೔ͷ໨ඪ

  View Slide

 5. • Web Audio APIͷϫΫϫΫΛײͯ͡΋Β͏
  • AngularͰ΋࢖͑Δ͜ͱΛ஌ͬͯ΋Β͏
  • Web Audio APIΛҰճ৮Γ͍ͨͱࢥͬͯ΋Β
  ͏

  View Slide

 6. Web Audio APIͷ
  ৺͕༂ΔαʔϏεୡ

  View Slide

 7. X-Sound
  https://github.com/Korilakkuma/X-Sound

  View Slide

 8. Audio Trackr
  https://github.com/chrisbateman/Audio-Trackr

  View Slide

 9. ઌ೔ͷYAPCʹͯ

  View Slide

 10. WebAudio 300bps FSK
  modem
  https://github.com/cho45/WebAudio-Modem
  http://cho45.stfuawsc.com/WebAudio-Modem/FSK/modem.html

  View Slide

 11. AngularҎ֎ʹ΋΋ͪΖΜ͋Γ·͢
  http://chromium.googlecode.com/svn/
  trunk/samples/audio/index.html

  View Slide

 12. Web Audio API
  ͷ͜ͱΛ஌Δ

  View Slide

 13. Web Audio APIͷ໨ඪ
  • WebϕʔεͷήʔϜɺΠϯλϥΫςΟϒͳମ
  ݧΛఏڙ͢Δ
  • ϛΩγϯάɺϓϩηγϯάɺϑΟϧλϦϯάॲ
  ཧػೳΛ΋ͨͤΔ

  View Slide

 14. Web Audio APIͷػೳ
  • ௿ϨΠςϯγʔͳԻͷ࠶ੜ
  • JavaScriptͰͷΦʔσΟΦετϦʔϜͷ߹੒ͱՃ޻
  • ҟͳΔAudioNodeΛ೚ҙʹܨ͛Δػೳ

  ʢϞδϡϥʔϧʔςΟϯάʣ
  • 3DήʔϜΛαϙʔτ͢ΔۭؒԻڹʹυοϓϥʔͱ͔
  • ΦγϨʔλʹൃৼث

  ʢपظੑΛ΋ͭ࣋ଓతͳৼಈΛൃੜͤ͞Δ૷ஔʣ

  View Slide

 15. ϞδϡϥʔϧʔςΟϯάʁ

  View Slide


 16. View Slide

 17. ϞδϡϥʔϧʔςΟϯά
  • ͢΂ͯͷ઀ଓ͸AudioContext಺෦ͰߦΘΕΔ
  • ιʔεϊʔυʹ͸ೖྗ͕ͳ͍
  • σΟεςΟωʔγϣϯϊʔυʹ͸ग़ྗ͕ͳ͍
  • σΟεςΟωʔγϣϯϊʔυ͕࠷ऴతͳΦʔσΟΦϋʔ
  υ΢ΣΞʹͭͳ͕Δ
  • ϑΟϧλͳͲͷϊʔυ͸͜ͷ̎ͭͷؒʹ഑ஔ͢Δ

  View Slide

 18. AudioNode
  • ೖྗ΍ग़ྗΛ࣋ͭ
  • ೖྗΛॲཧ͠ɺग़ྗʹΦʔσΟΦ৴߸ΛૹΓ
  ग़͢
  • ग़ྗ͸1ͭҎ্ͷνϟϯωϧΛ࣋ͭ
  • ෳ਺ͷೖྗʹରͯ͠଍͋͠ΘͤΛߦ͏

  View Slide

 19. ιʔεͱͳΔAudioNode
  • OscillatorNode

  ʹൃৼثɻपظతͳ೾ܗΛग़ྗɻप೾਺ͱ೾ܗઃఆ͕Ͱ͖Δ
  • AudioBufferSourceNode

  ʹόοϑΝσʔλΛग़ྗɻ࠶ੜ଎౓ɺϧʔϓઃఆ͕Ͱ͖Δ
  • MediaElementAudioSourceNode

  ʹaudioλάΛιʔεʹͯ͠ग़ྗɻ
  • MediaStreamAudioSourceNode

  =WebRTCͷMediaStreamΛιʔεʹग़ྗɻϚΠΫ৴߸ͳͲ

  View Slide

 20. AudioContext
  • Web Audio APIͷى఺
  • AudioNodeͷ࡞੒Λ੍ޚ͢Δ
  • ೖग़ྗ༻ͷAudioNodeͷੜ੒΋͔͜͜Β
  • ҰͭͷΠϯελϯεͰෳ਺ͷೖྗʹରԠͰ͖
  Δ

  View Slide

 21. Πϝʔδͣ͠Β͍
  ͱࢥͬͨΒ

  View Slide

 22. Web Audio PlayGround
  https://github.com/cwilso/WebAudio

  View Slide

 23. Web Audio APIͷ
  ͸͡Ί͔ͨ
  in Angular

  View Slide

 24. ୊ࡐ
  • ਖ਼ݭ೾ϓϨΠϠʔ
  • ؆୯ͳྫͰϞδϡϥʔϧʔςΟϯάΛཧղ͢
  Δ
  • start/stopϘλϯͰൃੜΛίϯτϩʔϧ
  • ৼ෯ௐઅػೳ΋͚ͭΔ

  View Slide

 25. ܨ͛Δϊʔυͨͪ
  • ιʔεϊʔυ

  ʹOscillatorNode
  • ϘϦϡʔϜૢ࡞

  ʹGainNode
  • σεςΟωʔγϣϯϊʔυ

  ʹAudioDestinationNode

  View Slide

 26. ਤʹ͢Δͱ

  View Slide

 27. context
  • factoryϝιουͰAudioContextΛαʔϏεʹ
  ొ࿥
  • Ұ౓ΠϯελϯεΛ࡞੒ͨ͠ΒͦΕ͖ͬΓͰ
  ͍͍
  • AudioContextΛϥοϓͯ͋͛͠Δ͚ͩ

  View Slide

 28. oscillator
  • ਖ਼ݭ೾Λίϯτϩʔϧ͢ΔαʔϏε
  • start/stop/volumeΛίϯτϩʔϧͰ͖Δ

  View Slide

 29. player
  • ΧελϜdirectiveʹ࣮૷
  • ϢʔβʔͷϘλϯΫϦοΫʹ߹ΘͤͯΦγϨʔ
  λΛ࢖͏

  View Slide

 30. ਖ਼ݭ೾ฉ͑ͨ͜ʂ

  View Slide

 31. stopͯ͠࠶౓start

  View Slide

 32. Ͱ͖ͳ͍ʂ

  View Slide

 33. ͳͥͳΒ
  • Ұ౓start→stopͤͨ͞ιʔεϊʔυ͸࠶౓
  ࡞ͬͯ઀ଓͯ͋͛͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  • Ұ౓startͨ͠ιʔεϊʔυʹ࠶౓startΛ͢Δ
  ͱΤϥʔͳͷͰ࠶౓start͢Δલʹ͸stopΛߦ
  ͏

  View Slide

 34. Ͳ͏͢Δ͔
  • stopͨ͠λΠϛϯάͰ࠶౓ΦγϨʔλͷ࡞
  ੒ɺ઀ଓΛߦ͏
  • $watchͰϓϨΠϠʔͷ࠶ੜঢ়گΛνΣοΫ͠
  ͯstopͨ͠λΠϛϯάʹˢΛߦ͏
  • playerʹ࣮૷ͨ͠

  View Slide

 35. ݁Ռ

  View Slide

 36. ࠔͬͨ໰୊
  • GainNodeҎ֎ͷAudioNode͕૿͑ͨͱ͖Ͳ
  ͏͢Δͷ͔
  • start/stopͷνΣοΫ͸directive?service?Ͳͪ
  Βʹॻ͘ͷ͔໎ͬͨ
  • Իָ΍৴߸ॲཧͷઐ໳༻ޠ͕ଟͯ͘ΦʔσΟ
  ΦɺԻ೾ʹؔ͢Δ஌͕ࣝٻΊΒΕΔ

  View Slide

 37. ·ͱΊ
  • Web Audio API͸͢Ͱʹ਺ଟ࣮͘૷ྫ͕͋Δ

  ϥΠϒϥϦ΋زΒ͔͋Δ
  • AudioContext͕ར༻ͷى఺ʹͳΔ
  • OscillatorNode͸stopΛ࣮ߦ͢Δͱ࠶ੜ੒͠
  ͯ͋͛Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 38. ษڧͨ͠৘ใݩ
  • https://webmusicdevelopers.appspot.com/
  codelabs/webaudio/index.html?ja-jp
  • http://g200kg.github.io/web-audio-api-ja/
  • http://mmckegg.github.io/web-audio-school/
  • http://qiita.com/mohayonao/items/
  d79e9fc56b4e9c157be1

  View Slide

 39. ͝੩ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide